”Why a belief in God Reflects a Lack of Faith-Alan Watts (One of my favorite lectures)

Advertisements

”I see Human’s, no Humanity?” Alan Watts

1440(00) -Dienen van het Goddelijk Plan

DIENAREN VAN HET GODDELIJK PLAN de bestemming der tijden is nabij Nederlandse vertaling van de derde Engelstalige uitgave ISBN 1- 889280-30-5 Eerste Engelstalige uitgave 1998 – ISBN 0-646-36314-X RMB Nannup, WA 6275 Australia email: thenewcall@thenewcall.org http://www.thenewcall.org 2

Dit boek wordt opgedragen aan al die onverschrokken zielen die in deze tijd van grote nood besloten hun gelukzalige spirituele vrijheid op te offeren om dienstbaar te kunnen zijn voor de mensheid en de planeet Aarde. 3 Inhoud Voorwoord Wie zijn de Dienaren? Het doel waarvoor Dienaren incarneren Het Laatste Oordeel en de Oogsttijd De deadline voor de Aarde Eenheidsbewustzijn Karakteristieke eigenschappen van Dienaren De sluier van vergetelheid Het imitatie-ego De wachttijd Weksignalen Herinnering Het persoonlijk programma Het groepsprogramma De poort naar de Nieuwe Wereld Tegenwerking van kwaadaardige intelligenties Het grote risico Nieuwe leringen en een nieuwe Weg Het Ware Pad De Roep tot dienstbaarheid Nawoord Aanbevolen literatuur 4 Voorwoord Dit boek is niet het resultaat van channeling (mediumschap), maar van een doorlopend en natuurlijk proces van herinnering. Dit proces werd bespoedigd door een onafgebroken en compromisloze zoektocht over vier continenten, die duurde van 1990 tot 1999. Op die zoektocht is geen middel onbeproefd gelaten om de zuivere waarheid boven water te krijgen en de groei van al onze innerlijke zintuigen en spirituele ervaringen te ontraadselen. In dit boek treffen we hoogst belangrijke informatie aan. Deze zal vooral belangrijk zijn voor alle mensen die nu door hun sluier van vergetelheid heen beginnen te zien. Deze mensen moesten die sluier wel opgelegd krijgen, zowel vanwege hun eigen goddelijke intelligentie, als vanwege de universele wetten waar elke fysieke incarnatie nu eenmaal mee te maken heeft. In het bijzonder denken wij aan al die mensen die door de toenemende vibratie van het Aquariustijdperk gestimuleerd worden, en die daarom nu het voorbestemde proces van herinnering doormaken. Hierdoor worden zij zich nu bewust van hun plicht en taak in deze tijd op Aarde, het doel van hun incarnatie. Toch is de boodschap van dit boek niet exclusief. Iedereen zal profijt kunnen trekken van deze informatie, want het proces van transformatie en ontwaken – dat nu gedemonstreerd wordt door bepaalde unieke zielengroepen nu in fysieke incarnatie – is hetzelfde proces dat de hele mensheid straks zal moeten ondergaan om de Nieuwe Wereld binnen te kunnen treden. De geboorte van die Wereld is thans heel nabij. De feitelijkheden uit dit boek bevatten kiemen die als katalysator werken. Wanneer mensen die daar aan toe zijn deze waarheden herkennen, dan kan dat vage zielenherinneringen naar boven halen, en dat zal bijdragen tot hun spiritueel ontwaken. Dit ontwaken komt op het juiste moment, en het is ook hoognodig, want we staan nu op een bijzonder kritiek keerpunt op de evolutionaire reis van zowel de 5 Aarde als de mensheid. Er gaat een ongekend spiritueel bewustzijn opbloeien op Aarde, en de deadline is heel nabij. Iedereen die innerlijk klaar staat om via de Inwijdingspoort de Nieuwe Wereld binnen te treden, wordt geroepen te ontwaken en naar voren te treden om al die mensen te helpen die ook mee naar binnen willen. Steeds meer mensen beginnen zich delen van het intelligente en onfeilbare Goddelijk Plan voor de Aarde te herinneren, en ook de rol die ze daarin spelen. Juist op grond van zulke herinneringen willen wij onze plicht naar alle mensen vervullen, waar ook ter wereld. Wij willen ons vooral inzetten voor het op gang brengen van het herinneringsproces van diegenen die speciaal zijn gekomen om de mensheid en de planeet bij te staan bij de komende Grote Overgang. Onze lange donkere nacht is bijna voorbij. Spoedig zullen alle ontwaakte zielen weer als één geheel samenkomen om de Nieuwe Dageraad te begroeten en eindelijk het Grote Lied te laten klinken, het lied dat in hun hart is gecomponeerd in de loop van vele incarnaties van persoonlijke opoffering. Wij bidden dat alle dienaren van het menselijk ras nu naar voren treden om trouw en vol vertrouwen hun krachten en middelen te bundelen, zodat we tezamen het opbloeien van het Bewustzijn van de Nieuwe Wereld op Aarde – en hiermee de vervulling van de profetieën – kunnen bespoedigen. * * * Bij het samenstellen van een uitgave als deze kampt men met meer ongewone en onvoorspelbare invloeden dan normaal. Evenzo kan de lezer ook bepaalde problemen ervaren als hij zich de fundamentele waarheden in de tekst volledig eigen maakt. De één zal bijvoorbeeld merken dat hij meer behoefte krijgt aan slaap, en bij de ander zal er wellicht een onverklaarbare aversie ontstaan tegen bepaalde ideeën in dit boek. Misschien wordt men ook wel geconfronteerd met een eigenaardig onvermogen om eenvoudige – maar nieuwe – concepten op te nemen. Hiervoor zijn drie verschillende redenen aan te geven. Allereerst vormen bepaalde waarheden in dit boek voor sommige 6 mensen een aanzienlijke morele uitdaging die sterke psychologische en emotionele reacties kan oproepen. Bij het betreden van het spirituele pad zullen eerst oude gewoontes, achterhaalde waardeoordelen en verkeerde denkbeelden die niet langer van nut zijn, bij de aspirant naar boven moeten komen. Daarmee tonen zij zich aan de bewuste geest, en dan kunnen ze worden erkend, verwerkt, opgelost en naar een hoger plan gebracht. Vervolgens kan er een nieuw en helderer levensperspectief worden toegelaten. Voor de doorsnee mens zal dit proces van persoonlijke groei op verschillende niveaus een enorme verwarring oproepen. Het is daarom goed dat de lezer beseft dat die verwarring vaak een heel natuurlijk symptoom is van innerlijke zuivering. Een wijs man zei eens: “…en de waarheid zal U vrijmaken.” – Joh. 8:32. Aan een grotere spirituele vrijheid gaat echter altijd confrontatie en strijd vooraf. Dit is één van de basisgegevens van het leven. Ten tweede zullen bepaalde ideeën sommige lezers ongetwijfeld tot een andere denkwijze inspireren dan die zij tot dusver gewend waren. Dit heeft hetzelfde effect op hun geestelijke vermogens als fysieke oefeningen op een ongetraind lichaam: de spieren raken gemakkelijk vermoeid. Net als bij fysieke training is er voor progressie doorzettingsvermogen nodig. De toegewijde student zal echter zien dat zijn inspanningen ruimschoots worden beloond. Ten derde zijn er vijandige elementen in de spirituele werelden die beslist niet willen dat de inhoud van dit boek bekend wordt gemaakt – waar, wanneer, hoe en aan wie dan ook. Deze intelligente krachten gaan heel slinks te werk. Vanuit verborgen plaatsen zien zij gemakkelijk kans iemands perceptie en bevattingsvermogen te verstoren. Voor de intelligente en vasthoudende lezer zijn al deze onzichtbare wezens echter hooguit wat vervelend, en alle ongewenste effecten van deze pogingen kunnen worden beperkt, en zelfs tenietgedaan, door een onwankelbare wil. Dat is iets waartegen deze entiteiten machteloos staan. Het is zeker niet ongebruikelijk dat alle drie de complicaties de lezer tot op zekere hoogte gelijktijdig zullen beïnvloeden, en dat ze zo het 7 licht op het nieuwe beeld belemmeren. Hierbij zal een volhardende houding echter duidelijk opwegen tegen de problemen die we tijdens deze belangrijke zoektocht kunnen meemaken. Iedereen wordt nu een bijzondere spirituele kans geboden, en het is onze oprechte wens dat de voltallige mensheid de waarheid ontdekt die daarmee samenhangt. Moge deze waarheid de mensheid voor eens en voor altijd bevrijden van de illusies van afscheiding en lijden. Wie zijn de Dienaren? Op dit moment gaat het Vissentijdperk over in het Aquariustijdperk, en voor de onderzoekende en beschouwende mens is het ook geen geheim meer dat er zich nu op Aarde en in het hele zonnestelsel ingrijpende en ongekende veranderingen voltrekken. We leven in een periode van radicale zuivering en transformatie, en daarin is alles in beweging, in verandering en in wording. Volkeren in alle landen van de wereld ervaren nu de eerste golven van een goddelijke energie die in onvoorstelbare hoeveelheden naar de Aarde komt. Er voltrekt zich nu een ongeëvenaarde metamorfose die de hele menselijke ontwikkeling versnelt en grote veranderingen brengt voor al het leven op Aarde. De geboorte van de Nieuwe Wereld zal de mensheid verheffen naar een nieuw tijdperk van hogere ervaring en expressie. Zo’n unieke gebeurtenis trekt de aandacht van vele andere wezens in het uitgestrekte universum, en aangezien de planeet Aarde een sleutelpositie inneemt in ons hele zonnestelsel en melkwegstelsel, is onze Aarde een druk centrum of kruispunt geworden voor veel verkeer van andere planeten, werelden en dichtheden*. Leden van allerlei interstellaire en transgalactische confederaties zijn dicht bij onze planeet gekomen, en velen van hen hebben nu fysiek geïncarneerde vertegenwoordigers op Aarde. Zij zijn hier om te helpen bij de komende Grote Transformatie die al het leven op onze wereld wezenlijk beïnvloeden zal. De roep van de mensheid is gehoord, en liefdevolle hulp gaat daarheen waar die nodig is, of waar er oprecht om wordt gevraagd. * De term ‘dichtheid’ staat voor vibratiefrequentie van bewustzijn of 8 bestaansvlak. De occulte structuur van de lagere dichtheden en dimensies van het Universum dat wij bewonen – de Kosmisch Fysieke Dimensie – wordt veelal beschreven met een zevenvoudig model, dus door zeven in hoogte toenemende lagen. De dichtste laag onderaan heeft dan de laagste frequentie en de meest ijle laag bovenaan de hoogste. Elke hoofdlaag of dimensie is ook weer onderverdeeld in zeven sublagen of dichtheden. Bedenk echter dat zulke precieze verdelingen alleen bedoeld zijn om het hier begrijpelijk te maken, want in werkelijkheid kan geen enkele laag worden gescheiden van de ander. Het hele spectrum van trillingsfrequenties gaat heel geleidelijk in uiterst subtiele gradaties in elkaar over. In dit systeem valt het overheersende bewustzijnsniveau van de mensheid nu in de derde dimensie, maar het heeft daarin een hoge dichtheid die in de buurt van de vierde dimensie komt. De mensen die wij Dienaren noemen, zijn afkomstig van andere, hoger geëvolueerde werelden. Daar heeft de spirituele ontwikkeling in het algemeen een dusdanig niveau bereikt dat onvoorwaardelijke liefde en kameraadschap er heel natuurlijk tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel van deze Dienaren zijn leden van buitengewoon geavanceerde beschavingen die zich veel beter op de Goddelijke Wil hebben afgestemd dan de mensheid, en zij hebben die afstemming ook kunnen handhaven. Zij hebben een veel hogere graad van verbondenheid bereikt met het Universele Doel, en ook een grote harmonie in gezamenlijk denken en handelen. Om de afspraken die ze al lang geleden met de mensheid gemaakt hebben na te komen, hebben sommigen van deze spiritueel vergevorderde wezens al sinds miljoenen jaren menselijke gedaanten aangenomen. Anderen bieden de mensheid nu voor het eerst hun dienstbaarheid in incarnatie aan. Nog weer anderen hebben ervoor gekozen om helemaal geen fysiek lichaam te gebruiken. Zij verblijven in de verborgen werelden, maar wel in nauwe betrokkenheid met onze planeet. Daar observeren ze de situatie en houden ze de wacht, en ze beantwoorden de roep om hulp als degenen die wel geïncarneerd zijn, deze hulp met onzelfzuchtige motieven en weloverwogen bedoelingen inroepen. Er zijn nu veel verschillende typen Dienaren op Aarde geïncarneerd. 9 Zij zijn afkomstig van allerlei sterrenstelsels in de fysieke kosmos, en ook vanuit de verschillende innerlijke of hogere dimensies. Deze toegewijde, plichtsgetrouwe en goedwillende zielen hebben er vrijwillig voor gekozen om af te dalen naar de dichtere sferen van onze planeet, want daar willen ze de mensheid begeleiden met een heel belangrijke taak. Niet alle afgezanten bestaan als gewone individuele zielen. Er zijn ook grote aantallen groepszielen en hiërarchieën van goddelijke afkomst. Zij hebben hun gelederen moeten opsplitsen in individuele incarnaties om het grote doel te kunnen dienen. Daarnaast bestaan er op Aarde ook nog zorgvuldig geselecteerde aspecten van grote multidimensionale wezens, of ultraterrestrials. Dit zijn wezens die door hun oorsprong gewend zijn als één kosmische geest te functioneren, te midden van vele andere soortgelijke collectieve entiteiten die overal in het hele Universum in allerlei verschillende werelden en dimensies tegelijk kunnen werken. Deze verheven wezens hebben ervoor gekozen om tijdelijk hun eenheid te fragmenteren, net als vele kleine vonkjes die voortkomen uit een geweldig etherisch vuur. Zo konden ze hun diensten verspreiden in bepaalde lagere frequenties van de Kosmos, en van daaruit namen ze uiteindelijk op onze planeet een fysieke gedaante aan. Dit is ongetwijfeld een daad die getuigt van diep medeleven, maar behalve dat is het ook een daad die deze sublieme intelligenties zeer noodzakelijk achten voor deze belangrijke fase in de spirituele ontwikkeling van de Aarde. Het zal betere resultaten opleveren dan wat de mensheid in haar gehele geschiedenis ooit heeft aanschouwd. De Dienaren die al veel vaker op Aarde incarneerden, worstelden in het verleden herhaaldelijk met de lasten, de gevaren, de zorgen en de pijn van het aardse leven van alledag. Geconfronteerd met al deze beproevingen en uitdagingen, hebben zij gestreden en gevochten voor rechtvaardigheid op onze planeet. Samen hebben zij alles meegemaakt wat er aan lijden bestaat, en ze hebben elke denkbare ervaring leren kennen, zowel werelds als geestelijk. Ze hebben alle moeilijkheden overwonnen en volgehouden tot het bittere eind. Deze dienaren van het menselijke ras hebben al vele malen de opoffering van het individuele, lagere zelf meegemaakt. Zij zijn de martelaren en heiligen van vroeger, en daarom weten zij als geen ander hoe ze 10 alle wereldse waarden achter moeten laten. Zij weten hoe ze alles wat niet essentieel is, onvoorwaardelijk af moeten wijzen, en dat is ook het recept voor ieder mens op Aarde die werkelijk spiritueel op zoek is. Er bestaat geen tegenstand, geen opoffering en geen enkel bitter persoonlijk verlies dat zij niet ooit zelf ervaren hebben. Zij hebben op Aarde alle wegen naar kennis uitgeprobeerd. Daarbij zijn ze in de diepste dalen van het leven gedoken en in de meest duistere afgronden van de hel afgedaald. Van daaruit hebben ze de hele berg van spirituele verwerkelijking beklommen en zijn ze zelfs voorbij alle ruimte en tijd gegaan. Hier verloren zij alle identificatie met hun eigen individuele zelf en werden ze tot niet meer dan een aandachtspunt van licht in de Universele Geest. Daarom hebben zij nu de kwaliteiten om de mensheid te kunnen dienen, want vandaag zijn zij weer onder ons, om te helpen. De Dienaren zijn door en door bekend met het wezen van pijn en met alle diepten van zonde en menselijk lijden, en daarom kunnen zij hun werkwijze perfect afstemmen op de noden van de individuele mens. Ze begrijpen de huidige behoeften van de mens heel goed, niet alleen omdat ze zelf ook hun bevrijding zullen verwerkelijken in deze kritieke periode – het einde van een grote wereldcyclus – maar ook omdat ze goed begrijpen dat die grotere vrijheid voortkomt uit het verwerpen van de verouderde manieren van leven in ruil voor het nieuwe wereldparadigma. Alle Dienaren die nu op deze planeet ontwaken, tonen een vurige en doelbewuste liefde die zonder enig compromis gericht is op het hoogste goed van het geheel. Dienaren zijn te herkennen aan een spirituele intelligentie die zij hebben ontwikkeld tijdens talrijke Aardse en buitenaardse levens. In die levens hebben zij de weg gevonden vanaf het prilste begin van het leven en de evolutie, tot heel dicht bij de uiteindelijke bevrijding van de materie, en sommigen van hen zullen die bevrijding binnenkort inderdaad ook bereiken. Dienaren zijn ook te herkennen aan hoe de tijd en de veelheid aan uitwisseling met allerlei levensvormen hen tot ervaringsrijke mensen hebben gesmeed. Ook de moed en de toewijding die voortkomt uit vele eeuwen van streven, falen en 11 opnieuw streven, zijn kenmerken die vandaag opnieuw in dienstbaarheid aan de voeten van de mensheid gelegd worden. Speciaal die Dienaren die met het leven op Aarde zeer vertrouwd zijn geraakt, hebben het vermogen ontwikkeld om te volharden, zelfs wanneer zij gebukt lijken te gaan onder een groter lijden dan normaal. Zij kennen een vastberadenheid waarmee zij alle tegenslagen overwinnen. Deze vastberadenheid is gebaseerd op een langdurig getraind geduld, uitgebreide ervaring, en het kennen van hun goddelijk Doel. Dienaren zijn bovendien te herkennen aan hun eenduidige, verlichte en intelligente toewijding. Deze toewijding is coöperatief, want hij past zich altijd aan de onmiddellijke behoeften van de mens aan, zodat hij goed past in het huidige ontwerp van het Goddelijk Plan voor de Aarde. Men kan zich natuurlijk afvragen waarom Dienaren dan toch telkens weer op Aarde incarneren als er werkelijk zoveel strijd, ontbering en lijden verbonden is aan hun activiteiten op het fysieke vlak. Waarom helpen zij de wereld niet gewoon vanuit de subtielere dimensies en doen zij hun werk niet gewoon ‘thuis’? Er zijn twee belangrijke redenen waarom deze Dienaren fysiek aanwezig zijn op Aarde. De eerste en meest belangrijke reden is dat zij in de fysieke wereld incarneren om archetypische ideeën, die zorgvuldig in de goddelijke Geest geformuleerd zijn, op het stoffelijke vlak met hun leven uit te drukken. Zo kunnen deze vorm krijgen in het menselijk bewustzijn. Deze archetypische ideeën worden in het bewustzijn van de mens geïntroduceerd als mensen, die zelf deel zijn van dit bewustzijn, ze verwerkelijken en in praktijk brengen. Als dat eenmaal gebeurd is, dan worden ze opgepikt door de hele mensheid en worden ze een integraal onderdeel van het collectieve bewustzijn en leefmodel. Ten tweede zijn Dienaren in fysieke gedaante in staat om bepaalde vormen van assistentie te verlenen die onstoffelijke spirituele gidsen aan de andere zijde niet kunnen bieden. Vanwege hun fysieke bestaan hebben de Dienaren in hun aardse gedaante bijvoorbeeld de mogelijkheid om de mensheid direct te benaderen. Dat maakt dat 12 mensen hun hulp vaak wel kunnen accepteren, terwijl de onzichtbare helpers aan de subtiele zijde van het leven hen niet kunnen bereiken. Al die mensen die sceptisch staan tegenover de onstoffelijke werelden, zullen de liefde van de als mens geïncarneerde Dienaar gemakkelijker kunnen ontvangen. Bedenk echter wel dat dergelijke individuele hulp maar een heel klein deel vormt van de totale taak van de Dienaren. Hun grotere collectieve missie zal zich ontvouwen als het Grote Werk der Tijden zich op Aarde begint te manifesteren. Veel Dienaren zijn hoofdzakelijk geïncarneerd om in deze periode de transformatie van de mensheid te helpen ondersteunen. Zij worden zich momenteel bewust van de nabije aanwezigheid van een enorme schare Kosmische Intelligenties die voor verreweg de meeste mensen onzichtbaar blijven. Dit zijn ook de hoge ordes waar de Dienaren innig mee verbonden zijn. Wanneer er zich in de geest van de Dienaren vertrouwde, maar nog vage gewaarwordingen beginnen te vormen, dan worden zij zich bewust van een geweldig doel en een grote gedrevenheid in hun leven. Deze gevoelens en bewustwording zijn beide deel van een voorbeschikt en revolutionair proces van herinnering, en dit proces raakt momenteel over de hele wereld in een grote stroomversnelling. De sluier van vergetelheid wordt door onzichtbare handen geleidelijk opgelicht, en hun herinneringen en hun hogere spirituele vermogens keren langzaam terug. De Dienaren ontwaken nu opnieuw als voorbereiding op het uitvoeren van een grootse en nobele taak, waarvan het belang zich tot ver in het universum uitstrekt. Zij gaan zich het doel van hun plichten ten opzichte van de mensheid en de Aarde herinneren. Ze zullen zich herinneren dat zij een essentieel onderdeel vormen van een uitgebreide collectieve inspanning en een ontzagwekkende onderneming. Deze omvat een geschiedenis van miljoenen jaren en ontelbare incarnaties op Aarde en elders, alles gericht op het nu nabije en glorieuze sluitstuk. Ondanks hun nog beperkte herinnering ontdekken de Dienaren tot hun grote geluk dat zij aan de vooravond staan van de voleindiging van een essentiële fase van het Goddelijk Plan voor de Aarde, het zonnestelsel en daarbuiten. Het resultaat hiervan zal als een echo door het hele Universum weergalmen en al 13 het leven erin verheffen. Verleden en Toekomst Ik zeg U dat de kinderen van gisteren nu ronddwalen op de begrafenis van de tijd die zij voor zichzelf hebben geschapen. Zij klampen zich vast aan een verrot stuk touw dat spoedig breken zal, waardoor ze in een vergeten afgrond zullen vallen. En ik zeg U dat zij in huizen wonen die wankele fundamenten hebben. Als de storm begint te razen – en dat zal niet lang meer duren – dan storten hun huizen boven hun hoofden in en wordt het tot hun graf. Ik zeg U dat al hun gedachten, hun woorden, hun twisten, hun liederen, hun boeken en al hun werken niets anders zijn dan ketenen die hen hinderen, omdat ze te zwak zijn om het gewicht ervan voort te slepen. Maar de kinderen van morgen zijn degenen die door het leven geroepen worden, en zij volgen deze roep met vaste tred en geheven hoofd. Zij vormen het ochtendgloren van de nieuwe grenzen. Rook zal hun blik niet vertroebelen en gerinkel van ketenen zal hun woorden niet overstemmen. Zij zijn met weinigen, maar het verschil is zo groot als tussen een graankorrel en een hooiberg. Niemand kent hen, maar zij kennen elkaar. Zij zijn als bergtoppen die elkaar kunnen zien en horen – en niet als grotten, want die kunnen dat niet. Zij zijn als het zaad dat door Gods hand in het veld wordt gestrooid, en dat uit zijn dop barst, en dan zijn jonge bladeren wuiven laat in het aangezicht van de zon. Het zal uitgroeien tot een machtige boom die met zijn wortels tot in het hart van de Aarde reikt, en met zijn takken tot hoog in de hemel. – Kahlil Gibran. Het doel waarvoor Dienaren incarneren 14 Voor een fundamenteel inzicht in de reden dat er helpers van het mensenras hier naartoe komen, moeten we eerst iets weten van de oorsprong en ontwikkeling van de moderne mens. In een ver verleden, toen primaten nog niet waren geëvolueerd tot zelfbewuste tweevoeters, kwamen er hemelse medescheppers naar deze planeet. Zij zaaiden hier een bonte mengeling van nieuwe menselijke rassen – samen met een grote verscheidenheid aan plantaardig en dierlijk leven. Dit was een onderdeel van een groot experiment. Deze goedbedoelde, maar ondoordachte ingreep van de sterren vond plaats gedurende een lange periode en op verschillende plaatsen over de hele planeet, en hij werd geleid door technologisch en spiritueel vergevorderde vertegenwoordigers van allerlei werelden uit het hele Universum. Het proces van genetische medeschepping was zeer complex, en er waren veel beschavingen bij betrokken. Deze beschavingen spelen nu nog steeds een actieve rol op Aarde, en ze zijn karmisch betrokken bij vele levensvormen, ook de mens. De belangrijkste bedoeling van dit experiment met de mens was het scheppen van een zeer gevarieerd ras. Dit ras zou zich gaan ontwikkelen tot het uiteindelijk een waarlijk goddelijk bewustzijn op het fysieke vlak zou uitdrukken. Zo zou het liefde, wijsheid en spirituele intelligentie laten zien op wat toen de ‘Parel van het Zonnestelsel’ heette: Terran, onze Aarde. Zo kwam toen, lang geleden, een karmische relatie tot stand tussen deze interstellaire voorvaderen en de mensheid. Deze relatie lijkt wel wat op die tussen ouders en hun kinderen. Het heeft tot gevolg gehad dat deze wezens, die direct verantwoordelijk zijn voor de schepping van de moderne mens, tot op heden actief en liefdevol hun ‘nageslacht’ beschermen en verzorgen. Soms incarneren zij zelfs in menselijke lichamen om het planetaire experiment te helpen en om het bewustzijn op Aarde te helpen ontwikkelen. Sinds haar ontstaan in de verre geschiedenis is de mens er verder in geslaagd om naast zijn oorspronkelijke ‘voorvaderen’ ook andere Beschermheren en Weldoeners aan te trekken*. We zullen dan ook zien dat de mensheid nooit echt alleen is geweest op deze kleine planeet aan de rand van de 15 Melkweg. * Hier moet bij vermeld worden dat eeuwen van menselijke onwetendheid en zelfzucht ook talrijke buitenaardse intelligenties met een duidelijk strijdlustig en tiranniek karakter hebben aangetrokken. Deze krijgsheren hebben ook bepaalde mensenrassen geschapen. Hoe fascinerend dit speciale onderwerp ook is, het valt buiten het bestek van dit boek. Ongeveer 18 miljoen jaar geleden, halverwege het tijdperk van Lemurië, werd het algemene Plan voor de ontwikkeling van het bewustzijn van al het leven op Aarde – inclusief dat van de mensheid – toevertrouwd aan een groep lichtwezens. Zij waren voornamelijk afkomstig van de vergevorderde beschaving op Venus, en zij namen de plichten en verantwoordelijkheden van het nieuwe geestelijke planetaire gezag over. Sindsdien sturen en ondersteunen zij de evolutie in onze wereld. Dit grote lichaam van Heren, Meesters en Ingewijden wordt vaak eerbiedig aangeduid als De Grote Witte Broederschap*, De Christushiërarchie of gewoon De Planetaire of Spirituele Hiërarchie. Sommigen van hen zijn in het verleden herhaaldelijk fysiek geïncarneerd om bepaalde belangrijke taken uit te voeren. Sommige leden van deze Aardse Hiërarchie van Grote Zielen incarneren tegenwoordig in grotere aantallen dan ooit tevoren, vanwege de huidige noden en omstandigheden. * Er is heel veel geschreven over de Grote Witte Broederschap en over het niveau van spirituele capaciteiten, taken en activiteiten van de leden. Veel van dit materiaal kan men vinden bij de Theosofische Vereniging. Serieuze leerlingen doen er goed aan zich de basiskennis van de structuur en algemene functie van de Planetaire Hiërarchie eigen te maken. Dit onderwerp is te groot om hier te behandelen. Hier komt nog bij dat er in de lange geschiedenis van de mensheid ook nog andere hoogontwikkelde entiteiten van diverse kosmische oorsprong een poging hebben gedaan om de mensheid spirituele hulp te bieden. Dit als aanvulling op de liefdevolle leiding van de planetaire Hiërarchie, en ook als antwoord op verzoeken van verschillende occulte groepen op Aarde. Zulke hulp werd echter in 16 het verleden bijna altijd verkeerd uitgelegd door de inhalige geest van de mens, want die bleef liever de hogere waarheden en mystieke geheimen voor zelfzuchtige doeleinden gebruiken. De uiteindelijke val van Atlantis en het oude Egypte zijn typische voorbeelden van dit patroon. Dit herhaaldelijke misbruik van de menselijke vrije wil heeft het ontwerp van harmonische spirituele ontwikkeling van de mensheid ernstig verstoord en verknoeid. In feite staat onze Aarde daarom tegenwoordig bij allerlei andere zich bewust wordende levensvormen in dit Universum bekend als ‘de duistere planeet’. Het originele Goddelijk Plan voor de Aarde loopt verkeerd, en daarom zijn onze kosmische voorouders en de eerder genoemde hulpdienaren nu dicht naar de Aarde gekomen. Ze proberen nu de mensheid weer op het bedoelde pad te brengen. Hiervoor herstellen ze de zuiverheid van hun leringen van vroeger en passen ze deze meteen aan de huidige tijd aan. Tegelijkertijd verlenen ze verdere hulp als daar serieus om gevraagd wordt. De boodschappen van zulke ‘goddelijke’ wezens en de getuigenissen van hun bezoeken zijn voor het merendeel in het verleden door natuurrampen verwoest, en ook door boosaardige krachten die te werk gingen via het niets ontziende eigenbelang van misleide en fanatieke religieuze missionarissen, veroveraars en vrome tirannen. Toch zijn er nog wel aanwijzingen te vinden, bijvoorbeeld in Mexico, Zuid-Amerika en Australië. Intrigerende, voorheen verloren gewaande of verborgen historische informatie wordt nu weer teruggevonden, en wel om heel goede redenen, want eindelijk wordt de mensheid voorbereid om de hele waarheid te horen en te begrijpen! Een betrekkelijk klein aantal Dienaren is in het verleden op Aarde geïncarneerd om bepaalde energieën in het bewustzijn van de planeet te verankeren, zodat er op de planeet enig besef zou worden bewaard van de bestemming van de mensheid. Deze bestemming zal zich laten zien bij de voltooiing van de huidige subcyclus: het Vissentijdperk. Deze Dienaren hebben zich alleen met werkelijk heilig werk bezig gehouden, terwijl een veel groter aantal ‘lagere’ dienaren van God opvallend succesvol is geweest als vernieuwers, 17 hervormers en leiders. Zij waren gewetensvolle bronnen van inspiratie voor de mensheid, en zij droegen in het algemeen bij tot de uitbreiding en bevordering van het menselijk bewustzijn. Sommigen noemen deze Dienaren ‘Starseeds’, en daarmee geven ze aan dat hun oorsprong niet Aards* is. Veel geïncarneerde Starseeds hebben door de hele Aardse geschiedenis heen de opkomst helpen voorbereiden van een ongekend spiritueel tijdperk voor de mensen: de geboorte van een Nieuw Wereldbewustzijn. * Het grootste deel van de op dit moment op Aarde geïncarneerde zielen stamt niet af van de lagere koninkrijken op deze planeet (dat wil zeggen: via de minerale, plantaardige en dierlijke evoluties op Aarde). Maar dit is vaak wel het geval voor het oorspronkelijke ‘mensdier’ dat men nog steeds aantreft bij bepaalde stammen in Afrika, Zuid-Amerika etc. Daarom moet de ziel die in de moderne mensenwereld functioneert, in feite ook worden beschouwd als een ‘bezoeker’ van de Aarde. De term Starseed slaat echter ook op bepaalde migrerende zielen die niet primair op Aarde zijn om te dienen. Veruit het grootste deel van de Starseeds bestaat uit zielen die tot deze planeet aangetrokken worden om van het Aardse experiment te leren en om hun eigen karma in evenwicht te brengen. Sommigen van hen komen hier zelfs met heel sinistere bedoelingen! Daarom dragen veel Starseeds door hun eigen onwetendheid juist bij aan de problemen op Aarde. Dat iemand van een andere ster afkomstig is, waardoor zijn onwetendheid misschien een uniek buitenaards karakter heeft, maakt daarvoor natuurlijk niets uit! Onze term ‘Dienaar’ slaat op een ziel die belast is met een specifieke taak die in lijn is met het Goddelijk Plan. Een dergelijke ziel is er ook tot dusver – misschien wel in veel Aardse levens – in geslaagd om vrij te blijven van enige ‘Aardse gebondenheid’. Dat wil zeggen: hij is niet op karmische wijze gebonden aan de normale menselijke incarnatiecyclus. Een Starseed is daarom ook niet per se een Dienaar. Verder lezen zal leiden tot een dieper begrip van dit esoterische concept en alle implicaties ervan. Zoals eerder gezegd heeft het oorspronkelijke Plan zich echter niet kunnen ontvouwen zoals de bedoeling was, vooral vanwege allerlei 18 negatieve invloeden zoals veelvuldige tussenkomst van kosmisch kwaad. Noch de hulp van de oorspronkelijke medescheppers konden dat voorkomen, noch die van de Beschermheren, de Spirituele Hiërarchie, die op verzoek van de mensheid werden aangewezen. Bovendien is onze planeet hecht verbonden met veel andere wereldsystemen in het Melkwegstelsel, en daarom beïnvloedt hij ook hun vooruitgang. Dit betekent al met al dat er een nog grotere behoefte bestaat aan extra goddelijke hulp, en daarom is het aantal Dienaren op Aarde aanmerkelijk toegenomen – zowel fysiek als onstoffelijk – om het evenwicht te herstellen. De Aarde is nu een gevangen planeet die wel heel erg ver van de universele wetten is afgedwaald, en zij is ook vrijwel verzadigd met onwetendheid, karma en de tirannie van kwaadaardige bedoelingen. Om een wat dieper inzicht te krijgen in de voorwaarden en het doel van deze grotere instroom van incarnerende Dienaren, is het goed de huidige situatie wat nader te beschouwen. Ook moeten we niet alleen iets weten van de intentie en de werkwijze van de Planetaire Hiërarchie op Aarde, maar ook van haar vele functies en doelen die van hoog tot laag door alle dimensies van het universele leven heen zichtbaar zijn – “Zo boven, zo beneden.” Net als de mensheid verkeert ook de Grote Witte Broederschap momenteel in een spirituele crisis. Vele van hun leden staan nu voor de Poort die naar het Pad van Hogere Evolutie leidt. Alle leden van de Planetaire Hiërarchie staan geduldig te wachten tot ze gezamenlijk deze stap kunnen zetten – net als de mensheid, maar op een ander niveau. Nu is het zo, dat volgens de Wet van Synthese de spirituele Ouderen van de mensheid alleen verder kunnen, als hun pogingen om verder te komen ook alle lagere dimensies omvatten, en dat omvat dus ook het fysieke vlak. De mensheid en de Hiërarchie van Grote Zielen zijn in wezen onafscheidelijk. De inspanningen, successen en mislukkingen van de één beïnvloeden onvermijdelijk die van de ander. Vandaar ook de noodzaak dat de leden van deze Beschermheren van de mensheid op Aarde incarneren. Ze moeten demonstreren dat ze eensgezind van het fysieke vlak tot in de hoogste dimensie te werk kunnen gaan. Zo zorgen ze ervoor dat ze allen 19 gezamenlijk door de poort kunnen om hun Weg te vervolgen. Al veel eerder in de vorige eeuw bestudeerden een paar leden van de Grote Witte Broederschap grondig het bewustzijn en de spirituele potentie van de mensheid. Op grond van hun bevindingen lanceerden zij een vernieuwend en opwindend voorstel om fysiek te incarneren en daarmee het onvermijdelijke proces van initiatie van de hele wereld te versnellen. Het was voor het eerst sinds Atlantis dat zij weer in zulke aantallen zouden incarneren. Het liep echter niet zoals ze hadden gehoopt. Dit was voornamelijk te wijten aan het gebrek aan samenwerking van de mensen, want zij waren met hun hart en aandacht volledig in de ban van materialisme, egoïsme, afscheiding en angst. Nog steeds heerst er op Aarde een sterke hang naar materiële zaken en eigenbelang, en daardoor is het de Hiërarchie ook niet gelukt de gunstige omstandigheden te scheppen die hun leden nodig hebben om zich fysiek te kunnen manifesteren. De Ouderen van de mensheid besloten daarom dat er verdere hulp nodig was, en dat is één van de redenen dat er nu zo’n grote toename van intergalactische Dienaren op Aarde is. De Roep heeft geklonken en de positieve reactie is nu te merken. Vanuit zeer veel gebieden in talrijke werelden en dimensies incarneren er Dienaren die volledig ingesteld zijn op dienstbaarheid. De meest essentiële aspecten van deze dienstbaarheid zullen zich op het juiste moment laten zien. Hoe dit gebeurt, is voor iedere Dienaar (of groep Dienaren) anders, maar het is altijd volledig in lijn met het Goddelijk Plan voor de mensheid en de planeet. Vanuit een bepaald opzicht kan men zo’n tocht, waarbij ze hun hemelse thuis verlaten en zich in de veel dichtere dimensies van de Aarde projecteren, als een geweldig offer zien. Maar het is spiritueel gezien juister om deze stap te beschouwen als een gebaar van diepe liefde voor de mensheid en haar planeet. Het volgende prachtige gedicht van Paramahansa Yogananda, die zelf een toegewijde Dienaar van de mensheid was, geeft bondig uiting aan de liefde en de houding van alle ontwaakte Dienaren van het Goddelijk Plan: Gods Veerman 20 Heen en weer wil ik varen, vele malen Over de golven na de dood, En terug naar Aarde’s kusten, Vanuit mijn Hemels thuis. Ik wil mijn boot graag laden Met hen die wachten, naar U dorsten, En die achter zijn gebleven. Ik wil hen dragen door de opalen poel Van kleurige vreugde, want aldaar Schenkt mijn Vader aan eenieder Zijn alle-verlangens-lessende vrede. O, ik kom opnieuw, steeds weer! Ook al moet ik duizend klippen Van lijden overkomen. Met bloedende voeten zal ik komen, En zo nodig miljoenen keren, Zolang als ik weet Dat één mens nog achterblijft. Ik verlang naar U, O Heer, Moge ik U aan allen schenken. Ik verlang bevrijding, Heer, Moge ik die vrijheid schenken, Bevrijd mij toch, O God, Van de binding aan het lichaam. Moge ik de mensen laten zien Hoe zij zich kunnen bevrijden. Ik verlang slechts Uw extase Om die met hen te kunnen delen; Moge ik mijn broeders wijzen Naar het pad van het geluk Van eeuwig weer in U te zijn. * * * Het spirituele niveau dat de verschillende Dienaren bereiken, bestrijkt een zeer breed spectrum, en dit geldt ook voor hun unieke 21 oorsprong, hun specifieke, individuele doelen en hun uitdrukkingsvormen op Aarde. Elke poging om zelfs maar een fractie van al die gegevens te rangschikken, lijkt een hopeloze, zo niet onmogelijke taak. Toch kunnen we in het algemeen wel stellen dat de huidige (re-)incarnatie van een groot aantal hoger ontwikkelde Dienaren niet het gevolg is van persoonlijk karma, en ook komt het niet alleen maar voort uit het verlangen om de Aardse ervaring te leren kennen. Dit geldt wel voor de meeste Aardegebonden zielen, want zij gaan voort op de regelmatige cycli van leren en het inlossen van karma. Veel Dienaren werden in het verleden al naar de Aarde geroepen. Zij reageerden daar toen positief op en kwamen naar onze planeet. Maar daarnaast zijn er nog andere, zogenaamde ‘reservisten’. Zij zijn kort geleden door actieve Dienaren zelf gevraagd te komen helpen, omdat bleek dat velen binnen hun eigen gelederen op Aarde niet in staat waren boven de negatieve invloeden van de planeet uit te stijgen, en daardoor verloren zij het zicht op het doel van hun incarnatie. Doordat er zoveel onmisbare Dienaren in de laatste periode van hun missie afgeweken zijn, is er vertraging opgetreden bij de manifestatie van het Goddelijk Plan op Aarde. Dit heeft veel en ernstige problemen veroorzaakt voor bepaalde delen van het plan. De patronen van het wereldego zijn diep ingeslepen, en ze kunnen nog altijd de potentiële instrumenten voor Goddelijke dienstbaarheid in de wereld heel slinks hinderen en ondermijnen. Alle Dienaren zijn geroepen om te komen helpen bij het spoedeisende proces van wereldwijde reiniging. Deze reiniging vindt plaats door het planetaire bewustzijnsniveau te verhogen als voorbereiding op de overgang naar het Aquariustijdperk. Daarom is ook het primaire doel van de Dienaren om in deze kritieke periode de planetaire frequentie te laten stijgen en zo het menselijke bewustzijn te stimuleren, want dan kan de mensheid gemakkelijker contact leggen met de wereld van spiritualiteit en mee gaan werken met het Goddelijk Plan. Als dat lukt, dan zal de mens zich gaan richten op dat wat nu van groot belang is, namelijk het intelligent accepteren van de huidige enorme uitdagingen en mogelijkheden. Dan zal het 22 bewustzijn wereldwijd transformeren als voorbereiding op de geboorte van de Nieuwe Wereld. Het is de taak van de Dienaren om aan te geven met welke situatie de mensheid binnenkort wordt geconfronteerd, en wat de benodigde veranderingen zijn. Zij stimuleren de mensheid als een soort katalysator, en zij richten haar aandacht weer op haar ingeboren goddelijke natuur en de uiteindelijke zin van het bestaan. Tevens doen zij hun best om bij de mens, die allang zijn oorsprong en doel vergeten is, een levenshouding op te roepen die gericht is op een hoger doel en een dieper spiritueel begrip. Door de schoonheden van de ware visie van het Aquariustijdperk en de komende bestemming van de mensheid te laten zien, proberen zij het smeulende vuur van de wereldziel nieuw leven in te blazen. Deze ziel is bijna ten onder gegaan te midden van zowat zes miljard verwarde persoonlijkheden. En dan hebben we het nog niet eens over de ontelbare andere geestelijke wezens die in de astrale sferen van deze planeet verblijven. Door de waarheid over onze tijd te vertellen, proberen Dienaren het vuur van de menselijke geest weer aan te wakkeren. Dat moet ertoe leiden dat er zoveel mogelijk mannen en vrouwen klaar zullen zijn om vol vreugde de verheven pracht te kunnen begroeten van wat nu echt gauw komen gaat. Het dierenriemteken Aquarius (Waterman) staat voor de waterdrager. Dit is een man die een kruik op zijn schouder draagt. Die kruik zit zo vol water dat hij overstroomt, maar hij blijft maar doorstromen, het houdt niet op. Ontwaakte Dienaren zijn symbolisch gezien de waterdragers van het Aquariustijdperk. Zij zijn in staat om uit de oneindige bron van Goddelijke Liefde te tappen, en vanwege de moeite die ze doen om een betere wereld te scheppen, is het hun gegeven dit ‘levenswater’ te laten stromen naar allen die ernaar dorsten. Hier volgt een beknopte opsomming van wat tegenwoordig de werkzaamheden van de Dienaren zijn: 1. De mensheid laten inzien in welke fase van het Goddelijk Plan de 23 Aarde nu zit, en wat dat betekent. 2. De mensheid voor te lichten over de belangrijkste en meest dringende zaken van dit moment. 3. Anderen begeleiden bij het realiseren van hun eigen aangeboren goddelijkheid. 4. De mensheid inspireren om zich op haar bestemming te richten: haar taak van dienstbaarheid aan de Aarde. 5. Het evenwicht op Aarde te herstellen, en daarmee de planeet helpen te genezen. 6. Het ontvangen van verlichtende inzichten uit de hogere werelden en deze met anderen delen om de spirituele interesse van de mensheid te bevorderen. 7. Fungeren als een verbindend element tussen het oude en het Nieuwe, het lagere en het Hogere. Dit gebeurt via het ontvangen van licht en kracht van boven, welke met een liefdevolle intentie gebruikt worden om het kwaad uit te roeien en deugdzaamheid in ere te herstellen. Ook worden zo de frequenties van het nieuwe Aquarius tijdperk in het fysieke vlak verankerd, en dit helpt bij het opbouwen van de Nieuwe Wereld van morgen. Op dit moment zijn er nog steeds maar heel weinig mensen die volledig beseffen wat er zich nu in ons zonnestelsel en op onze planeet afspeelt. Verreweg de meesten zijn niet in staat de enige ware visie op onze directe toekomst te begrijpen, en zij herkennen daarom ook niet de werkelijke schoonheid en de omvang van het Plan dat zich nu begint af te tekenen. Het is maar een heel klein percentage dat zich in alle bescheidenheid realiseert wat de komende tijden zullen brengen. Zij vormen samen de kritieke massa die nodig is voor het ontkiemen van het Nieuwe Wereldbewustzijn. Dat kleine percentage is voor de Dienaren voldoende om mee te werken, omdat deze mensen in staat zijn om waarheid en zuiverheid van motief te 24 herkennen, zelfs als zij het nog niet allemaal begrijpen. Zij hebben allemaal een soortgelijk gevoel van verantwoordelijkheid, ze kunnen de komende en ongekende spirituele mogelijkheden op de juiste waarde schatten, en ze voelen dezelfde behoefte aan samenwerking die alle ontwakende Dienaren ook voelen. Intelligent altruïsme, onbaatzuchtigheid en liefde zullen het visitekaartje zijn van de mensen die samen met de Dienaren als groep op zullen staan om de komende Nieuwe Dageraad te begroeten. Het Laatste Oordeel en de Oogsttijd Almachtige kosmische krachten brachten, zoals voorspeld, al vroeg in de twintigste eeuw een versnelling van het Goddelijk Plan voor de Aarde op gang, en sinds kort is die versnelling nog aanzienlijk toegenomen. De meer tastbare effecten hiervan trekken nu de aandacht van een relatief groot percentage van de wereldbevolking. Deze meer bewuste mensen introduceren het nieuwe gedachtegoed van tegenwoordig, zoals uitgebreide kosmologieën, uitvoerige spirituele filosofieën en nieuwe geneeswijzen – ook bekend als de New-Agebeweging. De voortdurende veranderingen die deze mensen momenteel zo gretig onderzoeken en bespreken, vertegenwoordigen een zeer belangrijke inleidende fase van het Goddelijk Plan voor het einde van dit Vissentijdperk. Toch vormen deze veranderingen slechts een klein onderdeel van een veel groter proces. De laatste fase van dit proces kent de huidige mensheid in het algemeen onder de metafoor van ‘de Dag des Oordeels’ of ‘het Laatste Oordeel’. We zijn nu op een cruciaal moment in de planetaire transformatie aangeland, want de hele mensheid staat nu op een punt waarop zij zeer belangrijke keuzes moet maken, die onverbrekelijk verbonden zijn met de bestemming van elke ziel op Aarde. Deze wereldgebeurtenissen zullen in grote hoogtepunten culmineren, en ze zijn een vast onderdeel van grote kosmische cycli en subcycli die in het verleden al talloze malen hebben plaatsgevonden. Ook in de toekomst zullen ze blijven optreden wanneer de dageraad van een nieuw tijdperk gloort. Op zich is het dus niets nieuws wat er nu 25 gebeurt, maar de grote kans die dit nu biedt aan al het leven dat erdoor beïnvloed wordt, is in deze cyclus nog niet eerder voorgekomen. Ongeveer eens per 25.000 jaar is er een Dag des Oordeels voor de Aarde. En elke periode van 75.000 jaar vormt op zich weer een grotere cyclus met zijn eigen grote Dag des Oordeels. Deze zeer belangrijke gebeurtenissen fungeren als een katalysator voor de spirituele ontwikkeling van vergevorderde zielen. Sommige mensen die begrijpen wat er gaande is, noemen deze periode dan ook wat preciezer ‘de Oogsttijd’. Dit geeft aan dat al degenen, die de lessen van het fysieke bestaan goed geleerd hebben, geoogst zullen worden. Dat wil zeggen: zij zullen worden bevorderd naar een hoger en meer omvattend ervaringsniveau. In het verleden zijn sommigen erin geslaagd zichzelf vroegtijdig te oogsten. Deze volhardende mensen worden dikwijls aangeduid als ‘verlicht’. Technieken voor zelfbevrijding zoals yoga, meditatie, enzovoort kunnen hier inderdaad toe leiden, maar mediteren om verlichting te bereiken is altijd een nogal langdurige en moeizame aangelegenheid geweest. Alleen individuen met een onverzettelijke wil en een ontembare ijver konden daarin slagen. Maar nu, aan het eind van deze 75.000 jarige hoofdcyclus, is het voor de hele mensheid veel makkelijker om in bewustzijnsniveau te stijgen, omdat zich nu een geweldige spirituele gelegenheid aandient, waar ieder mens op Aarde gebruik van kan maken. Tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld zullen er hele groepen zielen worden geoogst, als zij zich afstemmen op de genade van de huidige periode en daarmee hun bewustzijnsfrequentie laten stijgen, want vibratie is de sleutel tot succes op het Moment van de Oogst. Ieders individuele bewustzijnsniveau (dat deel uitmaakt van de vibratie van onze planeet) zal een bepaald minimum bereikt moeten hebben om zich te kwalificeren voor promotie naar de Nieuwe Wereld. Er bestaan vele legenden over “Het Laatste Oordeel”– het moment waarop er over de bestemming van de mensheid wordt beslist. In al die legenden ligt weliswaar een belangrijke kern van waarheid, maar 26 de waarheid zelf werd in het verleden door de grillige fantasie van bepaalde religieuze mensen totaal verdraaid. Het simpele en logische feit van karmische reiniging en inlossing werd verwrongen tot een raar idee van ‘eeuwige verdoemenis’. Het is gewoon deel van het volmaakte Goddelijk Plan dat kosmische krachten er voor zorgen dat cycli, ideologieën, maatschappijen en beschavingen eindigen als de tijd daar rijp voor is. Dit gebeurt om ruimte te maken voor iets beters, iets dat heel geschikt zal blijken – en dus niet een beperking zal zijn – voor het ontwakende bewustzijn en het ontluikende leven. Het Laatste Oordeel zoals we dat in de heilige geschriften vinden, is een eenvoudig te herkennen metafoor voor de onvermijdelijke scheiding der zielen. In deze scheiding worden zij, die zich onvoldoende ontwikkeld hebben om met de rest verder te kunnen, uitgesloten van de eeuwige levensstroom. Voor de komende Dag des Oordeels geldt een goddelijke verordening die bepaalt dat deze onrijpe zielen hun evolutie op een andere planeet zullen vervolgen. Daar zullen de omstandigheden beter afgestemd zijn op hun specifieke behoeften en hun ontwikkelingsniveau. We naderen de ‘Dag der Afrekening’ snel, en iedereen zal dan het ‘Boek der Feiten’ kunnen inzien. Dan zal blijken dat al degenen die de spirituele kansen die hun in vele levens zijn aangereikt, niet ten volle hebben benut, geen gelegenheid meer zullen krijgen om opnieuw op Aarde te incarneren, want hier zal zich een veel geavanceerder levensvorm gaan ontwikkelen. Dit betekent echter zeker niet dat de ziel wordt vernietigd of voor eeuwig wordt ‘verdoemd’. Wel betekent het een aanzienlijke, maar verder eigenlijk nauwelijks in te schatten vertraging van zijn ontwikkeling. Zo’n vertraging is ongetwijfeld een ernstige zaak, maar de universele Wet van Evenwicht kent geen uitzonderingen, en daarom zal er geen speciale clementie zijn voor al diegenen die het niet halen. Zulke onderontwikkelde zielen hebben duidelijk nog behoefte aan meer ervaring op het slagveld van het fysieke leven. De wet bepaalt dat zij deze ervaring ook zullen krijgen, zelfs als dit ontelbare extra levens betekent, waarvan veel met diep lijden. Omgekeerd zullen al diegenen die wel aan de eisen voor de komende Oogst voldoen, 27 bevrijd worden van het rad van wedergeboorte. Bovendien zullen zij ook volledig bevrijd worden van de verplichting om ooit nog te incarneren in één van de gevallen werelden, op welke planeet dan ook. Met betrekking tot de spirituele mogelijkheden van dit moment kunnen we dus drie groepen onderscheiden: 1) Zij die er gedurende vele fysieke levens niet in geslaagd zijn om op dat vlak hun lessen te leren, zullen de Aarde moeten verlaten. Zij zullen later in een andere fysieke wereld incarneren, zodat zij daar opnieuw hun lessen kunnen leren via de unieke ervaringen en mogelijkheden van de derde dimensie. 2) Zij die hier genoeg hebben geleerd en die de examens op de school van de fysieke dimensie met goed gevolg hebben afgelegd, worden bevorderd naar de volgende klas des levens, de vierde of vijfde dimensie. Daar gaan zij verder met hogere leerstof. We moeten echter goed beseffen dat die bevordering nog geen Bevrijding of Verlichting betekent, want de ziel die is bevorderd zal ooit in de toekomst volgens de wet van karma gedwongen worden via reïncarnatie terug te keren naar het fysieke vlak. Daar moet hij opnieuw proberen dat ene Doel te bereiken waar ieder mens die nog niet verlicht is, naar streeft: transfiguratie, ofwel ultieme bevrijding van alle materie (dus ook van de subtielere vormen van materie uit de vierde en vijfde dimensie). Daarom is bevordering naar de vierde of vijfde dimensie slechts een tijdelijke bevordering naar de ijlere sferen van bestaan. Men zou dit de ‘lagere oogst’ kunnen noemen. 3) Zij die het Pad van Terugkeer* wel ontdekt en bewandeld hebben, zullen naar de zesde dimensie kunnen worden verheven, naar het Lichaam van Christus, en daarmee de Totale Bevrijding bereiken. Het betekent Bevrijding van alle lagere gevallen werelden en de Terugkeer naar het oorspronkelijke goddelijke Koninkrijk. Dit is de ware Oogst, en dit was ook waar alle Avatars in de hele geschiedenis van de mens op doelden. 28 * De kennis van het Pad van Terugkeer en de eisen die dit stelt, is nauwelijks bekende maar zeer belangrijke esoterische informatie. Oprechte en intelligente zoekers kunnen deze bij onze groep verkrijgen. (Zie ook “De mystieke leringen” aan het eind van dit boek). * * * Tweeduizend jaar geleden volbracht Jezus een grote missie. De meeste Christenen beseffen niet dat die voor een belangrijk deel bestond uit een poging de mensheid voor te bereiden op deze periode van grote transformatie en ongekende spirituele mogelijkheden. De missie van Jezus had als doel zoveel mogelijk zielen te verlossen van onvermijdelijk uitstel en lijden, en daarom sprak de Christus van het Vissentijdperk tot zijn discipelen: “Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden, maar wie niet tot geloof komt, zal verdoemd worden”– Marcus 16: 15-16. De doop en soortgelijke rituelen in andere religies kunnen worden beschouwd als teken dat iemand besluit zijn leven te wijden aan dienstbaarheid aan de mensheid en het Goddelijk Plan. Als iemand de waarheid van de universele wetten begrijpt, en als hij zijn lagere zelf resoluut aan de kant zet en verder kijkt, in de juiste richting, omhoog, dan zal hij bij het Laatste Oordeel zeker worden gered en aan de verdoemenis ontkomen. Het woord ‘verdoemenis’ betekent alleen maar dat men niet in aanmerking komt om met de huidige levensstroom mee te gaan. Deze levensstroom staat op het punt naar een hoger plan te worden getild, dus bij afwijzing wordt iemand teruggeworpen naar de voorafgaande levensstroom. Dit is zeer zeker een verdoemenis in de ogen van mensen die zich spiritueel verder willen ontwikkelen, want zij willen liever de luister van een nieuw menselijk bewustzijn meemaken en een nieuwe wereld aanschouwen. Er zal eerst een Grote Schifting komen. (Jezus noemde dit het “Moment waarop het Kaf van het Koren wordt gescheiden.” In de Koran heet het “Qiyamat.” Het is de periode die onmiddellijk voorafgaat aan “Het Gouden Tijdperk”, zoals het nieuwe tijdperk in 29 de voorspellingen van de Maya’s wordt genoemd). Na de Grote Schifting zullen de omstandigheden in de wereld speciaal worden aangepast aan de snelle vooruitgang van gevorderde zielen. Deze omstandigheden zijn daarom ook totaal ongeschikt voor hen die zich op een veel lager ontwikkelingsniveau bevinden. De intensere en krachtigere trillingen van de energieën zoals die er in de toekomst op de planeet zullen zijn, zullen de laag ontwikkelde mens niet stimuleren zich te ontwikkelen. Integendeel! Deze trillingen stimuleren en versterken zijn lagere emoties alleen maar. Hij zou er niet bij gebaat zijn op Aarde te blijven, en bovendien zou hij maar moeilijkheden veroorzaken voor de vooruitgang van de hoger ontwikkelde zielen. De Nieuwe Wereld staat al klaar voor het moment waarop zij de mensheid in haar hoogfrequente levensveld binnen kan laten. Al diegenen die de belangrijke lessen in hun vele incarnaties niet konden of wilden leren, zullen echter niet verder kunnen, omdat hun vibraties onverenigbaar zijn. Dit is de fundamentele wet, het uitgangspunt van het naderende Laatste Oordeel. * * * In de esoterische geschiedenis zijn er meer voorbeelden van zulke Laatste Oordelen. De grote catastrofe die Atlantis duizenden jaren geleden vernietigde, was ook een Dag des Oordeels, misschien minder groot, maar toch soortgelijk aan deze die er nu aan staat te komen. Deze zal net als in de eindtijd van Atlantis alle zielen tegenhouden die niet met de overblijvenden mee kunnen. Ten tijde van Atlantis hechtten waarschijnlijk vele of wellicht zelfs de meeste mensen geen geloof aan de waarschuwingssignalen – net als nu. Misschien besteedden ze zelfs wel totaal geen aandacht aan hun profeten of hun voorspellingen. Maar vandaag de dag is een klein beetje objectief observeren en intelligent onderzoeken al voldoende om duidelijk te zien wat er komen gaat. Voor mensen met een goed onderscheidingsvermogen is het overduidelijk dat mensen die vasthouden aan oude en verouderde leefwijzen en een materialistische houding, niet zij aan zij op kunnen trekken met de meer spiritueel georiënteerde bevolking in de Nieuwe 30 Wereld. We zien dan ook hoe cruciaal het is om nu alles wat nieuw, relevant en juist is, volledig te accepteren, want het Moment van de Oogst is nabij. Louter interesse in de eeuwige waarheid is absoluut niet voldoende. Vluchtige nieuwsgierigheid heeft nog nooit iemands vibratie kunnen verhogen, en het zal ook geen positief resultaat opleveren op het Moment van de Oogst. Alleen het demonstreren van liefde kan het bewustzijn positief beïnvloeden. Om die reden is een actieve en altruïstische houding vereist, en niet slechts een passieve instemming. Iedere kandidaat voor spirituele bevordering heeft nu niet alleen een prachtige kans, maar hij heeft ook de spirituele verantwoordelijkheid voor zijn eigen ziel om in deze huidige ‘eindtijd’ zijn bewustzijnsniveau te verhogen. Nu de nieuwe levensenergieën de planeet overspoelen en het wereldbewustzijn stimuleren, staat ieder mens voor een belangrijke keuze. Ieder mens zal binnenkort – of hij nou wil of niet, en of hij het nou begrijpt of niet – een keuze moeten maken die een enorme invloed zal hebben op zowel zijn huidige spirituele ontwikkeling, als op zijn toekomst in ontelbare incarnaties. Met klem willen we benadrukken dat deze keuze bepaald wordt door hoe iemand zijn keuze in de praktijk laat zien. Zijn vermogen om uitdrukking te geven aan zijn keuze zal het bewijs vormen van zijn keuze, en dat zal de frequentie van zijn bewustzijn beïnvloeden. Zo zal bepaald worden of iemand inderdaad gekozen heeft voor het nieuwe en het levende, of dat hij gekozen heeft om deel te blijven uitmaken van het oude wereldbewustzijn dat nu stervende is, aangezien er voorbereidingen worden getroffen om het permanent van de Aarde te verwijderen. De zielen die een goede kans maken om geoogst te worden, krijgen nu de kans om een grote sprong in bewustzijnsontwikkeling te maken. Enkele tientallen jaren geleden werd er een regeling voor ‘incarnatieprivilege’ ingevoerd en dit is kort geleden verder aangescherpt, omdat de Oogsttijd steeds dichterbij komt. Op grond van dit goddelijk decreet wordt het nu voornamelijk alleen nog aan die zielen toegestaan te incarneren, die van deze gelegenheid hoogstwaarschijnlijk zeer goed gebruik zullen maken. Dit is een van 31 de redenen dat veel kinderen die nu op Aarde zijn, spiritueel veel verder gevorderd zijn dan hun ouders en leraren. Een geweldige hoeveelheid zielen wil nu heel graag op Aarde incarneren, omdat de huidige situatie ongekende mogelijkheden biedt om een snelle spirituele vooruitgang te boeken. Op het moment dat we dit schrijven (1997), voltrekt zich een babyboom in verschillende landen over de hele wereld. Konden de mensen maar zien wat een buitengewoon voorrecht het is om in deze periode fysiek op Aarde te zijn, want dan zouden ze er wel voor kiezen om hun levenshouding aan te passen, en zouden ze zich wel afstemmen op de genade van de Aquariusenergieën. Daarmee zouden ze zich verzekeren van een plaats tussen degenen die de Nieuwe Wereld binnen mogen treden, en ze zouden met vreugde de komende Uiteindelijke Bevrijding tegemoet zien, die de mensheid al sinds onheuglijke tijden is beloofd. Vanzelfsprekend kwalificeren Dienaren zich voor het privilege van incarnatie in de hierboven genoemde regeling. In feite bereikten zij al heel erg lang geleden het vereiste minimumniveau voor hun bevordering van de derde naar een hogere bewustzijnsdimensie. Zij zijn hier ook alleen maar om anderen te helpen ditzelfde te doen. Ontwaakte Dienaren worden daarom ook wel ‘Harvesters’ genoemd (‘zij die de Oogst binnenhalen’), want één van hun belangrijkste taken is om zoveel mogelijk mensen te helpen, zodat een zo groot mogelijk deel van de mensheid zich op de naderende promotie naar de Nieuwe Wereld kan voorbereiden. Het is dan ook niet moeilijk om in te zien dat iemands reactie op het appel van een Dienaar nu alles uit kan maken voor de naderende Oogsttijd. Op dit moment bedraagt het aantal fysiek op Aarde geïncarneerde Dienaren naar schatting meer dan honderd miljoen, en hun aantal stijgt nog steeds, omdat er nog dagelijks Dienaren incarneren. Alle mensen die ervoor kiezen zich bewust voor te bereiden, zullen automatisch door hen worden geholpen. Samen zullen zij de Poort van Initiatie passeren, de Nieuwe Wereld in. Door een veld van dienstbaarheid te verschaffen, bieden de Dienaren de mensen de uiterst belangrijke kans om zich op de vereisten voor te bereiden, en dat legt de basis voor hun succes. Dit doen ze door het aanreiken van 32 belangrijke eigentijdse informatie, spirituele adviezen en een hoogstaande visie en levensdoel. Dit komt allemaal voort uit hun eigen herkenning van de waarheid over deze tijd, want die herkenning doet hun de behoeften van het moment beseffen. Dienaren kunnen we daarom ook wel beschouwen als de gidsen voor de periode tot aan de deadline van de planeet en de Oogsttijd. In hun rol van bewakers van het Goddelijk Plan bieden Dienaren de mensen hun laatste kans op verlossing voor de Dag des Oordeels. Zij zijn de ‘boodschappers van God’ waarover in diverse voorspellingen wordt gesproken: “En vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald.” – Hebr. 13:2. De oorspronkelijke betekenis van het woord ‘engel’ is goddelijke boodschapper, en alle ontwaakte Dienaren zijn de brengers van een uiterst belangrijke boodschap voor de mensheid. Schijn bedriegt. Sommige hoogontwikkelde Dienaren op Aarde zijn op dit moment uitstekend gecamoufleerd, en daardoor zal hun gevorderde spirituele status voor de gewone mens onzichtbaar blijven zolang de tijd nog niet rijp is. Deze verborgen instrumenten van goddelijke genade laten op dit moment nauwelijks een glimp zien van het heilige licht dat straks volop gaat schijnen als hun ware aard tevoorschijn komt. Terwijl ze wachten tot hun goddelijke ziel volledig is ingedaald in hun fysieke lichaam, zijn ze zich vaak zelf als persoon niet eens bewust van wie zij precies zijn. Sommigen van hen zijn zelfs door nietsvermoedende artsen gediagnosticeerd als achterlijk, autistisch, enzovoort; zo goed zijn zij soms verborgen. Maar als de dag van hun volledige herinnering aanbreekt, dan zullen we zien dat zij kundig en met een compromisloze toewijding de hun zo vertrouwde en bekende taak in de wereld op zullen pakken. Dan zullen ze een op maat gesneden spirituele begeleiding bieden voor het hoogste goed van iedereen. Die liefdevolle dienst zal in de eerste plaats gericht zijn op de essentiële voorbereidingen voor de Oogsttijd de grootste spirituele kans voor de mensheid in de wereld van vandaag. De Schapen en de Bokken 33 Uit “Het Aquariusevangelie van Jezus de Christus” 33. Wees op elk moment gereed, des daags en des nachts, want de Heer zal komen als gij Hem niet verwacht. 34. Voorwaar, wanneer Hij komt met al Zijn lichtboodschappers, dan zal het boek des levens en het boek der herinneringen geopend worden – de boeken waarin de gedachten, de woorden en daden neergeschreven zijn. 35. En iedereen kan de verslagen lezen die hij over zichzelf geschreven heeft, en hij zal zijn lot al kennen voordat de rechter zal spreken. Dit zal het moment van het oordeel zijn. 36. In overeenstemming met de verslagen, zullen de mensen hun plaats vinden. 37. De rechter is Gerechtigheid, de koning van de hele Aarde, en hij zal de menigten scheiden, zoals de schaapherder de schapen van de bokken scheidt. 38. De schapen zullen hun plaatsen aan de rechterzijde vinden, de bokken aan de linkerzijde, en ieder mens zal zijn eigen plaats kennen. 39. En dan zal de rechter tot hen, die aan zijn rechterzijde staan, zeggen: “Gij gezegenden van de Vader-God, kom binnen in uw erfdeel, dat reeds sinds oudsher voor u bereid is. 40. Gij bent de dienaren geweest van het ras. Ik was hongerig en gij gaf mij brood. Ik was dorstig en gij gaf mij te drinken. Ik was naakt en gij gaf mij kleding. 41. Ik was ziek, gij verzorgde mij, en ik was in de gevangenis en gij kwam met opbeurende woorden tot mij. Ik was een vreemdeling en in uw woning vond ik een thuis.” 34 42. Dan zullen de rechtvaardigen zeggen: “Wanneer zag ik u hongerig, dorstig, ziek of gevangen? En wanneer stond u als vreemdeling aan onze poorten en heb ik u verzorgd?” 43. En dan zal de rechter zeggen: “Gij hebt de mensenkinderen gediend, en wat gij voor hen gedaan hebt, dat hebt gij ook voor mij gedaan.” 44. De rechter zal tegen die aan zijn linkerzijde staan, zeggen: “Gaat heen. Gij hebt de mensenkinderen niet gediend. 45. Ik was hongerig, en gij gaf mij niets te eten. Ik was dorstig en gij gaf mij niets te drinken. Ik was een vreemdeling en gij stuurde mij weg. Ik was in de gevangenis en was ziek, en gij zorgde niet voor mij.” 46. Dan zullen dezen zeggen: “Wanneer hebben wij verzuimd voor u te zorgen? Wanneer zagen wij u hongerig, dorstig, ziek, een vreemdeling of in de gevangenis, en hebben u niet verzorgd?” 47. En dan zal de rechter zeggen: “Uw leven was vol van uzelf. Gij diende u zelf en niet uw naaste, en toen gij een van uw naasten veronachtzaamde, veronachtzaamde en verwaarloosde gij mij.” 48. Dan zullen de rechtvaardigen het koninkrijk en de macht ontvangen, en de onrechtvaardigen zullen heengaan om hun schulden te betalen door alles wat de mensen door hun toedoen geleden hebben zelf te ondergaan. 49 Zij die oren hebben die kunnen horen, en harten die kunnen verstaan, zij zullen deze gelijkenissen begrijpen. De deadline voor de Aarde Als we vanuit de ruimte naar de aura van onze Aarde zouden kijken, 35 dan zouden we de planeet gehuld zien in een donkere mistwolk, een bol van grijze kolkende damp. Met ontzetting zouden we deze grote donkere wolk van ijle materie gadeslaan, want niet alleen is deze wolk ondoordringbaar dicht en dik, het betekent ook dat er op Aarde zeer ongunstige levensomstandigheden heersen. Het maakt alles erg onduidelijk, en het vervormt alle waarneming. We zouden dan blij zijn te horen dat er op Aarde inderdaad een dringende behoefte bestaat aan verandering en wereldwijde reiniging. We zouden het ook een goede zaak vinden dat alle mensen die de naderende reinigende storm op Aarde willen doorstaan, zich erop willen voorbereiden en er bovendien goed gebruik van willen maken. Overal ter wereld zijn de gevolgen merkbaar van de opeenhopende schadelijke gedachtepatronen en levenshoudingen van de mensheid. Ze zijn nu niet alleen pijnlijk duidelijk aanwezig in het leven van de mens, maar ook over de hele planeet zelf. Over het algemeen heeft de mens de Aarde veel te lang met grove minachting behandeld. Hij is zeer onzorgvuldig omgegaan met zijn eigen thuis en de minerale, plantaardige en dierlijke rijken. Hij heeft keer op keer een veronachtzamende houding laten zien, en die houding kwam voort uit de misvatting dat de bronnen van de planeet er alleen maar zijn om er zelfzuchtig gebruik – en zelfs misbruik – van te maken. De mensheid als geheel is er volkomen aan voorbijgegaan dat Moeder Aarde – Gaia – een spiritueel wezen is dat haar eigen evolutionaire ontwikkeling doormaakt. Vol liefde streeft zij er naar om een volmaakt uitgebalanceerde omgeving te bieden voor een vreedzaam en harmonisch bestaan van velerlei levensvormen, waar de mens er één van is. De dreigende heftige gebeurtenissen op Aarde, die het gevolg zijn van verwaarlozing en misbruik, vormen een onderwerp waar al veel aandacht aan wordt besteed, en daarom gaan we hier niet in op de geofysische aspecten van wat er op Aarde te gebeuren staat. De mens heeft weliswaar tot op zekere hoogte iets begrepen van de komende crisis waarmee al het leven op de planeet te maken heeft, maar toch heeft hij ook duidelijk laten zien dat hij ofwel onwillig, of gewoon niet in staat is om de zware schade te herstellen die hij wereldwijd 36 heeft veroorzaakt. Dus de vervuiling gaat steeds verder, en de verkrachting van de Aarde en de prostitutie van haar bronnen ook. De Natuur is verdraagzaam, maar zij zal een dergelijk misbruik slechts tot op zekere hoogte toestaan. Ze zal al deze schendingen zo lang mogelijk tolereren om de mens ruim de gelegenheid te geven van zijn fouten te leren en uit vrije wil zijn gedrag te veranderen; de verdraagzaamheid van Moeder Aarde komt voort uit een groot mededogen met haar kinderen. In het verleden zagen de onzichtbare Gidsen van de planetaire Hiërarchie al dat het nodig was om de mens bij te staan, want de krachten die de mens in zijn onwetendheid opriep, keerden zich tegen hem, en dit liet hem de gevolgen van zijn gedachteloosheid en zijn dwaze handelingen duidelijk zien. Vanwege deze sterk confronterende situatie verwachtten ze dat de mens zijn leven wel zou beteren. Ze dachten dat hij zijn middelen van bestaan en zijn vrijetijdsbestedingen wel zou aanpassen om een eind te maken aan het vernielen en het vervuilen van Aarde. Zo zou hij zowel de planeet als zichzelf vrijwaren van de onnodige en traumatische gevolgen. Deze situatie bood de mensheid een mooie kans om te ontdekken dat het de moeite loont zich te ontdoen van egoïsme, hebzucht en materialisme. Ook hoopten zij dat de mens, wijs geworden door zijn eigen lijden, zich daadwerkelijk zou gaan bevrijden, en een verstandig leven zou gaan leiden in harmonie met de natuur. Helaas heeft de mens hierin juist diep gefaald. Hij heeft helemaal niet adequaat en positief gereageerd op de waarschuwingssignalen van de natuur, en daardoor zijn de mens en de Aarde samen nu juist griezelig dicht bij een levensbedreigende situatie aangeland. Er is nu sprake van een noodtoestand. Het is nu hoog tijd voor niet alleen een belangrijke ommezwaai in bewustzijn, maar ook voor het intelligent toepassen daarvan in de wereld. Als we willen overleven, dan moeten we nu echt stoppen met onze egoïstische benadering en onnadenkende houding. Er is een ontstellend gebrek aan goede gezondheid, geluk, eenheid en vrede in de huidige wereld, en deze somber stemmende omstandigheden zijn de symptomen van een vergaande en wereldwijde onwetendheid. Met de onmisbare hulp van 37 de Dienaren zullen die onheilspellende vooruitzichten echter snel veranderen, want de Nieuwe Wereld moet en zal geboren worden. De dringend noodzakelijke reiniging en genezing van de hele wereld zal uiteindelijk leiden tot de verlossing van de Aarde, en dit is al aan het gebeuren. Het speelt zich voornamelijk af in de subtiele sferen. Dit is een belangrijk proces, en het houdt in dat de aura van de planeet zich weer herstelt en gezond wordt. Zulke innerlijke veranderingen zullen eerst moeten plaatsvinden. Later zullen die veranderingen invloed hebben op de grote positieve transformatie van onze fysieke wereld via een netwerk van subtiele energiebanen. Dit netwerk bestaat uit onzichtbare en onderling verbonden krachtpunten die samen een soort energieweb vormen. Dit web bevindt zich in de auralagen die bij het fysieke lichaam van de Aarde horen. Het planetaire energienetwerk heeft een soortgelijke functie als de energiemeridianen in het menselijk lichaam, en het dient onder andere om de balans te reguleren en zo de gezondheid te bewaren. Het verdeelt vitale levenskrachten, en het geleidt impulsen van de ene naar de andere plek (net als zenuwen die boodschappen naar de hersenen sturen), enzovoort. Op plaatsen waar grote krachtlijnen elkaar kruisen, ontstaan er verticale draaikolken van snel wervelende energie – vortexen – die allemaal hun unieke eigenschappen hebben, en al deze vortexen bij elkaar vormen het chakrasysteem van de Aarde. Deze vortexen of chakra’s functioneren – ook weer net als bij hun menselijke tegenhanger – als kanalen voor het ontvangen en doorgeven van allerlei energieën uit de onzichtbare werelden. Het totale planetaire energienetwerk is buitengewoon complex, en het streeft ernaar zichzelf goed gezond en in evenwicht te houden. Op dit moment heeft het echter een enorme behoefte aan genezende zorg, want er is heel veel disharmonie en ziekte, en dat manifesteert zich nu dus ook overal in de fysieke wereld. Vandaar ook dat Dienaren zich toeleggen op het herstellen, veranderen en vernieuwen ervan, en dat doen ze onophoudelijk en plichtsgetrouw, zowel in de subtiele als in de fysieke wereld. Het bio-energetische netwerk van ieder mens op Aarde is onlosmakelijk verbonden met het planetaire energieraster, en omdat 38 onze planeet wordt gezuiverd en getransformeerd, wordt de mensheid dus op een soortgelijke manier beïnvloed. Al die veranderingen zijn voorbereidingen op de uiteindelijke grote overgang in de wereld. Die overgang zal uitmonden in het vrijkomen van enorme krachten op de planeet, en dat zal de geboorte van de Nieuwe Wereld inluiden. Die glorieuze gebeurtenis is waar het allemaal om gaat in deze fase van het Goddelijke Plan voor de Aarde. Iedereen zal deze gebeurtenis kunnen ervaren, als hij tenminste de beproevingen weet te doorstaan die onvermijdelijk aan zo’n enorme gebeurtenis voorafgaan. Er zijn Goddelijke Intelligenties die als voornaamste taak hebben de karmische effecten op Aarde te reguleren en te verdelen, en zij zijn vanwege hun grote medeleven sterk betrokken bij de voorbereidingen van de mensheid. Zij zorgen dat de mensen zo veilig mogelijk de heilzame lichtenergieën kunnen ontvangen die binnenkort via het vernieuwde planetaire raster met vortexen uit de hogere dimensies naar binnen zullen stromen. Vroeger werd deze energiestroom gecontroleerd en getemperd door de onzichtbare Dienaren. Zo stemden ze hem af op het vermogen van de mensheid om die hoge vibratiekrachten te kunnen ontvangen. De mensheid heeft daardoor voldoende kansen gekregen om zich voor te bereiden en al die nieuwe frequenties en bijbehorende transformaties met succes te integreren. De wereldcrisis is inmiddels echter al zeer ernstig, en de Aarde verkeert in een kritieke toestand. Bovendien is ook de planetaire deadline al heel nabij. Dit alles betekent dat het nieuwe energieraster al heel snel in gebruik moet worden genomen, ongeacht het aantal mensen dat daar klaar voor is. Vanwege de huidige wereldcrisis is verdere uitstel geen optie. De barensweeën van Moeder Aarde zijn al begonnen, het moment dat de planeet zich volledig afstemt op een nieuwe dimensie, komt nu snel naderbij. De Nieuwe Wereld staat op het punt geboren te worden en iedere ware ziel zal zijn bevrijding kennen. Er is een minimum aantal mensen nodig die toegewijd samenwerken om deze grote verandering teweeg te brengen. Maar in het verleden is het niet gelukt om het aantal zielen dat nodig is om deze kritieke massa te vormen, bij elkaar te brengen, en daarom werd de Planetaire 39 Hiërarchie gedwongen het plan uit te stellen. De mensheid was er nog niet klaar voor om in deze belangrijke zaak – haar eigen bevrijding – samen te werken met haar spirituele Ouderen. Op dit moment is dat nog steeds niet het geval, en daarom incarneren er de laatste decennia steeds meer Dienaren om te helpen aan deze planetaire karmische voorwaarde te voldoen. Zij dragen bij aan het vormen van de kritieke massa, en daarmee maken ze tegelijkertijd gebruik van die enorme kans die het overgrote deel van de mensheid tot dusver heeft genegeerd. De deadline voor de planeet komt echter iedere dag dichterbij. Binnenkort zal iedereen merken dat hij door de steeds intensere situatie in de wereld gedwongen wordt zich schrap te zetten voor de echte vloedgolven van goddelijke kracht die binnenkort al het leven op Aarde radicaal zullen veranderen. De frequentie van de vibratie van de planeet neemt nu heel snel toe. Alles bereidt zich overal ter wereld steeds sneller voor op de naderende stortvloed van zeer krachtige energieën. Dit onvermijdelijke proces wordt in de voorspellingen wel ‘De Versnelling’ genoemd. Veel Dienaren die nu geïncarneerd zijn, hebben zich vele levens lang voorbereid op het komende welslagen en de Bevrijding van de grove dichtheid van de oude Aarde. Voor hen betekent de geboorte van de Nieuwe Wereld de langverwachte vervulling van een grote missie die al eeuwen geleden begon. Voor een aantal ‘jongere’ zielen is het echter de eerste keer dat de Poort van Initiatie zich opent en dat zij uitgenodigd worden de drempel tussen de fysieke en de hogere werelden te passeren. Deze ongekende gelegenheid voor bewustzijnsverhoging wordt nu voor veel mensen veel makkelijker gemaakt, want ontwaakte Dienaren zullen hen in groepsformatie vergezellen en naar de Nieuwe Wereld leiden. Zo zal er heel snel over de hele wereld een veel helderder bewustzijn ontstaan, en vervolgens zal het collectief ontwaken van de mensheid de voorspelde terugkeer van het Christusbewustzijn op Aarde vergemakkelijken. Iedere Dienaar moet nu echt ontwaken en zijn plaats innemen voordat de deadline van de planeet bereikt is, want anders wordt hij 40 geconfronteerd met het sombere vooruitzicht te hebben gefaald met zijn opdracht. Er wordt nu zowel de Dienaren als de mensen een kans geboden, maar die kans heeft zo zijn beperkingen, want deze ongekende en genadige gelegenheid duurt niet eeuwig en alle afgewezen zielen zullen hem pas na vele duizenden jaren opnieuw krijgen. Het Goddelijk Plan voor het sluitstuk van het Vissentijdperk loopt nu heel snel ten einde. De planetaire klok slaat binnenkort het uur dat het eind van deze cyclus inluidt. Zij die klaar zijn om de neerdalende spirituele energie te ontvangen, zullen op dat moment opstijgen en zegevieren, en zij zullen dan samen met de Aarde een hogere en ruimere dimensie binnengaan. Het Goddelijk Plan voor de Aarde kan niet mislukken, want het past in het Grote Plan voor de Evolutie dat ontworpen is door de Ene Universele Scheppende Intelligentie. Daarom moet en zal het ook doorgaan. Het Aquariustijdperk zal ons een beschaving, een cultuur en een sprankelende spiritualiteit brengen die totaal anders is dan alles wat we ooit hebben gezien. Nu opent zich de poort naar een stralende Nieuwe Wereld, en al die mensen die samen met de Dienaren voor die poort hun rechtmatige plaats in willen nemen, moeten zorgen dat zij goed geïnformeerd zijn, en bewust en toegewijd, want dan zullen ze de nabije planetaire deadline met vertrouwen kunnen verwelkomen en de Nieuwe Dageraad met vreugde en dankbaarheid kunnen begroeten. Eenheidsbewustzijn Met de komst van het Aquariustijdperk zullen er wetten worden aangepast vanwege de hogere spirituele ontwikkeling van de mensheid. Er zullen zelfs compleet nieuwe wetten gaan gelden, en deze wetten zullen allerlei veranderingen brengen naast het verruimen van het wereldbewustzijn. De hele planeet beweegt zich 41 nu naar het volgende keerpunt op haar evolutionaire spiraal, en ondertussen zullen deze nieuwe wetten – en ook de Goddelijke Vertegenwoordigers zelf die ze invoeren – de mensheid aansporen tot eenheid en werkelijke spirituele kameraadschap – een nieuwe en prachtige manier van bestaan. Dit ideaal is nu, aan het einde van het Vissentijdperk, niet alleen een reële mogelijkheid, maar het is ook een voorwaarde voor verlossing en voor het genezen van de Aarde en de mensheid. In het Aquariustijdperk is welslagen en overleven altijd onze zaak, en dus nooit alleen mijn zaak. Alle dingen zoals politiek of systemen en zaken die gebaseerd zijn op zelfzuchtige motieven, kortom alles wat de mens heeft opgebouwd, begint thans van binnenuit te degenereren, en dit zal uitmonden in het volledig verdwijnen daarvan. Dit komt doordat alle energieën die individuen of groepen in het verleden voor hun egoïstische motieven met succes konden aantrekken, nu niet meer beschikbaar zijn vanwege de aankomende geboorte van de Nieuwe Wereld. Alle mensen die alleen voor zichzelf leven, zullen steeds meer spanning, verwarring en conflict in hun leven ervaren, net als alle mensen die in hun levensonderhoud voorzien door te werken voor organisaties die uitsluitend bestaan voor persoonlijk gewin. Hun levenskracht zal steeds meer wegvloeien en afzwakken, en dat zal uiteindelijk tot mentale, emotionele en zelfs fysieke aandoeningen leiden. Omgekeerd geldt dat de regenererende energieën, die nu bij de Aarde binnenstromen en die de etherische blauwdruk vormen voor de opbouw van de Nieuwe Wereld, alleen kunnen worden opgeroepen door onbaatzuchtige activiteiten en een coöperatieve instelling. Dat is één van de nieuwe wetten van het Aquariustijdperk. Voordat echter het nieuwe wereldparadigma van eenheidsbewustzijn werkelijkheid kan worden, moeten eerst ideeën uit de hogere dimensies effect hebben op het menselijk bewustzijn, want dit is het belangrijkste instrument waarmee het Goddelijk Plan zich op Aarde manifesteren kan. Daarna wordt de mensheid geroepen tot ontwaken, zodat zij deel kan nemen aan het scheppen van de Nieuwe Wereld. Zo kan zij dan als ras een spirituele stap voorwaarts zetten. Maar 42 deze directe spirituele kans die de mensheid nu geboden wordt, is misschien ook wel haar grootste uitdaging, want het slagen ervan wordt voor een belangrijk deel bemoeilijkt door een haast ondoordringbare laag psycho-emotionele smog die de hele planeet omhult. Deze zal eerst moeten oplossen, voordat een nieuw licht het bewustzijn van de mens kan verhelderen. Kwaadaardige buitenaardse wezens hebben al miljoenen jaren geleden het zaad voor deze schadelijke gedachtewolk geplant voor hun eigen sinistere bedoelingen. Sindsdien heeft de mens deze wolk voortdurend gevoed met het negativisme dat voortkomt uit zijn eigen blindheid en onwetendheid. De blindheid is het gevolg van de reeds lang heersende kracht van het materialisme, en de onwetendheid is vrijwel ieder kind vanaf zijn geboorte ingeprent. Daarna werd hij gecultiveerd via zijn opvoeding en scholing in een maatschappij die ontelbare generaties lang opgebouwd werd in de kleingeestigheid en emotionele benepenheid van leraren en opvoeders die zelf ook niet beter wisten. Deze ongezonde psychische atmosfeer is vandaag de dag de oorzaak voor de vele ziektes over de hele wereld en voor onze onnatuurlijk korte levensduur, en hij belemmert in hoge mate het welbevinden en de natuurlijke evolutie van alles dat onder de benauwende invloed ervan leven moet. Het is duidelijk gebleken dat de mens zichzelf niet redden kan. De mens heeft nooit op eigen kracht door de negatieve gedachtewolk, die er rond de hele planeet ligt, heen kunnen dringen, en daarom is hij hard op weg om erin te stikken en er totaal door vernietigd te worden. Als wij de esoterische geschiedenis erop nagaan, dan zien we dat er elders in de Kosmos beschavingen zijn geweest die zichzelf inderdaad met planeet en al compleet vernietigd hebben. Dit was het onvermijdelijke gevolg als een planeet volledig van negatieve gedachtestromen verzadigd was geraakt. Maar wees gerust, Moeder Aarde zal niet zomaar imploderen of uit elkaar vallen! Het is duidelijk dat de mensheid dringend behoefte heeft aan hulp om de planeet te redden, en deze hulp zal zij ook krijgen, want onze Aarde is een heel belangrijk orgaan in het lichaam van het zonnestelsel*. Bovendien is de Aarde een centrum van kennis en informatie, en als zodanig is zij voor veel andere levensvormen in ons melkwegstelsel 43 veel te belangrijk om haar vernietiging toe te kunnen laten. Dienaren van overal uit de kosmos grijpen op dit moment op de rampzalige koers van de mensheid in, want de Aarde moet verlost en genezen zijn voordat de Nieuwe Wereld geboren kan worden. Hierbij worden Dienaren nu geholpen, aangespoord en ondersteund door onstuitbare goddelijke krachten die heel grondig en precies alle achterhaalde en verstikkende normen in de wereld uit zullen roeien om zo de planeet voor te bereiden op haar wedergeboorte. * De Aarde is het zogenaamde vishudda chakra (keelchakra) van de Godheid (Logos) van ons Zonnestelsel. Wanneer de Dienaren hun collectieve taak van het ‘reinigen van de keel’ van de Logos van de Zon volbracht hebben, dan zal Zijn lied weer net als vroeger in harmonie klinken met het hemelse koor van de Kosmos. * * * We hebben al eerder gezegd dat er steeds meer Dienaren incarneren om te helpen de toekomst voor te bereiden en een nieuwe manier van leven te demonstreren. Deze afgezanten zullen eenheidsbewustzijn als een trompetstoot door de hele wereld laten schallen, want zij begrijpen heel goed dat onzelfzuchtige samenwerking hard nodig is om de Aarde te bevrijden. De Aarde is immers nog steeds doordrenkt van een bewustzijn dat op afscheiding gebaseerd is. Zij realiseren zich terdege dat alleen de kracht van eenheid in synergie, wat werkt als een samengebalde drang naar het Goede op Aarde, de eeuwenlang opgehoopte duisternis op Aarde kan verdrijven. Deze kracht zal ook wereldwijd angst, ziekte en negativisme overwinnen, zodat het huidige doel voor de wereld zich manifesteren kan. Dienaren zijn nu hier om de mensheid vlug te laten zien dat er maar één manier is om de catastrofe te keren, en dat is door de Goddelijke Wetten tegenover de Aardse wetten te stellen. Door Hogere krachten tegenover lagere te stellen, zal alles wat achterhaald en onwenselijk is worden omgevormd tot iets nieuws en levends. Dit gebeurt door overal inzichten uit te dragen die voor deze periode relevant zijn als er onwetendheid heerst, en door compassie te tonen bij verwijt, door 44 hebzucht te beantwoorden met goedgeefsheid, en vijandschap met liefde. Eenheidsbewustzijn betekent een diep besef van het collectieve geheel en het rekening houden met de belangen daarvan. Door daadwerkelijk in eenheidsbewustzijn te leven, brengen Dienaren een hoger trillingspatroon in de aura van de Aarde. Dit positieve gedrag heeft al nieuwe frequenties van spiritueel licht opgeroepen, en het draagt aanzienlijk bij aan de verlossing van de planeet en al het leven dat daarbij hoort. Dienaren zijn hiertoe in staat, want voordat zij als individu op Aarde incarneerden, hebben zij allemaal al heel natuurlijk eenheidsbewustzijn en onzelfzuchtige dienstbaarheid laten zien, want dit was een uitdrukking van hun evolutieniveau. Voor hen is het tonen van gemeenschapszin en harmonie al heel lang vanzelfsprekend gedrag. Hierdoor zijn zij meesters in het uitdragen van groepssolidariteit, en zullen ze in hun huidige incarnatie opnieuw laten zien dat samenwerking, eenheid en liefde belangrijke factoren zijn voor het verheffen van het bewustzijn op de planeet, en dus ook voor het genezen van de wereld. De afgelopen tijd incarneerden Dienaren voornamelijk als hoog ontwikkelde mensen. Vanuit deze positie probeerden zij de mensheid te helpen met vorderingen op gebied van sociale ontwikkeling, politieke hervormingen, wetenschap, en ook spiritualiteit. Het leek alsof deze pioniers nogal alleen stonden, maar deze Dienaren waren afkomstig uit sferen van verenigde zielen, en zij kozen ervoor om individueel te incarneren om te voldoen aan de voorwaarden van dat moment. Zo zouden ze ook beter in het bewustzijn van die tijd passen. Abraham Lincoln, Albert Einstein en Nicola Tesla zijn een paar van de vele Dienaren die door de eeuwen heen speciaal geïncarneerd zijn om de mensheid met haar vooruitgang te helpen. Op dit moment incarneren er echter grote groepen buitengewoon hoogontwikkelde Dienaren in fysieke gedaantes, want dat is nu nodig voor het algemene evolutieniveau van de mensheid. Voor hun geboorte deden zij tijdelijk afstand van vele van hun hogere vermogens en ook van hun hoogontwikkelde spirituele bewustzijn, zodat ze de mensheid hier een groepsverband zouden kunnen demonstreren waarbij mensen elkaar aanvullen en onderling afhankelijk zijn. De individuele beperkingen van hun fysieke 45 gedaante zorgen ervoor dat Dienaren naar elkaar toe worden getrokken om in groepen samen te werken, en daardoor is het succes van hun collectieve missie verzekerd. Dienaren hebben elkaar nodig, en straks, op het moment van hun hereniging op Aarde, zoals voorbestemd, dan zullen zij het eenheidsbewustzijn manifesteren en het als voorbeeld uitdragen. Eenheidsbewustzijn zal de Nieuwe Weg van bewuste spirituele ontwikkeling zijn voor de mens in het Aquariustijdperk. Er liggen echter nog andere belangrijke motieven achter het offer dat de Dienaren zich getroosten voor hun huidige Aardse opdracht. Ten eerste is het zo dat het bepaalde risico’s zou met zich mee zou brengen als zij hun eigenlijke spirituele staat nu al aan de wereld zouden tonen, dus als hun hoge bewustzijnsniveau zou worden onthuld en al hun ongewone vermogens aan de dag zouden treden. Zij zouden dan namelijk voor vele mensen gemakkelijk tot onderwerp van verering kunnen worden. Zo’n reputatie als heilige is voor Dienaren op Aarde echter onwenselijk, want die strookt niet met het ontwerp van het Goddelijke Plan voor deze periode. Het is op de lange duur uiterst schadelijk voor het welslagen ervan, zelfs als de Dienaar niet eens weet dat hij zo’n reputatie heeft. Net als alle werkelijk grote spirituele leraren en leiders van vroeger komen de Dienaren nu de weg wijzen door zelf het voorbeeld te geven. Zij willen niet aanbeden worden, want idool zijn klopt niet met het doel anderen te inspireren om hun eigen aangeboren goddelijkheid te realiseren en vrijwillig samen te werken met het Goddelijke Plan voor de planeet*. * Dienaren weten dat de tijd van het volgen van goeroes en het opkijken naar individuele spirituele leiders voorbij is. Ook beseffen ze dat de hogere intelligentie van het Aquariustijdperk zal uitwijzen dat er eerst een eenheidsbewustzijn moet zijn, voordat er in de Nieuwe Wereld spirituele vooruitgang kan worden geboekt. Ten tweede kan empathie en compassie voor de huidige kritieke toestand van de mens alleen worden opgewekt door het menselijk bestaan zelf te ervaren. Dienaren komen naar de Aarde om de 46 mensheid een uiterst belangrijk hedendaags levensmodel te demonstreren. Dienaren zullen alles mee moeten maken wat ieder ander mens ook mee moet maken. Zij zijn geïncarneerd als voorbodes, met de bedoeling hun eigen transformatieproces als voorbeeld te laten dienen. Ieder die de Nieuwe Wereld wil binnentreden, zal dit proces moeten doormaken. Iemand kan alleen datgene onderwijzen wat hij met zijn eigen leven demonstreert. Ze zullen zelf het onvermijdelijke proces doormaken van postnatale vergetelheid, zoeken, persoonlijke zuivering, spirituele ontdekking, herinnering en initiatie in het Nieuwe Wereldbewustzijn (eenheidsbewustzijn), en zo zullen ze demonstreren hoe ze het ware Pad volgen. Daarmee bereiden de Dienaren de weg voor van het oude naar het Nieuwe, want zo wordt deze weg gemakkelijker begaanbaar voor allen die hem willen gaan. Dienaren fungeren als brug tussen de spirituele wereld en de wereld van de materie, en als zij zich met elkaar verbinden en in hun zielengroep als één te werk gaan, dan wordt er beslist een zeer brede brug gecreëerd. Dit doen ze niet alleen om anderen te inspireren om te profiteren van de grootste kans die zich ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft voorgedaan, maar ze doen het ook om de mensheid te helpen het huidige potentieel van de wereld om te zetten in een prachtige werkelijkheid. * * * Vanwege de aard van hun vrijwillige dienstverlening maken de huidige Dienaren een ingewikkeld incarnatieproces door dat aanzienlijk verschilt van dat van gewone stervelingen. Als de nodige berekeningen eenmaal gemaakt zijn om het incarnatieproces in het overkoepelende Goddelijke Plan te laten passen, dan beslissen families van zielen – of groepszielen – waar en wanneer ze op Aarde zullen incarneren. Hierna dalen ze af naar de dichtere sferen van onze planeet, terwijl ze voorlopig hun groepssamenhang nog bewaren. Het afsplitsen van de groepsziel gebeurt voor een deel op het moment van de fysieke conceptie, en gaat verder tijdens de ontwikkeling van de foetus en na de geboorte in de kindertijd. Daarna volgt een periode in het Aardse leven die kan wisselen qua lengte, omdat de planetaire deadline steeds dichterbij komt. Naarmate de verschillende 47 persoonlijkheden in deze periode hun fysieke, emotionele en mentale vermogens ontwikkelen, projecteert de groepsziel steeds meer van zichzelf in iedere individuele manifestatie. Het incarnatieproces kunnen we vergelijken met een centrale gastank die voorzien is van een heleboel branders. Als de gaskraan langzaam wordt opengedraaid wordt het licht van elke schijnbaar individuele vlam steeds helderder, maar toch hebben alle vlammen dezelfde bron. Als we in gedachten de gasbrander nu ondersteboven keren, zodat de tank (die de hogere sferen symboliseert) zich boven de vlammetjes bevindt (die de lagere sferen symboliseren, inclusief de fysieke dimensie), dan hebben we een simpel maar accuraat beeld van dit nogal mysterieuze proces van groepsziel-incarnatie. Zo kunnen we zien dat het bewustzijn van de werkelijke Dienaar veel groter is dan wat hij als ontwaakt individu demonstreren kan – zelfs in zijn spiritueel volledig ontwaakte staat. Slechts een heel klein deel van zijn echte Zelf kan worden uitgedrukt in het nogal grove fysieke materiaal van het menselijk lichaam. In het brein en zenuwstelsel kan zich maar een fractie manifesteren van de veel grotere entiteit – de groepsziel – die voor het grootste deel in zijn eigen wereld verblijft. De persoonlijkheid van de Dienaar is dus slechts een buitenpost van een veel grotere spirituele intelligentie. In werkelijkheid hebben de Dienaren in hun fysieke gedaante nooit echt hun thuis verlaten. Zij hebben alleen maar heel kleine fragmentjes van zichzelf naar beneden gezonden via de dichtere voertuigen die in de lagere werelden bestaan: de mentale, emotionele en fysieke lichamen. Dienaren zijn fysiek op Aarde om diensten te verlenen in al deze lagere sferen, ofschoon het voor het beperkte derde-dimensie bewustzijn van de gewone mens lijkt of alleen het fysieke vlak beïnvloed wordt. Maar elke goede helderziende zal bevestigen dat dit slechts een deel van de totale dienstverlening van de Dienaar is. De tijdelijk gescheiden levens – dus de fragmenten van de groepsziel – die dezelfde groepstaak toegewezen hebben gekregen, proberen kort na elkaar te incarneren. Zo kunnen zij zich op den duur als individuele personen op het fysieke vlak verenigen om samen te werken voor bepaalde groepsdoelen*. Deze toegewijde groepen 48 Dienaren incarneren het ene leven na het andere, en als voorbereiding op de afronding van hun grote collectieve taak maken ze allemaal soortgelijke ervaringen door. De verschillende groepszielen (die elk via vele persoonlijkheden incarneerden) hebben over vele levens zulke sterke onderlinge banden gesmeed dat ze elkaar onmogelijk nog kunnen misverstaan of wantrouwen als zij straks in de toekomst voor de uitdagingen van het grotere werk staan. Het belangrijke feit dat alle herenigde individuen aan het Goddelijk Plan zijn toegewijd, maakt alle andere overwegingen irrelevant. De groep zal als door een magneet bij elkaar getrokken worden, zodat die dienstbaar kan zijn als één doelgericht en verenigd lichaam. * Hier zijn allerlei variaties op mogelijk. Er bestaan groepszielincarnaties die soms wel duizenden jaren overspannen en ze kunnen ook allerlei andere planeten en dimensies omvatten als deel van de totale groepstaak. De methode die hier beschreven staat, vertegenwoordigt een algemene gang van zaken die vooral in deze laatste fase van de collectieve missie van de Dienaren op Aarde veel voorkomt. De hereniging op het fysieke vlak van de personen die tot dezelfde groepsziel behoren, vergemakkelijkt het herstel van een eenheidsbewustzijn. Dit bewustzijn is zo compleet en zo volmaakt dat de leden van deze groepsziel elkaar niet zomaar als goede vrienden of zelfs als spirituele broeders en zusters zien, maar als aspecten van een veelvoudige entiteit, als één geest van dienstbaarheid. Vanuit hun gemeenschappelijke overgave aan de Wet van Liefde werkt iedere Dienaar heel bewust met alle anderen in de groep samen voor het welzijn van de wereld. Door in en voor Waarheid en rechtvaardigheid te leven, scheppen alle leden een sfeer van absolute openheid die vrij is van de gebruikelijke Aardse atmosfeer van angst, wantrouwen en zelfobsessie. Zij drukken zich uit vanuit een ongehinderd spiritueel contact dat hen als vanzelf aanzet tot toewijding aan het goed van de groep en de spirituele groei van de mensheid. Zo’n opgaan in groepseenheid (wat het geheim van telepathie is) schept een sterke en stabiele basis van waaruit iedere persoon of deelgroep op zijn eigen niveau en manier dienen kan. Zo 49 bewaren ze hun individualiteit terwijl ze toch uit de collectieve bron van liefde, kennis en spirituele vitaliteit kunnen putten die ieder lid sterkt en ondersteunt op zijn weg van dienstbaarheid. * * * Wanneer Dienaren opnieuw samenkomen in de hun zo vertrouwde sfeer van een gezamenlijk doel, dan worden er automatisch sterke krachten opgeroepen die een zegen zijn voor de hele wereld. Zo wordt er dan iets zichtbaar van het grote spirituele potentieel dat nu beschikbaar is voor alle groepen die zich in dienst stellen van het Goddelijk Plan. Ontwaakte Dienaren die hun krachten bundelen en richten, krijgen het vermogen de gebeden van de mensheid door het zogenaamde groepshart te kanaliseren, en ze daarmee tot hoog in de goddelijke sferen te brengen. De kracht om licht en genade aan te roepen is onder leiding van een groepsbewustzijn vele malen groter dan de krachten die iemand individueel kan oproepen. Tweeduizend jaar geleden legde de Christus via Jezus dit belangrijke esoterische principe uit, dat met name sterk van toepassing is op het Aquariustijdperk. Hij verklaarde: “Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.” – Matth. 18:20. Deze symbolische uitspraak verwijst naar de Wet van Synergie die geldt als er twee of meer mensen zich verenigen voor het algemeen welzijn, of in mijn naam – dat wil zeggen in de naam van Christus of van goddelijke Liefde. Wanneer toegewijde groepen deze Wet toepassen, dan zullen er bepaalde heilige krachten naar de Aarde worden getrokken die maken dat het Christusbewustzijn bij sommigen snel zal indalen. Bovendien trekt het toepassen van deze wet de aandacht en de medewerking van bepaalde hoogontwikkelde maar onbelichaamde wezens die zelf de Christusfrequentie (een verenigd veld van bewustzijn) van nature al uitstralen. Vandaar ook de woorden “daar ben ik in hun midden.” Deze grote aanroep van de Goddelijke Geest op Aarde staat er nu aan te komen, en hij staat onder Christenen bekend als ‘De Wederkomst van Christus’. Ontwaakte Dienaren kunnen heel eenvoudig en natuurlijk aan deze gebeurtenis bijdragen, vooral dank zij hun onbaatzuchtige houding en hun nauwe verbondenheid met de vele Spirituele Hiërarchieën die de 50 planetaire transformatie vanuit de subtiele werelden ondersteunen. Een eenheids- of groepsbewustzijn, dat als één geheel fungeert voor het ontvangen en doorgeven van goddelijke energie, heeft vele en buitengewoon grote voordelen. Het principe van synergie kan alleen bestaan in groepswerk, en als het uitstralen van het Christusbewustzijn wereldwijd gebeurt, dan zal dit bijdragen tot een planetair ontwaken dat sneller zal gaan dan ooit tevoren. De mensheid zal de verreikende betekenis van onbaatzuchtige samenwerking en goddelijke kameraadschap moeten gaan inzien. Als dat gebeurt, dan zal het over de hele wereld duidelijk worden wat de voordelen zijn als de elkaar aanvullende kwaliteiten van de verschillende groepsleden voor het grotere geheel worden ingezet. Dan zal er een helder en groeiend licht van een nieuwe en harmonieuzere manier van leven in de gedachten en de harten van de mensen opkomen. Op dat moment wordt ook het geheim van de Wet van Synthese opnieuw in het bewustzijn van de mensheid gebracht (want ten tijde van Atlantis was het de mensheid uit barmhartigheid ontnomen). En dan zullen ook de problemen van de wereld worden opgelost, want het natuurlijke planetaire ritme wordt gestabiliseerd en naar een hoger niveau gebracht. Dit alles geeft aan hoe groot en belangrijk de taak is van de huidige Dienaren, want zij zullen het voorbeeld geven voor de nieuwe spirituele normen van het Aquariustijdperk, en daarmee zullen zij het fundament leggen voor de volgende stap van de mensheid. * * * Binnenkort zullen er onvoorstelbaar grote hoeveelheden goddelijke energie naar de planeet komen, en gezien de huidige onevenwichtige toestand in de wereld mag men verwachten dat het vrijkomen daarvan onstuimige gevolgen zal hebben. De komende omwenteling van de Aarde zal wereldwijd diep ingrijpen op alle maatschappijen, en de oude methoden om in het levensonderhoud te voorzien, zullen in de komende jaren afbrokkelen en uiteindelijk helemaal verdwijnen. Daarom trekken mensen met een vooruitziende blik naar elkaar toe, zodat ze elkaar kunnen steunen in de overgangsperiode. 51 Zij hebben een heldere toekomstvisie, en die laat zien dat het geleidelijk en weloverwogen achterlaten van al het oude hen stap voor stap zal voorbereiden op het volledig achterlaten van alle verouderde sociale en politieke systemen, in ruil voor iets nieuws en iets beters. Er zijn nu veel groepen bezig om allerlei volkomen nieuwe idealen en doelen in het bewustzijn van het menselijk ras te brengen. De komende grote gebeurtenissen zijn volmaakt in overeenstemming met het menselijk potentieel, en succes is dan ook verzekerd. Nu de vitale energieën van de nieuwe cyclus het energierooster van de Aarde binnenstromen, dienen er zich buitengewone mogelijkheden aan voor vruchtbaar groepswerk, want oprechte en onzelfzuchtige samenwerking roept assistentie uit de subtiele sferen op. Al het werk dat de verschillende groepen samen over de hele wereld verzetten, bespoedigt dit uiterst belangrijke proces. Bovendien helpt dit proces om de vibratie van de planeet te verhogen en de onvermijdelijke chaos en angst te verzachten die het gevolg zijn van de grote omwentelingen. Niets ter wereld kan het samenballende enthousiasme van een aantal serieuze en toegewijde mensen tegenhouden, als zij georganiseerd samenwerken voor een gemeenschappelijk en onbaatzuchtig doel, want zo’n ware spirituele werkzaamheid is één met de Universele Werkzaamheid. Er zijn groepen die bepaalde esoterische methodes kennen waarmee zij alles kunnen manifesteren wat zij nodig hebben voor het welzijn van het geheel. Eenheidsbewustzijn is hiervoor de sleutel, en indien groepen van toegewijde mensen genoeg kunnen liefhebben, dan kunnen zij energie putten uit de hogere werelden. Deze energie kan zich dan uiteindelijk op het fysieke vlak manifesteren in iedere vorm die voor het werk nodig is. Motieven die gebaseerd zijn op een waarachtig en gemeenschappelijk inzicht in de toekomstige wereldhereniging, drijven Dienaren ertoe zich te verenigen als leden van de Nieuwe Samenleving. Zij voelen zich geïnspireerd om met hart en ziel samen te werken met al die geïncarneerde zielen die iets begrijpen van het Goddelijke Plan en die ook klaar staan om hun leven en al hun middelen te geven aan het 52 Ene Grote Werk op Aarde. Een groeiend deel van de mensheid zet nu al de nodige stappen om de huidige omstandigheden in de wereld te verbeteren en hun visie te verruimen, zodat het een groter geheel omvat. Omdat de mensheid zelf de situatie waarmee ze nu direct wordt geconfronteerd goed in kan schatten, komt het doel van het Goddelijk Plan op Aarde ook snel dichterbij. Omdat Dienaren bij elkaar komen en actief samenwerken, en omdat zij zich voorbereiden op de naaste toekomst, bieden zij anderen de kans om als een feniks op te rijzen uit de as van hun voorbije onwetendheid. Ontwaakte Dienaren zullen echter nimmer anderen iets opleggen dat tegen hun vrije wil ingaat. Het is alleen maar hun taak om de mensheid te inspireren en aan te moedigen om intelligente keuzes te maken voor dienstbaarheid aan de wereld. Dit doen ze door de noden van het moment te herkennen, en door mee te geven met de nieuwe en aangepaste wetten van het Aquariustijdperk. Dit betekent vooral het actief toepassen van liefde en wijsheid in het dagelijks leven. Het assisteren van Dienaren bij hun werk kan een gunstige karmische verdienste genereren, en dit geldt ook voor het materieel steunen van het Ene Goddelijke Werk van het transformeren van het planetaire bewustzijn. Het zal de altruïst zeker baten om samen met hen dienstbaar te zijn bij de huidige grote spirituele gelegenheid op Aarde. Mensen die zich met de Dienaren verbinden, stemmen zich daarmee al af op de huidige unieke spirituele gelegenheid. Mensen die geen gebruik maken van zulke voordelen, zullen dat misschien later leren, maar het is ook mogelijk dat zo’n achterblijver uiterst hardhandig tot de enige verstandige keus gedwongen wordt zodra de grote storm gaat woeden. Er zijn echter een paar belangrijke zaken die we goed moeten overwegen als we ons willen voorbereiden op werkelijk spiritueel groepswerk. Aangezien alles in het Universum met elkaar verbonden is, moeten we ons ervan bewust zijn dat alle gedachten, gevoelens en handelingen reacties oproepen van subtiele energieën uit de verschillende dimensies. Ieder lid kan de groep zowel hinderen als helpen, afhankelijk van de gesteldheid van zijn eigen aura waarmee hij het geheel beïnvloedt. Een ketting is zo sterk als de zwakste 53 schakel, en het geheel van verenigde aura’s van de groepsleden bepaalt uiteindelijk zowel de beperking als het succes van de groep. Daar vloeien verschillende aandachtspunten uit voort. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat ieder groepslid zelf verantwoording aflegt naar de groep over zijn houding en zijn motivatie. Maar het belangrijkst is dat de leden van de werkeenheid goed geïnformeerd zijn, en dat ze een verstandige toewijding opbrengen voor het dienen van het Goddelijk Plan van Evolutie voor de Aarde. Mentale en emotionele hindernissen zoals angst, trots en egoïsme zullen de groepsvibratie laag houden, zelfs al zijn ze onbewust. Ze zullen het uitstralingsveld verzwakken en gelijksoortige energieën aantrekken naar het werk van de groep, waardoor de kans op een positief spiritueel groepseffect vermindert. Gemengde motieven leveren invloeden op die gemakkelijk een positieve synergie kunnen verhinderen. Als leden op de een of andere manier aan zichzelf denken, dan zijn zij al een zwakke schakel. Dit geldt ook als zij ijdel zijn, wat bijvoorbeeld kan blijken uit de wens zich op de voorgrond te willen plaatsen, of uit de wens een prominent aandeel te willen hebben in de werkzaamheden. Ook geldt dit als zij zich met enige zelfzuchtige bedoeling aansluiten bij de groep, hoe subtiel ook, of als zij zich niet volledig en onbaatzuchtig hebben toegewijd aan het Werk van Christus. Zulke individuen moeten begrijpen dat zij zich niet met de groep verbinden om te ontvangen, maar om te geven; dus niet omdat het boeiend is om je er mee bezig te houden, maar om hun aandeel bij te dragen in het grote Werk voor het welzijn van het Leven op deze planeet. Ware liefde voor dat Leven en de mensheid is het enige waarmee iemand zich kwalificeert voor een plaats in de gelederen van de Dienaren, al het andere zal onvoldoende blijken. Een oprechte en welwillende samenwerking is vandaag de dag het begin van een nieuwe en hoognodige spirituele basis voor de wereld. Deze basis is een levend model van echte kameraadschap, en het zal de mensheid in het Aquariustijdperk aanmoedigen om samen het pad te betreden en elkaar te helpen bij het realiseren van een leven van evenwicht, gemeenschapszin en eensgezindheid. De patronen en werkwijzen van gemeenschappen in het nieuwe tijdperk kun je 54 vergelijken met gezonde hersencellen die in symbiose functioneren en samen een grote geconcentreerde en creatieve geest vormen. Zulke leefgemeenschappen zullen laten zien dat eenheid gelijk staat met kracht en harmonie, en dat goed geordende en gezamenlijke inspanningen altijd wonderen teweegbrengen. Dit is het geheim van alle succesvolle verbintenissen, gemeenschappen en beschavingen uit de geschiedenis. Wij kunnen de verbazingwekkende prestaties van een mieren- of een bijenkolonie als een voorbeeld beschouwen van wat er met een gerichte groepsgeest heel goed mogelijk is. Natuurlijk rijst dan de vraag of wij ons leven wel moeten richten naar het primitieve voorbeeld van insecten!? Wel, waarom niet? “Zo boven, zo beneden”, en daarom geldt er ook: zo beneden, zo boven! Mieren en bijen laten met hun manier van leven een wezenlijk universeel principe zien, en dat doen ze al miljoenen jaren, al sinds de Planetaire Hiërarchie hier voor het eerst op Aarde kwam. Mieren en bijenvolken zijn samen met granen door deze spirituele lichtwezens naar onze wereld gebracht, en we zouden er goed aan doen te bedenken dat deze verlichte wezens daar een heel goede reden voor hadden. De tijd is nu gekomen om al die modellen, die ons al eeuwen geleden zijn nagelaten, eens wat beter te bekijken. Een belangrijk aspect van de totale taak van een Dienaar is het aanmoedigen en verspreiden van eenheidsbewustzijn op Aarde. Dit gaat via het in de samenleving vestigen van Nieuwe Gemeenschappen, want met deze gemeenschappen wordt een gelijksoortige omgeving gecreëerd als die van het Nieuwe Wereldbewustzijn. Zulke koloniën zullen de structuur en gemeenschappelijke werkwijze weerspiegelen van alle grote Spirituele Hiërarchieën die er in het hele Universum zijn. Ze zullen het zaad bevatten voor de bloei van de uiterst sociale wezens die er na de geboorte van de Nieuwe Wereld op Aarde zullen leven. Deze spirituele leefgemeenschappen zullen het in de toekomst mogelijk maken dat er voortdurend fysieke incarnatie van leden van de lokale Planetaire Hiërarchie plaats kan vinden. Zo helpen zij ware spirituele kameraadschap op Aarde te bestendigen. Eenheidsbewustzijn kan daarom terecht worden gezien als een integraal deel van een onmetelijk groot en onzegbaar mooi patroon dat de Universele Geest 55 al heel lang geleden bedacht. De mens begint nu de waarde van dit Plan weer te herkennen, en in de fysieke wereld begint hij er nu ook naar te handelen, net zoals allerlei oude en zeer oude beschavingen uit het verleden dit destijds ook al met succes deden. Bij het afsluiten van de huidige hoofdcyclus zal de hele wereld zich weer verenigen met het zingen van de mooiste hymne die er ooit was: een goddelijke lofzang op internationale samenwerking, wereldvrede en een gemeenschappelijk spiritueel doel. * * * Wanneer alle Dienaren door eigen ervaring alle lessen van hun persoonlijke missie hebben geleerd en geïntegreerd, dan zullen zij allemaal klaar staan om hun specialisme van dienstbaarheid als deel van het groepswerk uit te voeren. Zulke individuele bijdragen zijn integrale bestanddelen van de Ene Dienstbaarheid aan de Wereld, en het zijn ook aspecten van de veel omvangrijkere Kosmische Taak als geheel. Deze taak verschaft werk aan ontelbare legioenen Dienaren, afkomstig van de verschillende grote Confederaties van Helpers, die allemaal in dienst zijn van het Goddelijk Plan over het hele Universum. Het werk van de Dienaren op Aarde kan daarom het best worden gezien als een heel klein holografisch aspect van een gigantische intergalactische operatie. Deze operatie valt onder het bestuur van het universum, dus het moet wel gebeuren onder toezicht van een verenigd bewustzijn. Het langverwachte moment dat de mensheid collectief tot spirituele volwassenheid wordt geïnitieerd is nabij, en veel mensen zullen zich spoedig bewust worden van interstellaire familierelaties die dateren van vóór de oudste geschriften op Aarde. Onzelfzuchtige groepsverbondenheid zal de bestaande kloof tussen de mensheid en deze beschavingen overbruggen, want dit stimuleert het essentiële proces van het aanroepen van lichtenergie. Deze beschavingen vormen het grootste deel van de kosmische familie van de mensheid. Voor de allereerste keer sinds de oorspronkelijke ‘Scheppingsgoden’ zich eonen geleden op Aarde onder de mensen begaven, zal het menselijk ras zich zijn afkomst gaan herinneren. De mens zal zijn 56 erfenis opeisen als volwaardig lid van een transgalactische samenleving, en die bestaat uit een veelvoud van allerlei werelden en dimensies, overal in de Oneindigheid. Deze gewichtige hereniging van lang gescheiden hemelse families zal bijdragen aan de initiatie van Moeder Gaia zelf – wat al miljoenen jaren geleden voorzien was. Zij vervult daarmee een groot deel van haar eigen spirituele bestemming. Moeder Gaia zal opnieuw universeel gezien worden als de parel van ons zonnestelsel, als een heel kleine, maar niettemin belangrijke planeet in een onmetelijk netwerk dat zich naar alle kanten uitstrekt – een netwerk dat de hele Kosmos vult met sterrenstelsels die al eeuwenlang actief hebben gediend als intelligente en levende satellieten voor de Goddelijke Wil. De bestemming van de mensheid staat al beschreven in het aloude Goddelijk Plan, en daarom weten we dat alle dienaren van het menselijk ras nu hard werken aan een verenigd bewustzijn op Aarde. Samen zullen zij laten zien hoe we bewust kunnen leven als één samenvloeiende creatieve intelligentie die volkomen in harmonie is met de universele Wet van Eenheid. Als voorbodes van het Nieuwe Wereldbewustzijn belichamen ontwaakte Dienaren de toekomstige manifestatie van de Goddelijkheid op Aarde. Ze wijzen de weg door onverschrokken voorop te lopen met het onthullende licht van eenheidsbewustzijn dat als een poolster de juiste richting aangeeft. Zo banen Dienaren een veilige doorgang door de schimmige rijken van verwarring en foutieve gedachten, en zo wijzen ze, groepsgewijs en vol vertrouwen, de weg die ons van egoïsme, afscheiding en ellende vandaan, naar de bevrijdende luister van het Gouden Aquariustijdperk zal leiden. Karakteristieke eigenschappen van Dienaren Nu we een algemeen overzicht van de afkomst, motieven en het gezamenlijke doel van Dienaren hebben vastgesteld, kunnen we een stap verder gaan. We zullen nu in detail bekijken wat hun unieke 57 eigenschappen en kwaliteiten zijn, en we zullen nagaan op welk gebied hun uitdagingen en mogelijkheden liggen. Daarnaast zullen we ook nog wat andere zaken bespreken die hier ook mee te maken hebben. Om werkelijk dienstbaar te zijn aan het Goddelijk Plan moet iemands begrip, medeleven en aandacht voor het Grotere Leven een hogere prioriteit krijgen dan zijn persoonlijke zaken. Hij zal dan als vanzelf zijn idealen, gedachten, handelingen en zijn levensdoel in lijn brengen met een hoger doel dan alleen maar zijn eigen vooruitgang en welzijn. Eigenlijk kun je een Dienaar definiëren als een mens die oprecht een rechtschapen leven probeert te leiden, en die daarom volhardt in onzelfzuchtige dienstbaarheid en toewijding aan het hoogste goed dat hij kent. Je kunt Dienaren herkennen aan hun natuurlijke neiging tot het onzelfzuchtig zoeken naar Waarheid, en aan hun oprechte en aangeboren verlangen om anderen op spiritueel gebied behulpzaam te zijn. Iedereen kan daarom tot de Dienaren toetreden, ongeacht hun kosmische oorsprong of wat ze in het verleden gedaan hebben. Kenmerken van een ware dienaar van het leven zijn zuiverheid van motief, oprechtheid en een onvoorwaardelijk liefhebbende houding. Wij richten ons hier echter voornamelijk op die Dienaren die vrijwillig op deze planeet zijn geïncarneerd, speciaal om bij te dragen aan het Goddelijk Plan in zijn huidige stadium. Deze strategisch geïncarneerde zielen kunnen bij elkaar beschouwd worden als een specifieke groep. Ze bezitten allemaal een aantal unieke kenmerken die vaak al vanaf hun vroege jeugd herkenbaar zijn. Die kenmerkende eigenschappen zijn er vele. Sommigen daarvan zijn nogal subtiel en blijven daarom ongrijpbaar voor het intellect, en om de lezer te helpen met de vraag of hij misschien bij een groep Dienaren hoort, zijn hieronder wat kenmerkende eigenschappen op een rijtje gezet. 1. Een zeer duidelijk kenmerk van Dienaren in fysieke incarnatie op Aarde is het feit dat ze op een gegeven moment in hun leven steeds sterker het gevoel krijgen dat ze een belangrijke taak te vervullen 58 hebben. Ze hebben het gevoel dat ze hier zijn om te helpen, zelfs al zijn de details van hun taak misschien nog onduidelijk. Ze voelen zich gedreven om in de wereld op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die vanzelf bij hen opkomen. De antwoorden op die vragen leiden hen dan naar de volgende vraag, en daarmee naar de volgende fase van hun dringende zoektocht om uit te vinden wie ze eigenlijk zijn. Bij veel Dienaren komt er tegenwoordig een innerlijke zielenherinnering boven die verwijst naar het feit dat ze ooit een lid waren van een veel grotere groep zielen die ooit, voordat die hier incarneerde, voor een goede zaak samenwerkte. Dienaren zijn van nature geneigd om de betekenis van dit soort opvallende innerlijke gewaarwordingen te onderzoeken. Dit helpt hen te beseffen dat ze er goed aan doen om niet alleen het doel van hun incarnatie uit te vinden, maar ook te zoeken naar leden van hun groepsziel die nu ook fysiek belichaamd zijn. Alle Dienaren zullen onvermijdelijk het pad van het zoeken naar waarheid moeten kiezen. Daarmee bereiden ze zich voor om nu, op het hoogste keerpunt van de evolutionaire spiraal van de Aarde, hun vertrouwde taak weer op te nemen. 2. Dienaren die van hogere en ijlere sferen komen dan die van de Aarde, waren gewend aan een veel puurdere en verfijndere omgeving, vooral als zij hier nu voor het eerst zijn. Daarom kunnen ze moeilijkheden ondervinden bij het omgaan met en aanpassen aan de derde-dichtheidsrealiteit van deze planeet. In het algemeen hebben Dienaren vaag het gevoel dat hier op Aarde de grote travestie van de goddelijke natuur niet alleen onwenselijk is, maar ook volkomen zinloos. Ergens weten ze dat de grove verdraaiing van de Waarheid, en al het lijden dat daar overal duidelijk het gevolg van is, zeker niet normaal is in de vredige rijken waar zij zich wel thuis voelen, en waar zij logischerwijs zo vaak naar terugverlangen. Desondanks zullen Dienaren vaak het gevoel hebben dat ze twee kanten tegelijk worden uitgetrokken. Aan de ene kant trekt een onweerstaanbare magnetische kracht hen vooruit en omhoog. Deze kracht probeert hen altijd te bevrijden van het lijden dat ze al eerder 59 hebben meegemaakt. Maar op het moment dat ze zich duidelijk hun oude belofte aan de mensheid en de planeet Aarde herinneren, voelen ze ook dat ze zich juist van de spirituele Zon af moeten keren, om in de wereld een hand uit te steken en het licht met de mensen te delen. Ontwakende Dienaren zullen zich op een gegeven moment herinneren op andere fysieke plaatsen te hebben geleefd, of in subtielere en fijnstoffelijkere werelden. Daar was een telepathische openheid en een harmonieus contact met alle wezens de gewone gang van zaken, net als spirituele broederschap en vrijuit liefhebben. Ze dragen dan ook een bepaalde last met zich mee die het gevolg is van hun reactie op het psychische klimaat op Aarde. Dit kan zich op allerlei manieren voordoen. Persoonlijkheidsstoornissen als gevolg van het geboren zijn in een vijandige wereld, of fysieke klachten zoals allergieën, slapeloosheid en overgevoeligheid zijn maar een paar symptomen die typerend zijn voor de malaise van de Dienaar. Deze symptomen wijzen allemaal op moeilijkheden om zich aan te passen aan een omgeving die veel dichter is en veel intensere tegenstellingen kent dan hun oorspronkelijke wereld. Deze problemen kunnen sommigen tot het gebruik van verdovende middelen drijven, zoals alcohol, drugs, overmatig eten enzovoorts, alleen maar om het leed van hun heimwee wat te verzachten. Dienaren ervaren tegenwoordig zelf ook steeds meer symptomen van de reiniging* van de planeet die nu gaande is. Hun subtiele energievelden (aura’s) ondergaan op dit moment een verfijning en een verruiming om de fijnere energieën te kunnen ontvangen die vanuit de hogere werelden uitgezonden worden. Maar vanwege hun steeds groter wordende gevoeligheid kunnen Dienaren makkelijk beïnvloed worden door (en geïnfecteerd worden met) de etherische smog die zo’n wijdverbreid probleem vormt op onze ontgiftende planeet. Over het algemeen weerspiegelen ontwakende Dienaren in feite nu het reinigingsproces van de Aarde, en ze vertonen hier al eerder dan de rest van de mensheid de symptomen van. Met het stijgen van de energiefrequenties worden Dienaren buitengewoon gevoelig voor allerlei psychische invloeden. Ze zullen merken dat ze makkelijk beïnvloed kunnen worden door de gedachten en gevoelens 60 van de mensen om hen heen. Vanwege de geplande en noodzakelijke zuivering van de Aarde zullen ook de spanningen en onzuiverheden in de geesten en emoties van de mensheid toenemen. Omdat dat nu aan het gebeuren is, zijn de aura’s van de meeste mensen als het ware vatbaar voor infectie. Als zij inderdaad geïnfecteerd raken, dan zijn zij nog veel sterker geneigd om hard te botsen op de aura’s – en dus het bewustzijn – van weer andere mensen. Dit alles bezorgt Dienaren veel spanning, bijvoorbeeld in de vorm van angst, paranoia, depressie, neurosen en zelfs psychosen, en dat kan uiteindelijk weer leiden tot een of ander fysiek gebrek. Inderdaad, dit is het leed dat iedereen kent die ontvankelijk is voor ongunstige invloeden die inbreuk maken op zijn aura, en deze ongezonde wereld loopt over van zulke invloeden. * Dit proces dat zich op dit moment voltrekt, is door de eeuwen heen al vaak voorspeld, en het wordt in detail beschreven in het boek De Roep tot Ontwaken: de essentiële waarheid van alle tijden (Imanuel Publishing ISBN 9076648077). Verkrijgbaar via http://www.denieuweroep.nl of in de boekhandel. Op dit moment escaleren bezorgdheid, angst en nerveuze onrust in de wereld, omdat de binnenstromende Aquariusenergieën nu de polariteiten zoals goed en kwaad, of Waarheid en leugen uitvergroten. Dit is de normale gang van zaken aan het eind van een grote cyclus. Het bombardement op de aura is vooral intens in steden en andere dichtbevolkte gebieden, en het zal wel duidelijk zijn waarom. Bovendien zullen schadelijke invloeden, zoals bepaalde elektromagnetische frequenties, luchtvervuiling, lawaai, en onnatuurlijke en giftige toevoegingen in het voedsel steeds meer last veroorzaken. Iedereen wordt nu sowieso steeds gevoeliger vanwege de grote veranderingen in de wereld, en vooral de grote meerderheid die zich tegen het proces verzet, zal steeds meer last ondervinden. Iemands bewustzijn wordt nu eenmaal beïnvloed door zijn omgeving, en dit is bepaald sterk het geval voor ontwakende Dienaren. Vrijwel iedereen zal in de nabije toekomst met schadelijke invloeden te maken krijgen. Als men echter het occulte principe ervan goed begrijpt en dit ook op het eigen leven toepast, dan zullen negatieve 61 reacties zeer beperkt blijven. Voor het grootste deel kunnen ze dan zelfs worden vermeden. Dit is inderdaad een verbluffend eenvoudige oplossing om boven alle moeilijke omstandigheden uit te rijzen, en deze zal hier tot in detail worden besproken. Het lijkt misschien nogal ironisch dat de gevoeligheid van Dienaren in het begin vrijwel altijd iets lastigs is, maar dat het later juist heel handig is voor hun taak. Zij moeten nu eenmaal via eigen ervaring tot empathisch begrip komen van de crisis waar de mens zich nu in bevindt, want zo kunnen ze nieuwe manieren ontdekken en uitproberen hoe ze de unieke en zware omstandigheden van tegenwoordig te boven kunnen komen. Persoonlijke ervaring geeft het diepste inzicht in hoe de mensheid het beste gediend kan worden, en alle Dienaren hebben dit op zich genomen als een deel van hun taak van het assisteren bij de belangrijke en noodzakelijke transformaties op Aarde. 3. Omdat Dienaren van nature psychisch gevoelig zijn, kan het makkelijk gebeuren dat ze onbewust de energieën uit hun omgeving opnemen. Zoals we al eerder zeiden, kan die gevoeligheid bij Dienaren soms tot nogal chronische aandoeningen leiden. Als zij een wat zwakkere constitutie hebben en op dichtbevolkte plaatsen wonen en werken, dan kunnen ze bij tijd en wijle behoorlijk overspoeld raken door de negatieve psycho-emotionele vibraties van al die mensen om hen heen. Dit verschijnsel hoort alleen bij het eerste stadium van een zeer belangrijk transmutatieproces, waarin de grove energieën via hen gezuiverd worden. In principe zijn alle Dienaren hiertoe in staat. Ontwakende Dienaren zijn van nature energieomzetters, en deze functie vormt een belangrijk deel van hun taak op Aarde. Maar als Dienaren zich persoonlijk identificeren met al die energieën om hen heen die ze zo makkelijk absorberen, dan vallen ze, zolang hun volledige bewustzijn nog niet hersteld is, makkelijk in een ongewenste toestand terug vanwege incidentele negatieve invloeden. Het is niet de bedoeling dat Dienaren zelf beïnvloed raken door de schadelijke energieën uit de buitenwereld als zij die transmuteren ten 62 behoeve van de wereld. Als ze dat willen voorkomen, dan moeten ze hun aangeboren vermogen herinneren om grove energieën te sublimeren. Dit belangrijke vermogen zullen ze zich alleen weer herinneren door het wakker schudden van hun natuurlijke en actieve houding van onzelfzuchtige betrokkenheid op het welzijn van anderen. Liefde – en nooit angst of een zelfzuchtige houding – is voor Dienaren de sleutel tot spiritueel succes, en natuurlijk ook voor de rest van de mensheid. Het is een onveranderlijke universele wet dat toegewijde en onzelfzuchtige dienstbaarheid het bewustzijnsniveau doet stijgen. Soort zoekt soort, en daarom zullen oprecht goedwillende en actieve Dienaren ontdekken dat ze boven de meeste schadelijke uiterlijke omstandigheden uit kunnen rijzen. Ze kunnen zelfs verbazend gelukkig zijn, alsof al die energieën helemaal niet bestonden. Omdat ze beschermd worden door een positieve houding en een werkelijk liefhebbende instelling, kan niets van de grove kant van het leven hen beschadigen. Zo blijven ze vrij van belemmeringen om effectief dienstbaar te zijn, en daarvoor zijn ze ook geïncarneerd. Als Dienaren hun vermogen om energieën te transmuteren weer terug hebben, dan kunnen ze zich soms plotseling en onverwachts in psycho-emotionele staten bevinden die niets met hun of hun oude ervaringen te maken hebben. Het zou verstandig zijn als ze zorgen dat ze goed weten hoe de dynamiek werkt van dit proces van absorptie en transmutatie van onzuiverheden in aura’s van anderen, want het is een onschadelijke en zelfs plezierige ervaring als het met het juiste spirituele begrip gebeurt, dus met onthecht medeleven en vanuit een oprechte toewijding om de wereld te helpen. 4. Dit zijn omstandigheden waarmee ontwakende Dienaren in de vroege fasen van hun missie te maken hebben. Deze onrust zal hen drijven tot een houding van liefdevolle, maar altijd neutrale betrokkenheid op het spirituele welzijn van anderen. Hierom, en ook vanwege hun ongehechte houding en hun bredere visie, worden Dienaren vaak verkeerd begrepen, want de liefde waaraan zij uiting geven is vrij van de sentimentele en persoonlijke interesses die de 63 gewone mens liefde noemt. Ze zijn vanwege hun taak voornamelijk gericht op de spirituele rijkdom van de hele mensheid als ras, en natuurlijk op die van al het overige leven. Ze zijn dus niet in de eerste plaats betrokken bij mensen die voornamelijk met hun eigen probleempjes en zorgen bezig zijn. Deze onpersoonlijke houding maakt Dienaren vaak tot mikpunt van kritiek. Daar zullen ze mee moeten leren leven, en verder geen aandacht aan besteden. Ware onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen is veel belangrijker in het leven dan persoonlijke relaties, en omdat dit een wereld is van persoonlijke verlangens en egoreacties kunnen Dienaren merken dat ze erg weinig echte vrienden hebben. Toch zullen ze altijd weten wie hun ware vrienden zijn, want ware Dienaren van het Goddelijk Plan zullen als Eén groep opstaan, en dan allemaal dezelfde kant uit kijken: weg van het persoonlijke, omhoog. Vandaag de dag wordt het in het algemeen niet goed begrepen hoe liefde glashelder de gebreken ziet en accepteert van elke uitdrukkingsvorm – menselijk of anders – en hoe liefde er altijd op gericht is om het innerlijk leven – de ziel – te bevrijden van de ketenen van zelfmisleiding. Liefde herkent vanzelf wie er begeleiding nodig heeft, en waarom. Liefde luistert goed, en neemt zo nauwkeurig waar wat er in het hart van iemand omgaat, en liefde zal er altijd op gericht zijn zich met alle werkelijk meelevende mensen in de wereld te verenigen, en voor een goede zaak samen te werken. Dit lukt niet als we onze ogen sluiten uit eufemistische beleefdheid, of als we verblind zijn door persoonlijke gevoelens. Het lukt alleen met onderscheidingsvermogen en wijsheid. Zo werkt zuivere liefde. Liefde draagt altijd wijsheid in zich, zij houdt altijd intelligent een doel voor ogen, en probeert altijd het beste te doen voor het hoogste spirituele goed van iedereen. Er is tot op heden veel nadruk gelegd op wat veel mensen ‘liefde’ noemen, maar lang niet genoeg op wijsheid, wat liefde is die zich dienstbaar uitdrukt. Om vandaag de dag effectief te kunnen zijn, zal dienstbaarheid niet alleen in lijn moeten zijn met de universele wet, maar ook met de betekenis van deze huidige periode, en met de nieuwe voorwaarden voor succes. Dienaren hadden hun spirituele doel van onvoorwaardelijke liefde en 64 spontane dienstbaarheid al bereikt voordat zij hier incarneerden, en daarmee hebben ze ook het recht verworven om aan deze taak op Aarde mee te mogen doen. De sluier van vergetelheid is deel van de huidige menselijke manifestatievorm van Dienaren, en die moest hun dus wel opgelegd worden. Hierdoor is het herstel en dus de belichaming van het vermogen van volkomen zuiver liefhebben nu het grote doel waar ze allemaal naar streven, of ze het zich nu bewust zijn of niet. Over de hele wereld zoekt men nu weer naar de Heilige Graal, en de beloning is een prachtige trofee voor iedere Dienaar die zich het heilige doel van zijn incarnatie weet te herinneren. We moeten het een en ander weten over de primaire spirituele impuls die richting geeft aan de motieven van een Dienaar. Dienaren zullen anderen vrijwel altijd de keus bieden om samen met hen dienstbaar te zijn om zo hun bewustzijnsniveau te verhogen, want dan zullen zij later misschien ook de Nieuwe Wereld binnen kunnen gaan. Alleen zijn er maar erg weinig mensen in deze wereld die beseffen dat werkelijke spirituele dienstbaarheid vaak juist destructief is. Dat moet wel, omdat oude gehechtheden, onjuiste overtuigingen en schijnzekerheden eerst afgebroken moeten worden, voordat het licht van het nieuwe en het ware het bewustzijn kan verlichten. Er zijn veel mensen die zoeken naar iemand die beantwoordt aan hun beeld van de volmaakte spirituele leraar, zoals bijvoorbeeld de serene en vredige heiligen uit de oude religies, die in allerlei biografieën beschreven worden. Als een Dienaar echter zulke mensen de hand reikt, dan is het echter heel goed mogelijk dat zij deze kans voorbij laten gaan, omdat hij niet aan hun beeld voldoet. De Dienaar is veeleisender, en hij gaat onvermijdelijk veel daadkrachtiger te werk, want hij wil de planetaire deadline halen, en een zo groot mogelijke oogst binnenhalen. Ontwaakte Dienaren fungeren als katalysators in relaties, en interactie met hen is vaak dynamisch en explosief. Het zal óf het beste, óf juist het slechtste in mensen boven halen. Vanwege hun natuurlijke neiging zich sterk op de essentie te richten en recht op de kern van de zaak af te gaan, brengen Dienaren vaak bij anderen aan het licht wat herkend en onder ogen gezien moet worden. Als deze 65 mensen dat dan opgelost en verwerkt hebben, zullen ze bij de komende Oogsttijd van de grote spirituele gelegenheid gebruik kunnen maken. In een wereld als deze, die voornamelijk beheerst wordt door angst, zelfzucht en weerstand tegen verandering, zullen Dienaren in het algemeen echter vaak allesbehalve sympathiek ontvangen worden, soms zelfs ronduit vijandig. Dat is iets waarmee ze zullen moeten leren omgaan. Hoewel er veel mensen over barmhartigheid en onzelfzuchtige dienstbaarheid spreken, laten de meesten het afweten als ze de kans krijgen hun eigen idealen wijs in praktijk te brengen. Hoe de mensen ook reageren op hun ware intentie, ontwakende Dienaren zullen altijd weer de inspiratie vinden om hun plicht aan de mensheid te vervolgen en de waarheid over deze periode te vertellen, hoe vreemd of ongelooflijk die ook moge klinken in de oren van sommigen. Inderdaad de allergrootste dienst die iemand tegenwoordig verlenen kan, is het verspreiden van de feitelijke informatie over de keus die ieder mens in deze periode maken moet. Daarbij moet hij wel in gedachten houden dat vrije wil een goddelijk ingestelde maatregel is, en dat individuele keus altijd gerespecteerd moet worden. Door anderen zo de kans te bieden positief te reageren, voorzien Dienaren de mensheid in deze “eindtijd” van belangrijke ‘tests’. Het is helaas een betreurenswaardig feit dat de meeste mensen tijdens hun Aardse ervaring zo blind, sceptisch en angstig zijn, dat ze maar al te vaak spirituele hulp afwijzen, als die hun vanuit een liefhebbend hart geboden wordt. Deze veelvoorkomende afwijzing van oprechte betrokkenheid en welwillendheid is voor Dienaren vaak moeilijk te begrijpen. Ze worden regelmatig gedwongen afwijzing te accepteren, ook al betekent dit dat daarmee een grote kans voor hun ogen in het niets verdwijnt. De dichter Kahlil Gibran heeft dit zelf ook vaak aan den lijve ondervonden, en dat drukt hij bondig uit met de volgende woorden: “Het is dwaas om een lege hand uit te steken, en me dan teleurgesteld te voelen als ik bij het terugtrekken merk dat hij nog altijd leeg is. Maar het is om wanhopig van te worden als ik een volle hand uitsteek, en ik kan niemand vinden die het ontvangen wil.” 66 William Blake begreep dit deel van het menselijk karakter ook: Kinderen van de verre toekomst Die deze gebelgde woorden lezen, Weet, dat ooit in vroeger tijden Liefde een misdaad werd geacht. Het is op deze planeet nog altijd heel gewoon dat seculiere mensen in lachen uitbarsten als ze een heilige waarheid horen. Op Aarde geldt misschien wel dat als iets niet lachwekkend is, het geen heilige waarheid kan zijn! Zelfverzekerde en wereldse mensen lijken vaak slim en handig, en zij vinden een meegaande en nederige dienaar waarschijnlijk nogal dom. Dienaren leren vaak harde maar belangrijke lessen door vernedering, afwijzing en soms zelfs onredelijke vijandigheid van anderen. Toch zullen zulke harde lessen hen uiteindelijk leren dat verstandig stilzwijgen, begripvol medeleven en liefdevolle gedachten de grootste dienst zijn die ze onder sommige omstandigheden kunnen verlenen. Een passage uit de Kybalion, een geschrift over de leringen van Hermes, getuigt van het dilemma waarmee Dienaren in de beginfasen van hun ontwakingsproces worden geconfronteerd: Een vluchtige blik op de bladzijden van onze geschiedenis laat de Wijsheid van de Meesters al zien. Zij begrepen dat het dwaasheid is om de mensen in de wereld iets te willen leren waar ze nog niet klaar voor zijn, of wat ze helemaal niet willen leren. De Hermetici hebben nooit de rol van martelaar gezocht, maar in plaats daarvan hielden ze zich zwijgend afzijdig met een meewarige glimlach om hun gesloten mond. Ondertussen ‘gingen de heidenen met veel lawaai tekeer’ met hun gebruikelijke spel van het ter dood brengen en martelen van eerlijke maar misleide enthousiastelingen die dachten dat ze het ras van barbaren de waarheid konden laten inzien. Maar die waarheid kon natuurlijk alleen maar begrepen worden door een enkeling die al op het Pad gevorderd was. De geest van vervolging is in dit land zeker nog lang niet uitgedoofd. Er zijn Hermetische leringen die, als ze 67 openbaar zouden worden gemaakt, de leraren diepe verachting en felle beschimping op zouden leveren. Dan zouden de massa’s opnieuw schreeuwen: “Aan het kruis! Aan het kruis!” Dienaren zijn hier zeker niet gekomen om zich af te zonderen zoals de Hermetici van vroeger, en ze zijn ze ook niet van zo ver gekomen om alleen voor zichzelf een diepe zelfrealisatie en mystieke extase te bereiken, zoals een mediterende yogi. In de beginstadia van hun ontwaken, maar nog voor de deadline van de planeet leiden ontwakende Dienaren voortdurend het dubbele leven dat aan de ene kant bestaat uit hun schijnbaar alledaagse maar toch dienstbare activiteit, en aan de andere kant uit intens spiritueel zoeken, reflecteren en innerlijk werk. In feite is dit tegenwoordig één van de meest opvallende kenmerken van een ware spirituele aspirant, in tegenstelling tot vroeger. Toen trok men zich juist terug uit het leven, en zocht men stille plekken op, ver weg van de druk van het dagelijks leven en het voortdurende contact met andere mensen. De spirituele aspiranten van de Nieuwe Wereld, zoals de ontwaakte Dienaren, hebben een veel zwaardere taak dan die van de monnik of de mediterende kluizenaar van vroeger, maar hun succes en beloning zal ook nog veel groter zijn. Dit moeten we beschouwen als iets dat bij de vooruitgang van de hele wereld hoort. Die Dienaren die ooit in voorbije eeuwen uitmuntten in zelfrealisatie, mystiek en transcendentalisme zijn nu uit medeleven weer teruggekeerd om de mensheid te helpen. Ze omarmen met plezier de hogere principes en wetten van spirituele dienstbaarheid en gevorderd occultisme. Het Latijnse woord ‘occultus’ betekent verborgen. Occultisme is dan ook de wetenschap van alles dat voor de vijf zintuigen en het intellect verborgen blijft. Met het woord occultisme zoals we het zojuist gebruikten (en verder in dit hele boek), bedoelen we een intelligent begrip van universele wetten en esoterische principes, en het bewust en onzelfzuchtig hanteren van de verborgen Natuurkrachten voor het goed van het geheel. Het betekent dus geen tovenarij, zwarte magie, spiritisme of mediumschap of iets dergelijks. Voor mensen die niets van het occulte weten, is het moeilijk om te beseffen hoe groot hun beperkingen zijn, en hoezeer die werkelijk met alles te maken 68 hebben*. Ontwaakte Dienaren begrijpen over het algemeen veel meer van het innerlijke leven en de occulte dynamieken van het Universum dan gebruikelijk, en ze zullen daarom ook van nature een veel helderdere lamp van waarheid en wijsheid de wereld in dragen. Met die lamp zullen ze de weg verlichten, zodat iedereen hem kan zien. * Beperking en mislukking zijn altijd zelfopgelegd. De mate van iemands succes en de snelheid van zijn ontwaken worden, net als altijd, volledig door iemand zelf bepaald. Het ontwaken kan alleen bevorderd worden door een juiste instelling, een juist begrip en de juiste keuzes, mits die gevolgd worden door de juiste actie. Spirituele vooruitgang en de bijbehorende bewustzijnsexpansie zijn altijd mogelijk geweest voor de mensen, en nu, aan het begin van het Aquariustijdperk, is dat juist nog extra goed mogelijk. Het is echter alleen mogelijk als de kandidaat zich voldoende heeft voorbereid om deze genade te ontvangen. Ieders lot is volkomen afhankelijk van het gebruik van zijn eigen vrije wil. 5. De Dienaren die nu aan hun zoektocht begonnen zijn en daarmee hun eigen proces van ontwaken bevorderen, zullen merken dat ze een opmerkelijk effect kunnen hebben op sommige mensen waarmee ze in contact komen. Dit komt door de hoge frequentie van de energieën die ze aantrekken en uitstralen door hun oprechte en spiritueel zoekende houding. Op het moment dat ze op anderen zo’n effect hebben, lijkt dat vaak niet zo positief, maar toch zal later vaak blijken dat het bovenkomen van emotionele en psychologische onzuiverheden zowel noodzakelijk als wenselijk was, omdat het deel was van de reiniging en genezing van de aura, en dus van de voorbereiding voor de oogst. Ontwaakte Dienaren bezitten over het algemeen een reflecterende aura. Dit betekent dat ze, zonder dat ze er iets voor doen en alleen maar door gewoon zichzelf te zijn, een soort spiegeleffect kunnen hebben, dat anderen bewust maakt van hun eigen psycho-emotionele belemmeringen. Ontwaakte Dienaren zijn volkomen vrij van het verlangen naar beloning of persoonlijke erkenning, en ook van de behoefte aan indruk maken of invloed hebben op anderen. Daarom 69 spelen ze niet mee met de gebruikelijke egodrama’s, en dat levert een spiegeleffect op. De ander kan zichzelf zien, omdat de Dienaar niet op de manier reageert die de persoonlijkheid gewend is, en omdat hij afziet van het voeden en aanmoedigen van de illusies van het afgescheiden ego – net zoals het oppervlak van volkomen stilstaand water een helder spiegelbeeld laat zien. Als iemand wel zo’n reactie zoekt, maar merkt dat de uitingen van zijn begoochelde ego niet beantwoord worden, en dat er geen contact is met zijn gewelddadige persoonlijkheid, dan zal hij vrijwel altijd dit spiegeleffect ervaren. Doordat het ego zo op zichzelf wordt teruggeworpen, ziet het ego zijn eigen reflectie, en dat kan veel mensen flink uit hun doen brengen. Mensen begrijpen wel dat als ze zichzelf zo duidelijk kunnen zien, dat anderen dat ook kunnen, en daarom zal het zelfmisleidende ego ook meestal slecht op zijn gemak zijn als de spiegel zijn illusies, fouten en zwakheden aan het licht brengen, zelfs in de aanwezigheid van volkomen acceptatie en onvoorwaardelijke liefde. De meest gebruikelijke reacties van iemand die zo in verlegenheid wordt gebracht, zijn dan ook verwijt en ontkenning, of beide. En hiermee is nog niet alles gezegd. De energievelden van de subtiele lichamen van alle ontwakende Dienaren hebben ook een reinigend effect op de aura’s van anderen. Als dit niet goed begrepen wordt, of als mensen zich terughouden wanneer ze direct met Dienaren in contact komen, dan zal dat beslist een negatieve reactie oproepen bij onstabiele en onvoorbereide ego’s. Reacties op zuivering kunnen zelfs uitmonden in irrationeel verzet tegen de Dienaar, stilzwijgend en alleen in gevoel en gedachten, of misschien juist heftig en luidruchtig. Hoewel het natuurlijk niet hetzelfde is, kan de onvermijdelijke vervolging van Dienaren vergeleken worden met de kruisiging van Jezus, de Christus uit het Vissentijdperk, en ook met de terechtstellingen van de martelaren, want deze voorbeelden laten duidelijk het onvermijdelijke gevolg zien als de duisternis op Aarde met het licht van de Waarheid wordt geconfronteerd. Alle grote spirituele leringen stellen dat iedereen volledig verantwoordelijk is 70 voor zijn eigen stemming en bewustzijnsstaat. De laffe en onwetende mens wijst met zijn vinger naar anderen, hij veroordeelt ze en verwijt hen van alles. Zo probeert hij te vermijden wat er is, of anders probeert hij het te ontkennen of te veranderen. Maar de wijze mens kijkt rustig naar binnen en zoekt daar de oorzaak van zijn eigen reacties op de buitenwereld. Hij weet dat alle situaties in het leven waardevolle ervaringen zijn, want iedere situatie is een gelegenheid om een wijze beslissing te nemen, en dus een kans op spirituele vooruitgang. Aangezien de deadline voor de Aarde steeds dichterbij komt en het leven op Aarde steeds intenser wordt voor iedereen, zal een gewelddadige catharsis rond bepaalde mensen en groepen steeds vaker voorkomen. De gevorderden onder de Dienaren zullen merken dat ze een rol gaan spelen in de dringende taak van het uitdrijven van onbelichaamde entiteiten die occult bezit hebben genomen van mensen, en op veel grotere schaal zelfs van de hele Aarde. Veel mensen maken waardevolle kansen kleiner als ze die door Dienaren aangeboden krijgen, of ze doen ze zelfs helemaal teniet. Dit doen ze uit angst, of omdat ze de symptomen van zuivering niet kennen, in plaats dat ze rustig en onthecht kijken naar de bovenkomende psycho-emotionele resten die dan opgelost kunnen worden. Door zo de onzuiverheden, die er eigenlijk uit moeten, te blokkeren, leiden zulke reacties alleen maar tot het stoppen van wat anders een zeer gezond genezingsproces had kunnen zijn. Daar komt nog bij dat als we energie geven aan onze negatieve impulsen, door bijvoorbeeld zulke gedachten en emoties nijdig op anderen te projecteren, dan zullen we nog meer ongunstige zaken aantrekken, waar we te zijner tijd ook mee zullen worden geconfronteerd. De Wet van Karma kent geen uitzonderingen, en iedereen is zelf volledig verantwoordelijk voor de werkelijkheid die hij voor zichzelf heeft geschapen. Bovendien kunnen negatieve reacties heel makkelijk de aandacht trekken van kwaadaardige, onbelichaamde wezens en hen de gelegenheid bieden tot kwalijke manipulaties, en dat kan uiteindelijk zelfs leiden tot permanente bezetenheid door dergelijke onzichtbare energieparasieten. Enige kennis van de occulte wetten van de subtiele energiedynamieken, zoals we die bijvoorbeeld in menselijke relaties ervaren, is hard nodig in deze tijd van globale 71 zuivering. Hier zullen we volstaan met een korte samenvatting die de lezer kan inspireren dit onderwerp verder uit te diepen. Negatieve (of positieve) gedachten en emoties (gedachtevormen) die op andere mensen worden gericht, kunnen op de ontvanger alleen een diepe indruk achterlaten als er zich in zijn aura iets bevindt dat resoneren kan met de aard van de uitgezonden energie. Als iemands bewustzijn niet kan resoneren met een bepaalde gedachtevorm, dan kaatst deze met dezelfde kracht terug als waarmee hij uitgezonden werd*. Vandaar de bekende waarheid dat een zuivere geest en een zuiver hart de beste bescherming zijn tegen vijandige aanvallen met gedachten en gevoelens, want een zuivere geest en hart houden het mentale en emotionele lichaam zeer subtiel en fijnstoffelijk, en zo’n aura zal dan niet reageren op vibraties die grove en dichte stof nodig hebben om mee te resoneren. Het laat zich dan ook makkelijk raden waarom Dienaren deze fundamentele occulte feiten op hun huidige Aardse missie goed moeten beseffen. *Men moet begrijpen dat er altijd een fractie van de kracht van een negatieve gedachtevorm merkbaar zal zijn op het moment dat hij de aura treft, zelfs bij de zuiverste aura. Dienaren (en dan vooral zij die fungeren als energieomzetters) zullen beslist heel goed weten dat zij aangevallen worden! Maar zo lang de ontvanger onthecht blijft en vrij van confligerende egoreacties, dan kunnen er geen blijvende schadelijke effecten optreden. Als een schadelijke gedachtevorm (dat is er een die met een boosaardige intentie uitgezonden word) een zuiver lichaam raakt, dan zal hij weerkaatsen en via de weg van de minste magnetische weerstand terugkeren naar degene die hem uitzond. Deze persoon zal er dan zelf door getroffen worden. Zelf heeft hij mentaal en emotioneel materiaal in zijn aura dat resoneert met de uitgezonden gedachtevorm, en dit wordt dus in beweging gebracht. Dit betekent dat hij juist zelf de destructieve gevolgen zal ervaren die hij op de ander had gericht. Kwaad straft inderdaad zichzelf… Het zal ook duidelijk zijn dat als men 72 kwaadaardige gedachten naar een Dienaar (of inderdaad ieder ander goedwillend mens) zendt, men zich onmiddellijk moeilijkheden op de hals haalt. Dit komt naast de gewone, maar misschien later uitwerkende karmische gevolgen van zulk onverstandig gedrag. Voor meer informatie over de verborgen kant van menselijke relaties verwijzen we de lezer naar de boekenlijst aan het eind van het boek. Ontwaakte Dienaren beginnen nu een universeel principe te tonen. Dit is het principe dat als iemand het doel nadert van Licht en Wijsheid (of ‘Verlichting’, zoals het vaak in oudere spirituele tradities wordt genoemd), dan krijgt hij vanzelf een invloedssfeer om zich heen. Deze invloedssfeer strekt zich naar boven en beneden uit, en reikt zowel van binnen naar de bron van het Licht, als naar buiten naar de ‘rijken der duisternis’. Vanwege deze invloedssfeer wordt zo iemand vanzelf en zonder enige moeite een bewust centrum van levengevende kracht. Gevorderde Dienaren zullen zo de vooruitgang stimuleren van al het leven waarmee ze in contact komen, en ze zullen het vitaliseren door het een zet in de richting van evolutionaire ontwikkeling te geven. Het maakt niet uit of het hierbij nu gaat om mensen, andere Dienaren of dieren, of misschien zelfs om het levende bewustzijn in planten of mineralen. Dienaren fungeren als een zender van licht in de duisternis, en dit licht verdrijft vanzelf de illusies om hen heen, zodat de luister van een veel mooiere werkelijkheid binnen kan komen. Ontwaakte Dienaren zijn dan ook praktische occultisten, en door positieve energie uit te zenden, kunnen ze mensen zegenen als zij het ontvangen kunnen. Het succes van zulke energietransmissies is afhankelijk van, en evenredig aan een aantal factoren. Deze factoren zijn: a) de openheid en zuiverheid van de intenties van de ontvanger, b) zijn oprechte bereidheid om alle overtuigingen en gehechtheden die zijn hoogste goed niet meer dienen, los te laten, c) zijn verlangen naar hogere waarheid, d) zijn moed en zijn vertrouwen in het leven, en dus ook: e) zijn bereidheid tot leren en veranderen om naar een hoger spiritueel bewustzijn te groeien. Energietransmissies kunnen plaatsvinden zonder dat er een woord 73 door de Dienaar of de ontvanger gesproken wordt, want de ontvangende ziel roept de spirituele energie in stilte aan en trekt die dan spontaan via de Dienaar naar zich toe. De Dienaar kanaliseert dan het licht direct uit de hogere werelden, en straalt het meteen uit. De persoon begrijpt er misschien weinig of niets van, en de hele zaak kan hem zelfs nogal vreemd voorkomen, of misschien zelfs beledigend, want hij heeft geen enkele herinnering aan een bewust gemaakte keus in de hele gebeurtenis. Maar zijn diepere innerlijke bewustzijn weet het heel goed, want het is dit hogere bewustzijn van de ontvanger dat besloten heeft dat het in de fysieke wereld een aspect van de groepsziel (de Dienaar) wilde ontmoeten. De energie die een Dienaar oproept en aan anderen overdraagt, is bedoeld om verhoogde staten van bewustzijn bij hen katalyseren. Dit helpt hen bij hun eigen ontwaken en bij hun voorbereiding voor de komende oogst. Dit verschijnsel kan bij de ontvangende persoon een belangrijk proces van transmutatie in werking stellen, wat als een kleine initiatie kan worden gezien. Dit kan onmiddellijk plaatsvinden tijdens de ontmoeting met de Dienaar, maar het kan ook later gebeuren als het zaadje, dat tijdens die ontmoeting is geplant, onder gunstige mentale en emotionele omstandigheden begint te ontspruiten. Zo’n katalyserende energietransmissie laat de basis zien van wat witte magie wordt genoemd: het hanteren van spirituele kracht ten behoeve van anderen. Hierin waren Dienaren al voor hun huidige incarnatie zeer bedreven. Op dit moment herinneren zij zich deze vermogens erg vlug, en zoals te verwachten, zonder veel studie of oefening. Dienaren zullen uiteindelijk echter beseffen dat ze alleen maar instrumenten zijn voor de metafysische energieën die ze sturen kunnen, want zulke transmissies gaan altijd volkomen vanzelf. De energie stroomt door de Dienaar, maar is niet van de Dienaar afkomstig. Zo’n vitale interactie tussen twee of meer mensen heeft veel voordelen, en ieder die zich voorbereid heeft, zal de prachtige spirituele energieën dan kunnen voelen. Dan laat de goddelijke voorzienigheid energieën van liefde en healing door hun bewustzijn stromen als die vanuit de hogere werelden in een genadige zegen 74 neerdalen. Zo’n ervaring toont de universele wet die ervoor zorgt dat beide partijen gezegend worden als men iemand onzelfzuchtig dient, en men daarbij alleen gericht is op het hoogste goed van de ander. Het is in de regel echter de Dienaar die er de meeste spirituele baat bij heeft. Dienaren moeten er goed van doordrongen zijn dat energietransmissies alleen volledig kunnen lukken als het kanaliseren van de goddelijke energieën zonder noemenswaardige verstoring of verkleuring plaatsvindt. Dit betekent dus de afwezigheid van opwinding, hartstochtelijk enthousiasme of eigen intenties van de persoon die ze kanaliseert. Vaak bevinden zich in de aura’s van Dienaren nog kleine onopgeloste persoonlijkheidsstoornissen. Deze stoornissen kunnen de stroom belemmeren of de zuiverheid aantasten van de energie die zij krijgen om anderen mee te helpen. Zulke belemmeringen kunnen tot een minimum teruggebracht worden, en zelfs volkomen verdwijnen, als de Dienaar kalm, onzelfzuchtig en onthecht blijft, en als hij gewoon doorgaat met nederig hulp inroepen en onvoorwaardelijk liefhebben. Dienaren vertegenwoordigen de komende mens van de Nieuwe Wereld. Ze zijn de voorlopers van het nieuwe ras op Aarde, en ze zijn ieder individueel een heel klein deel van een veel grotere groep die zijn energie over velen verdeelt. Ze fungeren als zenders van hoogfrequente energie, en ze zijn heel kleine uitdrukkingen van een enorm transmutatieproces dat op dit moment al in het melkwegstelsel, in het zonnestelsel, en op Aarde plaatsvindt. Dit proces breidt zich nu steeds verder uit en wordt ook steeds intensiever. Voordat deze transformatie hier plaatsvindt, bieden Dienaren iedereen een kans op een minder heftige zuivering en voorbereiding, waarmee men zich kan voorbereiden op de veel grotere instroom van goddelijke kracht. Dat laatste zal in onze wereld niet lang meer op zich laten wachten. Een Dienaar biedt met zo’n vroegtijdige gelegenheid de kans op een onschatbare ervaring van inzicht en spiritueel ontwaken. In het licht dat nu aan de horizon gloort, kan het belang daarvan nauwelijks genoeg op waarde geschat worden. 75 6. Zodra Dienaren uit hun sluimer ontwaken (dit proces zal later uitvoeriger behandeld worden), zal hun bewustzijn eigenschappen laten zien als een natuurlijke, vlotte en meevoelende respons op lijden, de kracht om principes snel en gemakkelijk te begrijpen, en een goede intuïtie en een scherp waarnemingsvermogen. Ook grondigheid, een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een toewijding aan het zoeken naar Waarheid en gerechtigheid zullen dan weer tot hun kwaliteiten gerekend kunnen worden, net als een natuurlijke levensvreugde, een contemplatieve en uitgesproken leergierige geest, en een sterke drang om anderen te willen helpen. De aangeboren intuïtieve en psychische vermogens van Dienaren zullen zich laten zien in een steeds grotere gevoeligheid voor de invloed van mensen en plaatsen, en ook door het zich herinneren van dromen en dienstbaarheid tijdens de slaap. Ook zal de Dienaar steeds beter kunnen reageren op begeleiding uit de hogere werelden, en zal hij het vermogen terugkrijgen om het spirituele ontwikkelingsniveau van anderen te kunnen herkennen, net als het vermogen om boodschappen van de Natuur correct te interpreteren, enzovoorts. 7. Een zeer specifiek kenmerk van Dienaren is hun herkenning van de grote noodzaak tot eenheid, want ze beseffen dat eenheid het allerbelangrijkste bestanddeel is voor werkelijke spirituele broederschap. Alleen eenheid zal leiden tot onderscheidingsvermogen, mededogen en opofferingsgezindheid. Elke benepenheid of exclusiviteit, elke neiging mensen te scheiden, en elke nadruk op verschillen in plaats van overeenkomsten is in tegenstelling met het wezen van de Dienaar. In wezen zijn Dienaren er altijd op gericht om velen te verenigen en samen één onzelfzuchtig doel te bereiken, maar nooit via de dominante aanwezigheid van iemand die als de goeroe of de verlosser gezien wordt. De Dienaren die de mensheid naar de nieuwe Wereld zullen leiden, zullen dat in groepsformatie doen, en met empathie, inzicht en liefde, want dat zal hen bewegen tot menslievend handelen: “Aan hun vruchten zult U hen herkennen.” Spirituele kennis en mededogen hebben altijd al tot spiritueel succes geleid, en het werken met anderen in plaats van tegen anderen is de manier waarop alle Dienaren die zich hun taak 76 weer herinneren, te werk gaan. De ontwakende Dienaren van nu, die geïncarneerd zijn om de mensheid het Nieuwe Wereldbewustzijn te laten zien, zijn gericht op synthese. Ze kunnen een diversiteit van meningen en karakter verenigen, en ze kunnen heel verschillende elementen om zich heen verzamelen, en die dan samen laten smelten tot één geheel dat zich inzet voor het hoogste goed van iedereen. De sluier van vergetelheid Er zijn maar weinig mensen die zich gebeurtenissen uit een bestaan van voor de geboorte kunnen herinneren. Alleen zeer ver gevorderde zielen zijn daartoe in staat, en zij zijn een grote uitzondering. De fysieke wereld is de enige wereld die gepaard gaat met een sluier van vergetelheid. Deze sluier wordt aan al het bewustzijn in de derde dichtheid opgelegd als gevolg van de Val van Genade. De mens moet via reïncarnatie groeien en volwassen worden door in iedere nieuwe incarnatie steeds opnieuw keuzes te maken, dat wil zeggen: zonder de feitelijke gebeurtenissen uit vorige levens te weten. Als we in de nieuwe incarnatie verstandige beslissingen nemen, dan kan dat tot volledige bevrijding van de verplichting tot reïncarneren leiden. Spirituele scholen hebben deze bevrijding van de moeilijke, maar onvermijdelijke en lonende levenservaring in de fysieke wereld in het verleden wel “Spirituele Bevrijding” genoemd, en dit verwijst naar de vrijheid om de dichte materiële wereld te verlaten als men dat wenst. Dat is een grote stap vooruit in de eeuwige stroom van spirituele ontwikkeling. Nu is het zo dat alle Dienaren die ervoor gekozen hebben om fysiek op Aarde te incarneren, zich aan de wetten en voorwaarden van de fysieke werkelijkheid moeten houden – ook als ze hier voor de eerste keer zijn. Daarom zijn zij in de beginfase van hun belichaming dus ook aan die vergetelheid onderworpen. Dit is één van de vele ongemakken die Dienaren trouw accepteren, want dit hoort nu eenmaal bij het vrijwillig afdalen naar de vibratievelden van de derde dimensie. De sluier van vergetelheid dient om hen de typisch 77 menselijke conditie volledig te laten ervaren. Daarvoor moeten ze de herinneringen aan hun oorsprong vergeten, evenals hun doel op Aarde en hun hogere bewustzijn en dergelijke. Verder biedt het hun ook de nodige camouflage totdat het tijd is om zich aan de wereld te laten zien. De sluier houdt echter niet alle gevoeligheden tegen, en dat is ook de reden waarom de meeste Dienaren zich tot op zekere hoogte vervreemd voelen van de wereld om hen heen. Ze voelen dat het leven zoveel meer zou kunnen bieden dan waar de mensheid zich van bewust is. Ze krijgen vaak harde lessen te verduren, en ze komen daardoor tot de conclusie dat Waarheid en goddelijke Liefde op Aarde over het algemeen als ongewenste vreemdelingen worden beschouwd. De persoonlijke sluier legt de ziel bepaalde beperkingen op, en deze beperkingen moeten een steeds terugkerend patroon in het leven van de Dienaar oproepen. Zo’n patroon houdt vaak flinke beproevingen en uitdagingen in, en deze beproevingen leveren de Dienaar een aanzienlijke hoeveelheid wrijving en moeilijkheden op. Dit blijft zo doorgaan totdat hij zijn omstandigheden beter begint te begrijpen, doordat hij voor een deel door de sluier heen begint te zien. In het algemeen zullen de moeilijkheden zich blijven herhalen, totdat de Dienaar de nodige lessen in zijn fysieke incarnatie heeft geleerd, want dan is hij in staat om de mensheid met medeleven bij te staan. Een van de meest kenmerkende eigenschappen van deze dichte materiële wereld is dat hij, vergeleken met de subtielere sferen, in weerwil van zijn overvloed aan dualiteit en illusies juist veel mogelijkheden biedt om onvoorwaardelijk lief te leren hebben. Dienaren hebben in het algemeen geen herinnering aan wie ze zijn, totdat ze ervoor kiezen hun vrije wil wijs te gebruiken, door lief te hebben en anderen te helpen. Dit laatste is een uiterst belangrijk punt, en iedereen die een vaag idee heeft van zijn ware aard, en dus van zijn doel op Aarde, doet er goed aan dit serieus te overwegen. Hoe onontbeerlijk de sluier van vergetelheid voor het welslagen van de missie van een Dienaar ook is, uiteindelijk is deze vermomming toch maar tijdelijk. Dienaren beschikken altijd over innerlijke zintuigen die hen, als dat nodig is, ertoe drijven om niet de 78 aanwijzingen van de persoonlijkheid te volgen, maar die van de groepsziel. Dienaren moeten zorgvuldig innerlijk luisteren om hun sluier van vergetelheid door te kunnen prikken en zich hun taak te herinneren. Zij moeten hun Grotere Zelf vertrouwen, en reageren op hun inzichten en ware spirituele impulsen. Het is de plicht van iedere Dienaar om uiteindelijk over de verplichte hindernis van de sluier heen te stappen. Dit belangrijke proces van ontwaken kunnen ze versnellen door in hun leven twee fundamentele dingen in praktijk te brengen, namelijk: a) oprecht en intelligent zoeken naar Waarheid, en b) actieve dienstbaarheid. Als ze deze twee dingen oprecht doen, dan zullen ze, conform de spirituele wet, hulp van de onzichtbare werelden oproepen, en dat zal voor Dienaren leiden tot ontwaken uit de gesluierde toestand. We moeten niet vergeten dat Dienaren al een hoger spiritueel niveau hebben dan de gemiddelde mens. De fysieke, emotionele en mentale aspecten die samen de persoonlijkheid van de Dienaar vormen, moeten we daarom alleen maar beschouwen als de lagere voertuigen waarmee hij zich uit kan drukken, communiceren en dienstbaar zijn. Maar volgens de Wet van vergetelheid moeten we, als we een nieuw voertuig aannemen, de sluier ook weer opnieuw doorbreken. We moeten ook opnieuw ware zelfkennis verkrijgen, en we moeten ook weer helemaal opnieuw contact met de goddelijke Bron leggen, voordat we spirituele diensten kunnen verlenen. Incarnerende Dienaren moeten daarom hun spirituele onderscheidingsvermogen ook weer opnieuw ontwikkelen om de lagere voertuigen te helpen zuiveren, want die zullen ongetwijfeld vervuild zijn door de vuile ethers en de talloze andere schadelijke invloeden op Aarde. Zuivering is een proces dat iedere dag een beetje verder zou moeten gaan, want dan verdwijnt de sluier van vergetelheid steeds verder en wordt een spiritueel contact met de ziel in stand gehouden. Negatieve zuivering (dat wil zeggen het naar buiten laten komen van schadelijke patronen uit het emotionele lichaam), en positieve zuivering (het ontwikkelen van het mentale lichaam) vormen samen een evenwichtige voorbereiding van de persoonlijkheid van de Dienaar, en het zal daarnaast ook een contact met de groepsziel en het Goddelijk Plan teweegbrengen. Dit proces van in lijn brengen en zuivering is niet 79 alleen essentieel voor het dunner worden van de sluier, maar ook voor het verstevigen van de voertuigen van de Dienaar, want dat is nodig ter voorbereiding op contact met het Goddelijke. De weg van zuivering die Dienaren demonstreren, is dezelfde die ieder mens zal moeten gaan die de Nieuwe Wereld binnen wil gaan. Dienaren helpen de mensheid zich te bevrijden van de gevangenis van het zelf, en daarom hebben alle Dienaren nu het afstemmen van de persoonlijkheid op de goddelijke Wil als voornaamste doel, want dat zal maken dat de Wet van Dienstbaarheid steeds vaker spontaan op Aarde ten toon wordt gespreid. * * * Er zitten ook persoonlijke voordelen aan de sluier van vergetelheid. Ten eerste beperkt het de instromende kracht, of de vibratie van het spirituele thuis. Dit is nodig totdat de persoonlijkheid klaar is om die te ontvangen en hij de verantwoordelijkheid kan nemen voor de gevolgen van zo’n kracht, want dan kan hij die pas veilig voor het hoogste goed van anderen aanwenden. Ten tweede zullen de krachtige effecten van een hoogfrequente aura ongetwijfeld tot gevolg hebben dat de vele mensen met weinig spiritueel begrip de Dienaar buitengewoon heftig zullen vervolgen. Een ongesluierde persoonlijkheid van een ontwaakte Dienaar zou in de publieke sfeer buitensporig veel te lijden hebben van veel mensen die verblind worden door zijn uitstraling. De mensheid is nog niet klaar om het licht van het Nieuwe Wereldbewustzijn te kunnen aanschouwen, maar dat bewustzijn zal wel binnenkort via de lagere voertuigen van de Dienaren naar de Aarde komen. Daarom zal de sluier tot op zekere hoogte intact blijven totdat het moment daar is. Bovendien biedt het de Dienaren ook de gelegenheid hun persoonlijkheden verder voor te bereiden, want via hun bestaan in fysieke incarnatie doen ze de nodige kracht, vertrouwen en wijsheid op. De ijverige en meer ervaren Dienaren zullen hun sluier van vergetelheid op dit moment al voor een flink deel doorbreken, en ze zullen zich ook op zijn minst een deel van hun missie herinneren. Toch kan het gebeuren dat zulke ontwaakte Dienaren hun spirituele 80 plicht naar de mensheid wel herinneren, maar niet vervullen. Dan kunnen ze makkelijk ten prooi vallen aan een zelfzuchtige houding vanwege de slinkse invloeden van de materialistische krachten, want die zwaaien nog altijd de scepter op Aarde. Als dat gebeurt, al is het maar een heel klein beetje, dan zullen ze met krachtige maatregelen van hun groepsziel te maken krijgen om hen aan te sporen weer de juiste weg te volgen. Zulke maatregelen zijn over het algemeen erg onaangenaam voor Dienaren, want zij kunnen dan in de diepste depressie en de heftigste verwarring terecht komen die ze ooit hebben meegemaakt, zonder ook maar het kleinste lichtpuntje. Zo’n moeilijke periode kan lang duren als ze voor zichzelf blijven leven in plaats van voor anderen. Zulke maatregelen lijken op het eerste gezicht misschien nogal streng, maar ze zijn in feite deel van de basistraining van een Dienaar. Ze krijgen deze training volgens de aanwijzingen van de groepsziel zelf, opdat hun toekomstige dienstbaarheid volgens plan zal kunnen verlopen. Zulke maatregelen mogen we dus, gezien de belangrijke taak van de Dienaren, juist als zeer gepast beschouwen. Deze taak is immers deel van het Goddelijk Plan voor de mensheid in deze kritieke periode op Aarde, en er moet van iedere mogelijkheid gebruik worden gemaakt om het te laten slagen. Dienaren die de weg kwijt raken in een wolk van persoonlijke problemen, zouden er goed aan doen hun houding en hun reacties op alle verschijnselen die met hun malaise te maken hebben, eens goed te overdenken, net zolang tot zij ontdekken wat het leven hun al die tijd in de vorm van die onrust in hun oor fluisterde. Omdat de deadline van de planeet nu zo dichtbij is, hebben de recent aangekomen Dienaren een dunnere sluier van vergetelheid. Zij zullen dan ook merken dat ze veel minder beperkingen opgelegd hebben gekregen. Deze jongere Dienaren zullen, vergeleken met hun voorgangers, ook makkelijker ontwaken en sneller een positieve en betrokken instelling ontwikkelen, want hun aangeboren spirituele vermogens en hun capaciteiten om hun inzichten over te dragen, zullen beter worden herkend en gewaardeerd. Ook zal de al enigszins ontwaakte en voorbereide mensheid deze kwaliteiten enthousiaster ontvangen en er zelfs bewust naar verlangen, want haar belangstelling voor de wetten van het leven zullen dan zijn gewekt 81 door de komende crisis van de snel veranderende en op een climax aansturende tijden. Het imitatie-ego Eeuwen en eeuwen geleden, toen de groepszielen van Dienaren besloten om goddelijke afgezanten naar deze wereld te zenden, bekeken ze de Aarde en bepaalden ze het doel voor de missie van deze afgezanten. Ze zochten naar plekken met potentie en behoefte, en ze kozen fragmenten van zichzelf uit op grond van hun kwaliteiten en aard, om die vervolgens naar de wereld van de derde dichtheid te sturen. Deze eerste Dienaren hadden geen enkel karma dat met de fysieke wereld verband hield, want ze hadden al lang daarvoor de lessen van het bewustzijn in de derde dichtheid geleerd. Ze waren dan ook op geen enkele manier verplicht om een fysiek lichaam aan te nemen. Maar om op Aarde volledig hun diensten te kunnen verlenen, was het wel nodig dat sommigen van hen over een fysiek lichaam zouden beschikken. De Dienaren die incarneerden namen daarom tijdelijke persoonlijkheden aan die, anders dan van de meerderheid van de aan de Aarde gebonden zielen, maar heel weinig zaad van persoonlijk karma* uit de lagere werelden bevatten. Op dit moment zijn de lagere voertuigen van de Dienaar ook nog altijd puur gebruiksvoorwerpen van de groepsziel, en daarom noemen we die samen voor de duidelijkheid een schijn- of imitatie-ego. * Als een aspect van een gevorderde groepsziel in de derde dichtheid incarneert via het gewone fysieke geboorteproces, dan ontstaan er vanwege de Wet van Reïncarnatie onvermijdelijk bepaalde verplichtingen en karmische smetten. Zulke hindernissen kunnen echter snel worden getransformeerd door de hoge frequenties van het zielsbewustzijn. Natuurlijk zijn alle ego’s in wezen slechts ‘schijn’, want het zijn allemaal maar tijdelijke voertuigen van de ziel om zijn karma op te lossen. Alle menselijke ego’s lossen na de fysieke dood geleidelijk 82 aan op, want de verschillende elementen die samen de persoonlijkheid vormen – het fysieke, het etherische, het emotionele, en het mentale lichaam – vallen ieder langzaam maar zeker uiteen en keren terug tot de grote poel van materie van hun eigen bestaansvlak. De goddelijke vonk trekt zich dan op zijn innerlijke terugreis uit de grovere dichtheden terug. Het ego van een Dienaar kan echter, vergeleken met het ego van het gewone reïncarnerende leven op Aarde, beschouwd worden als schijn of imitatie vanwege de oorspronkelijke bedoeling ervan. Dit is niet alleen zo omdat het gewone leven nog gebonden is aan het rad van wedergeboorte, maar ook vanwege het feit dat zodra de Dienaar zijn doel eenmaal bereikt heeft, zijn lagere voertuigen voorgoed op zullen lossen en nooit meer opnieuw zullen worden gevormd. Dit kan soms na één, maar meestal na talrijke incarnaties gebeuren. Als de Dienaar zich later vrijwillig opgeeft voor nog een volgende taak in de fysieke wereld, dan zal er een volledig nieuwe persoonlijkheid worden geschapen als voertuig en expressiemiddel voor de lagere werelden, en later zal die ook weer weggegooid worden als die zijn taak heeft vervuld. Zo trekt de groepsziel eeuw na eeuw zijn fysieke, emotionele en mentale kleren waarmee hij incarneert aan en uit, om in vele werelden aan de voortdurend veranderende eisen van het Universele Goddelijk Plan te kunnen voldoen. Het is altijd al deel van de missie van Dienaren van het Goddelijk Plan geweest – en dat is het nog steeds – om via de directe ervaring van het imitatie-ego contact te maken met het volledige spectrum van alle disharmonie in de wereld. Dit betekent het meemaken van alle mogelijke vormen en gradaties van menselijk leed en pijn. Zo kunnen Dienaren alle disharmonieuze energieën op de planeet in hun lagere voertuigen opnemen, en daarmee worden die voertuigen met het collectieve bewustzijn van de Aarde verbonden. Op die manier krijgen Dienaren het vermogen om bij te dragen aan het transmuteren van het collectieve karma van de mensheid. Dit is de reden dat Dienaren in de loop van de tijd overal ter wereld zijn geïncarneerd, en waarom zij iedere bestaande ziekte of last hebben gedragen die de mens kent. Ze zijn uit ervaring zeer goed bekend met alle mogelijke vormen van lijden op Aarde, aangezien ze in de loop van vele levens in elk denkbare disfunctionele situatie geboren zijn geweest. Ze 83 hebben levens meegemaakt van mishandeling, verwaarlozing, armoede, ziekte, corruptie, oorlog, en ga zo maar door. Hierin ligt ook één van hun grootste uitdagingen, want er bestaan op Aarde erg veel valkuilen voor ego-identificatie. Zodra iemand aan zijn afgescheiden persoonlijkheid denkt (of die van iemand anders), dan vindt er meteen – in elk geval deels – een onjuiste identificatie plaats. Het maken van deze keus sluit hem automatisch buiten van het grotere en meer ware leven waarin het hele spirituele wezen wordt betrokken. Als iemands bewustzijn geconditioneerd is door het lagere zelf – dus door al zijn gevoelens, reacties, verlangens, mislukkingen en successen – dan valt men ten prooi aan spirituele blindheid en al het spirituele lijden dat daar het gevolg van is, want dat is nu eenmaal het lot van het afgescheiden zelf. Voor een Dienaar is het in beslag genomen worden door het imitatie-ego de allergrootste hindernis voor contact met het goddelijke, en daarom is het in wezen ook de grote bron van alle pijn en conflict in zijn leven. Identificatie met het imitatie-ego zal altijd de ware zielenherinneringen van een Dienaar verstoren, en dit kan ertoe leiden dat hij gaat geloven dat hij de oplossing voor zijn innerlijke problemen in de buitenwereld moet gaan zoeken, bijvoorbeeld in de overvloed aan zogenaamde spirituele benaderingen en methoden voor mystieke verlichting, die tegenwoordig overal te vinden zijn. Deze misvatting kan de Dienaar veel frustratie en teleurstelling opleveren, want het is een feit dat er maar heel weinig algemeen erkende spirituele of religieuze leraren zijn die precies begrijpen wat er op dit moment op Aarde gebeurt, laat staan de unieke omstandigheden waarin Dienaren verkeren. Daarom kunnen deze leraren hen, gezien de speciale omstandigheden en voorwaarden van het imitatie-ego, niet de juiste raad geven. Verder kunnen onbewuste Dienaren zich nogal ontredderd en verloren voelen door alle steeds sterker misleidende informatie en door alle op het ‘ik’ gerichte glamour die men tegenwoordig overal in de spirituele supermarkt aantreft. De overgrote meerderheid van alle opwindende en populaire informatie uit de New-Agebeweging bevat beslist niet de sleutels voor de speciale omstandigheden waar Dienaren op dit moment mee te maken hebben, en de leringen uit de 84 traditionele religies al evenmin. Dienaren kunnen de basiskennis van de occulte situatie van de mens goed gebruiken. Zulke zelfkennis zal hen helpen inzicht te krijgen in de lagere bewustzijnsvoertuigen, en daarmee zullen ze makkelijker de juiste richting kunnen kiezen. Zonder deze kennis zouden ze in hun vergetelheid makkelijk door die lagere voertuigen overheerst kunnen worden, wat bij de meeste mensen inderdaad ook gebeurt. De spirituele Hiërarchieën hebben fysieke instrumenten nodig om de hoogfrequente en transmuterende energieën naar de materiële wereld te kanaliseren, want zelf verblijven ze voornamelijk op de hogere bestaansvlakken. Als het imitatie-ego goed gebruikt wordt, dan vormt het een centrum om zulke goddelijke krachten te transformeren (dat wil zeggen: ze wat te temperen en aan te passen) en uit te stralen. Geïntegreerde persoonlijkheden bouwen een brug tussen de lagere en de hogere werelden, dus tussen de mensheid en de Hiërarchieën. Overmatige identificatie met het imitatie-ego houdt echter een groot gevaar in, want de samentrekking van het bewustzijn die daarvan het gevolg is, zal ongetwijfeld leiden tot angst, twijfel en andere moeilijkheden, en ook tot liefdeloze gedachten en daden. Dit bij elkaar zal weer nieuw en ongewenst karma scheppen, en dat maakt dan dat het ego een ‘echt’ ego wordt. Volgens de wet moet zulk nieuw verworven karma ingelost worden, voordat Dienaren a) hun volledige herinnering aan hun spirituele staat weer terug kunnen krijgen, b) hun missie met succes kunnen volbrengen, en c) voordat ze weer terug kunnen keren naar huis (of zelfs daar voorbij) als ze het doel van al hun incarnaties hebben bereikt. Fysiek belichaamde Dienaren zijn zeker niet de eersten die zulke beproevingen meemaken, want vele pioniers zijn hen al voorgegaan. Zij zijn het Aardse tranendal overgestoken en hebben uiteindelijk overwonnen. Jezus heeft bijvoorbeeld herhaaldelijk geworsteld met zijn eigen sluier der vergetelheid. Hij bezat net als de Dienaren van tegenwoordig een imitatie-ego. Ook hij moest leren onderscheid te maken tussen de twee verschillende delen van zijn wezen waar hij zich bewust van werd: het goddelijke en het menselijke. Vanwege zijn compromisloze identificatie met de wereld van de Geest – “het 85 Koninkrijk van mijn Vader” – en vanwege zijn onzelfzuchtige toewijding aan het bevrijden van de mensheid, onderging hij een transformatie die tegelijkertijd een inwijding was. Deze inwijding leidde hem uiteindelijk op de Calvarieberg, aan het kruis, naar volledige herinnering, toen hij daar zijn laatste woorden van overwinning sprak: “Eloi, Eloi, shavachtani” (“Heer, O Heer, hoe verheerlijkt U mij”) en “Consummatum est” (“Het is volbracht”). Het proces van initiatie is ouder dan de mensheid zelf, en het wordt in Jezus’ leven gesymboliseerd door zijn geboorte, doop, transfiguratie, kruisiging, wederopstanding en ascentie. Jezus maakte het Ware Pad van de duisternis naar het Licht algemeen bekend door dit Pad zelf onberispelijk te volgen. Alle Dienaren en alle mensen zullen deze weg moeten volgen als zij Het Koninkrijk der Hemelen willen binnengaan, maar dan niet alleen, zoals Jezus, maar collectief, want het Passiespel van het Aquariustijdperk – de Wederkomst van de Christus – is veel grootschaliger dan Jezus’ individuele voorbeeld. Zoals de Christus van het Vissentijdperk zelf zo’n 2000 jaar geleden zei: “… Ja, nog grotere werken zult U verrichten.” – Joh. 14:12. * * * Er zit een weinig bekende, maar zeer belangrijke kant aan het imitatie-ego, die Dienaren van veel verwarring, twijfel en bezorgdheid zal bevrijden, als ze die kunnen herkennen en begrijpen. Ons melkwegstelsel met zijn ontelbare bestaansvlakken en subvlakken is een onvoorstelbaar grote levenssfeer die de ontwikkeling van talloze levens en beschavingen bevat. Een enorm aantal van al deze levens zijn zich scherp bewust van het grote belang van wat er zich op dit moment op Aarde afspeelt. Zij zijn hier karmisch of anderszins naartoe getrokken om zelf ook iets van de overgang van onze planeet te kunnen ervaren. Alleen is het zo dat als er van iedere geïnteresseerde beschaving uit het melkwegstelsel maar één afgevaardigde op onze planeet zou incarneren, dan zou er zelfs al te weinig ruimte zijn om alleen maar naast elkaar te staan. Al deze afgevaardigden kunnen dus onmogelijk allemaal op Aarde 86 incarneren, want er is gewoon niet genoeg ruimte op de planeet. Daarom zijn er veel die als het ware ‘meeliften’ met het bewustzijn van strategisch geïncarneerde Dienaren die hier bewust in hebben toegestemd, voordat zij naar deze wereld afdaalden. Men kan daarom ook in de voertuigen van de persoonlijkheid een heleboel ‘gekleurde draden’* waarnemen, die hen verbinden met allerlei verschillende rassen en beschavingen uit alle mogelijke werelden en dichtheden van het hele melkwegstelsel. Deze hebben zo allemaal, via het imitatie-ego van de Dienaar, toegang tot alles wat Gaia ervaart – en zal ervaren – in deze periode van haar transformatie. De meer ervaren Dienaar zal daarom nu voor een aantal van die beschavingen een aantal holografische bewustzijnspunten in zich dragen, zodat zij daarmee een alternatief hebben voor een eigen afgezant op Aarde. * Deze draden hebben ze naast de normale karmische draden die iedere incarnatie via het bloed van zijn ouders met zich meebrengt. Deze levende en vibrerende bewustzijnsdraden werken als zintuigen voor de wezens die ermee verbonden zijn, maar voor de persoonlijkheid van de Dienaar zelf werken ze als toegangspoorten naar de vele werelden van die wezens. Deze beschavingen zijn zelf ook nog ongeïntegreerd, nog niet verlicht en nog niet van de stof bevrijd, en zij zijn zelf ook op zoek naar genezing, naar verder leren en spirituele stimulans, en uiteindelijk naar Bevrijding. Door deze gunst, die deel is van vrijwillige missie van de Dienaar, kunnen zij via de Dienaar op Aarde in ruimte en tijd aanwezig zijn. Deze beschavingen zoeken niet alleen naar een manier om de dichtheid van deze planeet met al zijn unieke lessen te ervaren, maar ze zoeken ook een manier om via de Dienaren met deze wereld te communiceren. Bovendien verlangen ze te communiceren met al die andere bewustzijnsdraden die in en via andere fysiek geïncarneerde Dienaren en starseeds op Aarde opereren. (Inderdaad zeggen mensen soms dat ze ‘andere werelden’ in iemands ogen kunnen zien!) Zodra Dienaren ontwaken en weer toegang krijgen tot de hogere 87 niveaus van hun wezen, dan worden ze een zeer druk galactisch zenuwcentrum, een microkosmische uitdrukking van zowel het melkwegstelsel als Moeder Aarde in deze fase. De Aarde fungeert op dit moment immers zelf als een soort centrum voor interdimensionale communicatie en interstellaire integratie. Ze is een grote zenuwknoop van alle levensstromen, zelfs van de levensstromen uit de verste uithoeken van het melkwegstelsel. De draden in het imitatie-ego van de Dienaar verbinden zijn ziel met allerlei bewustzijnsniveaus van spirituele wezens die hun reis naar Bevrijding van de stof nog niet voltooid hebben, en er zijn momenten dat we duidelijk kunnen merken dat sommigen van hen niet erg gelukkig zijn! Hun basisfrequentie is niet in harmonie met het goddelijk Koninkrijk, waar ze met de hulp van de Dienaren op Aarde zo graag naar terug willen. Zulke bewustzijnsdraden kunnen soms behoorlijk luidruchtig zijn, of rusteloos en zelfs twistziek (tussen hen onderling en ook met de Dienaar), en daarom hebben ze beslist liefde, wijsheid en begeleiding nodig. Ze zijn nog niet vrij van angst en onwetendheid, en daarom zullen ze, naarmate het tempo van de ontwikkeling van de planeet versnelt, steeds meer wedijveren om de aandacht van de Dienaar. Dit is ook de reden dat het tijdens de steeds intenser wordende draaikolk van deze “laatste dagen” voor Dienaren erg belangrijk is om de aandacht op het Ware en het Heilige gericht te houden. Ook is het van groot belang dat zij hun levens eenvoudig houden als zij in hun imitatie-ego’s “de paden van de Heer effenen.” Dit doen zij door het bewaren van een zuiver verticale en onzelfzuchtige toewijding en een onvoorwaardelijke aspiratie om het Goddelijk Plan te dienen ten behoeve van zowel die beschavingen als de mensheid. Tijdens de komende instroom van de Genade der Tijden zal de mate waarin een Dienaar gelouterd raakt en dichter bij heilige transfiguratie komt, rechtstreeks in verhouding staan tot de mate waarin hij deze lammeren Gods via hun bewustzijnsdraden kan helpen en naar de Schaapskooi leiden. Over het algemeen zullen Dienaren het karma en de moeilijkheden van de draden die hen met de andere beschavingen verbinden, tot op de Dag des Oordeels toe ervaren. De Dienaren hebben veel 88 ‘kinderen’ die zich tot hen richten voor hulp en aanwijzingen, en het is een deel van hun persoonlijke missie als Dienaar om degenen die afhankelijk van hen zijn, aan te moedigen samen met hen via de Poort van de Christus naar Huis te komen. Met zoveel innerlijke (psychische) en uiterlijke (wereldlijke) draden die hun lagere bewustzijn alle kanten uit trekken, kunnen de zaken tijdens de komende stormen op Aarde soms aardig verwarrend zijn. Maar dat zal alleen gebeuren als Dienaren zich door onjuiste identificatie door de cycloon laten grijpen, die nu eenmaal met de planetaire zuivering samengaat. Door de aandacht op Waarheid gericht te houden, zullen Dienaren in het oog van de cycloon kunnen blijven, in het stille middelpunt van alle hectische en dualistische toestanden van deze tijd. Dan kunnen ze in balans blijven, rustig en onverstoorbaar. Ze zullen dan ook onbewogen blijven, zelfs bij de grootste golven van angst en twijfel die in de wereld van vandaag de kop opsteken. * * * Het succes van de individuele missie van iedere Dienaar hangt af van juiste identificatie. Hij moet zijn persoonlijkheid zien als niet meer dan een instrument voor dienstbaarheid. Juist het beschouwen van hun eigen persoonlijke leven als niet meer dan een heel klein aspect van een veel grotere collectieve functie en ervaring, is een kenmerkende eigenschap van een ontwaakte Dienaar met een karmisch onbesmet imitatie-ego. Zo blijft zijn relatie met het leven volkomen onpersoonlijk, en daardoor kunnen zij de wereld door spirituele ogen blijven zien. Ken Carey vat het grote belang van zo’n houding samen met de volgende woorden (gesproken door Christus): “Wie Mij wil volgen zal alle definities van het zelf moeten laten sterven… Wie aan zijn definitie van zelf vast blijft houden, zal zijn identiteit verliezen zodra die definitie ophoudt te bestaan, maar hij die alle definities voor Mij en voor het binnengaan van Mijn bewustzijn achterlaat, hij zal samen met Mij het eeuwige leven delen.” – Uit “The Starseed Transmissions.” Persoonlijke identificatie met een draad die de Dienaar met een andere beschaving verbindt hindert de intuïtie, net als identificatie 89 met een complex van het imitatie-ego, en dat zal onvermijdelijk leiden tot verwarring, zinloze moeite en onjuiste handelingen. Dit zal hem, zijn missie en degene die hij probeert te helpen eerder kwaad dan goed doen. Veel Dienaren zijn tegenwoordig vol hoogdravende en onnodig ingewikkelde idealen. Van daaruit storten zij zich op allerlei dienstbare activiteiten, die hun weliswaar verstoorde, maar in wezen juiste gevoel hun ingeeft. Door de verwarring van hun overhaaste altruïsme en hun ongeduld zullen ze echter al gauw bijdragen tot nog meer chaos, en dat terwijl de wereld toch al overspoeld wordt door opgewonden mensen die vol ijver een overvloed aan onjuiste informatie verspreiden. De goddelijke Geest gaat altijd heel simpel te werk, helder en recht door zee. Toch volgen veel Dienaren onbewust het eigenwijze voorbeeld van de mensheid door allerlei ingewikkelde schema’s, rituelen en praktijken in hun leven in te passen, om daarmee zogenaamd ‘aan de eisen van de New Age te voldoen’ en zich zo te verzekeren van een plek tussen al diegenen die het straks gaan halen. Een stortvloed van uiterst intrigerende kennis, plannen en nieuwe technieken waarmee ze zelfbevrijding, macht over het eigen leven, en persoonlijke ascentie kunnen bereiken, verspreidt zich tegenwoordig over de hele wereld. Deze informatie leidt de mensenmassa’s echter eerder van de eenvoudige Waarheid af, dus het leidt velen juist bij het Ware Pad vandaan, en het besmet zelfs de gedachtewereld van ontwakende Dienaren met allerlei onjuistheden. Onjuiste denkpatronen kunnen echter met Juiste Kennis heel vlot rechtgezet worden. Deze Kennis zal duidelijk maken dat de door het imitatie-ego opgebouwde illusies alleen in de smeltkroes van onzelfzuchtige dienstbaarheid getransmuteerd kunnen worden, want de stroom van goddelijk Licht die daar het gevolg van is, zuivert en verhoogt de kwaliteit van al het leven waar het mee in aanraking komt. Als een Dienaar zich juist afstemt op de nieuwe en hogere frequenties die nu op Aarde beschikbaar zijn, en als hij van alle misvattingen en onjuiste identificaties leert en ze daarna achterlaat, dan zal het bewustzijn van een Dienaar zeker verruimen, want alle oude ervaringen worden dan beschenen door het licht van Inzicht. Dit heldere waarnemen zal dan een nieuw besef brengen van de lessen 90 die in de situatie zaten, maar die eerder per vergissing over het hoofd waren gezien; niets is ooit voor niets. Ook zal het de Dienaar laten zien hoe dit in de toekomst bij dienstbaarheid van nut kan zijn, omdat zijn visie als geheel er door groeit. Hij zal dan kunnen zien dat ieder moment opnieuw een mogelijkheid biedt om óf het imitatie-ego te zuiveren (en het daarmee voor te bereiden), óf het te vervuilen (en daarmee de voorbereiding juist te belemmeren), afhankelijk van zijn identificatie, zijn focus en zijn motieven. De gesluierde toestand laat een Dienaar via het imitatie-ego zelf alle afgescheidenheid en wanhoop in de wereld direct ervaren. Toch zijn Dienaren er zich altijd al van bewust geweest dat hun leed anderen diende en maar tijdelijk was, maar dit besef bestond op een niveau dat voorbij de sluier van vergetelheid ligt, in het hart van de groepsziel. Veel Dienaren hebben nog een heel vage herinnering uit hun vroegste jeugd dat er een tijd zal komen – en gauw – dat alles “in een oogwenk” zal veranderen, en dat het imitatie-ego in de eindfase van hun missie volkomen transparant zal worden. De tijdelijke persoonlijkheid zal afgeschud worden, en weggeworpen, als de cocon van een vlinder. Uiteindelijk zullen Dienaren tijdens deze huidige – en voor velen hun laatste – taak op Aarde op de Dag van Herinnering beseffen dat hun ware zelf veel en veel meer is dan hun imitatie-ego. Ondertussen groeien zij boven hun obsessie met de persoonlijkheid uit, en daarmee wordt hun werkelijkheid steeds groter, want in hun verruimde waarneming zullen ze steeds meer van de goddelijke grandeur, schoonheid en onderlinge verbondenheid kunnen zien, en ook de prachtige en alles doordringende intelligentie van de Schepping. De sluier van vergetelheid kan helemaal doorbroken worden door zuivering van het imitatie-ego via dienstbaarheid aan de wereld. Als dat gebeurt, dan zal het persoonlijke zelf oplossen, versmelten en opnieuw volledig verenigd worden met de groepsziel, en alle pijnlijke Aardse ervaringen worden daarmee naar het licht van transmutatie geheven. Vanwege de Wet van Synthese zal de lang bestaande menselijke toestand van lijden worden verholpen, aangezien de hele planeet een positieve transformatie zal doormaken, 91 en werkelijk, er bestaat in de hele wereld geen grotere eer of vreugde dan dit. Inderdaad, de blijdschap van de Dienaren zal op dat moment van voleindiging zo intens zijn, en hun gelukzaligheid zo diep, en hun goddelijke beloning zal zo’n onuitsprekelijk diepe spirituele vervulling betekenen, dat geen enkele ziel ooit zal aarzelen om helemaal opnieuw dezelfde dienstbare offers te brengen. Johannes beschrijft zo’n toegewijde houding in het Boek der Openbaringen, als hij zegt: “Zij gooien hun kronen (aureolen) neer voor de troon van God.” – Openb. 4:10. De Wachttijd De transformatie van de Aarde zal heel snel gebeuren en zeer grote gevolgen hebben. Het zal het tastbare gevolg zijn van dat wat zich in de hogere werelden al heeft afgespeeld. Tot op heden verhoogde de planetaire frequentie zich heel geleidelijk en relatief subtiel, en de effecten hiervan bleven dan ook voor de meeste mensen onopgemerkt, maar het wegscheuren van de sluier tussen de dimensies zal heel plotseling gaan, heel anders dan de ontwikkeling van de voorbereidende fasen die tot deze grote verandering leiden. Hoe lang het nog duurt tot de planetaire deadline bereikt is en de voorspelde bewustzijnsverandering over de hele wereld begint, is afhankelijk van een groot aantal factoren, en die factoren variëren van interstellaire en interdimensionale activiteiten, tot de gedachten en handelingen van de mensheid. Alles en iedereen is met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Veel Dienaren kijken er vol verwachting naar uit dat anderen ook hun positie innemen, zodat ze gezamenlijk klaar staan om het Grote Licht op Aarde te verwelkomen, dat al aan de horizon van de Nieuwe Wereld gloort. Er zijn geïncarneerde Dienaren die hier al tientallen jaren op wachten – 92 sommigen heel geduldig, en anderen nogal gefrustreerd – want de grote acties van het Goddelijk Plan voor de Aarde zijn al herhaaldelijk uitgesteld. Dit komt door de grote overheersing van de materiële krachten overal op Aarde, wat maakt dat de mensheid nog steeds onvoldoende is voorbereid. De meer ontwaakte Dienaren krijgen soms indrukken van hun dynamische en op dienstbaarheid gerichte, multidimensionale bestaan – vaak via het herinneren van hun dromen. Zij voelen in hun relatief beperkt ontwaakte staat dat zij eigenlijk een veel ruimer bewustzijn bezitten, veel meer spirituele activiteiten uitvoeren, en een veel grotere positieve invloedssfeer bezitten dan zij in hun dagelijkse aardse leven kunnen laten zien, en daarom koesteren zij vaak een diep verlangen om ook op het fysieke vlak op volle kracht vooruit te kunnen gaan. Maar, zoals we al zeiden, de wereld is daar nog steeds niet klaar voor, en het is dus heel logisch dat Dienaren zich tijdens de wachtperiode soms doelloos of zelfs overbodig voelen in hun fysieke lichamen met een gewoon derdedimensie-bewustzijn. Toch zullen zij hun hoogste vermogens en grotere spirituele bewustzijn zeker niet in de fysieke wereld ontplooien voordat iedereen klaar staat, ongeacht hoe graag ze dat ook willen, hoe ijverig zij spirituele disciplines toepassen, of hoe veel rituelen en gebeden zij ook uitvoeren. Ook geldt voor de meesten dat zij niet meer te weten krijgen dan wat strikt noodzakelijk is voor het stap voor stap ontvouwen van hun missie. En bovendien belemmeren de nog altijd overheersende grovere vibraties op Aarde ook het manifesteren van het grotere bewustzijn van de Dienaren. Voor het ontwaken van de Dienaren gelden deze voorwaarden: de groepsziel moet zich voorbereid hebben en gereed staan; er moeten voldoende Dienaren hun positie hebben ingenomen; en de deadline voor de planeet moet bereikt zijn. Als hieraan wordt voldaan, dan zal er een eind komen aan de wachttijd, en dan zal er een geweldige stortvloed van goddelijke energie een geweldige Kracht en Intelligentie doen ontstaan in al diegenen die zich op de juiste manier hebben voorbereid om dit Licht te kunnen ontvangen en door te geven. Tot aan het moment van zijn voorbestemde ontwaken zal het leven van de Dienaar in het algemeen echter juist de kenmerkende toestand van 93 de mensheid op allerlei manieren weerspiegelen. We kunnen de wachttijd als de eerste fase van de missie van een Dienaar beschouwen. In deze periode wordt het volledig spiritueel ontwaken via de fysieke persoonlijkheid voorbereid, voornamelijk in de subtiele sferen, en dit leidt tot een aanzienlijke toename aan activiteiten en dienstbaarheid. Vaak brengt deze periode van wachten de Dienaar veel bezorgdheid, frustratie, verbijstering, twijfels, vervreemding, en een gebrek aan richting en doel, en behalve dat ervaart hij natuurlijk ook de gebruikelijke kommer en kwel die ook de rest van de mensheid plaagt. Deze moeilijkheden zijn, zoals al eerder gezegd, voor Dienaren vaak erg schrijnend. Dienaren zijn vrijwillig geïncarneerd in de grove psychische atmosfeer, die op Aarde het menselijk bewustzijn laag houdt, en ontwakende Dienaren zullen dat als een ware gevangenis ervaren. Zij merken soms dan ook dat zij stilaan verschoppelingen worden van de maatschappij, want naarmate hun bewustzijn groeit en hun herinnering zich herstelt, kunnen zij zich onmogelijk nog vinden in de bestaande maatschappelijke stelsels, die recht ingaan tegen de principes van harmonie, spirituele evolutie en goddelijke intentie. Steeds meer Dienaren realiseren zich tegenwoordig hoezeer hun eigen ethiek en spirituele ideeën onverenigbaar zijn met de algemeen geaccepteerde normen van de wereld. Met de Spirituele Zon in de rug zien zij de schaduwen van de wereld juist nog sterker afsteken. Dienaren zijn zich scherp bewust van het lijden van de mensheid op alle niveaus, en ze zien overal de negativiteit en escalerende disharmonie in de wereld. Door hun diepe affiniteit met goddelijke Rechtvaardigheid voelen ze zich vaak gedwongen de huidige regeringssystemen en gebruikelijke bronnen van inkomsten af te wijzen, zelfs al beschikken ze over nog onvoldoende alternatieve middelen van bestaan. In de wachttijd krijgen Dienaren vaak allerlei problemen vanwege hun aangeboren heldere waarneming, hun gevoeligheid en hun integriteit, en ook vanwege hun neiging om met de beste bedoelingen de waarheid uit te dragen in een wereld vol leugens. Al deze moeilijkheden zullen uiteindelijk heel goed aflopen, als Dienaren inderdaad bereid zijn om ze onder ogen te zien en 94 volledig op te laten lossen. Al die uitdagingen die Dienaren in de wachttijd tegenkomen, zoals moeilijkheden met vertrouwen, begrip, kracht en geduld, zullen hen namelijk leren om heel natuurlijk, spontaan en zonder enige reserve, liefde uit te drukken naar alle manifestaties van de fysieke wereld. In de wachtperiode ontbreekt het Dienaren dus bepaald niet aan uitdagingen, en deze uitdagingen zijn zeer nuttig vanwege de spirituele kansen die ze bieden. In feite zijn zij dikwijls speciaal door de intelligentie van de groepsziel in scène gezet en bedoeld om een goed gebruik van de vrije wil te stimuleren. De Dienaar zal namelijk moeten besluiten naar oplossingen te zoeken, en vervolgens zal hij met de kennis en ervaring die tijdens het zoeken is vergaard, weer nieuwe keuzes moeten maken. Dit is in feite precies hetzelfde als wat de mensheid zal moeten doen, als zij aan haar huidige beklagenswaardige toestand wil ontsnappen. Een Dienaar loopt in het leven tijdens de wachtperiode op Aarde heel wat klappen en blauwe plekken op, en de groepsziel heeft altijd al geweten dat die hem een diepgaand inzicht in de problemen van de mens zullen brengen. Op die manier krijgt hij stevig greep op alles wat nodig is voor het welslagen van de collectieve missie van het redden van de wereld. Ofschoon veel Dienaren de wachttijd maar een trage en hinderlijke periode vinden, moeten ze toch het belang van deze tijd niet onderschatten. In deze periode kunnen ze de basis leggen voor hun grotere toekomstige plicht tegenover de mensheid. “Iemand die een kleine taak niet trouw kan uitvoeren, zal ook een grote taak niet trouw kunnen uitvoeren. Geen enkele ingewijde heeft ooit de grote test van een inwijding doorstaan, zonder dat hij gewend was aan de kleinere tests van het dagelijks leven.” – De Tibetaanse Meester, Djwhal Khul. Vanwege hun tijdelijke, maar zeer reële menselijke beperkingen maken Dienaren gauw dezelfde fouten als de rest van de mensheid. Het volgen van de weg van de minste weerstand is een veel en gemakkelijk gemaakte vergissing, en sommige Dienaren merken dat ook zij zijn afgedwaald naar dit ‘doornenpad’. Dit pad leidt naar een duister land vol gevaren, en vol harde maar noodzakelijke lessen. De 95 Dienaren die met hun missie zullen slagen, zullen zich bijtijds afwenden van wat in esoterische kringen het linker pad wordt genoemd: de weg van het dienen van het lagere zelf. Op een gegeven moment moeten zij tijdens de wachttijd wel gaan beseffen dat als zij er voor kiezen de mensheid na te volgen in haar identificatie met de persoonlijkheid en haar strijd met de problemen van het lagere zelf, dan zullen zij nooit een uitweg vinden uit hun eigen eenzaamheid en hun lijden, want dan zoeken zij in de verkeerde richting! Succesvolle Dienaren zullen merken dat hun persoonlijke leed en hun levensmoeheid volledig verdwijnen, zodra zij zich herinneren hoe zij de last waar de hele mensheid onder gebukt gaat, te boven kunnen komen. Deze last is na vele eeuwen van onwetendheid en egoïsme inderdaad heel zwaar geworden. Dienaren moeten zich herinneren dat bevrijding van persoonlijk lijden alleen kan worden bereikt als zij zich identificeren met het grotere lijden van de hele menselijke familie (en al het leven op Aarde), want alleen dat zal werkelijk mededogen oproepen. Op dat moment komen de machtige spirituele krachten en onfeilbare wijsheid van de groepsziel voor de Dienaar beschikbaar, en daarmee kan hij in woord en daad boven de gewone wereld van de persoonlijkheid uitstijgen, en voor een veel groter doel leven dan alleen maar zijn eigen geluk. “Als je wilt leven voor je lagere zelf, dan zal je dat leven verliezen. Als je wilt leven voor dienstbaarheid aan je medemens, dan zul je blijven leven. Als je het geestelijk leven wilt vinden, het leven van de mens in God, dan moet je een smal pad volgen en door een nauwe poort naar binnen gaan.” – Jezus. In de wachttijd bieden de ervaringen in de derde dimensie veel kansen om te leren liefhebben, dwars door de schijnbaar ondoordringbare illusies van afscheiding heen. Deze lessen komen in de vorm van al die hindernissen en ontberingen die alleen in de fysieke dimensie bestaan. Hoe moeilijk deze lessen soms ook zijn, zij bieden toch een groot scala aan mogelijkheden voor snelle groei en bewuste spirituele vooruitgang. Deze vorming in de fysieke wereld zal succesvolle zielen hun welverdiende toegang verlenen tot de hogere en verruimde ervaringsniveaus. De Aardegebonden ziel, die voor het eerst al zijn karma uit de derde dimensie heeft uitgewerkt en 96 al zijn lessen heeft geleerd, zal dus verder ontwikkelen in een subtielere dimensie waar hij het bewustzijn volledig zal kunnen bewaren tijdens de opeenvolging van zijn onstoffelijke incarnaties. De Dienaar die zijn opdracht op Aarde met succes heeft uitgevoerd, staat natuurlijk een nog grotere beloning te wachten, want voor hem gelden andere regels, omdat hij al een hoog niveau op de evolutiespiraal had bereikt voordat hij aan zijn Aardse missie begon. * * * Op dit moment in de wachttijd zien we dat er nogal veel ontwakende Dienaren een niet te rechtvaardigen zelfgenoegzaamheid ten toon spreiden op grond van hun gedeeltelijk herinnerde spirituele status, en dit geeft reden tot bezorgdheid. Mensen die zich bewust worden van vage zielenherinneringen interpreteren die soms verkeerd, en dan raken zij ervan overtuigd dat de wetten en realiteit van de fysieke wereld niet volledig op hen van toepassing zijn. Dit is een grote misvatting over hun staat van bewustzijn, want het is pas juist en reëel op het moment dat de lagere voertuigen van de persoonlijkheid volledig zijn opgelost. Deze dwaling is de oorzaak van veel onverstandige zelfvoldaanheid onder Dienaren en het leidt alleen maar tot uitstel van het uitvoeren van hun missie, want het schept complicaties en nieuw karma. Als Dienaren verstandig zijn proberen ze doelbewust de sluier van vergetelheid te doorbreken, door verder te zoeken en te dienen, maar in plaats daarvan stellen ze zich soms wat al te gemakkelijk gerust met hun indruk ‘dat er iets prachtigs op hen af komt’ en dat ze niets anders hoeven te doen dan ‘te wachten tot het feest gaat beginnen!’. Hoewel zulke voorgevoelens inderdaad een kern van waarheid bevatten, zullen zelfgenoegzaamheid en spirituele passiviteit nooit bijdragen tot een gedegen voorbereiding. Integendeel, dit zal de Dienaar juist afleiden van het doel van zijn incarnatie. Zelfgenoegzaamheid is voor Dienaren in de wachttijd natuurlijk een zeer grote hindernis voor het laten stijgen van de planetaire vibratie. Het kan er zelfs toe leiden dat hun voertuigen uiteindelijk ongeschikt zullen blijken om de krachtige spirituele energieën te ontvangen die spoedig naar deze wereld zullen komen. 97 Alle persoonlijkheden die bij een bepaalde groepsziel horen, vormen belangrijke instrumenten van die groepsziel om het Goddelijk Plan op Aarde uit te voeren. Om die reden is het voor iedere bewuste Dienaar wenselijk om zijn mentale, emotionele en fysieke lichamen in de best mogelijke conditie te houden, zodat optimale dienstbaarheid mogelijk is. Het multidimensionale bewustzijn van een Dienaar verleent immers voortdurend allerlei diensten in vele dimensies tegelijk ‘aan de andere kant van de sluier’. Dienaren die hun lessen in de wachttijd moedwillig negeren, kunnen ervan op aan dat de zuiverende werking van de binnenstromende Aquariusenergie bij hen negatieve effecten tot gevolg zal hebben. (Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere mensen die er voor kiezen om egoïstisch en spiritueel passief te blijven.) Dienaren moeten beseffen dat zij, omdat zij in het algemeen gevoeliger zijn dan de gemiddelde persoon, de effecten van de binnenstromende energie als eersten zullen ervaren. Als zij zich onvoldoende voorbereiden in de periode tot aan de deadline, dan zullen zij de mensheid net zo diep in de steek laten als zichzelf. Verder voelen Dienaren zich vanwege hun diepe begrip verplicht om de mensheid al hun kennis beschikbaar te stellen. Maar als blijkt dat zij uit zelfingenomenheid of onverschilligheid deze afspraken niet nakomen, dan overtreden de Dienaren de Wet van Dienstbaarheid, de wet die hun zielen juist volgen. Als zij zo de aard van hun diepste wezen ontkennen, dan zullen zij wel moeten lijden en zware karmische consequenties over zich afroepen. * * * De wachttijd is een belangrijke periode waarin Dienaren leren hun twijfels en angsten te overwinnen, en waarin ze een begin kunnen maken zich samen met elkaar en met de mensheid voor een goede zaak in te zetten. De typische en tijdelijke beperkingen van de sluier van vergetelheid dwingen de Dienaar om zich in de wachttijd te verenigen en coöperatieve groepen te vormen, waarin hun verschillende maar aanvullende kundigheden gebruikt worden om de visie van de groep als geheel te manifesteren. Door zich opnieuw aan te bieden als volkomen aan goddelijke wil overgegeven instrumenten, zal het proces van hun eigen spirituele ontwaken – hun 98 herinnering – zich vanzelf ontwikkelen. Er zijn nog meer dingen die in wachtperiode gerealiseerd worden. Hoewel ze soms worden beschouwd als de wat minder belangrijke vormen van dienstbaarheid, zijn zij toch belangrijk voor de missie als geheel van de individuele Dienaar, en daarom mogen ze niet worden onderschat. Het gaat hierbij om de volgende zaken: 1. De weg bereiden voor anderen, door de zeer belangrijke kwaliteit van een nederig zoekende houding te demonstreren. Het serieus zoeken naar de waarheid van alle tijden en naar het doel van hun incarnatie, zal Dienaren ongetwijfeld de nodige inzichten en ervaring brengen. Dit zal maken dat ze daar diep van overtuigd raken, omdat ze een juist inzicht krijgen in al die subtiele gevoelens die voorheen slechts vage fluisteringen van de ziel waren. De Dienaar krijgt zo een dieper inzicht in de plaats die zulke gevoelens in het Goddelijk Plan voor Verlossing van de Aarde innemen, en hij leert ze zo voor de uitvoering van dat plan op waarde te schatten. De ziel van de Dienaar zal zich daarmee opnieuw in vol vertrouwen in een ontwaakt bewustzijn kunnen manifesteren, waarbij hij alle kennis en ervaring uit vorige levens en uit de huidige incarnatie tot één consistent geheel integreert. 2. Het vastleggen en bewaren van belangrijke ontdekkingen voor het nageslacht. Dienaren begeven zich op alle mogelijke gebieden waarop zich vernieuwingen en ontwikkelingen voordoen. Zo verzamelen ze allerlei observaties en vergelijken ze gebeurtenissen, zodat de groepsziel die kennis en ervaring in zich op kan nemen. Dit wordt dan deel van het geheel aan ervaring en wijsheid van de groepsziel. 3. Het verhogen van de frequentie van de energieën van de planeet. Puur vanwege hun aanwezigheid op Aarde zullen Dienaren, zelfs al is hun sluier nog intact, met hun aura’s overal ter wereld bijdragen aan de verfijning van grove energieën. Ook zal de Dienaar met zijn streven naar spiritueel begrip bijdragen aan het hoogste goed van het geheel, door een behulpzame en stimulerende energie uit te 99 stralen. 4. Mensen op hun zoektocht naar Waarheid tot nieuwe initiatieven inspireren. Tegelijkertijd helpen ze treuzelende Dienaren, die hun sluier van vergetelheid nog niet zo ver hebben doorbroken, zich hun doel te herinneren. 5. Het transmuteren en activeren van het subtiele energierooster van de Aarde. Dienaren voelen vaak een innerlijke drang om allerlei plaatsen op de wereld te bezoeken. Deze plaatsen blijken soms bestaande, vergeten of onontdekte heilige plaatsen te zijn. Daar helpen Dienaren Moeder Aarde spontaan – bewust of onbewust – om haar op haar nabije wedergeboorte voor te bereiden. Dit gebeurt door belangrijke gegevens en vitale energieën vrij te laten komen die in de planetaire intelligentie opgeslagen liggen en die sterk verband houden met de komende grote overgang. 6. Het nieuwe wereldparadigma in praktijk brengen en daarmee de bruikbaarheid van de ware visie van het Aquariustijdperk laten zien. Alles wat verbonden is met de oude en achterhaalde wereldnormen zal steeds verder afbrokkelen, totdat uiteindelijk alles ineenstort en volledig desintegreert. Daarom zullen Dienaren de weg naar de Nieuwe Wereld wijzen door bewust alle materiële zekerheden en typische sociale gemakken, die tegenwoordig voor veel Westerlingen de norm zijn, op te offeren. In plaats daarvan zullen zij actief het grotere Doel omarmen: het meewerken met het Ene Goddelijke Werk op Aarde. 7. Het prikkelen van anderen om verder te gaan op het spirituele pad, door voor iedereen beschikbaar te zijn met een rijk palet aan dienstverlenende activiteiten. 8. Algemene assistentie bij het heronderrichten van de mensheid, dit als voorbereiding op de Nieuwe Dag. De meeste van deze diensten zijn voorbereidingen en worden verleend in de vroege stadia van een Dienaars missie en voorafgaand 100 aan de veel belangrijkere Oogsttijd, en daarom zullen Dienaren er niet tot op het eind mee blijven doorgaan. In het algemeen zullen deze diensten juist vooral tijdens de wachttijd worden verleend, dus voordat volledige herinnering intreedt, en wel om de volgende redenen: a) Wanneer de sluier van vergetelheid dunner wordt en het ontwaken volgt, worden de auravelden van de Dienaren sterk magnetisch. Het gevolg daarvan is dat gewone contacten en relaties tussen Dienaren en de meeste mensen steeds meer problemen geven door de onverenigbare vibraties. De zeer intense en krachtige uitstraling van de volledig ontwaakte Dienaar zal moeilijkheden opleveren voor ieder die zich schuil houdt in de schaduwen van zelfzucht en angst. b) Naarmate Dienaren zich hun collectieve doel herinneren en naarmate zij hun aangeboren hogere vermogens hersteld zien, worden zij vanzelf meer toegewijd en raken zij steeds verder gespecialiseerd in hun specifieke gebied van dienstbaarheid, en dan zullen zij zich hoogstwaarschijnlijk uit de wereld terug willen trekken voor belangrijk occult werk in besloten kring. c) Nu de frequentie van de vibraties op Aarde steeds hoger wordt, neemt ook de duisternis in de wereld toe, want de vijandige krachten doen nu een laatste wanhopige poging om hun controle en overheersing te behouden. Naarmate de hele mensheid steeds sterker gedwongen wordt haar innerlijke onzuiverheden onder ogen te zien en ermee af te rekenen, zullen Dienaren door hun aangeboren en steeds groter wordende gevoeligheid gedwongen worden om zich terug te trekken uit die steeds heftigere draaikolk van wereldwijde catharsis. Hoe meer de Dienaren zich hun spirituele wezen en hun taak herinneren, hoe verder weg zij komen te staan van al die mensen die het nalaten liefde en dienstbaarheid als hun levenshouding te kiezen. Ieder mens op Aarde zal in de naaste toekomst hoe dan ook de onvermijdelijke keus moeten maken om zich óf te verbinden met de Eilanden van Licht, óf met de spelonken van de duisternis. Grijze gebieden zullen er niet meer zijn. 101 * * * Tijdens de wachttijd wordt het geduld van Dienaren vaak tot het uiterste op de proef gesteld, want vanwege hun heimwee hebben velen het gevoel dat het nu wel eens tijd wordt om naar hun oorspronkelijke wereld terug te keren. Dienaren incarneerden echter niet op Aarde om terug te keren en naar huis te gaan, voordat zij hun missie succesvol hebben afgerond. Dienaren die tijdens de wachtperiode de juiste keuzes maken, zouden zich gesterkt moeten voelen door het feit dat de tweede fase van hun missie zo veel positiever, vreugdevoller en productiever zal zijn dan het eerste stadium met alle onvermijdelijke blindheid en strijd. Heel binnenkort zullen Dienaren zich weer alle belangrijke details van hun nobele plicht tegenover de mensheid en de Aarde kunnen herinneren, en dan zullen zij hun missie volbrengen in hun volledig herstelde bewustzijn. Identificeer je vooral niet met dit vergankelijke droomleven. Zolang de wachttijd nog voortduurt, zou dit zou de grote slogan van de Dienaar moeten zijn, want als de Dienaar objectief kan blijven door zijn ogen, oren, verstand en hart open te houden, dan zal hij zien dat alles in de hele wereld voelbaar in beweging is en dat er nog veel grotere veranderingen op komst zijn. Alle zorgen en spanningen uit de realiteit van gisteren zijn, als men erop terugkijkt, in feite niet veel meer dan vluchtige hersenschimmen in het licht van de nieuwe en helderdere realiteit van dit moment. Toch kunnen Dienaren die hun taak tot op heden verbeten hebben volgehouden, er inmiddels aardig genoeg van krijgen, en ze voelen zich soms alsof ze zullen sterven uit pure eenzaamheid, omdat ze moeten leven in een vreemd en vijandig land. Maar ze hoeven hun moeilijke weg niet lang meer alleen te gaan, want het goede nieuws raakt nu algemeen bekend en er ontwaken steeds meer Dienaren die op zoek gaan naar hereniging. Als Dienaren hun lessen van de wachtperiode hebben geleerd en begrip kunnen opbrengen voor hun verleden – dus als ze hun verleden kunnen begrijpen, aanvaarden, vergeven en loslaten – dan zullen ze alle karma dat hen aan de derde dimensie bindt, oplossen en steeds meer contact met de groepsziel krijgen. Geheel bevrijd 102 beginnen zij zich dan moeiteloos te verheffen op de golvende stroom van altijd nieuwe spirituele mogelijkheden. Er ontwaken steeds meer Dienaren die bewust de weg van spiritueel zoeken en dienstbaarheid bewandelen, en zij trekken mensen aan die tot hun eigen directe spirituele familie behoren, en ook anderen die spiritueel op zoek zijn. De snelheid waarmee het onvermijdelijke proces van hereniging op het fysieke vlak over de hele wereld plaats vindt, bepaalt het einde van het grote, collectief uit te voeren werk waarvoor de Dienaren op deze wereld incarneerden, en het bepaalt dus ook het einde van de wachttijd. Weksignalen Alle Dienaren hebben een soort innerlijke wekker die afgesteld staat om hun bewustzijn op een afgesproken tijdstip uit hun slaap te wekken, want dan is het tijd om met een veel groter spiritueel effect in de wereld aan het werk te gaan. Weksignalen komen in de vorm van innerlijke impulsen die vanuit de verborgen werelden komen, of als katalysators uit de buitenwereld. Ze klinken voor iedere Dienaar op een ander moment, maar later, als Dienaren zich in groepen hebben verenigd, zullen ze voor grote aantallen tegelijk klinken. Vanwege de altijd onzekere factor van de vrije wil staat het niet vast hoeveel van deze occulte hoogtepunten er zullen zijn, of wanneer ze komen. Dit is vooral afhankelijk van de keuzes die de Dienaar in zijn leven maakt, en ook – maar in mindere mate – van de collectieve keuzes van de hele mensheid. De levensweg van de Dienaar is meestal bezaaid met allerlei kleine en grote prikkels tot ontwaken, vooral in de laatste jaren tot de planetaire deadline. We kunnen deze prikkels zien als gelegenheden voor initiatie, maar voor Dienaren zijn het eigenlijk alleen maar geheugensteuntjes. Dit komt doordat Dienaren zulke initiaties al hebben ondergaan en met goed gevolg doorstaan, voordat zij hier op 103 Aarde incarneerden. De ervaringen van bewustzijnsverruiming die door weksignalen aangezwengeld worden, voelen daarom altijd vertrouwd. In feite bestaan ze uit een ontwikkelingsproces van elkaar aanvullende bewustzijnsherinneringen, en die herinneringen dragen op hun beurt weer bij aan de training en voorbereiding van de Dienaar in de wachttijd. Als een weksignaal er voor zorgt dat er latente intelligentie, kennis en wijsheid bij de Dienaar vrijkomt, en als er daardoor een hoger niveau van spiritueel contact wordt bereikt, dan openbaart zich stap voor stap het mysterie van zijn missie. Weksignalen helpen de Dienaar met het in kaart brengen van zijn weg, want zij helpen hem de mensheid duidelijk te tonen wat de vruchten van het spirituele leven zijn, en wat de weg naar de Nieuwe Wereld is, en tegelijk helpen ze hem zijn visie te verbreden en voor dienstbaarheid te kiezen. Weksignalen kunnen in allerlei vormen voorkomen. Zij kunnen spontaan optreden als een onverwachte synchroniciteit in het dagelijkse leven, maar ook als een visioen, als innerlijke leiding van onstoffelijke wezens, of als subtiele gevoelens en innerlijke impressies. Soms manifesteren ze zich in de vorm van visuele symbolen in een kunstwerk of in de Natuur*, of als beelden in meditaties of dromen. Ook kunnen ze komen via woorden – uit een boek, een lied, of gesproken – maar soms komen ze gewoon als stilzwijgende herkenning. Ze kunnen een welkome bevestiging zijn van een vaag gevoel over een doel of een mogelijkheid, maar ze kunnen zich ook aandienen als een prikkel, een plotselinge inspiratie of een krachtige en dwingende impuls in het leven van de Dienaar. Of anders komen ze als een flits van intuïtief begrip waarin een groot stuk van de essentie van het Universum onthuld wordt. Over het algemeen leiden weksignalen bij een Dienaar tot een dieper inzicht in zijn potentiële bestemming en zijn mogelijkheden tot dienstbaarheid. Ze kunnen hem zelfs het overkoepelende doel van zijn incarnatie onthullen, en hem daarmee prikkelen zich te richten op het succesvol uitvoeren van zijn levensmissie. Hoe weksignalen zich ook presenteren, de Dienaar die het voorheen moest doen met een beperkt en schijnbaar afgescheiden bewustzijn, krijgt via deze belangrijke gebeurtenissen op zijn minst een glimp te zien van het verruimde en 104 multidimensionale bewustzijn dat het grootste deel vormt van zijn ware Zelf. Tevens kan hij zo een weliswaar korte, maar zeer werkelijke blik werpen op het bestaan van die transcendente werelden die in feite bekend gebied voor hem zijn. * De graancirkels zijn bijvoorbeeld echte weksignalen voor mensen die de symbolische betekenis ervan op een dieper niveau dan het intellect kunnen herkennen. Gewoonlijk klinken de eerste weksignalen helemaal vanzelf, en die kunnen de Dienaar dan een beetje op weg te helpen, maar verdere signalen zullen de Dienaren daarna met hun eigen wil moeten opwekken. Dit is de onverbiddelijke wet van het Ware Pad. Er zullen er niet meer komen voordat het verworven inzicht goed is verwerkt en intelligent wordt toegepast. Openbaringen moeten altijd zelf worden geïnitieerd, en ze kunnen teweeggebracht worden door serieus spiritueel te zoeken en door een werkelijk liefdevolle levenshouding te demonstreren. Als een Dienaar deze simpele, maar nooit falende formule trouw blijft volgen, dan zal hij het antwoord op zijn vraag snel naar zijn bewustzijn trekken, of anders krijgt hij de benodigde sleutel waarmee hij weer verder kan op zijn pad. Maar het kan ook zijn dat hij bepaalde informatie krijgt die hem een nieuwe weg naar verdere spirituele ontwikkeling laat zien, als hij die praktisch toepast. Weksignalen zijn belangrijke gebeurtenissen in het leven van een Dienaar, want zij sluiten aan bij de vage gevoelens die velen van hen in hun jeugd al hadden. Zo prikkelen deze signalen hem tot een hernieuwde bewuste toewijding aan het nobele en bevrijdende leven van dienstbaarheid aan het Goddelijk Plan. Deze signalen brengen een ware visie over, en daarmee laten ze het bewustzijn van de Dienaar de steeds verder evoluerende mogelijkheden zien van het spirituele leven, en ook hoe onvermijdelijk het uiteindelijke succes van hun collectieve missie is. Zo wordt er een innerlijke zekerheid in hem geboren, en als de Dienaar daarnaar handelt, dan zal die door eigen ervaring ook nog sterk bevestigd worden, en dat zal hij nooit meer vergeten. Een weksignaal zal, afhankelijk van de intensiteit, het 105 bewustzijn en de zienswijze van iemand die er gedeeltelijk door ontwaakte, subtiel of sterk veranderen. Als de Dienaar ware weksignalen volgt (en dus niet alleen maar paranormale ervaringen die tegenwoordig zo gewoon beginnen te worden), dan wordt het voor hem uiterst lastig, zo niet onmogelijk, om weer terug te keren tot zijn oude routine, want in het licht van zijn nieuwe en helderdere waarneming wordt die dan altijd als zeer onbevredigend en deprimerend ervaren. Radicale veranderingen zijn voor iedere ontwakende Dienaar tegenwoordig onvermijdelijk als hij ziet dat zijn oude levenspatronen en idealen ongeschikt zijn voor – en zelfs in strijd met – het doel dat hij zich herinnert. Carrières, relaties en allerlei wereldse verplichtingen die hij vóór het weksignaal aangegaan was, zullen snel onverenigbaar blijken met het nieuwe bewustzijn dat van binnenuit wordt opgewekt, en de oude levenspatronen zullen hun betekenis uiteindelijk geheel verliezen. Op dat moment kunnen Dienaren zich bewust worden van een sterke noodzaak om zich te groeperen op het fysieke vlak, en daarmee begint dan de belangrijkste fase van hun zoektocht. Nieuwe wegen met nieuwe mogelijkheden zullen zich dan aandienen, en die zullen de Dienaar leiden naar belangrijke ervaringen die hem dwingen om alle disharmonie in zijn leven op te lossen, want dat is nodig om klaar te zijn voor de Oogsttijd. Ook wordt hij door het in hem gestaag groeiende licht aangezet om al zijn angsten onder ogen te zien, en alle emoties die daarbij opkomen te verwerken en tot evenwicht te brengen. Weksignalen zullen blijven klinken zolang de Dienaar zijn vrije wil in overeenstemming met het Goddelijk Plan blijft gebruiken, want het juiste gebruik van de vrije wil is de voorwaarde om meer mogelijkheden van de groepsziel te ontvangen. Als Dienaren zich opnieuw bewust wijden aan een waardig en onbaatzuchtig doel, dan zal dat een vertrouwde geest van toewijding en onvoorwaardelijke liefde bij hen oproepen. Met andere woorden: een Dienaar kwalificeert zich voor het ontvangen van meer kennis en spirituele kracht, afhankelijk van de zuiverheid van zijn motieven en of hij zijn uiterste best doet om aan de gestelde eisen te voldoen. Als dat 106 inderdaad het geval is, dan zal hij die kennis en kracht ontvangen in de vorm van opeenvolgende weksignalen. Dienaren kunnen dus zelf bewust meewerken aan het oproepen van steeds meer weksignalen, want zij trekken met hun dienstbaarheid nieuwe mogelijkheden als een magneet naar zich toe, en daarmee bevorderen ze hun eigen herinneringsproces. * * * Het inspirerende van weksignalen, vooral in het begin, is dat ze de Dienaar een kleine maar fascinerende glimp te zien geven van wat er allemaal nog meer te weten en te ervaren valt. Dan wordt het hem duidelijk dat hij nog de meest wonderbaarlijke ontdekkingen zal doen, en hoewel het vage gevoel over de toekomstige glorie voor de ontwakende Dienaar nauwelijks waarneembaar en ondoorgrondelijk blijft, wenken zulke glimpjes hem toch, en inspireren ze hem altijd om weer verder te gaan. Vaak is hij vervuld van ontzag, en overweldigd door het licht van voortdurend nieuwe en helderdere openbaringen. Deze openbaringen hebben allemaal betrekking op de grotere pracht die voorbij zijn nog beperkte maar groeiende gezichtsveld op hem staat te wachten. Daarom zijn weksignalen bedoeld om de Dienaar te inspireren verder te zoeken en tot dienstbaarheid aan te moedigen. Zij moeten zijn honger naar spiritualiteit opwekken. Na een groot weksignaal (dat is er één die een aanzienlijke en blijvende verandering teweegbrengt) doorloopt een Dienaar in het algemeen drie reactiefasen. De eerste fase is die van verrukking, euforie en diepe herkenning. Daarna, als zo’n openbaring voorbij gaat en de Dienaar weer in de gewone duistere schaduwen van de wereld verder leven moet, volgt een periode van relatieve duisternis en soms zelfs een gevoel van wanhoop. Hij heeft nu weliswaar enig idee van wie hij is, maar nu staat hij feitelijk voor zijn grootste test, want nu moet hij verder zonder de spirituele stimulans van een weksignaal, en nu kan hij alleen nog vertrouwen op zijn innerlijke kennis en herinnering. Gewoonlijk worden momenten van soms intense innerlijke visioenen in evenwicht gebracht en geïntegreerd 107 tijdens relatief inactieve periodes van overpeinzing, verwerking en voorbereiding op de volgende stap. Daarna raakt de Dienaar tenslotte zo in beslag genomen door zijn dienstbaarheid, dus met het ondersteunen van lotgenoten door ze naar hun volgende weksignaal te helpen, dat hij de opwinding en de reacties van het begin vergeet. Dan zal hij ook tot zijn verbazing ontdekken dat het spirituele licht en de openbaringen die hij destijds in een weksignaal kreeg aangereikt, altijd en wanneer hij maar wil voor hem beschikbaar zijn – tenminste, als hij er een onzelfzuchtig doel mee wil dienen dat in het Goddelijk Plan past. Weksignalen kunnen zich, als we waken of via onze dromen als we slapen, op drie manieren manifesteren, namelijk: 1) als een zacht, geleidelijk en gestaag ontplooiend proces dat vaak enkele jaren kan duren – het zachte weksignaal; of 2) als een plotseling, intens en diep transformerend ontwaken – het luide weksignaal; of 3) als een eigenlijk te laat en sterk alarmerend weksignaal – het verlate weksignaal. Deze laatste manier van prikkelen kan uiteindelijk nodig zijn als de Dienaar onvoldoende of verkeerd reageerde op eerdere kansen, waardoor hij er niet in geslaagd is om op tijd de sluier van vergetelheid te doorbreken. Zo’n verlaat weksignaal vergt meer van de Dienaar dan de andere, vooral vanwege de onvermijdelijke heftigheid ervan. Zo’n plotselinge en intense spirituele stimulans houdt in het algemeen bepaalde risico’s in, en het kan zelfs de lagere voertuigen van het bewustzijn beschadigen, want als energie zo krachtig naar binnen stroomt, dan kan de Dienaar mentaal en emotioneel uit evenwicht raken en daardoor niet meer in staat zijn om zijn missie te volbrengen. Naarmate de deadline voor de planeet dichterbij komt, wordt de kans steeds kleiner dat zulke radicale weksignalen een positief resultaat zullen hebben. Dit komt omdat de vereiste persoonlijke reiniging al veel te lang is uitgesteld. Een onzuivere en onvoorbereide persoonlijkheid kan een zenuwinstorting of psychose krijgen, of zelfs sterven, op het moment dat het Kundalini-vuur dwars door de chakra’s langs zijn ruggengraat omhoog wordt gestuwd. Late weksignalen vereisen inderdaad een buitengewoon sterke wil en een zeer veerkrachtig gestel, anders zijn ze rampzalig. Het zal duidelijk zijn dat het voor Dienaren nu hard 108 nodig is om snel voort te maken op het pad van zuivering, en het niet uit te stellen. * * * Het cruciale proces van ontwaken kan aanmerkelijk worden versneld door vruchtbare bijeenkomsten te arrangeren met andere Dienaren van het Goddelijk Plan. Een Dienaar die nog een groot weksignaal ontvangen moet, krijgt zo de gelegenheid zijn sluier van vergetelheid een stukje op te lichten. Dit gebeurt als een ontwaakte Dienaar hem een waarheid onthult, of als hij zijn bewustzijn positief beïnvloedt door bepaalde aura-energieën uit te stralen. Wanneer Dienaren elkaar op het fysieke vlak ontmoeten, elkaar beginnen te vertrouwen en voor elkaar open gaan staan – al is het maar een beetje – dan roepen ze daarmee een groter deel van de groepsziel aan. Dit leidt tot energietransmissies uit de hogere werelden, waarbij het licht als het ware via de lagere voertuigen naar omlaag gezonden wordt, het fysieke vlak binnen. Daar kan het helen en de lichaamscellen verjongen en spiritualiseren, en het kan het bewustzijn van het fysieke brein verlichten. Maar Dienaren die zo’n spiritueel geschenk krijgen, zullen dat wel in hun persoonlijkheid moeten integreren. Ze zullen dus hun eigen vrije wil moeten gebruiken om een positieve wending te geven aan hun spirituele stagnatie. Als ze dat niet doen, dan zal de oude vertrouwde staat van occulte blindheid hoogstwaarschijnlijk weer snel terugkeren, en dan kan hun potentieel bevrijdende inzicht gemakkelijk weer verloren gaan. Na weksignalen die ontvangen worden van andere, verder ontwaakte Dienaren, volgen er de eerste stadia van een zuiveringsproces. Weerspannige ego’s van nog niet ontwaakte Dienaren kunnen dan, net als de rest van de mensheid, reageren met twijfel, en zelfs met angst en vijandschap. Dan keren Dienaren, door negatief te reageren, de open deur van de kans vrijwillig de rug toe, en die deur zal zich dan volgens de wet van de vrije wil weer sluiten. Als Dienaren er in deze kritieke periode niet in slagen zulke genade in hun leven te accepteren, dan zullen ze, afhankelijk van omstandigheden, tijdens hun huidige incarnatie niet zo snel opnieuw een kans krijgen. 109 Daardoor kan het gebeuren dat zij weliswaar onopzettelijk, maar toch moedwillig hun missie afbreken. Diegenen die geen gebruik maken van kansen om te dienen, lopen gevaar om in een diepe somberheid te vervallen. En dit geldt al helemaal voor diegenen die ontwaakte Dienaren onheus bejegenen terwijl zij hen proberen te helpen en te begeleiden, want hun Grotere Zelf keert zich dan van hen af, omdat ze geen acht wensen te slaan op een boodschapper van het Nieuwe Leven. Het is van het grootste belang dat Dienaren die nog niet zijn ontwaakt, maar nog in onwetendheid dwalen, andere reeds ontwaakte Dienaren herkennen, als die zich geroepen voelen om te komen helpen als antwoord op een welgemeende innerlijke bede. We moeten daarnaast ook goed beseffen dat juist op het moment dat iemands zielenfamilie zich op het fysieke vlak begint te herenigen, de verborgen krachten van zelfzucht hun uiterste best zullen doen om vrees, verwarring, blindheid en zo meer te zaaien in de betrokken persoonlijkheden. En dat lukt heel makkelijk als deze persoonlijkheden aangetast zijn door de overvloed aan wantrouwen, angst en misleiding op Aarde. Er zijn verschillende manieren waarop Dienaren elkaar kunnen herkennen. Sommige daarvan hebben we al beschreven, en andere zullen later uitvoerig aan de orde komen. In de regel moeten Dienaren echter leren hun eerste gevoelens en indrukken te vertrouwen, want die zijn gewoonlijk van de ziel afkomstig, en dus accuraat. Ze moeten leren ze serieus te nemen, voordat het ego de gelegenheid krijgt die waardevolle indrukken met een mist van twijfel, scepsis en kritiek te vertroebelen. * * * Het Goddelijk Plan bevat speciale weksignalen voor een zeer klein percentage Dienaren die we heel toepasselijk early-risers kunnen noemen, want zij ontwaken eerder dan de grote meerderheid van de Dienaren. Zij ondervinden veel frustratie, spot en tegenspoed, want op hun moeizame weg door de duisternis moeten ze alles met vallen en opstaan leren. Deze early-risers zijn voorbodes – zij zijn hun tijd vooruit – en daarom worden zij slecht begrepen en vaak nog slechter 110 ontvangen door een wereld die nog lang niet klaar is voor hun verruimende en profetische visie. Zij kraaien als de haan in het donkerste uur voor de dageraad, en zij kondigen het ochtendgloren in een slapende wereld aan. Zelfs nu, in het huidige stadium van mondiale voorbereiding, hebben deze Dienaren een zware taak aan het leggen van de fundamenten voor een nieuwe spiritualiteit van de mensheid. Bovendien is hun werk om klaar te staan voor de eerste ontwaakte groepsleden al evenmin gemakkelijk. Zij staan voor zoveel dingen die als irreëel en onmogelijk worden beschouwd, dat hun formidabele doelen in het begin vrijwel onhaalbaar lijken. Hun pioniersdrift zal er echter hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat ze zich vroeg herinneren wie zij zijn, en dit, samen met hun moeizame weg en zware verantwoordelijkheden, zal hun een grote en welverdiende beloning opleveren. Veel van die eerder ontwaakte Dienaren voelen zich geroepen hun plicht tegenover de mensheid op Aarde na te komen, door de aandacht te vestigen op de veranderde wetten van het Aquariustijdperk, en door de nieuwe waarheden en wegen van de menselijke evolutie te onderwijzen. Het eerste effect van hun vurige initiatief moet echter wel destructief zijn, want zij trachten de mensheid te verlossen van alle oude vormen van religieuze, economische en politieke doctrines die niet langer in de behoeftes van de wereld voorzien. Zij moeten een onpersoonlijke houding bewaren die zowel fouten als kwaliteiten herkent, maar deze houding zal velen in woede doen ontsteken, zelfs mensen van wie zij eigenlijk begrip, onpartijdigheid en samenwerking hadden verwacht. Traditionele plechtigheden en ceremonies kunnen geen enkele indruk op hen maken, en daar besteden ze dan ook totaal geen aandacht aan, en dat geldt ook voor oude en waardevolle maar achterhaalde ideeën, filosofieën en godsdiensten. We zien hen voortdurend strijd leveren tegen gehechtheden, ontkenning, wereldse illusies en alles wat verder nog het opkomen van het nieuwe Wereldbewustzijn belemmert. Dit levert hun in het begin weinig medewerking op, en daarom werken early-risers meestal alleen en zonder enige steun of erkenning. Op dit moment is een heel klein percentage Dienaren over de hele 111 wereld bezig met het ontmantelen van oude en traditionele vormen en systemen, meestal via het aantonen van de gebreken ervan, en ook verkondigen deze Dienaren de nieuwe principes van eenheidsbewustzijn. Maar het percentage van deze Dienaren wordt steeds hoger, omdat de deadline van de planeet dichterbij komt en omdat het aantal weksignalen sterk toeneemt, vanwege de steeds grotere behoefte in de wereld. Zij maken de weg vrij voor de eerste georganiseerde groepen Dienaren, want als die groepen eenmaal herenigd zijn in bepaalde groepszielcombinaties, dan zullen zij verder assisteren bij de volgende fase van het Goddelijk Plan voor de Aarde. Nog niet ontwaakte Dienaren voelen wel de noodzaak en het belang van de roep om dienstbaarheid, maar hebben nog geen goed contact met hun eigen groepsziel, of met de Goddelijke Helpers op het innerlijke vlak van het leven. Zij zullen er baat bij hebben als ze gebruik maken van de wijsheid en de betrouwbare begeleiding van de early-risers, die al meer weten van het ontwakingsproces en helderder kunnen zien. Op die manier profiteren zij van hun uiterst relevante kennis, en door de bewustzijnsverhoging waar nieuw spiritueel inzicht altijd mee gepaard gaat, zullen zij niet alleen hun eigen proces van ontwaken bespoedigen, maar ook dat van anderen. * * * Weksignalen worden vaak niet goed begrepen door de onrust die ze in het begin kunnen teweegbrengen – vooral emotionele opwinding en glamour – en ook door persoonlijke verlangens en trots die er heel gemakkelijk door gevoed kunnen worden. Sommige Dienaren kunnen in hun naïviteit bijvoorbeeld serieus gaan geloven dat zij plotseling, als door een wonder, ineens verlicht zijn, en dat ze dus een meester van diepe wijsheid geworden zijn. Of ze geloven dat ze goddelijk geïnspireerd zijn, en dat ze daarom als spirituele autoriteit les kunnen geven. Zulke onstuimige Dienaren zouden er goed aan doen eens na te denken over het feit dat vroege weksignalen alleen maar de voorbodes zijn van een potentieel doorlopend groeiproces van spirituele ontwikkeling. Tot aan het moment dat hun nietig 112 sprankje bewustzijn volledig opgaat in het Kosmische Bewustzijn van het Universum, zijn zij zelf hoogstens een boodschapper van iets dat veel groter is dan hun kleine persoonlijkheid. Onvoorzichtige impulsiviteit leidt vaak tot onpraktische idealen en misleiding, en die leiden op hun beurt tot uitstel van verdere weksignalen. In het ergste geval schept dit bij de Dienaar precies die omstandigheden in zijn voertuigen die hem een gemakkelijk doelwit maken voor negatieve occulte beïnvloeding. Dan kan een Dienaar gemanipuleerd worden door kwaadaardige entiteiten uit de subtiele werelden. Zo gebeurt het dat over de hele wereld veel goed werk wordt tenietgedaan door goed bedoelende, maar onvoorzichtige Dienaren. Occulte beïnvloeding is tegenwoordig een steeds vaker voorkomend verschijnsel. Het kan zelfs leiden tot volslagen occulte bezetenheid – wat voor een Dienaar een ramp betekent. Het feit dat het tegenwoordig zo veel voorkomt, betekent ook dat de voorspellingen uitkomen die duizenden jaren geleden al de verschijning van “vele valse profeten en zogenaamde Christusgeborenen” aankondigden, want zelfs een ervaren Dienaar kan worden misleid. Dienaren kunnen ook zelf hun eigen proces van ontwaken remmen door verkeerd gebruik te maken van talenten die hun zijn geschonken ten bate van anderen. Als zulke kennis en vermogens niet juist en onbaatzuchtig in dienstbaarheid voor de mensheid worden gebruikt, dan zal de Dienaar geen nieuwe weksignalen meer kunnen verwachten. Inderdaad, als een Dienaar zijn spirituele gaven misbruikt voor zijn eigen plannen, dan zal hij dat zwaar berouwen als de groepsziel die privileges weer snel intrekt. Hij zal bovendien waarschijnlijk uit balans raken als hij onverstandig gebruik maakt van vermogens die wellicht het bijeffect waren van een weksignaal. Zulke onbalans kan bijvoorbeeld maken dat iemand een briljant intellectueel is, maar een gesloten hart heeft; of dat hij de ware Aquariusvisie verkeerd begrijpt; of dat hij een overmaat aan paranormale vermogens heeft, maar sterk beïnvloed is door alle verleidingen en gevaren van de lagere occulte sferen. 113 Vele gedeeltelijk ontwaakte Dienaren zijn aangestoken door de wijdverbreide glamour van de New-Agebeweging, en zij hebben zich gevoegd bij het groeiende aantal misleide enthousiastelingen dat luchtkastelen aan het bouwen is. Zij zijn druk bezig hun imitatieversie van het Nieuwe Jeruzalem kwistig te voorzien van een overvloed aan kleurige en uiterst plezierige verlokkingen en romantische idealen, maar die leiden eigenlijk alleen maar af van het echte goddelijke Werk. Het groeiende licht van de Nieuwe Dageraad werpt nu zijn schaduwen naar alle kanten. Overal lokken er verleidingen, en Dienaren zonder fundamentele zelfkennis en zonder voldoende inzicht in de verborgen zijde van het leven* zijn sterk in het nadeel. * Achter in dit boek staan boektitels vermeld om de serieuze zoeker te helpen zich die basiskennis eigen te maken. * * * Weksignalen komen dus met tussenpozen, in opeenvolgende series van steeds helderdere realisaties, en deze bereiden Dienaren voor om de uiteindelijke Openbaring – het laatste Weksignaal – te ontvangen. Dit signaal zal hun volledige multidimensionale bewustzijn herstellen, evenals hun hogere spirituele vermogens en krachten, want het brengt hen in de gezegende staat van goddelijke herinnering. Wanneer Dienaren dit laatste Weksignaal ontvangen, de grote bekroning van alle voorgaande weksignalen, dan zullen alle beperkingen en karmische beproevingen die bij de lagere werelden horen, volledig worden geneutraliseerd. Dan zullen deze succesvolle Dienaren ook uitstijgen boven het moeizame voortgaan door de duisternis met al zijn beperkingen, en dan zullen ze zich verheffen tot hun lang verwachte en majestueuze, waarlijk goddelijke staat. Dan ervaren zij hun definitieve bevrijding van de wereld van dualisme en afgescheidenheid. Het tijdstip van het allerlaatste Weksignaal is deels afhankelijk van de voortdurende aanroeping van zowel Dienaren als mensheid, want in een systeem van vrije wil mag goddelijke assistentie alleen worden 114 verleend als antwoord op een serieus verzoek om hulp. In de nabije toekomst zal de crisis waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, een dringende behoefte aan doeltreffende spirituele dienstverlening oproepen. Dit zal een verreikende en wereldwijde invocatie opwekken, en dat zal op zijn beurt de hereniging van groepen Dienaren bespoedigen, want zij zullen zich haasten om deze roep van de mensheid te beantwoorden en in de onmiddellijke behoeften van de wereld te voorzien. In ieder geval kan dit laatste Weksignaal niet klinken voordat er wereldwijd nieuwe groepen zijn gevormd, en het vormen van deze groepen is een proces dat nu duidelijk steeds sneller gaat. De machtige synergie en dynamiek die dan ontstaat, zal als een katalysator werken voor een groots ontwaken – een wereldwijde Initiatie. * * * Dienaren vormen als collectief een soort levend bio-spiritueel orkest, waarin ieder individu of elke groep wacht op het moment dat hij spelen moet. Tot aan het moment van hun galaoptreden blijven zij noodgedwongen stil, vanwege de beperkingen van de sluier van vergetelheid. Zij hebben echter wel de plicht om voor hun instrumenten te zorgen, om deze in goede conditie te houden, en ook om hun speelvaardigheid op peil te houden en paraat te hebben. Zoals elk professioneel orkestlid moet ook een Dienaar goed luisteren naar de melodie van het leven in zijn omgeving. Zo moet hij geduldig wachten op de weksignalen, want die zullen hem leiden naar het belangrijke moment dat hij mee moet spelen in het grote concert. Weet dat de ouverture voor de grote symfonie van deze collectieve missie van de Dienaren al is begonnen, en de Dirigent van het Goddelijk Plan roept op dit moment alle achterblijvende leden bijeen om hun partij te komen spelen. Dienaren die hun weksignalen intelligent en met onderscheidingsvermogen beantwoorden, zullen uiteindelijk belangrijke inzichten krijgen en een positieve bewustzijnsverruiming ervaren, ook zullen ze zich geïnspireerd voelen en een snelle spirituele ontplooiing meemaken. Dit komt doordat de stijgende Aquariusfrequenties dit proces sterk bevorderen, en doordat 115 weksignalen als katalysators werken die Dienaren tot de hoogst mogelijke staat van ontwaken brengen. Zij zullen nieuwe hoogten van ervaring en expressie leren kennen, en zij zullen genieten van de grotere vrijheid en een groter vermogen tot liefhebben dan ze ooit in hun huidige incarnatie hebben gekend. Wanneer zij uiteindelijk een prachtige nieuwe lichtheid en vitaliteit gaan ontdekken, die van hun nauwkeurig afgestemde voertuigen afkomstig is, dan zullen zij zich openen voor een nog veel grotere spirituele kracht, en dan zullen zij tenslotte met grote vreugde overgaan als de Oogsttijd daar is. Daarbij zullen ze zoveel mogelijk mensen meenemen die ook bereid en in staat zijn zich te verheffen en de schittering van de Nieuwe Wereld te aanschouwen. Herinnering Tegenwoordig gaat het herinneringsproces steeds sneller bij alle mensen die de roep van hun ziel horen, herkennen en er gevolg aan geven. Dit zijn de mensen die ontwaken en die het Nieuwe Wereldbewustzijn op Aarde helpen manifesteren en verspreiden. Als Dienaren de situatie werkelijk beginnen te begrijpen en zij de groepsziel gaan gehoorzamen, dan zullen ze de waardige verantwoordelijkheid aanvaarden om anderen spiritueel bij te staan. Zij zullen dit moeten doen voordat ze hun volledige herinnering weer terug kunnen krijgen, want werkelijke spirituele Kracht – wat een duidelijk kenmerk is van goddelijke herinnering – kan alleen verleend worden aan mensen met een zuiver hart die initiatief tonen en hun onzelfzuchtige intenties dus ook werkelijk in praktijk brengen. Als een Dienaar zich wijdt aan het meewerken met het Goddelijk Plan, dan zal zijn leven zich transformeren. Dit komt doordat het licht en de wijsheid van de groepsziel een gunstige invloed op hun ontwaken heeft, en dus ook op het ontwikkelen van de zeer actieve dienstbaarheid waarvoor ze zijn geïncarneerd. Via herinnering zal zich veel praktische kennis aandienen, en ook bewuste harmonisatie met de goddelijke wet. Dit zal de Dienaar 116 bevrijden van alle identificatie met het imitatie-ego en het opgesloten zijn in de fysieke ervaringsdimensie, en dat zal hem maken tot een volwaardige lichtdrager tussen alle duistere schaduwen van deze wereld. In de beginfasen van het herinneringsproces wordt de sluier van vergetelheid niet verder opgelicht dan nodig is om de Dienaar zich vaag het doel te helpen herinneren waarvoor hij geïncarneerd is. Maar, zoals gezegd, er zijn ook Dienaren die zich al veel meer herinneren van hun oorsprong, en die een uitzonderlijk herstel kennen van hun spirituele intelligentie en hogere vermogens. Zulke ontwaakte Dienaren zijn er altijd sterk op gebrand om anderen uit hun lange slaap te wekken, want dat is de taak die zij zich herinneren. Aangezien zij terdege beseffen wat er komen gaat en wat er daarom van hen verwacht wordt, proberen deze meer bewuste mensen anderen oprecht de cruciale waarheid op het hart te drukken dat alleen een werkelijk dienstbare houding maakt dat een Dienaar het Ware Pad kan volgen dat naar volledige herinnering leidt. Door een nederig zoekende houding te bewaren, kunnen sluimerende Dienaren de hulp aantrekken van geïncarneerde en verder ontwaakte leden van hun eigen groepsziel, of van andere Dienaren die op een soortgelijke missie zijn. In beide gevallen zal dit bijdragen aan het herinneringsproces. Zulke hulp is overigens niet alleen beschikbaar op het fysieke vlak, maar kan ook uit de onzichtbare werelden ingeroepen worden. Deze hulp kan dan komen in de vorm van indrukken zoals ideeën en innerlijke leiding, of als directe telepathische communicatie met onbelichaamde welwillende entiteiten die in de hogere bestaansvlakken verblijven. Dit zijn maar een paar voorbeelden van wat er tegenwoordig mogelijk is, niet alleen voor Dienaren, maar voor ieder mens die oprecht om begeleiding vraagt. De kans dat dit inderdaad ook gebeurt is het grootst als men zich bezig houdt met één of andere dienstbare activiteit. Als Dienaren dit in gedachten houden, kunnen ze zich geïnspireerd voelen het pad van bewuste herinnering te volgen. Dan zullen ze merken dat hun zoeken en dienen beslist tot een dieper begrip en een grotere helderheid leidt, en dat begrip zullen zij dan op de steeds bredere weg van spirituele ontdekkingen steeds opnieuw 117 vorm kunnen geven in toegewijde dienstbaarheid. * * * Herinnering ontwikkelt zich in overeenstemming met het individuele karma van de Dienaar, en daarom is het onlosmakelijk verbonden met de manier waarop hij of zij leeft en geleefd heeft. Veel Dienaren hebben in dit leven en in vorige fysieke incarnaties vanwege hun vergetelheid keuzes gemaakt die gebaseerd waren op angst en zelfzucht. Daarmee hebben ze zich laten meesleuren door de draaikolk van de wereld, terwijl ze nou juist gekomen waren om de mensheid daarvan te bevrijden. Dit komt doordat ze hun eigen sluier van vergetelheid niet voldoende konden oplichten, en dus hebben ze de mensheid blind nagevolgd in hun gebruikelijke egoïstische neigingen en zelfzuchtige interesses. Die eigenschappen zijn hun opgedrongen door beschavingen die zelf ook al duizenden jaren de weg kwijt zijn door hun blinde gewoontes en pijnlijke gebruiken, en ook door hun onderwerping aan zeer dubieuze, maar uiterst machtige autoriteiten. Net als bij alle andere denkende wezens laten handelingen uit het verleden onvermijdelijk hun sporen in de ziel na, en iemands karma moet eerst in evenwicht zijn voordat er verdere spirituele vooruitgang kan worden geboekt, want negatief karma verhindert dat het goddelijke licht de lagere bewustzijnsvoertuigen kan bestralen, en dat blokkeert het proces van herinnering. Dienaren hebben tegenwoordig echter de kans om heel vlot alle oude en schadelijke karmische patronen achter te laten. Dit komt voor een belangrijk deel door de Aquariusenergieën die nu de Aarde overspoelen, want die werken daarvoor als een katalysator. Er zitten veel lessen verweven in de omstandigheden die het gevolg zijn van hun eigen onvoorzichtige handelingen uit het verleden, en om de mensheid inderdaad goed te kunnen assisteren, zullen Dienaren die lessen moeten herkennen en integreren. Zodra er oude patronen boven komen om opgeruimd te worden, biedt dit de Dienaar dus zowel een uitdaging als een kans. Dan moet hij opnieuw voor de groepsziel zijn gelofte afleggen dat hij alle verleiding om zijn oude fouten te herhalen zal weerstaan. Een Dienaar mag zich nooit laten 118 afleiden van zijn besluit de wereld te helpen. Sommige Dienaren hangen een populaire maar onjuiste stelling aan die vrijwel zeker het proces van herinnering tegen zal houden en die tot veel verwarring en problemen zal leiden. Dit is de aanstekelijke maar kortzichtige overtuiging dat Dienaren eigenlijk niets speciaals hoeven te doen; alle goddelijke genade zullen ze te zijner tijd vanzelf ontvangen, en daarom hoeven ze zelf nu geen enkele moeite te doen. Dit is absoluut onjuist. Op Aarde is elk ontwikkelingsproces onderworpen aan de wet van de vrije wil, en Dienaren vallen tijdens hun Aardse incarnatie niet buiten deze wet. Als Dienaren passief blijven, geen besluiten nemen, geen actie ondernemen op eigen initiatief, en hun wil dus ongebruikt laten, dan zal de Wet van Evenwicht op zijn best neutraal voor hen uitwerken. Dan zal er niets van al het goede tot hen komen. Integendeel. Het geven van het voorbeeld van het gaan van de Weg is juist één van de belangrijkste redenen waarvoor een Dienaar incarneert. Als we daar even bij stil staan, dan wordt het duidelijk dat hij dan eerder het tegenovergestelde van de mooie beloning zal ontvangen. Als Dienaren nalaten hun vrije wil wijs te gebruiken, dan zal dat tot gevolg hebben dat ze geen weksignalen meer krijgen, en daarmee stopt hun proces van herinnering. Als ze blijven slapen terwijl de Oogsttijd nadert, dan zullen ze steeds sterkere innerlijke conflicten ervaren die hen hopelijk aan zullen sporen om op tijd tot de juiste actie over te gaan. Passief zijn staat voor een Dienaar gelijk aan vertraging. Het vertraagt niet alleen het ontvouwen van het Goddelijk Plan, maar ook schaadt ieder uitstel van een Dienaars herinnering het ontwaken en de bevrijding van de mensheid, omdat alle bewustzijn onderling verbonden is. Indolentie is voor Dienaren zowel een gevangenis als een graf. Pas als zij daar overheen stappen zal het universum met hen samenwerken. Goethe beschreef dit als volgt: “Zolang men niet toegewijd is, is er terughoudendheid en de mogelijkheid om er alsnog vanaf te zien, en men zal dan nooit werkelijk effectief kunnen zijn. Als het gaat om initiatief is er één elementaire waarheid, en als we die niet kennen, dan zullen al onze 119 goede ideeën en prachtige plannen een vroege dood sterven. Het gaat om het feit dat zodra iemand zich ergens definitief aan verbindt, de Voorzienigheid ook in actie komt. Dan gebeuren er allerlei dingen die ons helpen die anders niet zouden zijn gebeurd. Een hele serie gebeurtenissen komt voort uit dat besluit, want er gebeuren dan ineens allerlei onvoorziene voorvallen, en er komen onverwachte ontmoetingen en materiële hulp. Allemaal dingen waar je nooit van had kunnen dromen. Wat je ook doen wilt, of waar je ook van droomt, begin ermee. Stoutmoedigheid draagt genialiteit, macht en magie in zich. Doe het nu.” * * * Het is waar dat er allerlei dingen zijn – zoals massale zelfzucht, angst om te veranderen, spirituele apathie en de steeds intensere catharsis van het wereld-ego – die bij elkaar erg moeilijke omstandigheden scheppen om te ontwaken, en daarom vormen zij een grote belemmering voor de totale missie van alle Dienaren samen. Toch moeten Dienaren juist met zulke omstandigheden leren leven en werken. Bovendien waren ze juist gekomen om de mensheid te helpen deze problemen te overwinnen. Als Dienaren dus passief blijven, dan verwaarlozen ze beslist hun zelfgekozen verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld. Voor een Dienaar is vertraging door eigen schuld veel ernstiger dan voor de gewone mens op het spirituele pad, vooral vanwege de belangrijke taak waarmee hij belast is, en ook vanwege zijn hogere spirituele niveau. Hoe hoger een ziel stijgt, hoe groter zijn verantwoordelijkheid is. Ieder moment dat uit onwetendheid verspild wordt aan aandacht voor zichzelf is een gemiste kans op dienstbaarheid, want in plaats daarvan had hij ook een andere Dienaar kunnen helpen met zijn proces van herinnering, of een helpende hand kunnen uitsteken naar de rest van de mensheid. Als zelfgenoegzame Dienaren ontwaken en hun doel weer herinneren (hetzij aan deze zijde van de fysieke dood, of anders in de astrale wereld), dan zullen ze ieder verspild moment dat ze met zichzelf bezig waren zwaar betreuren, want ze hebben zo de ethiek van hun groepsziel geschonden, en al die verloren tijd kan tot het falen leiden van hun gezamenlijke taak voor de mensheid en 120 de Aarde. Negatieve eigenschappen van het lagere zelf zoals zelfzucht, luiheid en trots werken spirituele blindheid in de hand, en ze houden de frequentie van het bewustzijn laag. Aangezien gelijksoortige dingen elkaar aantrekken, zal zo’n vertroebelde staat van de aura onvermijdelijk andere dichte etherische, astrale en mentale stof naar zich toe trekken, en dat zal de lagere voertuigen van de Dienaar weer kwetsbaar maken voor energieën en entiteiten die allerminst goddelijk zijn. Als Dienaren dergelijke psychologische of emotionele vervuiling naar zich toe trekken, dan geldt vooral in hun huidige incarnatie dat ze op zijn minst hun eigen ontwaken onnodig gecompliceerd maken. Verblinde Dienaren kunnen niet verder voordat zij oprecht en compromisloos het pad van spiritueel zoeken gaan volgen. Dit is voor hen de eerste en misschien wel belangrijkste stap in de richting van herinnering. Toch is het een feit dat een aanzienlijk aantal Dienaren op Aarde zó diep in de menselijke staat van zelfobsessie en spirituele lethargie is weggezakt, dat zij in dit leven waarschijnlijk niet meer van hun geheugenverlies zullen genezen. Er zijn Dienaren voor wie de weg bemoeilijkt is door veel extra karma dat zij opdeden sinds zij zich vele incarnaties geleden vrijwillig aanmeldden om de Aarde bij te staan, en er zijn ook Dienaren die niet in staat of niet bereid zijn om de nodige moeite te doen om te veranderen. Voor hen kan het nog vele levens duren voordat ze het vereiste bewustzijnsniveau bereiken waarmee ze hun sluier van vergetelheid kunnen doorbreken. Pas dan zullen ze hun afkomst en oude geloften weer kunnen herinneren, en pas dan zullen ze weer verder kunnen op hun weg. * * * Veel Dienaren besteden tegenwoordig veel tijd, geld en moeite aan hun eigen proces van genezing. Nu is het ook een feit dat de persoonlijkheid vrij moet zijn van alle psycho-emotionele belemmeringen om een spiritueel contact te kunnen bewerkstelligen, want anders is het uitdrukken van onvoorwaardelijke liefde onmogelijk. Zulke genezing is natuurlijk een zeer belangrijke 121 vereiste voor alle Dienaren die zich klaar willen maken om die hoogfrequente energieën te ontvangen die herinnering teweegbrengen. Toch kan ware en permanente genezing niet bereikt worden zolang men op zichzelf gericht blijft, vooral niet onder de nieuwe wetten van het Aquariustijdperk. Oprecht spiritueel zoeken en onzelfzuchtige dienstbaarheid zijn zonder uitzondering de snelste en meest vruchtbare wegen naar goddelijke herinnering, en dus ook naar persoonlijke genezing. Aandacht besteden aan het lagere zelf – de persoonlijkheid – met al zijn ingewikkelde problemen en begoochelingen, is zeker niet de manier, want energie volgt gedachte. We voeden zulke dingen dus als we er aandacht aan besteden, en dat maakt dat ze juist groeien. Dit geldt vooral in deze periode van de grote planetaire versnelling. Het is uiterst belangrijk dat Dienaren een onthechte houding bewaren ten opzichte van hun persoonlijke levens. Ze moeten begrijpen dat hun persoonlijkheid maar een instrument is voor de groepsziel, hun grotere zelf. Als de persoonlijkheid onthecht gebruikt wordt, dan kan hij dienen als een instrument van de collectieve geest. Dan is de persoonlijkheid werkelijk een baken dat het licht van Waarheid de wereld in laat schijnen. Hij verzacht zo de pijn van de mensheid, en hij demonstreert zo de nieuwe en betere manier van genezen en de spirituele ontwikkeling van het Aquariustijdperk, want in deze bijzondere tijd kan volledige en permanente genezing in een oogwenk gebeurd zijn. De nieuwe en zeer effectieve procedures van genezen zijn gebaseerd op vier dingen, namelijk: een fundamenteel begrip van de huidige toestand en de noden in de wereld, basiskennis van het occulte, een alomvattend bewustzijn – eenheidsbewustzijn – en logischerwijs dus ook een onzelfzuchtige toegewijde en dienstbare houding. De verstandige kandidaten voor de oogst bewerkstelligen hun genezing door hulpvaardigheid aan anderen. Zij ontdekken dat vooral samenwerking in een groep effectief is voor zulke genezing vanwege de kracht van de synergie. Deze kracht ontstaat doordat er bij elk oprecht groepswerk altijd een reactie zal komen van de goddelijke Vertegenwoordigers in de subtiele werelden, en die reactie maakt dat er meer spirituele genezende energie naar hen toe stroomt. 122 Als Dienaren klaar zijn voor dienstbaarheid, of daarvoor getraind moeten worden, dan zullen er zich over het algemeen vanzelf wel andere groepsleden aandienen; dit is ook de kosmische wet. Op dat moment hebben Dienaren zich ook voldoende herinnerd om anderen met een soortgelijke vibratie snel te kunnen herkennen, want deze mensen zijn net als zijzelf vanuit hogere en verder ontwikkelde werelden geïncarneerd om de mensheid hoop, genezing en bevrijding te komen brengen. Als alle leden van de zielenfamilie in hun huidige incarnatie opnieuw een onbaatzuchtige houding aannemen en zich toewijden aan dienstbaarheid aan de mensheid, dan zal de groep klaar zijn om zich volledig te verenigen in de fysieke wereld, en dan kan ook de krachtige gebeurtenis van groepsgenezing plaatsvinden. Zo zullen de verenigde Dienaren ontdekken wat de snelste en effectiefste manier is om de lagere bewustzijnsvoertuigen te genezen (en daarmee verdere herinnering teweeg te brengen), namelijk door de hulp in te roepen van de groepsziel, want die is vooral gericht op genezing van de wereld, en dat is de sleutel tot succes. * * * Nu is het tijd dat Dienaren zich bewust worden van hun spiritueel potentieel en dat ze ontwaken uit de beperkingen van hun vergetelheid. De ingang naar de Nieuwe Wereld is slechts een herinnering van hen verwijderd, want daarachter bevindt zich een transcendent licht, een lumineuze gloed van volmaakte heiligheid die nog veel en veel mooier is dan het meest fantastische spirituele beeld waar we misschien ooit een glimp van hebben mogen opvangen. Die bewuste uitstraling komt van binnenuit en is een zachte, troostende, uiterst liefhebbende en o, zo bekende stem – maar eigenlijk ook weer niet echt een stem. Deze ‘stem’ wenkt de Dienaren en roept hen allemaal zachtjes op tot ontwaken, en tot het vinden van elkaar, zodat ze opstaan en de dringende nood van een wereld in verandering tegemoet komen door anderen te helpen en door deel te nemen aan de onuitsprekelijke vreugde van goddelijke herinnering. Nu de Oogsttijd dichterbij komt zullen Dienaren duidelijke veranderingen meemaken, tenminste als het hun gelukt is om hun 123 sluier gedeeltelijk te doorbreken, en als ze niet hopeloos verstrikt zijn geraakt in de massale spirituele slaapwandel van het wereld-ego. Zij zullen steeds vaker een zeer vertrouwd genoegen meemaken, want de Aquariusenergieën blijven hun bewustzijn bestralen, en dat verruimt hun waarneming en stimuleert hun herinnering. Zo komen ze steeds dichter bij een groter spiritueel bewustzijn en hun nabije bestemming. De sluier van vergetelheid zal zo uiteindelijk helemaal en permanent weggetrokken worden, en dan zullen Dienaren de grote fase van hun herontwaken ingaan. Als ze dan terugkijken op de laatste jaren van hun huidige leven, zoals men op een oude vervagende herinnering terugkijkt, dan zullen ze zien dat ze een groot deel van hun leven intelligent werden begeleid door de aanwijzingen van de groepsgeest. Deze groepsgeest heeft hun bijgestaan door te voorzien in zeer belangrijke lessen en ervaringen, en dat heeft tot hun huidige staat van herstelde spirituele vervulling geleid. Vervolgens zullen Dienaren de goddelijke intelligentie van hun eigen groepsziel spontaan eerbiedigen, want die is nu merkbaar “dichterbij dan handen en voeten.” Bovendien zullen ze zich moeiteloos afstemmen op de stroom van intuïtieve innerlijke wijsheid en liefde, en dan zullen Dienaren merken dat ze werkelijk drijven op de golven van genade. Zo worden ze vooruit gestuwd naar de Nieuwe Dag, en zo doen ze, in dienstbaarheid aan de wereld, steeds precies wat nodig is om de behoeften van het moment te vervullen. Het proces van herinnering zal de Dienaren uiteindelijk naar de Grote Poort leiden die toegang biedt tot het Innerlijk Heiligdom: een verborgen kamer die klaargemaakt wordt voor een enorme groepsinitiatie, de Grote Transmissie, en die initiatie zal het begin inluiden van de belangrijkste Oogsttijd die er – vanuit een Kosmisch perspectief gezien – ooit op deze planeet is geweest. Deze geweldige gebeurtenis zal als precedent gelden voor het eenheidsbewustzijn in het Aquariustijdperk, en het zal snel een nieuwe tijd van internationale samenwerking op Aarde inluiden. Groepsliefde zal binnenkort het langverwachte moment bepalen waarop de sluisdeuren van goddelijke herinnering permanent open zullen zwaaien, en daarmee zullen alle oude dromen van Dienaren in vervulling gaan, en dan zullen ook al hun eenzaamheid, teleurstelling 124 en moeilijkheden tot een einde komen. Op dat moment zullen ook alle heilige krachten, die nu nog latent in de harten van Dienaren verborgen zitten, vrij komen voor het verheffen, genezen en zegenen van de wereld. Deze gebeurtenis kent in de geschiedenis van de Aarde haar gelijke niet, en het zal een glorieuze realiteit worden voor alle succesvolle Dienaren die zich in groepsformatie voorbereiden. Op dat moment zullen alle zielenfamilies zich volgens hun bestemming over de hele wereld weer herenigen. Daarmee lossen ze hun oude gelofte aan de mensheid in, en zo voltooien ze ook het Goddelijk Plan voor de Aarde aan het einde van deze grote wereldcyclus. Alle succesvolle Dienaren zullen zich binnenkort herinneren hoe hun spirituele succes en hun bevrijding lang geleden al vaststonden vanwege hun talloze incarnaties van onzelfzuchtige dienstbaarheid aan de schapen van God. Op de Dag des Oordeels zullen degenen die geholpen hebben met de bevrijding en de ascentie van de wereld hun welverdiende beloning ontvangen, want dan zullen zij een hogere wereld binnengaan. Dit langverwachte hoogtepunt van de collectieve missie van de Dienaren op Aarde zal de wonderbaarlijke ervaring van groepsherinnering teweegbrengen, en dat is wat in het Nieuwe Testament “De Extase” wordt genoemd. Het persoonlijk programma Alle Dienaren zijn uitgerust met een soort innerlijke wegwijzer die allerlei aanwijzingen en instructies kan geven. Die instructies zijn bedoeld om de Dienaar volgens een programma in een bepaalde richting en naar bepaalde uitkomsten toe te sturen. Zo’n programma is persoonlijk en voor iedere Dienaar uniek, en alle Dienaren hebben het voordat ze incarneerden, in overeenstemming met de goddelijke consensus en praktische noodzaak, bereidwillig geaccepteerd. Enkele aspecten waar het persoonlijk programma invloed op heeft, zijn bijvoorbeeld de plaats en tijd van de geboorte van een Dienaar en de keuze van zijn ouders.* De astrologische gegevens van een Dienaar worden van tevoren nauwkeurig bepaald om bepaalde patronen en gebeurtenissen in zijn leven te ensceneren. Het vermogen 125 van een Dienaar om deze vrijwillig gekozen opdracht succesvol af te ronden is al een gegeven, want naast karmische overwegingen is het vermogen om doelen te verwezenlijken in feite het grootste criterium waarop een Dienaar voor fysieke incarnatie geschikt bevonden wordt. Het programma is zo samengesteld dat hij vele kansen op succes zal krijgen, maar toch bepaalt iedere Dienaar zelf met zijn vrije wil of hij verstandige keuzes maakt in de situaties die het leven biedt, en hij bepaalt dus ook zelf of hij een positief resultaat bereikt. Het programma is niet meer dan een gids. * Veel Dienaren merken al heel jong dat zij, anders dan hun broers en zusters, niet de gebruikelijke band met hun ouders voelen. Vaak komt dit doordat de ziel van een Dienaar dan geen enkele karmische band heeft met de moeder of de vader. Het is heel goed mogelijk dat dit hun allereerste ontmoeting is, en dat deze ouders zijn gekozen uit puur praktische overwegingen, dat wil zeggen: om te voorzien in bepaalde omstandigheden die het doel van de Dienaar kunnen vergemakkelijken. Deel van ieder persoonlijk programma is het bezit van een bijzondere intelligentie die in de vorm van gecodeerde informatie op allerlei niveaus in de psyche van de Dienaar is opgeslagen, en het geheel van al deze informatie is tegenwoordig van groot belang voor het ontvouwen van het Goddelijk Plan op Aarde. Zulke gegevens zijn opgeslagen in de vele subtiele bio-energetische zenuwkanalen, en ze kunnen worden geactiveerd – en dus worden herinnerd – als dat oprecht verlangd wordt. Dit inroepen van informatie kan gebeuren door Dienaren zelf, maar ook door anderen die hun om hulp vragen, en het maakt niet alleen de belangrijke en relevante kennis los waar de Dienaar zich dan van bewust wordt, maar het kan ook welwillende krachten oproepen uit de hogere werelden. Dit resulteert in een vruchtbare uitwisseling waarbij deze krachten helpen met het zuiveren en het verheffen van het bewustzijn van alle betrokkenen. De blauwdrukken van persoonlijke programma’s gaan altijd uit van hetzelfde basisgegeven. De programma’s zijn er namelijk altijd op gericht om de Dienaar te helpen met het laten stijgen van de 126 planetaire frequentie, en verder ook om hem te helpen met het laten klinken van de roep tot dienstbaarheid, het beantwoorden van verzoeken om hulp, en met het fungeren als gids door anderen naar de Nieuwe Wereld te leiden. Dit zijn de belangrijkste algemene uitgangspunten voor alle programma’s. We moeten hierbij echter wel bedenken dat er verschillende soorten Dienaren zijn, en dat iedere Dienaar incarneert om een andere rol te spelen binnen de grenzen van het plan als geheel. De unieke aard en uitdrukking van al die verschillende rollen staan in direct verband met allerlei dingen zoals hun specifieke taak, hun stellaire of dimensionale achtergrond, hun niveau van spirituele ontwikkeling, en verder hun aard, kundigheden en zelfs de plaats en tijd waarop zij op Aarde geboren zijn. De persoonlijke programma’s kunnen dus in allerlei opzichten veel van elkaar verschillen. Toch zal een Dienaar er veel profijt van trekken als hij het fundamentele principe begrijpt dat aan de algemene structuur van alle programma’s ten grondslag ligt. Als hij dit principe doorziet zal hij het programma op waarde kunnen schatten, en het zal veel van hun eigenschappen verklaren. Bovendien zal het hem helpen met het proces van herinneren. Het persoonlijk programma biedt een soort geordend systeem waarin Dienaren hun overgave van het lagere aan het hogere zelf kunnen demonstreren, dus een systeem waarin ze het persoonlijke leven tot het goddelijke leven kunnen sublimeren, zoals ze dat al vele malen gedaan hebben in andere incarnaties – in deze wereld en in andere werelden. Natuurwetten kunnen per planeet soms sterk verschillen. Ze hangen af van de unieke eigenschappen en de Wil van de heersende solaire Godheid van het stelsel waar de planeet bij hoort. Omdat Dienaren voor de mensheid als model dienen voor de Nieuwe Weg van bewuste spirituele ontwikkeling, moeten ze hun oude wijsheid, kennis en vermogens nu aanpassen aan de huidige noden, wetten en omstandigheden van de Aarde, en ze vervolgens opnieuw presenteren. Dienaren krijgen dus niet alleen beperkingen opgelegd door de sluier van vergetelheid, maar om de mensen een volmaakt voorbeeld te kunnen geven, moeten ze ook de speciale omstandigheden die er op Aarde heersen niet uit het oog verliezen, en zich er steeds aan aanpassen. Dit geldt voor iedere Dienaar, zelfs als 127 hij door toegewijde dienstbaarheid op andere plaatsen en momenten aanzienlijke hoogten van spiritueel meesterschap heeft bereikt. Ontwakende Dienaren moeten dus hun vertrouwde en geprefereerde vormen van dienstbaarheid flink aanpassen, en dat is vaak een grote bron van ontsteltenis, want hun spirituele percepties duiden er ondubbelzinnig op dat er echt iets heel erg mis is met de manier waarop de mensen van deze wereld hun leven leiden. Ontwakende Dienaren zullen over het algemeen het typische Aardse bestaan – en de houding die dat bij de overgrote meerderheid van de mensen oproept – met volslagen ongeloof gadeslaan. Want waarom moeten ze in vredesnaam een sociaal masker dragen om misverstanden en wantrouwen te voorkomen, en om te ontkomen aan de agressie van juist die mensen die zij als vrienden komen helpen? Waarom is het nodig om zo voorzichtig te werk te gaan en tegennatuurlijke en zielsverstikkende rollen te spelen, alleen maar om gewaardeerd en geaccepteerd te worden? Waarom worden ze zo vaak gedwongen tot het onderdrukken van hun natuurlijke neigingen, als dat betekent dat er maar een heel klein beetje overblijft van wat zij de mensheid aan dienstbaarheid te bieden hebben? Waarom worden ze toch door de maatschappij gehinderd om te zijn wie ze werkelijk zijn: spontane en liefhebbende wezens, die vrij zijn van enige behoefte om de uitingen van hun hart te censureren, als zij zien en weten wat waar is? En als ze de Waarheid met werkelijk altruïstische motieven aanreiken, waarom herkent de mensheid die dan niet? Waarom nemen de mensen hun aanbod voor dienstbaarheid niet dankbaar aan, en waarom helpen ze niet mee om samen de positieve veranderingen teweeg te brengen die overal ter wereld zo dringend nodig zijn? En waarom bestaat er nog altijd zo’n apathie en gelatenheid in de wereld, als die wereld toch overduidelijk ernstig ziek geworden is van de manier waarop de meeste mensen hun leven leiden? Dienaren die een hand uit proberen te steken naar de ongelukkige mensheid, zullen waarschijnlijk door deze en nog andere vragen geplaagd worden, totdat ze zich op een gegeven moment realiseren dat die ongevoeligheid en het gebrek aan interesse in werkelijk belangrijke zaken op deze duistere planeet heel gewoon zijn. 128 Onverschilligheid en soortgelijke reacties die bij de mensen uit angst en onwetendheid voortkomen, zijn heel gebruikelijk als een Dienaar de aanwijzingen van zijn programma volgt, want het programma is juist ontworpen om alle verouderde gedachtepatronen en inefficiënte manieren om in het levensonderhoud te voorzien af te breken. Deze systemen zullen zelfs helemaal verdwijnen doordat Dienaren iets nieuws introduceren wat wel waarachtig en goed is. Waarheid is overeenstemming met de realiteit, en als Ware woorden gehoord worden door een open en ontvankelijk oor, dan kunnen die iemands geest verheffen en zelfs een permanente positieve transformatie teweegbrengen. Maar dit is een wereld waar zelfzucht, angst en ontkenning overheersen, een wereld waar de eenvoudige Waarheid nog altijd een zeldzame en onwelkome indringer is voor de gebarricadeerde harten van velen. Daarom lijken de naakte feiten heel bedreigend voor mensen die gehecht zijn aan hun illusies, en die dus niet goed voorbereid zijn om te ontvangen wat nieuw, rooskleurig en bevrijdend is. De Onpersoonlijke Waarheid is een vloek voor het ego dat aan zijn eigen ‘veiligheid’ en comfort vasthoudt en juist op leugens gedijt. “Licht kan de mens niet bekoren, want licht onthult zijn verdorvenheid; de mens hult zich liever in de duisternis.” – Jezus. Dienaren krijgen vaak negatieve reacties op hun open en vaak gepassioneerde – want nogal dringende – beroep op de mensheid*, en dat vormt een onlosmakelijk deel van hun Aardse beproevingen. Als die beproevingen eenmaal herkend, geaccepteerd en getranscendeerd zijn door het onthecht toepassen van wijsheid, dan zullen ze bijdragen aan het instrueren en temperen van de ontwakende ziel. Het zal positieve en zinnige gebeurtenissen teweegbrengen, en soms zelfs welwillende krachten inroepen die op een bepaald niveau wel degelijk door de mensheid ontvangen en zeer gewaardeerd zullen worden. * Het persoonlijk programma van een Dienaar bevat elementen die kunnen werken als een soort veiligheidsventiel. Het kan dan ook gebeuren dat een Dienaar op mentale blokkades stuit, alleen maar 129 omdat hij teveel gevoelige informatie wil delen op het verkeerde moment, of met de verkeerde persoon. Goddelijke interventie gebeurt dan onmiddellijk, en die zal er altijd op gericht zijn om te voorkomen dat een overijverige persoonlijkheid van een Dienaar een ernstige fout maakt. Als een Dienaar toch doorgaat met zijn pogingen om diegenen te helpen die echt niet willen of kunnen worden geholpen, dan zal hij merken dat hij zich krachteloos gaat voelen en verward. Dat geeft duidelijk aan dat hij iets verkeerd doet. * * * “Tegenover elke duizend die de takken van het kwaad afhakken, staat er één die de wortels aanpakt.” – Henri Thoreau. In tegenstelling tot de meeste mensen in de medische wereld van vandaag zijn de meer gevorderde Dienaren er niet in geïnteresseerd om de wonden te verzorgen die mensen zich door hun onwetendheid herhaaldelijk zelf toebrengen. Ze zijn niet geïncarneerd om alleen maar symptomen te bestrijden en de lijdende mens wat troost te bieden. Dienaren zijn nu hier om de oorzaken van het lijden van de mens uit te roeien, en om daarmee wereldwijd genezing te bewerkstelligen. Toch dwarsbomen de grote monsters van gewoonte en gebruik voortdurend hun pogingen iets nieuws en onorthodox in te voeren, zelfs als er tastbare bewijzen zijn voor de bruikbaarheid ervan. Daarom gebeurt het ook vaak dat Dienaren door de maatschappij gedwongen worden om compromissen te sluiten met hun ware potentieel aan dienstbaarheid. Zo’n bekrompen mentaliteit probeert de Dienaar slechts gevangen te houden in de middelmatigheid van het ‘normale leven’; soort zoekt soort: leed zoekt gelijkgestemden, net als onwetendheid. Toch is het voor een Dienaar onmogelijk om compromissen te sluiten zonder daar onaangename gevolgen van te ondervinden, want hun programma zal hen dwingen te leven in overeenstemming met wat ze voelen en weten. Als Dienaren consequent blijven weigeren zich te conformeren aan bepaalde gebruikelijke maar verouderde en inefficiënte methoden, dan zullen ze merken dat ze vaak de afkeuring oproepen van mensen die geworteld zijn in traditie en beperkte uitgangspunten. Sommige Dienaren zullen zelfs vervolgd worden in 130 hun eigen huis en door hun eigen collega’s. Anderen moeten zich op de achtergrond van de maatschappij terugtrekken, omdat de mensheid hen afwijst als hun programma zich ontvouwt. Uiterlijk lijken zij minder actief, en daardoor worden ze dan verkeerd beoordeeld. Toch maakt dit alles niet uit voor de Dienaar die zich iets herinnert van wie hij is en die daarom iets begrijpt van hoe zijn programma zich verhoudt tot het gebruikelijke leven op Aarde. Voor hem is het heel duidelijk welke weg hij moet gaan, en hij weet wat dienstbaarheid inhoudt. Zijn spirituele begrip, overtuiging en inzicht zullen blijven groeien, en dat bereidt hem voor op de Oogsttijd. Hoe dichter men bij het spirituele doel komt, hoe steiler het pad wordt, en hoe groter de obstakels in het leven op het eerste gezicht zullen lijken. Zulke obstakels zijn onvermijdelijk en geven juist vooruitgang aan. Ze vormen een belangrijk aspect van de Wet van Karma. Spirituele vooruitgang blijkt juist uit een grotere bereidheid om oud karma op te lossen en meer uitdagende beproevingen aan te gaan voor een snellere spirituele vordering. Goddelijke afgezanten zullen er dan ook op toezien dat iedere ziel precies de juiste hoeveelheid karma op het juiste moment krijgt toebedeeld, zodat het zo vlug en veilig mogelijk in balans kan worden gebracht. De esoterisch bewuste mens kan moeilijkheden en uitdagingen op zijn levensweg zien voor wat ze zijn: goede kansen om vorderingen te maken, en hij zal ze daarom blij verwelkomen (hoewel misschien pas achteraf!). Dienaren zullen zeer geholpen zijn met elementaire kennis van universele wetten en van de staat waarin de wereld zich nu bevindt. Deze kennis zal het makkelijker maken de nodige onthechting op te brengen bij alle spot en afwijzing, en alle schijnbare persoonlijke onrechtvaardigheden zullen ze dan wijs kunnen aanvaarden. Ze kunnen hun levenspatronen en ervaringen dan opnieuw en onpersoonlijk bekijken, en dan kunnen ze zien hoe het programma hen een les heeft geleerd. Op Aarde wordt zo gauw vergeten dat Liefde en Intelligentie het hele universum doordringen. Werkelijk alles in de Schepping wordt in stand gehouden door goddelijk decreet: “Twee mussen kosten toch maar een stuiver? Daarvan zal er 131 niet één op de grond vallen buiten jullie Vaders wil om.” – Matt. 10:29. Als Dienaren pijn of moeilijkheden hebben, en als zij confrontaties in de toekomst willen vermijden, dan moeten ze de situatie herkennen als een spirituele kans en ontdekken welke belangrijke les er in hun reactie verweven zit. De lessen van het persoonlijk programma zullen een Dienaar tot grotere empathie brengen en tot dieper medeleven voor de mens en het leven op Aarde. Zo maakt de Dienaar vorderingen, en de uiteindelijke goddelijke beloning staat al voor hem klaar. Als Dienaren eenmaal helder en goed geïnformeerd zijn, dan zullen ze gemotiveerd blijven om een oprechte en spiritueel inroepende houding te bewaren op alle gebieden in het leven. Dan zullen ze ook steeds meer hun begeleidende programma als realiteit ervaren, en dan zal hun bewustzijn weer in harmonie komen met de grote Wet van Dienstbaarheid, waar de groepsziel van nature al aan gehoorzaamt. Door op een spirituele – dus juiste – manier te reageren op de kansen die de spanningen in de wereld voortdurend bieden, zullen Dienaren de binnenkomende nieuwe energieën kunnen ontvangen die er voor hen beschikbaar zijn. Dan zullen ze ook bewust het doel van hun incarnatie kunnen manifesteren door te tonen hoe ze zich op de nieuwe en aangepaste wetten van het Aquariustijdperk afstemmen. Onvermijdelijk zullen Dienaren steeds diepere openbaringen en herinneringen ervaren als zij de sluier van vergetelheid doorbreken door steeds meer in overeenstemming te leven met hun programma en hun voorbestemde missie. Dit doen ze door juist te handelen, in plaats van blind te reageren. Talloze wijze denkers en ware spirituele leraren hebben door de hele Aardse geschiedenis heen begeleiding geboden bij het gaan van deze weg*. Toch vertrouwen de meeste Dienaren het universum nog niet voldoende, en passen ze de eenvoudige principes waarmee ze hun leven door genade kunnen laten leiden niet volledig toe, wat alle heiligen juist wel deden. VERTROUWEN – en dus niet angst – is in deze tijd inderdaad een uiterst belangrijke sleutel voor succes. Als Dienaren goed luisteren naar hun innerlijke leraar, en als zij alle invloeden negeren van de onjuiste meningen van anderen die meestal zelf de weg kwijt zijn, 132 dan zullen ze een eenvoudig maar zeer krachtig proces in werking zetten dat hun feilloos over het Lichtend Pad verder zal leiden. * Krishna, Boeddha, Jezus en alle andere waarlijk Grote Dienaren uit de religieuze geschiedenis slaagden erin de aanwijzingen van hun persoonlijke programma’s volmaakt op te volgen. * * * Soms laten Dienaren tijdens de wachttijd juist het tegenovergestelde zien van de eigenschappen die ze zullen demonstreren als ze eenmaal ontwaakt zijn. Zo’n polarisatie is dan een belangrijk deel van hun programma. Voor veel Dienaren is het Aardse bestaan vaak een bron van allerlei angsten, niet alleen doordat ze beperkt worden door de sluier van vergetelheid, maar ook door de beperkingen die het persoonlijk programma hun noodgedwongen oplegt. Desondanks kunnen zij uiteindelijk elke tekortkoming, zwakheid en behoefte van het lagere zelf volledig te boven komen, en dan zullen ze juist succes en meesterschap op een specifiek gebied kunnen demonstreren. We moeten niet vergeten dat Dienaren incarneren om het hele drama van het menselijke leven op alle niveaus mee te spelen, en dat ze voorbestemd zijn om uiteindelijk opnieuw te ontwaken in de relatieve perfectie van hun ware Aard. Ook moeten we beseffen dat hun tijdelijke rol van bijvoorbeeld crimineel, prostituee, zwerver, of wat dan ook alleen maar deel was van hun programma, zodat ze op dat niveau konden ervaren, leren, transmuteren en dus ook dienen. Zoals we al eerder hebben gezegd, vertonen alle Dienaren samen onder leiding van de groepsziel aanvankelijk alle menselijke disfunctionele patronen die er bestaan. De pijn en de innerlijke conflicten die dat teweeg brengt vergeten ze nooit meer, en daarom moet dit de rijkdommen van het hart wel naar boven halen. Deze disharmonieuze patronen voorzien Dienaren dus van de nodige crises, waardoor ze uiteindelijk bepaalde aspecten van de menselijke aard leren beheersen. Vaak is het persoonlijk programma in het begin behoorlijk streng, maar ontwakende Dienaren zullen zich altijd gedreven voelen om de negatieve elementen in hun programma te 133 sublimeren tot de corresponderende positieve en creatieve uitingen ervan. Als Dienaren hun beproevingen eenmaal doorstaan hebben, en ze daarmee aan vertrouwen, herinnering en helderheid hebben gewonnen, dan zullen ze tot de volgende fase van hun programma kunnen overgaan. Dan zijn ze klaar om de mensheid van de duisternis naar het licht te leiden. Soms blijven Dienaren echter stil staan op hun pad, omdat ze niet te maken willen hebben met al het ‘legitieme’ leed van de menselijke ervaring, en dan kunnen zij zichzelf bijvoorbeeld verdoven door eindeloos naar afleiding en vervulling van hun eigen wensen te blijven zoeken. Als zij zo afdwalen van de bedoelingen van hun programma, dan zullen ze merken dat er nog grotere moeilijkheden in hun leven zullen ontstaan, veel meer dan wat normaal is voor gewone mensen en hun tekortkomingen. Op het moment dat een Dienaar onverstandig reageert op de uitdagingen die het persoonlijk programma hem voorschotelt, schept hij grote problemen, en dan laat hij de mensheid zien hoe we ons aan de vooravond van de Nieuwe Dag vooral niet moeten gedragen. Toch zullen zelfs zulke vermijdbare beproevingen op langere termijn hun eigen specifieke voordeel opleveren, ondanks hun pijnlijke aard, want het zijn eigenlijk noodzakelijke lessen die voortkomen uit onvoorziene invloeden van het persoonlijk programma. Ook deze lessen zijn ervoor om de Dienaar aan te moedigen zijn reis op het smalle en rechte pad voort te zetten. Wanneer een Dienaar wijselijk besluit om op zijn eigen persoonlijk programma te vertrouwen, dan zal hij merken dat hem een onfeilbare bron van spirituele begeleiding ter beschikking staat die hem veilig (maar niet altijd ongedeerd!) door alle Aardse beproevingen leidt. Een Dienaar zal de gefluisterde boodschappen van het persoonlijk programma zeker herkennen als hij de elementaire feiten van deze tijd begrijpt en in gedachten houdt. Hij zal merken dat zijn bewustzijnsniveau stijgt als hij in overeenstemming met het Goddelijk Plan handelt, en dat het daalt als hij iets doet dat schadelijk is voor het algemeen belang en dus ook voor hemzelf. Zodra hij deze subtiele innerlijke leiding veronachtzaamt, zal de groepsziel zich 134 terugtrekken, en dat zal leiden tot sombere depressies, moedeloosheid, spiritueel lijden en zo meer. Al die dingen zijn duidelijke aanwijzingen dat de Dienaar tegen zijn programma ingaat. Als Dienaren het gevoel hebben dat er iets in hun leven ontbreekt, dus als zij bijvoorbeeld aan onverklaarbare sombere stemmingen lijden, dan is er zeker een belangrijke les die hun bewustzijn probeert te bereiken. Deze les komt voort uit het programma, en als die naar behoren herkend wordt, kan de Dienaar weer verder. Hoe dik de sluier van vergetelheid ook is, op Aarde spreekt de groepsziel voortdurend tot de Dienaren via werkelijk alles: via de natuur, mensen, dromen, gevoelens, stemmingen, gewone gebeurtenissen enzovoort, en dat doet hij altijd zuiver met de bedoeling de Dienaar te begeleiden. Als Dienaren goed blijven opletten in deze laatste jaren tot aan de Oogsttijd, dan zullen ze bepaalde belangrijke aanwijzingen in hun leven kunnen herkennen als aanwijzingen van de min of meer alwetende spirituele intelligentie van de groepsziel. Zodra Dienaren de aanwijzingen van hun eigen programma opvolgen, zullen ze een positieve impuls ervaren, en ook helderheid en spirituele verlichting, en de vreugde die altijd samengaat met goddelijke intentie. De verrukking om de Natuur te horen spreken, als zij haar geheimen prijsgeeft in een gestage stroom van harmonieuze synchroniciteiten, is maar één beloning voor de Dienaar die (opnieuw) leert de innerlijke stroom van genade te volgen. Dienaren zouden er daarom goed aan doen om met heel hun hart en zo goed als ze kunnen hun innerlijke leiding – dus hun persoonlijk programma – te volgen, zelfs als dat hen naar beproevingen leidt die op het eerste gezicht wel erg groot lijken, of irrationeel, of zelfs totaal onmogelijk. Met hun blik strak op de weg gericht kunnen ze met vertrouwen het Ware Pad volgen dat naar het grote succes en Bevrijding leidt. Daarbij moeten ze altijd dit bijbelse gezegde in gedachten blijven houden: “Hoewel ik ronddwaal in de vallei van de schaduwen van de dood, zal geen kwaad mij deren.” De beproevingen van Dienaren zijn ervoor bedoeld om uiteindelijk de transformerende kracht van wijsheid in hen los te maken en daarmee de wereld te verrijken. Door het licht van transformatie blij uit te 135 stralen, beïnvloeden Dienaren niet alleen de mensen die aan hun aura blootgesteld worden, maar ook verspreiden zij zaadjes met een hogere en nieuwe vibratie in het subtiele energierooster van de planeet, en daarmee maken ze het voor de hele mensheid gemakkelijker om de reis naar de Nieuwe Wereld te ondernemen. * * * We moeten hier ook vermelden dat de traditionele spirituele oefeningen bij Dienaren niet de resultaten zullen opleveren die in de boeken staan beschreven, en dat komt doordat hun programma bepaalt wanneer het tijd is voor zulke resultaten. Een Dienaar kan bijvoorbeeld tien jaar lang wel twaalf uur per dag mediteren, maar daar zal hij veel minder baat bij hebben dan de grote yogi’s en mystici van vroeger, want de groepsziel zal in deze incarnatie niet toestaan dat hij voorbij een bepaald bewustzijnsniveau komt voordat het juiste moment aangebroken is. Dienaren gebruiken spirituele oefeningen zoals meditatie op een heel andere manier dan zoals de mensheid dat door de eeuwen heen gedaan heeft. Ontwaakte Dienaren weten dat hun spirituele oefeningen alleen maar gedaan worden voor training en onderhoud van het etherische, emotionele en mentale lichaam. Het zijn deze lagere bewustzijnsvoertuigen – die bij iedere incarnatie net als het fysieke lichaam steeds opnieuw geschapen worden – die volwassen moeten worden, en niet de ziel van de Dienaar. In feite mediteert de spiritueel gevorderde groepsziel van een Dienaar al vanzelf in zijn eigen wereld als hij samenwerkt en dienstbaar is. Soms sijpelen de gevolgen hiervan in het bewustzijn van de Dienaar door, en dat brengt hem dan spontane, diepe en schijnbaar vanzelf komende spirituele ervaringen en gevoelens, maar de activiteiten van de groepsziel lopen lang niet altijd synchroon met de activiteiten van de persoonlijkheid van de Dienaar. Meditatie en dergelijke zaken moeten daarom door Dienaren worden beschouwd als een middel voor spiritueel onderhoud, en niet als een methode om een nieuw doel te bereiken, want dat doel hebben ze in 136 feite al bereikt aan de andere kant van de sluier van vergetelheid. Soms bereiken geïncarneerde Dienaren in de beginfasen van hun oefening nogal vlug een verrassend hoog niveau van innerlijke harmonie en vreugde, maar niet lang daarna worden ze door de groepsziel weer snel uit hun vredige staat van bewustzijn gegooid. Dit is bedoeld als een stevige herinnering aan al het lijden in de wereld, en als subtiele reprimande dat ze niet geïncarneerd zijn voor zichzelf. Als de Dienaar echter oprecht voor anderen mediteert, dan zal de groepsziel zich inschikkelijk opstellen en misschien zelfs in allerlei zegeningen voorzien. Dit is het grote essentiële verschil met de aspirant van vroeger die met behulp van meditatie juist naar zelfbevrijding zocht. Nu mediteert men – als men dat al doet – voor anderen, om de genade van het Aquariustijdperk te ontvangen en daarna het Nieuwe Wereldbewustzijn te belichamen. * * * Als de beginfase van het persoonlijk programma van een Dienaar met succes is afgerond door verstandige toewijding en juiste actie, dan zullen de algemene aanwijzingen van de volgende fasen zich vanzelf aandienen. De hogere vermogens en het spirituele bewustzijn dat eerder verborgen bleef, worden dan weer hersteld, vooropgesteld dat Dienaren verdergaan met het onzelfzuchtig vervullen van hun taak. Ze zullen dan het vermogen om de krachten van de Natuur te hanteren opnieuw ontdekken, en daarmee zullen ze hun grotere functie als goddelijke vertegenwoordiger op Aarde weer bewijzen. In dit stadium kunnen Dienaren ook occult werk verrichten aan de verborgen kant van het leven. Ze worden zich dan bewust dat ze door het aanroepen van bepaalde positieve krachten levensversterkende energiestromen en gedachtevormen in de hogere dimensies kunnen produceren. Daar kunnen de zware en dichte mentale en emotionele projecties van de mensheid niet komen. Hoge spirituele vibraties zijn namelijk veel subtieler en dringen veel dieper door dan de grovere vibraties die de mensheid gewoonlijk produceert. Bovendien hebben ze een veel langere levensduur en ook een veel grotere invloedssfeer voor hun zegeningen en genezende werking. Het is een feit dat deze hogere frequenties, die kenmerkend zijn voor het bewustzijn van alle 137 ontwaakte Dienaren, een positieve invloed hebben op de subtiele energievelden van de Aarde. Deze invloed draagt dan ook bij aan de voorbereiding voor het moment dat het collectieve bewustzijnsniveau van de mensheid stijgt, want dan zal het bewustzijn van de mensheid zich kunnen afstemmen op de sferen die zo voor hen zijn voorbereid, en daar kunnen ze dan van profiteren. Het scheppen van positieve etherische, astrale en mentale energieën is beslist een zeer waardevolle dienst, en zulk onzichtbaar esoterisch werk is een belangrijk deel van de taak van een Dienaar in de wereld. Ontwakende Dienaren dragen door hun welwillende aard en activiteit automatisch bij aan het verhogen en versterken van het grote reservoir aan spirituele krachten. Zij moeten weten dat dit hun grootste dienst is tot aan het moment van hun laatste Weksignaal, als de Oogsttijd begint, en daarom is het voor die tijd een belangrijk deel van hun programma zelf. Dienaren die zich niet voldoende herinneren van occulte wetten, kunnen dit werk misschien niet op waarde schatten. De onmiddellijke resultaten van zulk esoterisch werk – bewust of onbewust uitgevoerd – zullen aan de meeste mensen onopgemerkt voorbijgaan, maar deze ware en zeer productieve krachten, die in werking gesteld zijn door het uitstralen van positieve energieën naar de hogere en subtiele bestaansvlakken, zullen toch generaties lang blijven doorwerken in alle sferen van de Aarde. Ze zullen zelfs diegenen zegenen en doen ontwaken die helemaal geen bijzondere interesse in het spirituele hebben. Onzichtbare metafysische activiteit is in feite een van de hoogste vormen van occulte meditatie, en het is er een die door de hele geschiedenis altijd beoefend werd door iedere vertegenwoordiger van het Goddelijk Plan. Deze occulte dienst heeft een waarde die steeds groter wordt, en daarom vormt het een belangrijk deel van alle positieve effecten die het volgen van de aanwijzingen van het persoonlijk programma oplevert. Het Groepsprogramma Voor de meeste mensen lijkt het leven op Aarde op een zoektocht 138 door een labyrint vol uitdagingen en raadsels, een doolhof waarin je steeds moet kiezen welke kant je uit gaat. Hopelijk vindt de avonturier er af en toe ook een aanwijzing of een sleutel die hem op zijn zoektocht misschien een beetje kan helpen. Helemaal in het midden van dit labyrint bevindt zich, net als bij de meeste soortgelijke puzzels, een uiterst waardevolle parel, en dat is waar iedereen bewust of onbewust naar op zoek is. Het leven van Dienaren die verdwaald zijn in het labyrint van de Aardse ervaring, vormt geen uitzondering op dit algemene patroon. Zij zijn ook op weg naar het middelpunt. Het gebeurt alleen erg vaak dat ze in hun vergetelheid niet meer beseffen waar ze eigenlijk naar op zoek zijn, laat staan waar het precies te vinden is. Hun persoonlijk programma drijft hen echter plichtsgetrouw via milde suggesties en subtiele hinten naar hun uiteindelijke bestemming. Of ze er nu al of niet voor kiezen om de veilige begeleiding van hun Herder te volgen, de groepsziel zal er altijd naar blijven streven om de Dienaren te inspireren het Ware Pad te volgen. Zo zullen ze op het juiste moment de benodigde sleutels, aanwijzingen en ingangen kunnen vinden die essentieel zijn voor het welslagen van hun missie. Kandidaten voor eeuwige zaligheid moeten op hun afmattende zoektocht de onontbeerlijke Gouden Draad zien te vinden, want dat betekent de garantie dat ze op hun tocht naar het middelpunt ongedeerd langs menig drakenhol zullen worden geleid. Eén van de vele dingen die ze onderweg kunnen vinden is het Magisch Kristal van Helderziendheid. Dit zal een onontbeerlijk hulpmiddel blijken om de geheimen van het labyrint steeds dieper te doorgronden, en het zal ze helpen belangrijke aanwijzingen te vinden in het mysterie van hun opdracht. Door zo’n vondst trouw en wijs te gebruiken, kan een Dienaar veilig door alle deuren en doorgangen heen gaan die hem uiteindelijk naar de grote Poort van het Fortuin leiden. Deze laatste doorgang zal de vermoeide aspirant ten slotte naar de Heilige Grot brengen, helemaal in het hart van het complexe doolhof, en daar ligt het onschatbare Juweel van Herinnering op hem te wachten. Het verkrijgen van deze trofee loont inderdaad zeer de moeite, want 139 hij zal de Dienaar verheffen naar ongekende staten van verruimd bewustzijn. In fantasieavonturen worden zulke prachtige schatten echter nooit gemakkelijk veroverd. Als dat wel het geval was, dan zou het voor de moedige held of heldin uit het verhaal helemaal geen uitdaging zijn. Dit geldt ook voor het verhaal van het Pad naar Bevrijding. Als er spanningen zijn, of problemen of andere moeilijkheden, dan betekent zo’n vuurproef zeker een kans op een nieuwe ontdekking, en dus ook op vooruitgang. Dienaren moeten niet verwachten dat ze de steen der wijzen zonder moeite zullen vinden, maar ze moeten juist in gedachten houden dat de zoektocht zelf een zeer belangrijk deel is van hun programma. Bij een symfonie moeten we ook alle delen beluisteren, en van al die delen genieten, en dus niet van het begin af aan alleen maar denken aan de komende grote finale. Het Aardse labyrint met zijn dichte vibratiesferen brengt iedereen veel grote obstakels en zware beproevingen, en daarom kunnen Dienaren soms hopeloos de weg kwijt raken in de wirwar van tunnels en doorgangen. Hoewel… Misschien niet helemaal, want het programma van iedere Dienaar bevat ook bepaalde noodvoorzieningen. Om de vergelijking door te zetten: Er zullen ongetwijfeld andere avonturiers zijn die meer succes hebben en die dus dichter bij het centrum van het doolhof zijn gekomen. Misschien hebben ze het centrum zelfs wel gevonden en hebben ze hun persoonlijke trofee al mogen ontvangen. Deze Dienaren die al verder zijn gekomen dan de rest, kunnen andere Dienaren nu hulp bieden, want zij hebben 1) hun sluier van vergetelheid al tot op zekere hoogte doorbroken. Verder zijn zij 2) in hun programma aangeland bij de fase waarin zij zulke hulp moeten gaan bieden, en 3) hebben ze zich meer herinnerd dan diegenen die de weg nog niet gevonden hebben en die nog in hun eentje door het labyrint dwalen. En omdat zij 4) hun medezoekers kunnen herkennen, zijn zij begonnen hun gezamenlijke missie te verwerkelijken door zich op het fysieke vlak met hun groepsziel te verenigen. Het afwerken van het persoonlijk programma kunnen we duidelijk herkennen als een klein stukje van het veel belangrijkere 140 groepsprogramma, dat zich alleen samen met anderen succesvol kan manifesteren. Daarom zullen de Dienaren die eerder dan de meeste anderen bij het centrum zijn aangekomen, waarschijnlijk weer terug gaan, het labyrint weer in, om verdwaalde Dienaren te zoeken en hun de weg te wijzen. Ontwaakte Dienaren zullen zo de achterblijvers naar boven leiden, weg uit de grote ondergrondse catacomben van hun oude beproevingen. Ze zullen hen voorbij hun oude beperkingen van duisternis en verwarring sturen, en uiteindelijk zelfs helemaal het labyrint uit, het licht van de Nieuwe Wereld in. * * * In de eerste plaats zijn Dienaren in hun eentje op zoek naar aanwijzingen voor hun eigen persoonlijke programma’s, maar de kans is erg groot dat ze elkaar op een gegeven moment onderweg tegenkomen als hun paden kruisen. Als er twee of meer leden van dezelfde of een verwante groepsziel samenkomen, dan is er op een bepaald niveau vrijwel altijd een instinctieve herkenning. Die herkenning kan bijvoorbeeld blijken uit vreemde en magische ‘toevalligheden’ die met de ontmoeting samengaan, en die de Wet van Synchroniciteit demonstreren. Of het blijkt uit een flits van een plotselinge vage herinnering aan een eerdere incarnatie, wat dan samen gaat met een warm gevoel van vertrouwdheid. Of het blijkt uit het plotseling voelen van overeenkomsten in visie en levensdoel. Maar het kan ook blijken uit een onmiddellijke elektrische uitwisseling die vaak ervaren wordt als een opwindende tintelende sensatie rond het hart of het hoofd, of zelfs over het hele lichaam. Als dat laatste het geval is en het de vrije loop wordt gelaten, dan kan het een groot weksignaal worden, doordat het de aura’s van beide Dienaren stimuleert en zo hun bewustzijn verhoogt. Zo kan er zonder enige inspanning een gesloten circuit van metafysische krachten ontstaan, en zij die de verrukking, die daar het gevolg van is, hebben mogen meemaken, zullen dat als een onvergelijkelijke ervaring van genade beschouwen. Toch is ook dat niet meer dan een heel lichte aanraking van het Nieuwe Wereldbewustzijn, niet meer dan een voorproefje van de veel grotere gebeurtenissen die er na de wachttijd aan staan te komen. 141 Als het Dienaren lukt om zelf hun sluier van vergetelheid tot op zekere hoogte te doorbreken en daarmee het doel van hun incarnatie te herinneren, dan worden ze natuurlijke katalysators voor elkaar, en dan kunnen ze anderen helpen op weg naar het licht van herinnering. Alle Dienaren die beginnen te ontwaken, kunnen bij andere ontvankelijke Dienaren het proces stimuleren van het herinneren van hun eigen persoonlijke programma’s en de grotere groepstaak. Het bewustzijn van alle Dienaren over de hele wereld verruimt en verenigt zich, en daarom begint nu het collectieve katalysator-effect op te treden. De synergetische kracht hiervan zal aanzienlijk bijdragen aan de bevrijding van de mensen die klaar zijn voor de Oogst. Het potentieel van dit collectieve katalysator-effect hangt af van de harmonieuze versmelting van de verschillende, elkaar aanvullende eigenschappen van alle individuele Dienaren. Om dit mogelijk te maken, moeten alle Dienaren hun volledige bezit en al hun kwaliteiten ten dienste stellen van de groep, de mensheid en de wereld. Dienaren moeten elkaar in hun huidige incarnatie vinden en opnieuw gaan samenwerken als één verenigd lichaam. De keuze om geïsoleerd te blijven betekent ervoor kiezen om geen deel te nemen aan het belangrijkste aspect van hun collectieve missie: het groepsprogramma. Als ontwakende Dienaren elkaar ontmoeten en herkennen, zullen ze meteen weten dat hun uiteindelijke doelen dezelfde zijn. Ze zullen een drang voelen om samen te werken en om te kijken wat ze kunnen doen om het Ene Werk uit te voeren, en hoe ze dat kunnen aanpakken. We moeten echter goed begrijpen dat groepswerk ongehinderd doorgaat in de hogere werelden, want daar vindt doelgerichte eenheid en intelligente dienstbaarheid voortdurend en spontaan plaats. Voor het hogere bewustzijn van een Dienaar is fysieke nabijheid dan ook niet nodig om groepssamenwerking in de subtiele sferen teweeg te brengen. Maar toch zal een Aardse ontmoeting vaak de samenwerking aan de verborgen kant van het leven vergemakkelijken vanwege de gedachtevormen die ze dan van elkaar maken. Zulke gedachtevormen worden in mentale en astrale stof geproduceerd, en ze kunnen op de overeenkomstige 142 bestaansvlakken dienen voor communicatie en contact met de andere ziel. Zo kan het werk in de wachtperiode op occulte wijze doorgaan zonder dat er fysieke samenkomsten nodig zijn. Juist getimede ontmoetingen zijn belangrijke onderdelen van het groepsprogramma, en ze zijn bedoeld als stimulans voor het verkrijgen van meer inzicht, begrip en herinneringen. Verder dienen ze om de essentiële voorwaarden voor groepscontact in de wachttijd duidelijk te maken, alsook de voordelen ervan. Zulke ontmoetingen zijn gepland door de groepsziel, maar meestal blijft dat verborgen voor het gewone waakbewustzijn van de Dienaar, en daarom ervaart hij ze als gebeurtenissen die hem volkomen onverwachts overkomen. Deze voorbestemde ontmoetingen zijn voor Dienaren gelegenheden om met elkaar te beraadslagen, en om zo belangrijke sleutelinformatie te verkrijgen. Ook kunnen ze zo complementaire energieën uitwisselen. Zulke ontmoetingen in de levens van Dienaren op het fysieke vlak zijn duidelijk doelbewust gepland en intelligent geënsceneerd, en dat laat duidelijk de overkoepelende sturing van de groepsziel zien. Het zijn belangrijke elementen van het grotere plan dat zorgvuldig ontworpen is door het grote collectieve bewustzijn. Dit bewustzijn is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren en overzien van het groepsprogramma, en ook voor het kundig begeleiden ervan in de richting van het te bereiken doel. * * * Dienaren die zich iets herinneren van hun taak op Aarde zullen als vanzelf mee willen helpen met het voorbereiden van de weg voor anderen. De meer ontwaakte Dienaren hebben daarbij de verantwoordelijkheid om de anderen, die nog in het labyrint ronddolen, attent te maken op het bestaan van de uiterst belangrijke collectieve missie. Om samenwerking zonder uitstel mogelijk te maken, moeten Dienaren hun krachten verenigen en zich met heel hun hart wijden aan het hoogste goed dat zij als groep kennen. Iedere medewerker moet over drie belangrijke kwaliteiten beschikken als hij zich wil aansluiten bij een dergelijke waardevolle samenwerking. Deze zullen van vitaal belang blijken voor het herstel van hun 143 volledige herinnering en dus ook voor het succes van de groep. De kwaliteiten zijn: 1) Een elementaire kennis van het ontwerp en het doel van het Goddelijk Plan als geheel, en de betekenis daarvan voor dit speciale moment in de ontwikkeling van de mensheid. 2) Een oprechte bereidheid om zich volkomen af te stemmen op de uitgangspunten en het doel van het groepsprogramma zoals dat door de leden is bepaald. 3) Het ter beschikking stellen van al zijn middelen en vermogens, zodat de groep als instrument kan helpen het beoogde goddelijke doel met de mensheid en de Aarde te verwezenlijken. Als het aspect van solidariteit niet slaagt, dan blijft er een belangrijk potentieel onaangeboord. Het kan niet anders dan dat dit de Dienaren zal beletten hun volledige spirituele vermogen als een samenhangend geheel te gebruiken. Het eenheidsbewustzijn zal dan blijven slapen en de grootse triomf zal dan buiten bereik blijven, want deze allerzoetste overwinning kan men alleen proeven als het uiteindelijke doel van het groepsprogramma bereikt wordt. De roep tot dienstbaarheid aan de wereld schalt nu in het oor van ieder weldenkend mens op Aarde. Alle zielenfamilies worden op dit moment uitgenodigd zich te verenigen op het fysieke vlak, en dit onvermijdelijke proces van hergroepering is nu wereldwijd gaande. Dienaren herkennen de diepe behoefte van de wereld, zij beseffen het bestaan van het Goddelijk Plan, en zij begrijpen waar de mensheid nu is aangeland, en daarom hebben zij inzicht in het potentieel van de wereld. Het vanzelfsprekende gevolg hiervan is dat zij zich geïnspireerd en gemotiveerd voelen voor groepssamenwerking en collectieve dienstbaarheid. Als Dienaren met al deze dingen bekend zijn, dan zullen zij laten zien dat ze hun spirituele groei bewust willen stimuleren door middel van dienstbaarheid – wat iets is dat bij het Aquariustijdperk hoort. Dit is een pad dat in de hogere dimensies al eeuwen trouw is gevolgd door de leden van de planetaire Hiërarchie van de Aarde. Zij hebben dit pad blijmoedig gevolgd terwijl ze hulp en bescherming boden aan hun jongere broeders en zusters: de mensheid. 144 Het feit dat de mensheid nu klaar is om een stap verder te gaan op de evolutiespiraal – het pad van spirituele groei van de hele groep – is inderdaad een heel positief teken, want het laat het onontkoombare universele proces zien waarin individualiteit weer versmelt met de Eenheid van het Goddelijke. Die vereniging is het uiteindelijke doel van alle zelfbewuste wezens in iedere levenssfeer van de hele Schepping, en dit is het ene grote doel waar de stuwende kracht van de goddelijke Geest al het lijdende leven altijd naartoe drijft. * * * Dienaren zullen op hun Aardse reis in het begin een eenzaam pad moeten volgen, want ze zijn dan nog afgesneden van hun zielenfamilie en ze staan nog helemaal alleen in hun zoektocht naar Leven en Doel. Op hun speurtocht naar herinnering zullen ze vanzelfsprekend de Waarheid, voor zover ze zich die herinnerd hebben, willen delen. Ook zullen ze anderen het begrip en inzicht aanbieden dat ze inmiddels verworven hebben. Hun individuele taak lijkt klein, maar collectief vormen ze een zeer aanzienlijk wereldwijd netwerk van spiritueel licht dat vandaag de dag geweven wordt als voorbereiding op het ontstaan van Lichtcentra over de hele fysieke wereld. In de subtiele werelden staat iedere geïndividualiseerde Dienaar achter de andere, en allemaal steunen ze elkaar. Ze wachten op de uiteindelijke hereniging op het fysieke vlak en de groepsherinnering die daaruit volgt, want dan zal de glorie van het groepsprogramma werkelijkheid worden. Tegenwoordig, nu de deadline van de planeet snel dichterbij komt, zoeken veel Dienaren die in het verleden in relatieve afzondering te werk zijn gegaan, bewust naar aansluiting met gelijkgestemde zielen. Deze aansluiting maakt een groepssynergie mogelijk, en daardoor kan een groot etherisch web van licht, dat nu over de hele wereld geweven wordt en de hele planeet doordringt, volledig tot leven worden gewekt. Als dat gebeurt, dan zullen alle vermogens van de Dienaar vrijkomen op het fysieke vlak, en dan zal hij onoverwinnelijk voortgaan om de noodzakelijke – eigenlijk al veel te late – en volledige genezing van de planeet Aarde en al het leven erop te bewerkstelligen. 145 Deze Lichtcentra zullen een verreikende en zeer weldadige invloed hebben, maar we moeten goed begrijpen dat deze centra, in tegenstelling tot wat men meestal denkt, geen plaatsen zullen zijn voor genezing. Het zullen centra zijn van spirituele dienstbaarheid, en ze zullen veel verschillende functies vervullen. Slechts één daarvan is persoonlijke genezing. Het is de taak van werkelijk spirituele gemeenschappen om een heel scala aan diensten aan te bieden aan allen die het planetaire bewustzijn willen helpen verhogen door hun eigen bewustzijn te zuiveren. Onzelfzuchtige dienstbaarheid verhoogt de frequentie van het bewustzijn, en dat zet een transmutatieproces in werking dat een diepgaande genezing met zich meebrengt. Maar toch is zulke dienstbaarheid zeker niet alleen maar op genezing gericht, en dit is tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld een zeer belangrijke sleutel voor succes. Genezing is weliswaar een integraal deel van ieder werkelijk goddelijk werk, maar het moet niet het belangrijkste aandachtspunt worden van een gemeenschap. Een groep die zich daar wel op richt, zal daardoor meteen erg beperkt zijn in haar mogelijkheden, want er is iets dat veel en veel belangrijker is dan persoonlijke genezing en geluk. Dat is juist waarom de mensheid naar de goddelijke wereld geroepen wordt. Alle succesvolle esoterische scholen van vroeger waren efficiënt en logisch opgebouwd met binnen- en buitencirkels, en dat zal ook het geval zijn met de occulte structuur van de Lichtcentra in het Aquariustijdperk. Deze concentrische ringen van dienstbare activiteiten geven de hoogte van het spirituele niveau aan, en dus ook het spirituele vermogen van de zielen die binnen de grenzen ervan werken. Bij groepen die een grote spirituele invloed hebben, zullen aspiranten als vanzelf steeds verder naar binnen getrokken worden. Dit gebeurt op basis van hun eigen vermogens, maar ook op grond van de mate van hun toewijding, de zuiverheid van hun motieven en hun spirituele niveau en verdienste. Ieder groepslid zal de juiste plek of taak vinden die voor hem de beste gelegenheden biedt, en het invullen van die taak zal dan harmonieus samengaan met het collectieve doel en het hoogste goed van de hele groep. 146 Het groepsprogramma is veel belangrijker dan het persoonlijke programma, maar nog belangrijker dan het groepsprogramma is de Wereldagenda. Dit plan omvat het geheel van alle inspanningen die geleverd worden door de vele samenwerkingsverbanden van Dienaren – zowel fysiek geïncarneerd als onbelichaamd. Al deze groepen Dienaren brengen samen het Nieuwe Wereldbewustzijn bij de Aarde naar binnen, en daarmee helpen ze de mensheid zich voor te bereiden op de geboorte van het Nieuwe Eden. De Wereldagenda is niets minder dan het onfeilbare Goddelijk Plan voor de mensheid en de planeet zelf. Als de kritieke massa onder begeleiding van toegewijde Dienaren bijeengebracht is, zal deze fase van solaire evolutie bereikt zijn, en dan zal de mensheid het langverwachte hemelse trompetgeschal eindelijk te horen krijgen. Vele zielen hebben zich dan al samen verenigd en in heilige dienstbaarheid afgestemd op Goddelijke Wil, en zo vormen zij dan strategisch geplaatste knooppunten van licht. Deze punten zullen zich steeds verder uitbreiden en via het subtiele energienetwerk over de hele wereld met elkaar in contact treden. Zo vormen ze samen één grote bol van een liefhebbende kracht die de hele planeet naar een nieuwe realiteit zal stuwen. Esoterisch gezien kunnen we het groepsprogramma beschouwen als een grote en soevereine Gedachte in de Geest van God aan het begin van de Schepping, en deze Gedachte breidde zich sindsdien voortdurend uit en ontwikkelde zich steeds verder. Dit Kosmische Idee is een integraal deel van het Universele Goddelijk Plan van Evolutie voor al het leven overal in de Oneindigheid. Dit Plan beïnvloedt onze wereld, en daarom wordt de specifieke vorm en uitdrukking ervan steeds aangepast. Het is altijd afgestemd op het moment waarop de mensheid zich in de cyclus van spirituele ontwikkeling bevindt, en daarom kan het op elk gegeven moment hulp bieden die precies aansluit op haar bewustzijnsniveau. Het groepsprogramma heeft zich altijd gemanifesteerd als een intelligent en doelbewust evolutionair patroon dat grote complementaire Krachten incorporeert. Deze Krachten hebben zich steeds verder ontwikkeld via ontelbare incarnaties in talloze 147 verschillende werelden. Omdat deze bewust ontwikkelende Krachten vanuit allerlei rijken over de hele Kosmos afkomstig zijn, zijn ze in de lagere sferen van het universum bezield door ontelbare zowel collectieve als afzonderlijke belichamingen. Deze belichamingen zijn karmisch allemaal met elkaar verbonden, en daarom voelen deze tijdelijk geïndividualiseerde en gedifferentieerde levens zich vanwege hun intentie van dienstbaarheid gedreven om weer samen te smelten, en zich daarna weer opnieuw af te scheiden. Dit proces speelt zich af gedurende ontelbare interdimensionale zielsverhuizingen over ontzaglijke gebieden van ruimte en onmetelijke eonen van tijd. Ieder schijnbaar afgescheiden leven weet dat het in essentie een onzichtbaar deel is van het Geheel, en dat dit Geheel een synergetische eenheid vormt, die veel meer is dan de som der delen. De Kosmische wet maakt dat de cumulatieve en onzelfzuchtig gerichte aandacht van een groep toegewijde zielen sterk in het voordeel is, als zij inderdaad samen als één geheel te werk gaan. Als zuivere motieven voor liefhebbende dienstbaarheid voorop staan, dan kan eenheidsbewustzijn een onoverwinnelijke Kracht aanboren die succes verzekert, en de intentie om de aanwijzingen van het Goddelijk Plan perfect uit te voeren is de ontembare drijvende kracht achter het groepsprogramma. Een korte mystieke analogie kan hier misschien wat licht laten schijnen op de complexe dynamiek die in de hogere werelden in werking wordt gesteld, zodra Dienaren zich op het fysieke vlak verenigen om als groep samen te werken. Ieder geïndividualiseerd fragment van de groepsziel en zijn persoonlijkheid (de Dienaar) draagt een unieke muzikale samenklank in zich, een akkoord. Het bepalen van het juiste moment om die klank te laten horen, is van essentieel belang. Als de zielenfamilie zich opnieuw op het afgesproken tijdstip op Aarde hergroepeert, dan zullen alle individuele klanken combineren tot een transcendente code die uniek is voor de groep, en dat zal de groep bepaalde occulte privileges verlenen. Als het juiste aantal tonen in de juiste combinatie samenklinkt, zal er een verborgen sleutel worden omgedraaid, en dan zal er een verborgen poort opengaan. Dan zal er zich een groot 148 Mysterie openbaren. We kunnen de collectieve missie van alle Dienaren op Aarde vergelijken met een grote symfonie die uit heel veel verschillende muzikale tonen bestaat. Als er één of meer muzikanten in het planetaire orkest te vroeg hun instrument zouden bespelen, dan zou er een dissonant klinken, en dat leidt tot verwarring bij alle overige orkestleden. De melodie wordt verstoord, en het publiek in de wereld zou juist weer in disharmonie met het Goddelijk Plan worden gebracht. De wereldwijde symfonie kan niet echt beginnen voordat er een zeker niveau van voorbereiding is bereikt. Maar toch, laten alle ontwakende Dienaren en alle voorbereide mensen er zeker van zijn dat ze binnenkort hun mooiste partij ooit zullen spelen in de Grote Rapsodie, want dat is het muziekstuk waar al het leven op Aarde op heeft gewacht sinds de Val van de mens uit de Tuin van Eden. De Poort naar de nieuwe Wereld Tegenwoordig leggen toegewijde spirituele groepen innerlijk contact met de goddelijke Intelligentie om zich met elkaar in heilige dienstbaarheid te verenigen voor het hoogste goed van de wereld. Zo komen er bepaalde spirituele krachten beschikbaar, en die maken het mogelijk om alle persoonlijke problemen op te laten lossen in de vreugde, veiligheid en de doelstelling van de groep. Tegelijkertijd wordt er dan in het centrum van zo’n groep een kanaal geopend waar deze krachten doorheen kunnen stromen. Genade zal dan onvermijdelijk uit de hogere dimensies via de doelbewust geschapen geleiders van spirituele zegening binnenstromen, en dat zal het bewustzijn van alle betrokkenen verlichten en hun harten openen. Dit proces zal als een katalysator werken voor een snelle transmutatie van alle grove energieën in hun aura’s, en dat persoonlijke psychoemotionele blokkades opheft en wonderbaarlijke genezingen brengen kan, want het proces is gericht op bevrijding van alle wereldse pijn en lijden. Als er onzelfzuchtig en intelligent gebruik wordt gemaakt van zo’n krachtige methode om goddelijke energie te kanaliseren, 149 dan kan er een krachtig etherisch circuit ontstaan waarin er een elektrische stroom door ieder geopend hart wordt gejaagd. Bovendien is het zo dat als ieders individuele bewustzijn versmelt en zich verenigt met de groepsgeest, en als ieders bewustzijn vervolgens naar een lichtende spirituele dimensie wordt getild waar er onvoorwaardelijke liefde is voor alles en iedereen, dan kan het kanaliseren van goddelijke energie voor de hele groep tot een grote Openbaring leiden. Zo worden de poorten naar de verborgen werelden geopend en gepasseerd. Maar dit is nog lang niet alles. Dit is nog maar het begin, want als er zo via de groepssynergie gebruik wordt gemaakt van de Wet van Invocatie, dan verheft en heiligt de instroom van goddelijke kracht die daar het gevolg van is, niet alleen het bewustzijn van allen die daaraan meewerken, maar dan zal die kracht ook vanuit het centrum verder naar buiten stralen. Dat beïnvloedt de transmutatie van negatieve energieën in de omgeving, want het leidt tot het zuiveren, genezen en het versterken van alle Aardse levensrijken – het minerale rijk, het plantenrijk, het dierenrijk, en uiteraard het mensenrijk. Dergelijke positieve initiatieven zijn tegenwoordig mede verantwoordelijk voor het oproepen, verankeren, en wereldwijd verdelen van de lichtenergieën van het Aquariustijdperk. Deze nieuwe energieën maken de weg klaar voor het neerdalen van het Christusbewustzijn in velen, doordat ze de komst van de spirituele mens op de planeet bevorderen. Zo dragen ze bij aan het vestigen van het “Koninkrijk Gods” op Aarde. Het manifesteren van de metafysische poorten kan aanzienlijk vergemakkelijkt worden door de positieve invloed van bepaalde Aarde-energieën. Op plaatsen waar zich draaikolken – of vortexen – van deze energieën in de fysieke wereld bevinden, richten Dienaren nu toevluchtsoorden op waar genezing en noodzakelijke voorbereidingen plaats kunnen vinden. Deze toevluchtsoorden zullen later functioneren als poorten waar bewustzijn doorheen kan reizen, naar de hogere werelden toe, en uiteindelijk zullen zij waarlijk grote lichtbakens worden, vanwege de intense spirituele activitieit die ze teweegbrengen. Ontwaakte Dienaren zullen zich aangetrokken voelen 150 om te komen helpen met het bouwen en heiligen van zulke ‘arken’ die onder meer de nodige bescherming zullen bieden tegen de wereldwijde ‘zondvloed’ die er nu aan staat te komen. De Dienaren die het eenheidsbewustzijn in hun leven hebben geïntegreerd, zullen daarbij de taak van poortwachter op zich nemen, en daarmee zullen ze hun aandeel in het werk van de Oogst vervullen. Er zijn mensen die de frequentie van hun bewustzijn voldoende hebben verhoogd, doordat zij positief hebben gereageerd op de behoeften van de wereld en zij de wereld in groepsverband hebben gediend. Nu het Vissentijdperk ten einde loopt, zullen deze mensen de kans krijgen om eerder door de Poort van Initiatie te gaan, dus voordat de grote planetaire Initiatie plaatsvindt. Andere Dienaren van de mensheid zullen dan later kunnen volgen, want zij zullen de welverdiende waardering en bevrijding meemaken, wanneer dat in overeenstemming is met hun persoonlijke programma en hun groepsprogramma. Deze beloning zal evenredig zijn met de mate waarin zij zich over een periode van talloze incarnaties aan onzelfzuchtige dienstbaarheid hebben gewijd. We moeten goed begrijpen dat de Poort van Initiatie die toegang biedt tot de Nieuwe Wereld alleen in groepsformatie gepasseerd kan worden, want dat is de wet van het Aquariustijdperk. Alle kandidaten die klaar zijn voor ascentie, zullen zich als het ware aan deze kant van de poort verzamelen, en als de groep als kanaal gaat functioneren door oprechte en tijdige invocatie, dan zal er een vloedgolf van Dienaren doorheen gaan. Dit betekent een groot succes voor deze mensen, en zij zullen dan innerlijk een ‘wenteltrap van licht’ zien die vanuit de aardse fysieke wereld in een spiraal naar boven gaat. Deze wenteltrap zonder einde zal alle Dienaren heel bekend voorkomen, en hij stijgt steeds hoger en hoger, tot hij helemaal uit het zicht verdwijnt en versmelt met het stralende en oneindige licht. De zijden van deze etherische treden zullen geflankeerd worden door overleden geliefden, gidsen uit de engelenwereld, profeten en heiligen die ooit op Aarde een hoog spiritueel niveau hebben bereikt, en ook door ontelbare merkwaardig vertrouwde goddelijke Afgezanten van allerlei hoogontwikkelde beschavingen. Zij staan allen klaar om al 151 die waardige zielen op hun weg te helpen, en ook om te delen in het spirituele succes dat ze via de Dienaren op Aarde bereikt hebben. Via een overvloed aan bewust geopende poorten zullen er over de hele planeet vele ascenties van groepen Dienaren plaatsvinden, en daarna zullen er vele wederopstandingen zijn als velen van hen in etherische vorm en met een volledig multidimensionaal bewustzijn naar de Aarde terugkeren. Dit verschijnsel zal doorgaan tot aan het moment van de Grote Overgang die “de deur zal sluiten waar de duivel woont” en die de mensheid op Aarde daadwerkelijk bevrijdt. Zo doet het lot der mensheid een grote stap voorwaarts, en dat is de Verlossing waarover in allerlei voorspellingen en oude geschriften gesproken wordt. Succesvolle Dienaren en mensen die zich goed hebben voorbereid, zullen gezamenlijk verder gaan via hogere niveaus van groepsvereniging. Hiervoor ontvangen zij vele kleinere initiaties als voorbereiding op de grote wereldwijde Initiatie die hen door de Poort naar de Nieuwe Wereld zal leiden. * * * Als de planetaire deadline eenmaal bereikt is, zullen veel Dienaren hun taak van het vooruithelpen van de Aarde naar haar nieuwe cyclus hebben volbracht, en daarom zullen deze Dienaren tijdens de overgangen daarna niet langer op deze planeet blijven. Voor deze Dienaren betekent de Dag des Oordeels een uitnodiging om terug te keren naar hun vertrouwde dichtheid, hun thuis. Sommigen van hen zullen daar zelfs nog voorbij willen gaan. Anderen zullen Gaia juist niet verlaten, zelfs als zij dicht bij de eerste groep van terugkerende Dienaren stonden en persoonlijk met hen hebben samengewerkt. Hun groepsprogramma zal hen inspireren om in het Aquariustijdperk verder te gaan met dienstbaarheid en samen met de mensheid de Nieuwe Wereld op Aarde op te bouwen. De succesvolle Dienaren die de Aarde wel wensen te verlaten, zullen tijdens de Oogsttijd ascenderen. Zij zullen op weg naar huis dwars door allerlei werelden en dichtheden heen reizen. In de fysieke wereld hadden ze zich al eerder verenigd met talrijke andere 152 incarnaties van hun groepsziel om samen de aardse kant van hun grote missie te verwezenlijken. Daarom zullen de verst ontwikkelde Dienaren in groepsformatie uit de derde dichtheid van de Aarde verdwijnen en door de vierde en de vijfde dichtheid heenrijzen. Daar, in de onzichtbare werelden, zullen legioenen van Hemelse Heerscharen hen dan begroeten met een ongekende erkenning en lof, en dan kunnen zij ook delen in de onuitsprekelijke glorie van de Grote Vreugde die al eeuwen geleden voorspeld is. Vanaf die dichtheid – de zesde – zullen zij via de Christusfrequenties naar de zevende sfeer reizen, het Boeddhaniveau. Daar wachten de meest verheven Levens in ons Kosmische Fysieke Bestaansvlak om van daaruit nog verder te kunnen stijgen, naar het volgende Oktaaf van evolutionaire ervaring: het Kosmische Astrale Vlak. Dat is een volledig onbekende wereld van Oneindigheid waar dan een volkomen nieuw hoofdstuk in het Scheppingsverhaal beginnen kan. In werkelijkheid is de triomf van zo’n terugkeer een uiterst subtiele en metafysische gebeurtenis. Er staat succesvolle Dienaren een goddelijke beloning en een ultieme vreugde te wachten als zij opnieuw worden getransfigureerd en opgenomen in de transcendente pracht van één enkel en volkomen verenigd spiritueel bewustzijn, en deze beloning gaat werkelijk alle begrip en beschrijving te boven. Hun welverdiende beloning zal een uiterst toepasselijke zijn, want de bevrijding van Moeder Aarde, waar ze zich met lichaam, geest en ziel aan hadden gewijd, zal een enorme uitbarsting van goddelijke kracht in ons zonnestelsel teweegbrengen, en dat zal het hele universum doen vibreren als uiting van dank. De hele Schepping, waarin alles onafscheidelijk verbonden is, zal positief worden beïnvloed, want ieder afzonderlijk leven in de oneindige Kosmos zal er op een bepaald niveau onomkeerbaar en vol genade door worden aangeraakt. “Zie, de grote sleutelbewaarder van deze tijd heeft het slot geopend. De machtige poorten openen zich wijd, en allen die dat willen, kunnen de Koning begroeten. Gezegend zijn zij die zuiver van hart zijn, want zij zullen de Koning aanschouwen. Let goed op! Wees sterk van geest, wees zuiver van hart, en sta klaar om hulp te bieden. Het Koninkrijk is nabij.” – Jezus. 153 Tegenwerking van kwaadaardige intelligenties Nu er steeds meer Licht naar het bewustzijn op Aarde komt, wordt de duisternis gedwongen zich ook steeds sterker te laten zien. Waar licht is moet immers wel de bijbehorende schaduw zijn – zijn tegendeel – want in een dualistisch universum kan het één nou eenmaal niet zonder het andere bestaan, het zou betekenisloos zijn. Er ligt al miljoenen jaren een grote beschermende laag rondom onze planeet, en deze laag bestaat uit een spirituele kracht die aangebracht en onderhouden is door de planetaire Hiërarchie van de Aarde. Dit etherisch bolwerk reguleerde de stroom van allerlei energieën, krachten en zielen die bij de Aarde binnenkwamen, en het diende ook als schild om het kosmisch kwaad af te weren. Zonder dit middel zou de mensheid tegenstand en moeilijkheden hebben ondervonden die zwaarder zouden zijn geweest dan ooit. Maar nu komen we dicht bij het moment waarop de Nieuwe Wereld geboren wordt, en daarom worden er nu in deze beschermende laag bepaalde doorgangen geopend, zodat welgezinde entiteiten naar de levenssfeer van onze Aarde kunnen komen om hulp te bieden. Alleen worden deze doorgangen nu ook gebruikt door entiteiten die ons allesbehalve welgezind zijn, want zulke dwarse zielen hebben nu eenmaal ook het karmische recht om hier op Aarde te zijn. Het Goddelijk Plan voor de Aarde is tot nu toe flink vertraagd door de tegenwerking van kwaadaardige intelligenties. Maar nu is de deadline voor de uitvoering van dat Plan erg dichtbij, en daarom neemt nu de activiteit van de duistere krachten over de hele planeet zo sterk toe. De duistere krachten beseffen dat het 154 bewustzijnsverruimende licht al aan de horizon van de oude wereld gloort, en daarom doen zij tegenwoordig meer moeite dan ooit om al wat goed en rechtvaardig is tegen te werken. Zij ondernemen allerlei nieuwe, slinkse en wanhopige pogingen om het Goddelijk Plan nog meer te vertragen. Ook proberen ze de mensheid zoveel mogelijk het nieuwe licht, dat de planeet binnenkomt, te ontnemen. Dienaren zijn natuurlijk zeer belangrijke doelen voor de duistere krachten vanwege de inherente bedreiging die zij voor de heerschappij van het kwaad op Aarde betekenen. Daarom zullen Dienaren merken dat zij over het algemeen eerder de aandacht wekken van de broeders van het kwaad dan van de Goddelijkheid. Een kenmerk van leden van de duistere kant is dat zij zich nergens iets van aantrekken en volkomen genadeloos zijn in hun acties. Deze kortzichtige antagonisten kunnen Dienaren alleen maar als tegenstanders zien, en zij schuwen werkelijk geen enkel middel om bij deze deugdzame zielen zoveel mogelijk schade aan te richten. Ieder mens met een spoortje zelfzucht, bijvoorbeeld angst of trots, is een gemakkelijk doelwit, en dat geldt ook voor ieder die weliswaar oprecht goede bedoelingen heeft, maar een zwakke, besluiteloze of starre geest bezit, want dat maakt hem beïnvloedbaar. Deze mensen zijn daarom de favoriete slachtoffers van de kwaadaardige intelligenties. Sommige ontwakende Dienaren moeten nog besluiten hun leven te wijden aan dienstbaarheid aan het Goddelijk Plan. Velen van hen zijn het slachtoffer van beïnvloeding uit de subtiele werelden, want deze beïnvloeding is erop gericht om de kans zo klein mogelijk te maken dat zij positief zullen reageren op hun weksignalen. Het gevolg hiervan is dat deze argeloze Dienaren lijden aan allerlei emotionele, psychologische en zelfs fysieke moeilijkheden die kunnen variëren van hoofdpijn en onverklaarbare vermoeidheid tot verregaande occulte bezetenheid. De planetaire deadline komt nu steeds dichterbij, en alle omstandigheden worden nu op Aarde steeds heftiger, zowel de goede als de slechte. Daarom zullen Dienaren die in hun vergetelheid veel schade aan hun persoonlijkheid hebben opgelopen, voor de volgende keuze komen te staan: Ze moeten óf zorgen dat ze een oprecht dienstbare groep vinden en hun leven onzelfzuchtig wijden aan het doel van die groep 155 (waarmee ze hun eigen genezing bewerkstelligen), óf ze kunnen blijven steken in hun sombere duisternis die het gevolg is van onzekerheid en op zichzelf gericht zijn, en daarna zullen ze, na zo gefaald te hebben met hun opdracht, uiteindelijk uit de fysieke wereld worden verwijderd. Veel Dienaren moeten zich nog verenigen met gelijkgestemde zielen om aan het Ene Goddelijke Werk te beginnen. Zij moeten goed begrijpen dat een waarachtig spiritueel groepsverband een onaantastbaar beschermend energieveld schept dat al het kwaad effectief afweert, zodat hogere spirituele krachten de fysieke wereld binnen kunnen komen. Tijdens de onvermijdelijke aanval van de kwaadaardige en destructieve krachten zal zo’n energieveld voor elke groep een onmisbaar goed zijn. * * * De tegenkrachten kennen de wijsheid van het spreekwoord: “Voorzorg bespaart veel nazorg.” De broeders der duisternis hebben al eeuwen geleden de fundamentele uitgangspunten en bedoelingen van het goddelijk Plan voor de Aarde bekeken. Daarbij hebben ze vooral aandacht besteed aan deze huidige en afsluitende fase van de grote cyclus. Zo hebben ze zich voorbereid op wat in de Bijbel Armageddon* wordt genoemd. * Het woord ‘Armageddon’ betekent in feite de laatste en beslissende slag tussen de krachten van goed en kwaad, en dat is inderdaad een beschrijving die nu volkomen van toepassing is. Steeds meer bewuste en gevoelige mensen kunnen zien dat deze strijd nu al gaande is. Deze materialistische krachten gaan altijd in tegen spirituele ontwikkeling en zij volgen altijd de weg van de minste weerstand, en daarom beginnen zij hun kwaadaardige aanval op bepaalde personen al zo vroeg mogelijk, namelijk als de foetus in de baarmoeder nog bezig is zijn fysieke lichaam op te bouwen. Het is wetenschappelijk bewezen dat een ongeboren kind voor een belangrijk deel hetzelfde ervaart als de moeder, en daarom kan negatieve beïnvloeding van bepaalde personen (vooral Dienaren) al voor de geboorte beginnen, 156 namelijk via hun ouders. Zo’n opzettelijke beïnvloeding blijft als regel gedurende de hele kindertijd doorgaan, en veel Dienaren kunnen zich uit hun vroegste jeugd dan ook bijzonder traumatische gebeurtenissen herinneren. Bij nader onderzoek blijken deze gebeurtenissen vaak de reden te zijn van een bepaalde persoonlijke gesteldheid of een verzwakking die nog steeds bestaat. Zo wordt er in de kindertijd heel slinks een zaadje van angst in de persoonlijkheid van een Dienaar geplant. Dit grijpt het diepst in als het kind zes of zeven jaar oud is, want dan wordt de emotionele reactie in de persoonlijkheid geïntegreerd, en die raakt er dan permanent mee geïnfecteerd. Zo heeft het kwaad dan een eerste klap uitgedeeld, en het is dan de bedoeling om dat zaadje in het beïnvloedbare kind via zijn (of haar) omgeving te laten groeien. Die omgeving bestaat natuurlijk uit familie, vrienden en kennissen. De negatieve invloed van al die mensen wordt nog versterkt doordat die voortdurend wordt aangewakkerd door wezens die in de onzichtbare werelden leven en die, al of niet bewust, onder de vlag van de antichrist* werken. Emotionele of psychologische vergiftiging tijdens de vroege ontwikkelingsjaren van een kind kan dan ook makkelijk tot ernstige persoonlijkheidsstoornissen leiden, en die bieden op hun beurt weer een ingang voor de vertegenwoordigers van het kwaad, want zij gebruiken die stoornis om de Dienaar nog meer te infecteren met negatieve occulte beïnvloeding. Door zo de zwakheden van het imitatie-ego van de persoonlijkheid te vergroten, proberen ze het Dienaren onmogelijk te maken hun spirituele taak in het leven te vervullen. * De antichrist is niet een persoon of een wezen, en het is niet de ‘Duivel’ of ‘Satan’ die beiden niet echt bestaan, al zijn er wel vele entiteiten die er al heel lang genoegen in scheppen om deze Heer der Duisternis te personifiëren. De term ‘antichrist’ verwijst naar alle kwaadaardige intelligentie die zich in het universum manifesteert als tegenstander van de plannen van de Kosmische Christus, de Heer van de Wereld. Daarmee wordt niet Jezus als persoon bedoeld, maar een veld van hoogontwikkeld goddelijk Bewustzijn. De Kosmische Christus is een Groot Wezen van Liefde en Wijsheid, en één heel 157 klein straaltje kwam vanuit dit bewustzijn via de lagere voertuigen van Jezus onze wereld binnen, net zoals dat daarvoor gebeurde via bijvoorbeeld Krishna, de Avatar uit India. Maar dit gebeurde door de hele geschiedenis heen ook via veel andere grote Dienaren, en die kregen daarom de titel van Verlosser van de wereld. Het woord ‘Christus’ is afgeleid van het Griekse woord ‘Kristos’ wat De Gezalfde betekent. Onder hen die voor de antichrist werken, bevindt zich een grote groep wezens die zeer doelbewust bezig zijn. Sommigen van hen zijn zeer ver gevorderd op gebied van occulte kennis. Daarmee kunnen ze macht uitoefenen over minder ontwikkelde zielen en gebruik maken van bepaalde natuurkrachten. Anderen zijn zich er misschien niet van bewust hoe ze heimelijk gebruikt worden door de broeders der duisternis, maar allemaal hebben ze één ding gemeen: zelfzucht. De gevaarlijkste types onder hen hebben een onverzadigbaar verlangen naar macht, persoonlijk succes en heerschappij over anderen. Het is in feite hun aangeboren zelfzucht die het hun onmogelijk maakt om onderling een werkelijk permanente verbinding aan te gaan. Dat is ook de reden waarom de machten van de duisternis uiteindelijk altijd zullen moeten verliezen van de grotere verenigde kracht van diegenen die het Goddelijk Plan dienen, want zij vormen juist door hun vereniging de goddelijke Macht van Gerechtigheid. Een patroon dat bij Dienaren veel voorkomt is het jarenlang vervolgd en misbruikt worden door anderen die soms zelfs een volkomen irrationele haat voor hen koesteren. Dit wordt dan uitgelokt door onzichtbare entiteiten die zelf ook overgeleverd zijn aan de grillen en bevelen van de meesters van het kwaad. Zulke langdurige gewelddadigheden helpen Dienaren natuurlijk niet erg om een positieve en liefhebbende houding te ontwikkelen, en een groot aantal van hen laat dan ook allerlei vormen van psycho-emotionele instabiliteit zien, en dat was natuurlijk precies de bedoeling. Toch koos iedere Dienaar ooit vrijwillig voor de sluier van vergetelheid via fysieke belichaming, en we moeten niet vergeten dat elk van hen op dat moment volledig begreep en accepteerde dat hij hoogstwaarschijnlijk met zulke negatieve beïnvloeding te maken zou krijgen. Dit werd zelfs als een onontkoombaar aspect van hun 158 opofferende missie beschouwd. Alle Dienaren begrepen heel goed hoe kwaadaardige entiteiten angst, twijfel, boosheid en dergelijke in hun slachtoffers proberen te zaaien om hen daarmee gemakkelijk controleerbaar te maken. Maar ze weten ook hoe alle schade aan hun lagere bewustzijnsvoertuigen effectief kan worden genezen. Nu is het tijd dat Dienaren zich deze kennis weer herinneren, zodat zij beter voorbereid zijn om een wereld in nood te helpen. Desondanks kan het ook gebeuren dat Dienaren, zoals zo veel mensen tegenwoordig, onbewust pijnlijke ervaringen uit hun bewustzijn wegdrukken, omdat ze niet met zulke onaangename herinneringen te maken willen hebben. Toch zullen deze herinneringen bovengehaald moeten worden om op te kunnen lossen. Dit is deel van het herinneringsproces en onmisbaar om begrip, acceptatie en vergeving te kunnen vinden, want pas dan kan het volledig losgelaten worden en kan er genezing plaatsvinden. Dienaren die de weg gaan van zuivering en genezing zullen een groter vermogen ontwikkelen om anderen te helpen met hun genezingsproces. Bovendien is er voor de hele mensheid nu een ongekende genade beschikbaar vanwege de steeds sterker wordende stroom van Aquariusenergieën. Dat maakt een vlotte genezing en een snel en volledig herstel voor werkelijk ieder mens op Aarde mogelijk. Onzelfzuchtige dienstbaarheid is hiervoor de sleutel. We hebben al eerder gezegd dat de Aarde in deze eindperiode een erg druk punt is dat overal in het hele melkwegstelsel de aandacht trekt. Zowel goedwillende als kwaadaardige entiteiten leggen nu contact met hun afgevaardigden op Aarde voor hun goddelijke of juist zelfzuchtige bedoelingen. Veel Dienaren ontdekken dat ze mediamieke gaven hebben en dat ze zo boodschappen van allerlei bronnen kunnen ontvangen (of ‘channelen’, zoals dat tegenwoordig heet). Zij moeten goed beseffen dat zelfs als ze oprecht op dienstbaarheid voor anderen gericht zijn, ze desondanks op spiritueel minder geïnspireerde momenten nog steeds boodschappen en beïnvloeding kunnen ontvangen van entiteiten die allesbehalve verlicht zijn. Dit zullen dan leugens zijn, of op zijn best verstoringen van de Waarheid. 159 Channelen, zoals dat tegenwoordig veel gedaan wordt, is een occult vermogen op laag niveau. Het is een van de eenvoudigste ‘spirituele paden’. Het stelt weinig eisen en daarom heeft het een verwaarloosbaar kleine invloed op de evolutionaire ontwikkeling, en het helpt Dienaren niet in het minst met hun belangrijkste taak op Aarde, namelijk het inroepen van goddelijke energie en deze aan de wereld doorgeven. Contact met het goddelijke is heel iets anders, en dit is altijd het belangrijkste doel geweest van elke serieuze spirituele aspirant, en dat geldt al helemaal voor ontwakende Dienaren. Omdat dit de meest directe manier van communiceren met de Goddelijke Geest is, verleent dit iemand het voorrecht om zuivere inzichten te mogen ontvangen en over een feilloze intuïtie en betrouwbare wijsheid te kunnen beschikken. De behoefte om nog informatie te verkrijgen via het communiceren met andere wezens verdwijnt hiermee volkomen. Omgekeerd kan channeling om allerlei redenen wel een zeer schadelijke invloed hebben op iemand die het pad van heilige dienstbaarheid volgt, en als contact met het goddelijke eenmaal is bewerkstelligd, is het toch totaal overbodig*. * We willen niet ontkennen dat er ook nauwkeurige en erg bruikbare informatie ontvangen wordt door betrouwbare mediums. Maar toch moeten we niet vergeten dat dit alleen maar informatie is. Channeling vormt op zichzelf niet een weg van spirituele ontwikkeling. Alle vormen van channeling leiden af van werkelijke spirituele ontwikkeling, en juist voor Dienaren houdt channeling tegenwoordig veel risico’s in. Bovendien is de trance waar minder ontwikkelde mediums zich dan in brengen een zeer onwenselijke toestand, vooral in deze tijd, want het scheidt het medium van zijn eigen ziel, en daarmee valt hij ten prooi aan ongezonde en materiële krachten waar het astrale vlak – het rijk der illusies – mee vol zit. Om veilig en intelligent gebruik te kunnen maken van channeling is het heel belangrijk dat men eerst onderscheidingsvermogen en zuiverheid van hart ontwikkelt. Als men dat blijft nalaten, dan zal een werkelijk spiritueel mediumschap tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld een zeldzaam verschijnsel blijven. Het merendeel van de in 160 channeling geïnteresseerde mensen is naïef, gretig en opgewonden, en dit, gekoppeld aan de argeloosheid, de trots en de zelfzucht van vele mediums, maakt dat grote groepen mensen bloot komen te staan aan ernstige gevaren, omdat dit voortduend onheilige krachten op de wereld loslaat. We kunnen er niet genoeg de nadruk op leggen dat er tegenwoordig allerlei kwaadaardige en doortrapte wezens in de subtiele sferen leven die in contact proberen te komen met gevoelige mensen om hen als instrument te gebruiken voor het uitvoeren van hun boosaardige plannen, net zoals de welwillende krachten in dienst van het Goddelijk Plan juist naar onzelfzuchtige en toegewijde harten zoeken om hen te helpen met het goddelijk Werk op Aarde. De nieuwe energieën stimuleren de lagere psychische vermogens van Dienaren, en als deze zich daardoor beginnen te ontwikkelen, dan zullen kwaadaardige intelligenties maar al te graag inspelen op dingen waar engelen zich juist nooit mee zullen inlaten. Als er ook maar een spoortje zelfzucht in het bewustzijn van het medium aanwezig is, dan loopt hij of zij grote kans om bedrogen en gebruikt te worden, of zelfs het slachtoffer van permanente bezetenheid. De omstandigheden hiervoor zijn nu, aan de vooravond van de Nieuwe Dag, erg vruchtbaar, want de mensheid is erg onnozel en haar verlangen is zo sterk. Onwenselijke occulte overheersing kan makkelijk optreden via de negatieve synergie die ontstaat bij groepen mensen die het mogelijk heel goed bedoelen, maar niet goed voorbereid zijn. Dit kan dan leiden tot bezetenheid van de hele groep, en tegenwoordig zijn er inderdaad bepaalde mediums die, samen met sommige van hun trouwe volgelingen, hard op weg zijn naar de psychiater! Toch is liefhebbende hulp en volledige bescherming altijd in de buurt, zelfs op deze duistere planeet. Het onzelfzuchtig inroepen van hulp bevordert niet alleen een nederige en dienstbare houding, het zal ook altijd de aandacht van het goddelijke trekken, en hulp zal daarom ook altijd voorhanden zijn. Als mensen oprecht en met heel hun hart toegewijd zijn aan het bieden van spirituele hulp aan anderen, dan is een oppervlakkige occulte aanval over het algemeen het ergste dat negatieve entiteiten hun kunnen aandoen. Het succes van een aanval 161 van de duistere krachten is recht evenredig met de mate waarin het slachtoffer op zichzelf gericht is. Zelfzuchtige gedachten en emoties leiden alleen maar tot verlaging van de frequentie van iemands bewustzijn, en dat maakt iemand tot een makkelijk slachtoffer van kwaadwillende entiteiten. * * * Het is overduidelijk dat er op Aarde al heel lang een extreem patriarchale onbalans heerst. De aangeboren creatieve en intuïtieve kwaliteiten van de vrouwelijke geest worden al eeuwen door de verwrongen mannelijke waarneming gevreesd, en daarom worden vrouwen al net zo lang onderdrukt, overheerst en vervolgd. Er moet evenwicht komen in een wereld waar de mannelijke kracht zo veel controle heeft, en daarom heeft de meerderheid van de Dienaren ervoor gekozen om nu als vrouw te incarneren*. Zij komen deze verandering brengen. Als dappere afgezanten van de Nieuwe Geest brengen zij een zeer hoge concentratie van vrouwelijke kracht naar de planeet die het patriarchale probleem voor eens en voor altijd zal oplossen. Dit zal de hoognodige balans en harmonie herstellen waarmee iedereen in de Nieuwe Wereld gebaat zal zijn, zowel mannen als vrouwen. In de tijd tot de Grote Overgang, dus zolang de mannelijke overheersing van de hele planeet nog voortduurt, zullen vrouwelijke Dienaren een deel van de pijn van de collectieve onderdrukking ervaren die zoveel vrouwen eeuwenlang hebben gevoeld. Desondanks zijn ze ervan verzekerd dat hun langverwachte moment van bevrijding en overwinning nu nabij is. * Het uitzaaien van het Nieuwe Wereldbewustzijn vraagt veel minder mannelijke Dienaren dan vrouwelijke. We willen hierbij opmerken dat dit een principe is dat overal in de Natuur voorkomt. Heel veel levensvormen over heel de wereld laten dit principe zien. Het is een aspect van de Wet van Reproductie. Een gigantisch aantal klassen dieren, vissen, vogels en insecten (en ook de mens) laten zien dat er met één seksuele vereniging miljoenen zaadcellen vrijkomen om de vrouwelijke eicel te bevruchten. De geboorte van het Nieuwe Wereldbewustzijn is natuurlijk een esoterisch gebeuren, maar het volgt dezelfde principes als al die levensvormen. Met andere 162 woorden: het vraagt slechts één mannelijke Dienaar om een groot aantal levensvonken te produceren. Al die levensvonken kunnen heel veel vrouwelijke Dienaren spiritueel bevruchten en dat zal het Nieuwe Wereldbewustzijn laten ontstaan. Vrouwelijke Dienaren voelen zich vaak aangetrokken tot partners die grote behoefte hebben aan liefde, genezing en persoonlijke aandacht, maar die ook negatieve karaktereigenschappen bezitten zoals bijvoorbeeld het syndroom van mannelijke dominantie. Er schuilt groot gevaar in zulk medeleven dat gepaard gaat met emotionele gehechtheid, zelfs al maakt het bij vrouwen vaak deel uit van het persoonlijk programma om zelf deze dingen direct te ervaren. Een blind verlangen naar dienstbaarheid kan leiden tot uiterst schadelijke relaties waarin de vrouwelijke partner gevaar loopt om volledig overschaduwd te worden. Als zij een man probeert te helpen die haar liefde niet kan ontvangen, wordt zij vaak volledig van haar levenskracht beroofd, want de uitwisseling tussen hun chakra’s werkt verzwakkend en haar aura wordt besmet met negatieve energieën. Het kwaad gaat moeiteloos en efficiënt te werk via mannen die de gewoonte hebben het lagere zelf te manifesteren, en het gebeurt maar al te vaak dat vrouwelijke Dienaren door hun kenmerkende neiging tot dienstbaarheid en hulpvaardigheid het slachtoffer worden van misbruik. Dit kan makkelijk veel psycho-emotionele schade veroorzaken. Te lang blijven hangen in ongezonde relaties die niet verbeteren kan fataal zijn voor de missie van een Dienaar, en veel vrouwen zullen merken dat zij tijdens de komende veranderingen hun relaties moeten beëindigen en hun partners moeten verlaten. * * * De mensheid ontwaakt en de Oogsttijd nadert, en dat is de grootste spirituele kans uit de hele geschiedenis van de Aarde, en daarom zijn leden van de kwaadwillige intelligenties nu ook opvallend bereidwillig om naar voren te treden en zich bij het grote publiek aan te kondigen als spirituele leraren en genezers. Zij zijn goed doorkneed in het verbergen van hun ware intenties met een sluier van allerlei inspirerende melodrama’s en op het gevoel werkende 163 misleidingen. Eén van hun favoriete en meest gebruikte listen is het zich voordoen als heilige boodschappers, want zij kennen de gretigheid van de mensen maar al te goed, net als hun verlangens en hun trots. Vaak verpersoonlijken zij de kwaliteiten van ware Dienaren van het Goddelijk Plan, en stellen ze zich trots voor als walk-ins, engelen, starseeds etc. Ze publiceren opwindende en gezaghebbende boeken, ze geven lezingen en workshops aan grote groepen mensen, en ze brengen dingen tot stand die oppervlakkig gezien inderdaad voor de mensheid van waarde lijken. Velen van al deze mensen die onware leerstellingen in de wereld verspreiden, zijn voor onbewuste mensen tegenwoordig des te overtuigender, omdat ze zelf geloven wat ze vertellen, en omdat ze vaak ook inderdaad de beste bedoelingen hebben. Maar als zij dat doen en denken het Goddelijk plan daar werkelijk mee te dienen, dan zijn ze vanwege hun kortzichtigheid, onwetendheid en in wezen zelfzuchtige motieven weinig meer dan menselijke marionetten voor de broeders der duisternis. Andere moderne leraren zijn zich juist wél heel goed bewust van hun diepere motieven, en deze motieven zijn altijd gericht op het opwekken van verlangen, gehechtheid en blinde gehoorzaamheid, of bedoeld om anderen in een ondergeschikte positie brengen, en ga zo maar door. Deze bedriegers proberen met opzet alles te blokkeren wat waar en heilig is, en daarom vinden zij het heerlijk om verlokkingen te scheppen met dingen die het persoonlijke zelf aantrekkelijk vindt. Deze mensen zijn precies het tegenovergestelde van alles wat werkelijk, goed en waarachtig is, en ze zijn er vooral op uit om Dienaren van hun Pad af te leiden. Zij weten heel goed dat Dienaren die nu ontwaken hun nieuwe verruimde bewustzijn proberen te begrijpen, en daarom doen ze veel moeite om de waarheid over het ontwakingsproces flink te vertroebelen en daarmee zoveel mogelijk Dienaren te misleiden. Dit doen ze door indrukwekkende, maar onjuiste en vaak ingewikkelde filosofische systemen aan te bieden in plaats van de Waarheid. Deze theorieën lijken in de ogen van veel mensen zeer behulpzaam en authentiek, maar ze zijn in feite bedoeld om een subtiele hartstocht op te roepen naar het vervullen van hun eigen verlangens, want dat verlaagt de frequentie van hun bewustzijn 164 en maakt hen machteloos, blind en afhankelijk. Deze geslepen bedriegers proberen op zijn minst de missie van de Dienaren te neutraliseren, maar het liefst zouden ze alles volledig afbreken en vernietigen wat in lijn is met het Goddelijk Plan voor de Aarde. Zij verspreiden allerlei buitengewoon interessante informatie, want het is deel van hun plan om zo veel mogelijk mensen, groepen en organisaties te verstrikken en af te leiden van de uiterst simpele, onveranderlijke en spiritueel betrouwbare boodschap van liefde en dienstbaarheid. Misschien laten ze zelfs wel wonderbaarlijke genezingen zien en demonstreren ze allerlei psychische vermogens, om daarmee het vertrouwen van naïeve mensen te wekken en hun daarmee tot trouwe volgelingen te maken. Alleen, wat sommigen als wonderbaarlijk beschouwen, is eigenlijk niet meer dan een metafysische wet die maakt dat natuurkrachten voor dit doel gebruikt kunnen worden. Vertrouwen werkt als een geleider en versterker, en dat maakt deze dynamiek mogelijk. Net zoals elektriciteit – dat potentieel ook overal aanwezig is – alleen werkzaam wordt via een geleider, zo worden ‘bovennatuurlijke krachten’ alleen effectief via geloof of vertrouwen. Dit kan het geloof zijn in een menselijke leraar, of in de goddelijke intelligentie die immanent in de Schepping aanwezig is, maar het kan ook het geloof in een ideaal of in iemands eigen spirituele aard zijn. De geschiedenis bewijst dat blind vertrouwen makkelijk en vlug opgeroepen kan worden bij lichtgelovige en behoeftige mensen. Als iemand nog geen werkelijk goddelijke ervaring heeft gehad, dan kent hij alleen nog het zoeken naar bevrediging van het zelf, en zo’n uitgelaten en hoopvolle zoeker zal dan snel lagere astrale ervaringen en paranormale verschijnselen aanzien voor spirituele openbaringen en heilige wijsheid. De sluwe entiteiten zijn gezworen vijanden van waarheid en rechtschapenheid, en zij begrijpen maar al te goed hoe ze een op zelfzucht gebaseerd vertrouwen kunnen uitbuiten, want het werkt als een soort vacuüm dat alle omringende krachten naar zich toe trekt. Zij zenden deze mens – of zelfs hele groepen mensen die met hen verbonden zijn – allerlei etherische en astrale energieën die alleen maar imitaties zijn van de hogere krachten, en dat is dus waar dan in feite het vertrouwen in wordt gelegd. 165 Het is een feit dat spirituele en religieuze leiders net zozeer afhankelijk zijn van het vertrouwen van hun aanhangers om hun machtige positie en charisma te verkrijgen en te behouden, als dat hun aanhangers afhankelijk zijn van de inspiratie die ze aanvankelijk misschien van hun leiders ontvangen. Als deze symbiose eenmaal bestaat, kan hij makkelijk verder groeien, en dan zullen er nog meer aspiranten beïnvloed worden als zij zich aangetrokken voelen tot (of zelfs magnetisch aangetrokken worden naar) de psychisch geladen atmosfeer die in dergelijke groepen zo gebruikelijk is. De daaruit volgende toename van de kracht van de synergie zal direct in verhouding staan tot de emotionele investering van de groep, en ook met de wil en het manipulerende vermogen van de leider(s). Er wordt een groot geheel aan krachten opgewekt als mensen hun vertrouwen richten op een spirituele ‘meerdere’, en het is niet moeilijk om te zien hoe dit hem tot een centrum van macht maakt die ver voorbij zijn eigen persoon reikt. Daar komt nog bij dat deze krachten tegelijkertijd als een prachtige geleider werken voor de broeders van de duisternis, die zo onze wereld kunnen komen beïnvloeden. Zelfzuchtige spiritualiteit is imitatiespiritualiteit, en die verspreidt zich tegenwoordig als een epidemie over de hele wereld, zowel in de New-Agebeweging als in de traditionelere religieuze kringen. Religieuze tussenpersonen en spirituele leiders bestaan tegenwoordig nog steeds omdat de mensen de universele wetten niet kennen. Zo lang die blindheid in de wereld blijft bestaan, zullen zwarte magiërs, valse spirituele leraren en pseudo-religies zich blijven verspreiden als antwoord op het verlangen van de mensen. Een snel groeiend aantal valse profeten en gewetenloze mystici krijgt overal ter wereld steeds meer invloed, en vanwege de overal heersende naïviteit en begeerte van de mensheid kunnen deze magiërs gebruik maken van occulte krachten. Zij doen dat echter niet voor het goed van iedereen, maar voor hun eigen zelfzuchtige bedoelingen, en daarmee leiden zij veel mensen steeds verder van de goddelijke Waarheid en een echte spirituele ervaring vandaan. Zij bieden een koud licht dat verbluffend overtuigend kan zijn voor mensen die niet in hun hart kijken om de goddelijkheid ervan te verifiëren. Deze nep-Dienaren laten de 166 voorspelling uit het Nieuwe Testament uitkomen waarin gezegd wordt dat tegen het einde der tijden “zelfs de wijzen zullen verdwalen” en dat de waarheid over het verspreiden van het Nieuwe Wereldbewustzijn sterk verdraaid zal worden. Op dit late moment in de eindfase van het Goddelijk Plan voor de Aarde is het van het grootste belang dat Dienaren naar hun geweten luisteren, want dat is hun innerlijke stem van het Goddelijke. Ze zouden alleen de hoogste en de meest onzelfzuchtige dingen na moeten streven en vol vertrouwen hun persoonlijk programma volgen. Zo zullen ze veilig langs alle voetangels en klemmen worden geleid, die speciaal voor hen op het pad gelegd zijn. Zulke hindernissen zullen iemand nooit om de tuin kunnen leiden als hij ware Kennis heeft verworven en gericht is op het helpen van de wereld. Nu komt de Aardse missie van de Dienaren tot een hoogtepunt, maar alle misleiding en spirituele inertie met betrekking tot die missie maakt dat veel Dienaren moeite hebben de Waarheid te ontdekken en bevrijding te vinden voor anderen en zichzelf. Daarom is het onvermijdelijk dat ze net zulke klappen te verduren krijgen als de martelaren van vroeger. De botsingen in het leven maken de mens echter sterk, en het staal van de ziel wordt gehard in het vuur van de Aardse ervaring. De uitdaging van een Dienaar betekent dat hij er af en toe schijnbaar helemaal alleen voor komt te staan. Maar toch, voor degenen die vol vertrouwen tot het eind toe blijven volharden in toewijding aan de Ene Grote Zaak, zij die zich nooit laten afschrikken door lasterlijke beschuldigingen, noch aangedaan zijn door het gif dat het stervende monster in zijn laatste wanhopige stuiptrekkingen nog weet uit te spugen, voor hen is succes verzekerd. “De storm der wrake komt; gij zult mishandeld worden door de schriftgeleerden en de Farizeeërs, door de hogepriesters en de kenners der wet. Zonder enige aanleiding zult gij voor het hof gesleept en in de cel geworpen worden; gij zult gestenigd worden; gij zult geslagen worden in de synagogen, gij zult veroordeeld worden ten overstaan van de heersers van deze wereld, en gouverneurs en koningen zullen U ter dood veroordelen. Maar gij zult niet wankelen en gij zult getuigen voor waarheid en rechtvaardigheid. En wanneer deze tijden aanbreken, laat wijsheid dan Uw leidsman zijn; koester 167 geen wrok. Wrok maakt de boosheid van de slechte mensen sterker en deze onverlaten der Aarde kennen geen gevoel voor recht en genade. Door echter acht te slaan op wat gij zegt en doet, en te vertrouwen op de leiding van de Heilige Adem kun gij Uw gevoel voor recht en genade laten groeien. Zo kunt gij de boosheid van de mens gebruiken om de Heer te prijzen.” – Jezus (uit: Het Aquariusevangelie van Jezus de Christus). Het grote risico Dienaren zullen een aanzienlijke beloning ontvangen voor hun diensten die ze op Aarde verrichten. Vanwege de vele beproevingen en uitdagingen waar ze vooral in deze periode op de planeet mee te maken hebben, zullen Dienaren die ijverig hun taak volbrengen, een grote spirituele groei meemaken. Niettemin houdt de afdaling in de derde dichtheid tegelijkertijd ook een groot gevaar in, vooral voor die Dienaren die al lang geen leerervaringen op het fysieke vlak meer nodig hebben. Iedere ziel wordt hier blootgesteld aan de grote verleidingen en de negatieve invloeden van deze duistere planeet, en daarom lopen ze allemaal beslist gevaar om nieuw en ongewenst karma op te doen. We kunnen de Aarde beschouwen als een soort school voor een intensieve training waar iedereen snel vooruitgang kan maken, als hij verstandig reageert op de gelegenheden die zich voordoen, en dat is heel geschikt voor Dienaren die positief en onzelfzuchtig reageren op hun weksignalen. Echter, het grote gevaar dat er voor Dienaren op Aarde dreigt, is het gevaar van feitelijke spirituele terugval, en alle Dienaren hebben dit zeer reële gevaar onderkend voordat zij verkozen te incarneren. Dienaren worden zelf voortdurend negatief beïnvloed door de tegenwerking die overal op Aarde aanwezig is, en daardoor zijn er veel Dienaren die met hun bewustzijnsfrequentie net rond het niveau schommelen dat geldt als het minimum voor de Oogst uit de derde dichtheid – soms zitten ze er zelfs onder. Dit komt vooral door spirituele luiheid, dus door vergetelheid waar ze zelf 168 verantwoordelijk voor zijn. Er zijn vandaag de dag veel Dienaren die erg weinig besef hebben van hun identiteit en taak in de wereld, en zij laten het na zich te wijden aan het welzijn van de mensheid door anderen te helpen zich naar de Nieuwe Dageraad te verheffen. In hun inertie lopen ze gevaar hun persoonlijke missie te riskeren en een aantal van de positieve effecten teniet te doen die zij zelf misschien wel in vele incarnaties hebben opgebouwd. Bovendien laten ze zo hun groepsziel in de steek. Maar het ergste, want ronduit verwoestende gevolg dat een Dienaar die blijft slapen overkomen kan, is dat hij voor onbepaalde tijd – misschien wel onherroepelijk – terecht komt tussen de dralende stroom zielen die niet aan de vereisten voor de Oogst kunnen voldoen. Dienaren die in hun vergetelheid nieuw karma hebben opgedaan lopen niet alleen het gevaar dat ze zelf de Oogst mislopen, maar ook kunnen ze door de wet van karma gedwongen worden om in de toekomst op een andere fysieke planeet te reïncarneren, samen met de rest van de mensheid die het niet gehaald heeft. Dit is het grote risico dat alle Dienaren hebben genomen, toen ze vanuit hun oorspronkelijke dichtheid afdaalden om de mensheid bij te staan met haar overgang in deze tijd. Het is een waagstuk dat het grote risico inhoudt om een onbepaald aantal incarnaties te moeten doorbrengen in een lager niveau van bestaan, veel lager dan het niveau waar ze vandaan kwamen toen ze aan hun vrijwillige missie begonnen. Daarom is het van het grootste belang dat nog niet ontwaakte Dienaren de hulp aanvaarden van leden van hun eigen of een verwante groepsziel, als die naar hen toe geleid worden om ze in deze uiterst kritieke periode bij hun ontwaken te assisteren. Het gevaar om karmisch aan het fysieke vlak gebonden te raken is het grootste risico dat Dienaren moeten nemen, want gevallen Dienaren zullen met een enorme vertraging op de eeuwige weg van het leven worden geconfronteerd als ze na de planetaire deadline van de Aarde moeten vertrekken. Iedere bewust liefdeloze gedachte, gevoel of handeling schept ongunstige karmische gevolgen. We kunnen er niet genoeg de nadruk op leggen dat het een bittere noodzaak is dat Dienaren de aard van de ernstige gevaren van hun missie goed begrijpen, want ze zijn er voortdurend aan blootgesteld. 169 Ook is het voor hen van vitaal belang dat ze de kansen die deze gevaren bieden, goed kunnen herkennen. Om hun doel te bereiken, moeten Dienaren de illusie van afgescheidenheid die inherent is aan de ervaring van de derde dichtheid leren doorzien, en ook zullen ze veel moeten accepteren en door alle schijnbare dualiteiten heen blijven liefhebben. Liefde is voor Dienaren het grootste hulpmiddel om het proces van spirituele herinnering te stimuleren, en iedereen zou goed moeten beseffen dat alleen werkelijk onbaatzuchtige liefde vrij is van karma! Voor de kosmische wet geldt de onverbiddelijke eis dat alle karma in balans gebracht moet worden in dezelfde dimensie als waarin die is opgedaan: “Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” Op dit moment zijn er veel Dienaren die wankelen op de rand van de diepe afgrond tussen succes en falen. Velen van hen hebben in hun vergetelheid inderdaad op Aarde nieuw en ongunstig karma opgedaan, in deze incarnatie of in vorige levens. Het is van het grootste belang dat deze mensen goed begrijpen dat ze in een periode van ongekende genade leven, en dat al hun oude karma vlugger dan ooit tevoren opgelost kan worden als ze vandaag de juiste keuzes maken. De Aquariusenergieën zijn uiterst behulpzaam voor het vlot oplossen van hinderlijke psychologische en emotionele patronen. Maar als Dienaren zich niet voorbereiden om genade te ontvangen, dus als zij op zichzelf gericht blijven of vanuit onwetendheid blijven reageren op de symptomen van zuivering, dan laten zij dus na om alle karmische schulden voor de Dag des Oordeels te vereffenen. Dan zullen zij zich ook zeker niet aan kunnen sluiten bij de groepsziel waar zij ooit deel van waren, want die bereidt zich voor om zich te verheffen naar de volgende fase van evolutionaire ervaring die hij als collectief verdiend heeft. Het is in het evolutionaire proces onvermijdelijk dat de groepsziel weer aanspraak zal maken op zijn lang geleden gemaakte investering, en dan zullen de aangetaste delen van zichzelf (d.w.z. de Dienaren die karmisch besmet zijn geraakt) wel moeten worden buitengesloten van de promotie van het grotere geheel. Deze Dienaren zullen van hun groepsziel afgescheiden worden vanwege onopgelost karma dat 170 een integraal deel van hun bewustzijn is geworden, en volgens de wet zullen zij dan in de sferen van de lagere frequenties moeten incarneren om hun nieuw opgedane karma in balans te brengen. Zo’n degradatie betekent voor de reis van deze Dienaren een aanzienlijke vertraging, al kan men nooit zeggen hoe lang precies. Een dergelijke vertraging is ongetwijfeld ernstig en onfortuinlijk te noemen, maar de Wet van Evenwicht verleent geen clementie en er zal dus geen uitzondering worden gemaakt voor de Dienaren die het niet halen. Zulke aangetaste Dienaarzielen worden noodgedwongen buitengesloten van de doorgaande stroom van het leven van hun groep, want zij hebben duidelijk behoefte aan nog meer ervaring in de lagere werelden. Die ervaring zullen ze dan ook krijgen, al kan dat misschien wel ontelbare extra levens in deze grove sferen betekenen; vele daarvan zullen triest zijn en veel leed inhouden. Dit schetst de slechtst mogelijke afloop van de missie van een Dienaar, namelijk dat hij verloren raakt tussen andere achterblijvende zielen die ook voor onbepaalde tijd de Nieuwe Wereld niet zullen kunnen betreden. Maar laten we hier nogmaals stellen dat iedere Dienaar nu overal ter wereld de kans wordt geboden de Nieuwe Wereld binnen te gaan vanwege de ongekende genade die bij deze periode hoort. Moge werkelijk iedere Dienaar de roep tot dienstbaarheid horen, en mogen zij hun vrije wil wijs en onzelfzuchtig gebruiken, want dan zullen zij een goede bijdrage leveren aan de komende Overwinning der Tijden. Moge alle Dienaren zo hun eigen spirituele promotie bij de Oogsttijd verzekeren. Nieuwe leringen en een nieuwe weg Alles wat er tegenwoordig nieuw verschijnt op het gebied van spiritualiteit, filosofie, religie en wetenschap staat in scherp contrast met de oude en verouderde normen. Dit laat zien dat er zich nu op reusachtige schaal een belangrijke tweedeling aan het ontwikkelen is. De kloof tussen de oude en de nieuwe wereld wordt steeds wijder, en in de fysieke wereld begint dat nu ook duidelijk zichtbaar te worden. 171 Deze scheiding is overduidelijk voor iedereen die weet wat er gaande is en die de aanwijzingen herkent van wat er komen gaat. Een nieuwe bestaansorde neemt steeds vastere vormen aan, omdat de frequenties van de Aarde stijgen en omdat er nieuwe en subtiele, maar zeer invloedrijke krachten op de onzichtbare bestaansvlakken van onze planeet naar binnen stromen. Ook groeit er een nieuw bewustzijn en hebben de mensen meer aandacht voor de onderlinge verbondenheid van de hele Schepping. Achterhaalde gebruiken uit het verleden tonen duidelijk hun gebreken ten opzichte van de nieuwe realiteiten, en daarmee verliezen ze hun betekenis. Ze zullen steeds verder leegbloeden tot ze uiteindelijk volledig en voor altijd van de Aarde verdwijnen. Het oude zal het nieuwe niet kunnen weerstaan, want het Goddelijk Plan bestaat nou juist uit deze vernieuwing. Er begint nu een volledig nieuw levensparadigma in het bewustzijn van de planeet te dagen, en iedereen die de nieuwe waarden herkent en ze in praktijk brengt, zal veel leren van de ondergang van het oude. De mensen die zich tot het nieuw ontluikende wereldparadigma aangetrokken voelen zoeken er naarstig naar, want zij willen er meer van weten. Iedereen zou deze zoektocht naar een nieuw en beter begrip ondernemen als hij niet zo opgeslokt werd door allerlei wereldse afleidingen, want de impuls om te gaan zoeken en te groeien is een essentiële eigenschap van de goddelijke ziel. Die impuls is dus in iedereen aanwezig. Bewust worden van de enorme mogelijkheden van spiritueel zoeken betekent ergens lucht van krijgen, een spoor ruiken. Zonder zo’n spoor leiden we eigenlijk een leeg en doelloos leven. Als we starheid en stagnatie willen voorkomen en spirituele vooruitgang mogelijk willen houden, dan zullen we altijd een open en onderzoekende houding moeten bewaren. Dat is ook het aangeboren en natuurlijke instinct van een kind. Zonder dat instinct zou het nooit emotioneel, mentaal of spiritueel kunnen groeien. Evenzo is het voor de spirituele ontwikkeling van een volwassene essentieel dat hij blijft zoeken naar een diepere betekenis in het leven. Het nalaten van het zoeken naar een hoger doel dan overleven, genoegens beleven en voortplanten 172 staat gelijk aan de spirituele dood. Zoeken is daarom synoniem aan vooruitgang en zal uiteindelijk iemands levensdoel onthullen. Dienaren zullen net als alle andere mensen in de schaduwen van onwetendheid opgesloten blijven als zij niet compromisloos naar Waarheid blijven zoeken. Juist het zoeken zet krachten in beweging die hem bepaalde geheimen zullen ontsluieren zodra hij er klaar voor is om die te ontvangen. Het leven antwoordt dan alsof het werd uitgenodigd. Door zelf initiatieven te nemen voor het groeiproces naar een ruimere spirituele realiteit, wordt het intuïtieve vermogen vanzelf gestimuleerd, en met het verruimen van het inzicht in de realiteit zal de frequentie van het bewustzijn stijgen. Dit is wat alle profeten, zieners en heiligen vertellen, ongeacht welke culturele achtergrond zij hebben. Zij roepen allemaal heel natuurlijk en spontaan Openbaringen op met hun nederige zoektocht naar het Bestaan. Alle vruchten van alle ware religieuze of spirituele wegen zijn zo gegroeid. Het Grote Juweel der Waarheid heeft vele facetten, en allemaal weerkaatsen zij het Ene Licht van de Universele Geest. Pioniers uit vele volkeren hebben met hun hart en ziel uiting gegeven aan al deze reflecties van de Ene Waarheid. Deze reflecties zijn dan ook op heel verschillende manieren uitgedrukt, afhankelijk van allerlei factoren zoals het sociale perspectief, de etnische invloed en de periode in de geschiedenis (en dus ook het ontwikkelingsniveau van de mens), en natuurlijk ook van de persoonlijke aard van degenen die ooit vele mensen tot een helderder bewustzijn hebben geïnspireerd. Zo lang de evolutionaire stroom door blijft gaan, zullen er altijd nieuwe religies, kosmologieën en spirituele filosofieën ontstaan, en dat zullen allemaal karakteristieke uitingingen zijn van de onveranderlijke Tijdloze Wijsheid: de Eeuwige Waarheid. De mensheid heeft echter nogal de gewoonte om te knoeien met dingen die al volmaakt zijn, en daarom zijn alle ware religieuze leerstellingen in de loop der tijden herhaaldelijk verkeerd uitgelegd en besmet. Dit is soms zelfs eeuwenlang doorgegaan – door iets toe te voegen en iets anders eruit te halen, of door het af te zwakken of juist te overdrijven. Het komt altijd neer op het veranderen van de 173 simpele waarheden die in bepaalde authentieke en erkende religieuze werken verkondigd worden. Dit is tot op de dag van vandaag altijd zo gegaan, zelfs al zweren er tegenwoordig miljoenen dat hun gekozen leer of ‘evangelie’ zuiver en onaangetast is. Het is ook heel kenmerkend dat vaak juist diezelfde aanhangers er snel bij zijn om de tekortkomingen en onjuistheden van andere religies aan te wijzen – waarschijnlijk omdat zij hun eigen religie niet zo goed begrijpen. Een dergelijke instelling is natuurlijk de oorzaak van alle spanningen tussen de religies, en van allerlei segregaties, oorlogen en vervolgingen. Er is niets verkeerds aan religie, maar wel aan het onjuist en kortzichtig interpreteren van religieuze leerstellingen, en daarom is er nu weer dringend behoefte aan frisse, ware en zuivere spirituele leringen. Deze leringen zullen de heilige Essentie uitdrukken en deze van de oude religieuze dogma’s ontdoen. Zo zullen ze alle verschillende expressies van de Ene Universele Waarheid helpen verenigen, want die Waarheid ligt aan de basis van alle ware religieuze leringen, zowel die uit het verleden, als die uit het heden en de toekomst. “Laten we niet bang zijn om al het onbruikbare uit onze religie te verwijderen, zowel alle materiële en tastbare dingen, als alles wat vaag en onduidelijk is. Hoe meer we de spirituele kern ervan kunnen zuiveren, hoe beter we de ware Wet van het Leven zullen begrijpen.” – Tolstoy. Ook Tswang Tse zei iets dergelijks: “Men moet niet denken dat een religie waar is omdat hij oud is. Integendeel, hoe langer de mensheid leeft, hoe meer de ware Wet van het Leven duidelijk voor haar wordt. Ervan uitgaan dat wij in onze tijd hetzelfde moeten geloven als onze grootvaders en voorouders, is hetzelfde als denken dat een volwassene kinderkleren kan blijven dragen.” Tijden veranderen, net als bewustzijn. Het loont dan ook zeer de moeite – het is zelfs een noodzaak – om onze vaten voor te bereiden, zodat ze de nieuwe wijn kunnen bevatten die zo rijkelijk vanuit de hemelen over iedereen uitgegoten wordt. Als een vat vol of gesloten is, kan er geen nieuwe wijn meer bij. Daarom blijven de kinderen van 174 de Nieuwe Wereld open staan voor nieuwe dingen. Zij staan altijd klaar om nieuwe waarheden meteen te herkennen en ze verlangen er hevig naar de waarheid der tijden direct te leren kennen. Ze bereiden zich voor, niet alleen om de Nieuwe Weg in te slaan als het menselijk bewustzijn zich ontwikkelt, maar ook om de nieuwe ideeën die de oude zullen vervangen bekend te maken, want het nieuwe leven presenteert ze voortdurend, in een gestage stroom. Deze ideeën bezitten een kracht die de oude ideeën verdrijft, en daarom zijn ze de natuurlijke tegenstander van het oude en verouderde – hier kunnen alle Dienaren over meepraten – maar in de nieuwe cyclus zullen ze veel beter in de behoeften van de mensen voorzien. Thoreau beschrijft het zo: “Wat is het toch verbijsterend dat van alle hoogstaande openbaringen der waarheid alleen de oudere getolereerd en erkend worden, juist die openbaringen die het minst beantwoorden aan de behoeften van onze eigen tijd, terwijl men daarentegen iedere directe openbaring, iedere oorspronkelijke gedachte als waardeloos beschouwt en deze soms zelfs veracht.” Mensen die nu ontwaken zullen zich richten op het achterlaten van alles dat onbelangrijk en overbodig is, alles dat niet beantwoordt aan de behoeften van het moment. Verder richten zij zich op het ontvangen van die hemelse Kracht die alles wat overtollig is wel moet afbreken en vernietigen. Ontwakende Dienaren staan daarom ook klaar om aan het werk te gaan als toegewijde Dienaren van het Goddelijk Plan, want dat plan is juist in harmonie met alles wat nieuw en wel relevant is. Zij reiken de mensheid vol medeleven de hand door iedereen de ware Aquariusvisie te laten zien, en zo leven zij oprecht in overeenstemming met hun doel op Aarde. De invloed van de Aquariusenergieën op het bewustzijn van de mensheid maakt dat veel mensen zich geïnspireerd voelen om actief op zoek te gaan naar de Waarheid zoals die geldt voor het huidige niveau van ontwikkeling in de wereld. We hebben al eerder gezegd dat de Waarheid zich onthult aan iedereen die er oprecht met zijn hart naar verlangt en er actief naar zoekt. Op dit moment zijn er over de hele wereld veel mensen die, net als de profeten van vroeger, allerlei nieuwe en creatieve inzichten ontvangen, omdat zij hebben geleerd 175 (of zich hebben herinnerd) hoe je je leven in harmonie kunt brengen met de universele wet, met name met de nieuw aangepaste wetten van het Aquariustijdperk op Aarde. Zulke ontdekkingen zullen deze voorbodes van al het nieuwe en goede voor de planeet tot positieve actie aanzetten. Zij zullen hun verantwoordelijkheid nemen om de mensheid te dienen door de waarheid te delen die zij ontdekt hebben, want dat is wat er nu nodig is. Deze voorlopers verspreiden wijd en zijd alles waar nu op spiritueel gebied behoefte aan is, want zij vervullen trouw hun plicht aan de mensheid. Deze dienaren van de mensheid treden bewust naar voren als vertegenwoordigers van de Nieuwe Tijd, en daarmee helpen zij bij de geboorte van de Nieuwe Weg van bewuste spirituele ontwikkeling op Aarde. Deze Nieuwe Weg bestaat uit geïnspireerde en praktische methoden die goed aansluiten bij het Nieuwe Wereldbewustzijn, en ook bij de aangepaste wetten van de nieuwe tijd en alle overige omstandigheden in het Aquariustijdperk. Op dit moment verruimt het bewustzijn van de mensheid en begint men het leven in het licht van spirituele waarden te beschouwen. Daarom beginnen nieuwe leringen zich, zoals voorspeld, over de planeet te verspreiden en bieden ontwakende Dienaren nu overal ter wereld de mensen bepaalde elementen van deze nieuwe leringen aan. Deze elementen zullen als zaden van de Nieuwe Weg uiteindelijk uitgroeien tot een weelderig groene tuin met een overvloed aan vruchten. Eén van die vruchten zal het ontstaan zijn van een nieuwe religie* die de mens van morgen een nieuw en beter inzicht zal geven in het Goddelijk Plan. Bovendien zal deze religie gepaard gaan met een levend inzicht in de grote levens en geesten van de mensen die dit Plan op Aarde uitvoeren en die de scheppers zijn van de toekomst van de mensheid. * Het woord ‘religie’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘religare’, en dat betekent opnieuw verbinden of herenigen. Ware religie biedt een betrouwbaar spiritueel systeem om zich af te stemmen op, en zich te verenigen met het Goddelijke. Het legt duidelijk en ondubbelzinnig de waarheid over de universele wet uit, en anders dan de meeste 176 huidige religieuze leerstellingen is het niet bedoeld om controle uit te oefenen over mensen. We moeten de nieuwe religie daarom ook niet vergelijken met de religies van tegenwoordig, want die zijn in feite nog slechts schaduwen van hun oorspronkelijke zuivere vorm. In de Nieuwe Wereld zal het beste uit de oude religieuze leerstellingen worden gehaald en aan de nieuwe tijd worden aangepast, en daarbij zal sterk met de nieuwe realiteit rekening worden gehouden. De nieuwe religie zal een wereldreligie zijn. Met het verspreiden van eenheidsbewustzijn en het ontstaan van een ruimer en intelligenter bewustzijn op Aarde, zal de mensheid niet langer meer geneigd zijn zich te verdelen in groepen die allerlei verschillende en ingewikkelde voorstellingen van de Ene Universele Waarheid aanhangen. In het verleden is dat wel het geval geweest, en dat heeft wereldwijd tot grote problemen geleid. De Nieuwe Wereldreligie zal vrij zijn van dogma’s en niet herkenbaar aan bepaalde doctrines, en daarom zal hij zich niet presenteren met theologische psychologieën of met sektarische groepen en kerken, maar wel met een oprecht liefhebbende houding en een natuurlijke interesse in het werkelijk spirituele leven. De Nieuwe Weg zal een wetenschappelijke basis hebben, dat wil zeggen dat hij een groot praktisch inzicht in de Eeuwige Wijsheid toont, en het zal de esoterische principes vertegenwoordigen die zichzelf bewijzen als ze toegepast en vervolgens ervaren worden. Als mensen samen de Waarheid zien, dan verenigen hun harten zich vanzelf. Geïnspireerde religieuze ceremonies en gebeden zullen over de hele wereld tegelijk en met dezelfde spirituele intentie plaatsvinden, en daarom zal de collectieve inroepende kracht van de totale mensenfamilie een grote respons oproepen uit de goddelijke sferen. Zo’n krachtige verticale aanroeping van het Goddelijke vraagt de aandacht en steun van de hogere werelden, en daardoor zal het veel bijdragen aan het tot stand brengen en behouden van de “Hemel op Aarde.” Dit is de Nieuwe Weg, en deze weg zal opbloeien als de mensheid klaar is om werkelijk de uitgangspunten ervan in praktijk te brengen. 177 Het proces van genezen, verheffen en bevrijden van de mensheid in de Nieuwe Wereld moet wel samengaan met een nieuwe en praktische begeleiding die de mensen inspireert tot een compromisloze innerlijke zoektocht naar werkelijk begrip. Blind vertrouwen, eerbiedig geloof en onnadenkend conformisme zullen in het Nieuwe Wereldbewustzijn gelukkig niet meer bestaan. De religie van het Nieuwe Wereldbewustzijn zal overzichtelijk zijn, en begrijpelijk en compact, en dat zal de mensen in het Aquariustijdperk stimuleren een helder bewustzijn te ontwikkelen en te bewaren. Als de mensen op grond van hun eigen onderzoek naar de Realiteit de onveranderlijke wetten beginnen te herkennen en toe te passen, dan zal er een onverwoestbaar vertrouwen in het Leven ontstaan. Dit leidt vervolgens tot intelligente overgave aan, en medewerking met de goddelijke Hiërarchie, en uiteindelijk tot direct contact met het goddelijke. Harmonie met de universele wet wekt bij iedereen identificatie met het Grotere Zelf op, en hieruit ontstaat de ervaring van onvoorwaardelijke liefde, de allerhoogste uitdrukking van de goddelijke Geest die altijd van zichzelf wil geven voor het welzijn van anderen. Mensen die zich afstemmen op de Nieuwe Weg van spirituele ontwikkeling van het Aquariustijdperk zullen van nature van binnenuit gemotiveerd zijn om hun medemensen te helpen, want zij leven voor de wereld. Dat maakt dat de wereldwijde gemeenschap op Aarde geboren zal kunnen worden. Het Nieuwe Wereldbewustzijn zal volledig op Aarde gevestigd worden kort nadat de kritieke massa bijeengebracht is, dus als de mensheid klaar is om de positieve verandering te verwelkomen en actief te steunen. Het pionierswerk van de Dienaren zal zich dan heel vlug uitbreiden en verspreiden. Dat zal niet alleen blijken uit het feit dat er steeds meer Dienaren opstaan, maar ook uit het feit dat goodwill, liefdadigheid en altruïsme, en uiteindelijk ook onzelfzuchtige samenwerking zich wereldwijd verspreiden. De gezamenlijke inspanning van de Dienaren zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan het duidelijk onderscheiden, begrijpen en daadwerkelijk oplossen van alle onrecht op de planeet, en dat zal uitmonden in de definitieve transmutatie van het kwaad en leiden tot gezonde en symbiotische menselijke relaties. Men zal zich bewust 178 afstemmen op de mechanismen van het universum en de wetten daarvan intelligent in het eigen leven toepassen, en dat zal wereldwijd een gunstig spiritueel klimaat scheppen waardoor de langverwachte manifestatie van de Goddelijkheid op Aarde eindelijk werkelijkheid kan worden. * * * Nu we het hebben over de “Nieuwe Kerk” van het Aquariustijdperk, willen we hier ook de profetische visie op onze tijd van de Katharen uit Montsegur (Frankrijk) laten horen. De laatsten van hen werden in 1244 levend verbrand door de Inquisitie van de Rooms Katholieke Kerk. Hun visie over deze “Nieuwe Kerk” luidde als volgt: Hij kent geen structuur, alleen begrip. Hij kent geen lidmaatschap, behalve dat iedereen zelf weet dat hij erbij hoort. Hij kent geen rivalen, want hij is niet competitief. Hij kent geen ambitie, want hij verlangt alleen maar te dienen. Hij kent geen grenzen, want nationalisme dient liefde niet. Hij is niet op zichzelf gericht, want het wil juist alle groepen en religies verrijken. Hij kent geen geheim, geen verborgen leer, en geen initiatie behalve die van het ware begrip van de kracht van liefde en het inzicht dat we de wereld kunnen veranderen, maar dat we dan eerst onszelf zullen moeten veranderen. Hij erkent alle grote leraren uit de hele geschiedenis die ooit de waarheid van liefde hebben uitgedragen. Hij verlangt niet de mensen iets te leren, maar eenvoudigweg aanwezig te zijn en zo het geheel te verrijken. Hij weet dat de hele planeet één groot Wezen is waar wij allen deel van uitmaken. Hij beseft dat het tijd is voor de ultieme alchemistische transmutatie, namelijk de verandering van het wereld-ego en de vrijwillige en bewuste terugkeer naar het Geheel. Hij maakt zich niet met luide stem kenbaar, maar via de subtiele wegen van liefde. 179 Hij groet allen die in het verleden het pad bekend hebben gemaakt en daar de prijs voor betaald hebben. Zijn leden zullen elkaar herkennen aan hun daden, hun wezen en aan hun ogen, maar verder aan geen enkel uiterlijk kenmerk behalve een broederlijke omarming. Zijn leden wijden hun leven aan het stilzwijgend liefhebben van hun buurman, hun omgeving en de planeet. Daarnaast zullen ze hun wereldse taak uitvoeren, of dit nou een hooggeplaatste of een nederige is. Hij herkent de almacht van het Grote Concept en weet dat dit alleen verwezenlijkt kan worden als de mens wil liefhebben. Hij biedt geen beloning, niet hier en niet in het hiernamaals, behalve de onuitsprekelijke vreugde van zijn en liefhebben. Zijn leden zullen proberen de goede zaak van het begrip te stimuleren door onopvallend goed te doen en zelf het voorbeeld te geven. Zijn leden zullen hun naasten, hun gemeenschap en de Aarde helen. Zijn leden zullen geen angst kennen en geen schaamte voelen, en hun kennis zal alle andere overwinnen. Allen die hiertoe behoren, behoren tot de kerk van de liefde. Het ware pad We verwachten dat de feiten uit dit boek Dienaren zullen helpen herinneren wie ze zijn, vooral vanwege de herkenbare levenspatronen. Als zij zo de redenen begrijpen voor hun ervaringen uit het verleden, hun moeilijkheden en hun ongewone kijk op de wereld, dan kunnen ze wellicht inzien dat het verstandig is om op avontuur te gaan en verder zoeken. Dienaren voelen tegenwoordig steeds sterker dat er iets erg belangrijks te ontdekken valt, en als ze die impuls volgen en op ontdekkingsreis gaan naar het grootste Mysterie van het leven, dan zullen ze merken dat ze beslist niet de enigen zijn met zulke voorgevoelens. Zodra Dienaren het kloeke besluit nemen om op zoek te gaan naar het onontbeerlijke inzicht 180 zullen ze waarschijnlijk hun eigen spirituele familieleden gaan herkennen, want het zoeken naar Waarheid ontwikkelt automatisch een zesde zintuig en het verscherpt iemands visie. Menig Dienaar is inmiddels aan deze wonderschone en noodzakelijke pelgrimstocht begonnen, of bereidt zich erop voor. Als het besluit van een Dienaar om compromisloos voor spirituele groei te kiezen opgemerkt wordt in de hogere werelden, dan zal hij assistentie krijgen, niet alleen van zijn eigen groepsziel, maar ook van andere goddelijke Gidsen die nu dicht in de buurt van de planeet zijn gekomen om hulp te verlenen. De Wet van Synchroniciteit zal zich manifesteren zodra Dienaren oprecht aan het proces van het zoeken beginnen, en dan zullen zij ongetwijfeld merken dat ze begeleid en beschermd worden op hun pad. Dit kan niet uitblijven, want oprecht verlangen naar Kennis en spirituele realisatie zal in de hogere bestaansvlakken gehoord worden als een krachtig inroepen van hulp, en volgens de spirituele wet kunnen degenen die ons vanuit die vlakken assisteren dat niet negeren. Als Dienaren echter werkelijk in harmonie met de goddelijke wet willen leven, en als zij grote hoogten van spiritueel succes willen bereiken, dan moeten zij goed begrijpen dat zij hun zoektocht niet voor zichzelf maken. Om werkelijke spirituele vervulling te kunnen ervaren moet het zelf volledig worden vergeten, want in het vergeten van zichzelf wordt bevrijding ervaren – bevrijding van het afscheidende ego, de bron van alle pijn en lijden. Op het moment dat het zelf volledig wordt vergeten kan men er niet bij stil staan hoe of wanneer dat zelf bevrijd zal worden, wat voor geluk het zal ervaren of wat voor Ascended Master het zal worden! Inderdaad, werkelijk en volledig geluk houdt ook het geluk in van alle mensen om ons heen, en uiteindelijk zelfs het geluk van alle levende wezens, want we zijn onverbrekelijk met hen verbonden. Zelfs al is er vrijheid van het beperkende lagere zelf, dan zijn we nog altijd gebonden aan de goddelijke Wet van Verbondenheid en aan de voortdurende uitwisseling tussen verschillende personen, zielen en verder alles wat leeft. Het helpen van anderen is de grootste vreugde die we in relaties met anderen kunnen ervaren. Werkelijk spiritueel geluk – of vreugde 181 – kunnen we alleen vinden in hulpvaardigheid, en de vele en verschillende wegen in het leven leiden uiteindelijk allemaal naar het ene Pad van Dienstbaarheid. Hieronder zullen we verduidelijken waarom dat zo is. Er is een oud adagium dat ons waarschuwt: “Vertrouw niemand die beweert de enige weg naar God te hebben gevonden.” Als we kijken naar de vele technieken en spirituele oefeningen die door de eeuwen heen zijn gepropageerd en met succes beoefend, dan lijkt deze opmerking inderdaad heel juist. We kunnen de zaak echter ook wat dieper onderzoeken door het vanuit een hoger standpunt bekijken, en als we dan ook zorgen dat we goed geïnformeerd zijn, dan zal blijken dat deze stelling maar tot een bepaalde hoogte van spirituele verwerkelijking opgaat. De religieuze leerstellingen en getuigenissen van de grote spirituele meesters uit de geschiedenis beweren allemaal herhaaldelijk dat individualiteit eigenlijk één is met het Geheel. Er wordt duidelijk gesteld dat het geloof in de illusie van een geïsoleerd zelf, en het volledig daarin opgaan, de grote oorzaak is van alle afscheiding en dus van al ons lijden. Als we bovendien even stil staan bij het voor de hand liggende feit dat er een oneindig veel groter deel van de Kosmos onafhankelijk van het kleine zelf bestaat, dan is duidelijk te zien hoe onbeduidend dat zelf eigenlijk is, en hoe onzegbaar veel groter de betekenis, de grootsheid en het belang van alles dat niet tot het persoonlijke zelf behoort. Met dit in gedachten kan het schijnbaar afgescheiden individu misschien inzien dat het wijs is om alles links te laten liggen dat in tegenspraak is met de universele wetten die de hele Schepping begeleiden en beheren. Zelfzucht en egoïsme zijn uiteraard volledig in tegenspraak met één van die wetten, namelijk de heilige Wet van Liefde. Daarom zal de overtreder van die wet met moeilijkheden te maken krijgen die hem als een schaduw zullen blijven volgen. De simpele waarheid is nu eenmaal dat we ons hoogste goed zullen vinden in het helpen van anderen, en spirituele aspiranten zullen dus zelf vooruitgang boeken als zij juist anderen assisteren met hun vooruitgang. De Wet van Liefde is het glorieuze kosmische principe dat de schepping van werkelijk alle werelden in 182 de Oneindigheid mogelijk maakt, want de goddelijke kracht van Liefde is stilletjes aanwezig in elk van hen. Liefde is nu juist de kwintessens van het leven in het universum, en daarom is het ook Liefde die op een bepaald moment in iemands ontwikkeling belichaamd en uitgedrukt zal moeten worden, want pas dan zal hij de doorgang naar het Ware Pad van Terugkeer kunnen passeren. “Hij die zoveel waarde hecht aan zijn eigen leven dat hij het niet wil offeren om zijn medemens te redden, is het niet waard om het Leven binnen te gaan.”– Jezus. Liefde is onverbrekelijk verbonden met Waarheid, want het herkennen van Waarheid leidt tot het uitdrukken van Liefde. Het spirituele hart kan zich nooit volledig en blijvend vervuld voelen als de ervaring van Waarheid en Liefde niet voortdurend met andere manifestaties van de Ene gedeeld wordt. Dit maakt duidelijk dat de weg van liefhebbende dienstbaarheid het Ware Pad van Heiligheid (heelheid) is, en dat alle andere spirituele wegen hier slechts op voorbereiden. We kunnen dit makkelijk nagaan door te kijken naar het feit dat alle grote spirituele meesters, heiligen en ware leraren van de Weg altijd het meest verheven pad van onzelfzuchtige dienstbaarheid hebben gevolgd. Zulke verlichte zielen kunnen niet anders, en te zijner tijd, als de hele mensheid de Waarheid beseft en daarom deze Weg wil gaan, zal dat voor iedereen gelden. Deze Weg wordt dan ook gesierd door de voetstappen van al die heiligen die hen voor gingen en zo hun spirituele vrijheid verwerkelijkten. * * * Het Hart van het Kosmisch Bestaan zal zich via alle zielen ontvouwen vanwege het universeel bindende goddelijk decreet tot spirituele evolutie. Bovendien verheft de mensheid zich naar steeds hogere niveaus van deugdzaamheid en heiligheid, want het bewustzijn van de mensheid is nu beslist gelouterd en verruimd door talloze leerzame incarnaties. Dit bij elkaar betekent dat ieder mens zich wel in de richting van het goddelijke moet ontwikkelen, want hij krijgt steeds dieper inzicht in de heilige essentie van het leven. Deze allerdiepste essentie – de Goddelijkheid – is de ware aard van alles 183 dat we kennen, aanvoelen en nog moeten ontdekken. De hoogste uitdrukking daarvan is Liefde, en die zal zich altijd willen uitdrukken in dienstbaarheid. Liefde wil altijd door alles heen kunnen stromen om andere delen van zichzelf aan te raken, te kussen, en ermee te versmelten in heilige eenwording. Het wezen van de mens is spiritueel, en daarom zal iedereen uiteindelijk de Weg van Liefde moeten vinden. Het is de enige weg die de kelk van het hart laat overlopen met een overvloed aan goddelijke Liefde, waardoor deze hemelse nectar eenvoudigweg niet meer voor zichzelf gehouden kan worden en er altijd meer dan genoeg is om in vreugde met iedereen te delen. Liefde is een heel natuurlijke uiting, een hartstochtelijk en verrukkelijk lied dat altijd klaar staat om uit een open hart op het pad van onzelfzuchtige liefde te springen. Zelfs het kleinste drupje zuivere Liefde laat voor eeuwig een indruk van zijn goddelijke aard in het hart achter, en als we werkelijk iets beginnen te begrijpen van het Ene Grote Principe dat het hele universum doordringt, liefheeft en dient, dan zullen we ons vanzelf afstemmen op die prachtige wet en, in Liefde, blijmoedig de weg van spirituele dienstbaarheid volgen. Ons bewustzijn wordt door het licht van de Waarheid steeds helderder, en daarom zullen we merken dat de verstandigste keuzes in het leven vanzelf voor ons gemaakt worden als we ons eerbiedig overgeven aan de alomtegenwoordige Wil van de Schepping. Een zacht gedempte en transcendente stem fluistert ons diep in ons innerlijk zijn heilige en diepzinnige, maar toch zo eenvoudige geheim in, en de wonderschone Waarheid die we zo te horen krijgen, zullen we beslist onthouden. Op dat gezegende moment zullen we tot ons onuitsprekelijke geluk beseffen dat we ons eindelijk aan al die mensen die nog naar het Pad zoeken ontworsteld hebben, en dat we inderdaad het Pad gevonden hebben. Dan komt er eindelijk een einde aan de strijd die we uit blinde zelfzucht tegen de liefhebbende stroom van evolutie voerden, en dan kan de eeuwig groeiende vreugde van het grote spirituele avontuur beginnen – het avontuur van het uit dienstbaarheid aan de wereld opofferen van het lagere zelf ten behoeve het Ware Zelf, de Goddelijke Geest. 184 In het universum is alles met elkaar verbonden, en daarom betekent iemands individuele realisatie een grote zegen voor al het leven, en vooral voor de levensvormen die met zo iemand in contact komen. Maar degene die door de eenvoudige Waarheid verlicht is geworden, is er toch het meest bij gebaat. Zulke mensen kennen een buitengewoon gelukkig lot, vooral vanwege het bevrijdende inzicht waardoor zij zich niet meer hoeven te beschouwen als een moeizaam worstelend en afgescheiden individu, als iemand die in een vijandige wereld helemaal alleen en zonder veel hoop tegen de eeuwige stroom van het leven op moet roeien. Zij kunnen heel duidelijk zien hoe zij in plaats daarvan beter bewust kunnen meewerken met de Goddelijkheid, en zo een integraal deel kunnen worden van de doelgerichte evolutionaire intelligentie ervan, net als een gezonde cel in een organisme. Dit kunnen ze nu zonder de minste terughoudendheid doen, omdat zij hun sluier van vergetelheid hebben doorbroken, en omdat zij zich hun eigen ware, liefhebbende en mededogende aard hebben herinnerd door contact te leggen met het Goddelijke in zichzelf. In deze uiterst waardevolle herinnering krijgen ze de schitterende perfectie van de Schepping te zien, en dan komt er een rotsvast en zelfs onvergankelijk vertrouwen voort uit een innerlijk weten dat zelfs het meest zuivere en vurige religieuze geloof overstijgt. De zegen van het Bestaan openbaart zich dan steeds verder voor de vochtige ogen van de nederige toeschouwer – vochtig van spirituele verrukking en ongekende dankbaarheid. Zo iemand zal dan een nieuwe en alles eerbiedigende houding aannemen, en dan worden al zijn gedachten, gevoelens, woorden en daden heilig, aangezien zijn hele leven dan van nature aan het Goddelijke gewijd is. Dit verheft hem, als gevolg van de Wet van Evenwicht, en vol vreugde komt hij steeds dichter bij volledige herinnering en spirituele vervulling. Op dat punt wordt het voor de verlichte geest duidelijk dat iedere daad die met een zuiver en onzelfzuchtig motief wordt verricht altijd gunstige resultaten oproept voor alle betrokkenen, want het schept positieve oorzaken die vervolgens blijven weerklinken in de tunnel van de tijd – alsmaar verder in de richting van een betere toekomst. Dit is het verlichte inzicht van een heilige. Wat velen echter als 185 ‘verlichting’ beschouwen, is voor mensen die het zien en weten kunnen slechts het begin van een eeuwige en heilige reis. Verlichting is niet een eindproduct of een resultaat, maar een voortdurend proces van steeds vollediger herinnering in het hemelse licht van de spirituele werkelijkheid, en als zodanig is het de goddelijke erfenis van iedere oprechte dienaar van het Leven. Verlichting is een oneindig en vreugdevol proces van spirituele ontplooiing, en het kan alleen ontdekt worden door Liefde aan anderen te geven. Deze Liefde bevindt zich in het hart van iedere ziel in de wereld, en we zullen haar nooit vinden door haar in de buitenwereld te zoeken, op welke manier dan ook. Zodra we iets van de onbegrensde eenheid en oneindige aard van de Schepping begrijpen, dan zien we dat het hele idee van het voor zichzelf vinden van Waarheid, het bereiken van verlichting, of het verkrijgen van spirituele vermogens inderdaad volslagen absurd is. Als het ware begrip tot ons door begint te dringen, dan zullen we juist graag de hoogste eer accepteren en blijmoedig instemmen om nederig onze juiste plaats in de Hiërarchie van Dienaren in te nemen die overal in de vele levenssferen van het universum bestaat. Dan kunnen we dienen met wat er in ons vermogen ligt door meteen te beginnen waar we op dat moment staan, net zoals alle Grote Zielen deden. * * * Tegenwoordig zijn er veel aspiranten die geloven dat ze grote spirituele vooruitgang kunnen maken als ze bijvoorbeeld bepaalde meditatietechnieken beoefenen. Dit kan inderdaad waar zijn voor mensen die zich lange tijd gedisciplineerd ergens op kunnen toeleggen, maar de mensen die hierin geloven staan vaak niet stil bij het feit dat de verst gevorderde beoefenaars van zulke technieken hun afzondering altijd op een gegeven moment weer hebben opgegeven, om hun oefening uit te breiden met dienstbaarheid aan de wereld. Dit kan de hoogste vorm van meditatie worden genoemd, want het weerspiegelt de Ene Grote Eeuwige Meditatie die altijd maar doorgaat in de Universele Geest zelf. Dit is altijd al zo geweest sinds het ontstaan van het plan voor de Kosmos, dus zelfs al voordat hij geschapen werd – heel erg lang geleden. Zo bezien lijkt de meditatie 186 van dienstbaarheid zeer grondig getest en uitgeprobeerd. Hij bleek succesvol en daarom is hij algemeen erkend als inderdaad een buitengewoon hoogstaande oefening. Bovendien is deze verklaring afgelegd door een veel hogere Autoriteit dan alle leraren op Aarde! Als iemand het Ware Pad van spirituele dienstbaarheid kiest en hij daar al zijn energie aan besteedt, dan is hij van vooruitgang verzekerd zonder de minste gedachte aan zichzelf te hoeven besteden. Hij zal ook met een opvallend gemak vorderingen maken, vergeleken met de worstelingen en beperkingen waar hij eerder in de wereld van het ego mee te maken had. Juist dit vergeten van zichzelf maakt dat iemands spirituele vooruitgang enorm versnelt. Als iemand zijn vrije wil gebruikt in overeenstemming met goddelijke Wil en de universele wet, dan zal de beloning voor alle gedane moeite daar een zeer grote veelvoud van zijn. Daarom zal de vooruitgang van zo iemand niet gaan zoals in een rekenkundige reeks (2, 4, 6, 8, …), en ook niet als een meetkundige reeks (2, 4, 8, 16, …), maar als een exponentiële reeks (2, 4, 16, 256, 65536, …)! Dat is de grote genade die alle Dienaren van het Goddelijk Plan mogen ontvangen als zij zich aan hun vreugdevolle taak wijden. Dit komt alleen doordat zij zich hebben opgeofferd om als nederige instrumenten voor actieve dienstbaarheid te kunnen dienen, want daardoor komen zij in hun leven in de situaties terecht die deze positieve effecten hebben. Het Ware Pad vereist die houding van overgave. Het persoonlijke zelf moet onvoorwaardelijk en volledig overgegeven worden, zowel in woord als in daad. De dienaar van het Leven leeft niet voor zichzelf, maar voor de wereld, en in die toewijding vindt hij bevrijding van het somber en eenzaam worstelende ego. Zodra de aspirant zich met hart en ziel op het Pad begeeft, zal zijn persoonlijkheid beginnen te verdwijnen en dan wordt hij steeds meer een transparant kanaal voor pure welwillendheid. Dit betekent echter niet dat hij zijn identiteit zal verliezen. Integendeel, deze zal juist uitbreiden, en er zal iets oneindig veel mooiers aan toevoegd worden. Zulke spirituele alchemie geeft iemand het gevoel van volledige veiligheid en zekerheid, en het geeft de grootst mogelijke spirituele stimulans. Het verschaft een hoogstaand mens het bijzondere vermogen om krachtige spirituele energieën veilig naar de Aarde te kanaliseren, als 187 zegening voor de hele wereld. Door op te houden met weerstand te bieden aan de universele wet zal iemand bewust zijn eigen plaats in het leven innemen als een klein maar essentieel draadje in een oneindig en uiterst complex tapijt. Zo kan hij meehelpen een nieuw en harmonieus patroon te weven dat volmaakt in overeenstemming is met de altijd veranderende en eeuwig in beweging zijnde energiepatronen van het leven. Zo iemand is in harmonie met het goddelijke, en daarom kan hij moeiteloos weldadige spirituele energieën uitstralen die bijdragen aan het genezen en het verheffen van al het leven waar hij mee in aanraking komt. Dit is ook de reden dat alle heiligen genezers waren. Heiligen incarneren en verschijnen op Aarde om als buitenpost voor goddelijke kracht te fungeren, en om dat voorrecht te behouden, moeten ze hun voertuigen leeg houden. Zo kunnen ze als goed voorbereide instrumenten door goddelijke Wil gebruikt worden om spirituele energieën te temperen en ze vervolgens naar de lagere werelden te kanaliseren en te verspreiden. Daarom moet iedereen die het Ware Pad wil volgen niet alleen integere motieven hebben, maar ook een nederige houding bewaren, zonder pretenties, om zo zijn voertuigen open en leeg te houden. De volmaakte voorbeelden van onze heiligen laten duidelijk zien dat het Ware Pad een onvoorwaardelijk altruïstische instelling vereist die vanzelf tot actieve dienstbaarheid leidt. De goddelijke Geest is werkzaam in elk oprecht liefhebbend streven, hoe gewoon of onbeduidend het ook lijkt. Het is zoals de Heilige Theresa van Calcutta zei: “Het maakt in de ogen van God niet uit wat we precies doen, maar wel hoeveel liefde we erin leggen.” De Wet van Liefde lijkt paradoxaal, want we moeten Liefde eerst geven voordat we haar kunnen ontvangen. Als we een goddelijk geschenk hebben ontvangen en we het niet willen verliezen, dan moeten we het weggeven. De impuls tot onzelfzuchtige dienstbaarheid spruit ook voort uit dit inzicht en uit ware liefde voor de mensheid en alles wat leeft. Deze impuls zal uiteindelijk het allesoverheersende doel zijn van ieder mens op het pad van spirituele vooruitgang, en op dit moment is er bij steeds meer mensen op Aarde een snelle ontwikkeling gaande van 188 het verlangen om dienstbaar te zijn. Zo’n bereidwillige houding maakt deel uit van een sterk ontwikkeld spiritueel bewustzijn en het laat zien dat als we werkelijke wijsheid en de bijbehorende bevrijding willen bereiken, we dit via het geheel van het leven moeten benaderen, via een alomvattend bewustzijn dat alleen door onvoorwaardelijke Liefde opgewekt kan worden. Werkelijk begrip leidt tot zuivere motieven, en die maken niet alleen dat de goddelijke Geest moeiteloos afgestemd is op wat in een gegeven situatie relevant is, maar ook dat hij altijd vreugdevol te werk kan gaan via het daarvoor geschikt gemaakte instrument: de persoonlijkheid. Het is altijd altruïsme – nooit egoïsme – dat de aspirant naar de versmelting van het lagere zelf met het Universele Zelf leidt, en kandidaten op het Ware Pad zullen zich vooral op de bovengenoemde voorwaarden voor het Ene Doel moeten richten als zij serieus willen dingen naar goddelijke Openbaringen. Het zal nu duidelijk zijn dat een gelegenheid om te dienen de grootste zegen in het universum is. Spirituele realisatie door het ontvangen van goddelijke genade is nooit verder dan één zuivere gedachte bij de mens vandaan geweest. Toch is het de meeste spirituele aspiranten op Aarde nog niet gelukt de essentiële sleutel voor het goddelijke leven te vinden. In de hogere werelden bevindt zich een onuitputtelijk reservoir aan welwillende krachten. Deze staan altijd klaar om in het fysieke vlak uitgegoten te worden via een persoonlijkheid die een geschikt kanaal is geworden. Iemand kan als kanaal dienen mits zijn gevoel van volledig onzelfzuchtige toewijding sterk genoeg is. Als dat inderdaad het geval is, dan ontvangt hij als antwoord een indalen van goddelijke levenskracht die hem enorm versterkt en verheft. Dan gaat er van die persoon ook een krachtige en weldadige invloed uit die al het leven voedt en die het bewustzijn van de hele mensheid zeer positief beïnvloedt. Het vrijwillig fungeren als kanaal voor genade is inderdaad een grote eer en zegen, en wanneer goddelijke inspiratie innerlijk gewekt is, zal zelfs iemand die maar een kruimeltje van het hemelse manna heeft geproefd, zich vanzelf gedreven voelen om enthousiast het Ware Pad te volgen. Dan zal hij anderen met een heilige eerbied willen dienen, omdat zijn hart betoverd is door een oneindige Liefde. “De diepe 189 vreugde van zo’n aanraking van God is zo zoet, dat slechts één daarvan al voldoende is om al ons leed in dit leven, hoeveel het ook is, meer dan volledig goed te maken.” – Johannes van het Kruis. * * * De weg van onzelfzuchtige dienstbaarheid – de weg van ware spirituele bevrijding – is verreweg de makkelijkste, de snelste en de meest vreugdevolle weg terug naar het Koninkrijk Gods. Mensen hebben al sinds onheuglijke tijden de weg naar bevrijding in het helpen van anderen ontdekt, in ieder ras en iedere natie, in ieder klimaat en iedere plek op Aarde. Al deze mensen zijn de Ware Weg vol vreugde gegaan. Ze hebben alle voorwaarden ervan geaccepteerd en blijmoedig de discipline verdragen, en ze hebben de deugden ervan gedemonstreerd. Zij hebben kalm vertrouwd op de realiteit ervan en ze hebben dat vertrouwen ook beloond gezien, en omdat het Pad ook inderdaad een realiteit is, hebben ze uiteindelijk het Ene Doel van Verlossing bereikt. Met het ontdekken van die onschatbare prijs hebben zij de Hemelse Vreugde geproefd en deelgenomen aan de mysteriën van het Paradijs. Zij hebben een poos in de glorie van goddelijke aanwezigheid mogen vertoeven, en daarna zijn zij teruggekeerd naar de wereld om daar te dienen. De getuigenissen van het bestaan van dit pad zijn bewaard gebleven in de onschatbare wijsheden die achtergelaten zijn door de mensen die het gevolgd hebben. Zij hebben met succes alle verlangens van het persoonlijke zelf overstegen en zij zijn doorgedrongen tot de eeuwig groeiende wereld van ware betekenissen en goddelijke intentie. Voor hen begon de weg naar de uiteindelijke overwinning – net als voor iedereen – met juist begrip en inzicht. De brug tussen het tijdelijke menselijke bewustzijn en Kosmisch Bewustzijn kan alleen worden geslagen door een van onjuist denken gezuiverde geest. Het is begrip dat ons transformeert, niet alleen maar het verlangen naar verandering. Als er eenmaal een fundamenteel begrip van de grote wetten van het universum is verworven, dan zal er zeker een juiste houding in ons worden opgeroepen. En als ook onze percepties van de wereld positief zijn 190 veranderd, dan kunnen we blij onze nieuw ontdekte schat met anderen delen. Dan betreden we het grootse en diep vervullende pad van dienstbaarheid. Als we het Ware Pad volgen, wordt het beschermende schild van het egoïsme geleidelijk opgelost door een liefdevol versmelten met het Ene Zelf dat in alles en iedereen aanwezig is, en dat bevrijdt ons bewustzijn, want het identificeert zich dan met al het leven. Juist inzicht laat ons bewust en intelligent in het kleurrijke en gevarieerde avontuur stappen dat het leven eigenlijk is. Het stralende licht van de spirituele Zon, dat eerst verborgen was, zal dan met helder gouden schakeringen van achter de wolken van oude, onjuiste denkpatronen tevoorschijn komen. Dit licht zal bij ons bewustzijn naar binnen flonkeren en al onze onjuiste waarnemingen aan het licht brengen en verdrijven, want het onthult ons de glans van de Realiteit. Dan bevinden we ons veilig en wel op het Ware Pad, uitgerust met en beschermd door ons nieuwe inzicht dat onze houding corrigeert. Dan beseffen we dat we, als we ons leven in overeenstemming met de universele wet leiden, nooit meer terug kunnen vallen in de koude en eenzame schaduwen van ons onwetende kleine zelf. * * * Dienaren moeten, net als iedereen, gewoon doen wat zij zelf als verheffend ervaren, iets wat hun werkelijk het gevoel geeft met iets zinnigs bezig te zijn. Zij moeten gewoon afgaan op wat hun vreugde brengt, want waar vreugde is, is geluk, en waar geluk is, zal geïnspireerde dienstbaarheid spontaan en heel natuurlijk uit een liefhebbend hart stromen. Laten Dienaren vooral doen wat hun hart laat zingen, en als zij ooit merken dat hun hart niet zo bij stem is, dan is het misschien tijd om een ander lied te leren. Het Ware Pad is nooit saai, want als we dienen, leren we zelf ook. De grootste leraar zal altijd ook de beste student zijn, want zo iemand zal heel goed beseffen dat hij op het pad van liefhebbende dienstbaarheid zelf het beste en het snelste leren zal. Dienaren die ontwaken en wijselijk het pad van onzelfzuchtige 191 dienstbaarheid volgen, zullen gauw de bevrijdende kracht van de Wet van Acceptatie* gaan begrijpen, omdat zij zelf blijmoedig volgens die wet willen leven. Door alle gehechtheden aan resultaten op te geven, zullen ze duidelijk merken dat zij zelf niets spiritueels kunnen doen dat van enige betekenis is. Als Dienaren echter het lagere zelf uit hun kijk op de wereld verwijderen, dan zullen ze merken dat juist hun eigen goddelijke Intelligentie door hun bevrijde persoonlijkheid heen kan schijnen. Door het aannemen van de hun welbekende houding van volledige overgave aan en vertrouwen in de alwetendheid van het Leven, zullen ze zich opnieuw herinneren dat alleen de goddelijke Geest werkelijk dienstbaar kan zijn, want deze dient in feite zichzelf in andere schijnbaar individuele manifestaties van de Ene. Dit is natuurlijk een grote openbaring en een grote teleurstelling voor het ego, want in zijn volmaakte onwetendheid heeft hij zijn hele leven lang gretig genoten van alle eer die hij ervoor ontving. Als ontwaakte Dienaren, op weg naar spiritueel succes, in vol vertrouwen toelaten wat is, dan stoppen zij met hun gewoontes van worstelen en weerstand bieden die ze wellicht van andere mensen hebben overgenomen. Zij zullen zich hun aangeboren wijsheid herinneren om gewoon lief te hebben en alles verder te laten zijn zoals het is. Alles in de wereld wordt dan terecht gezien als volmaakt, en dat is het ook altijd al geweest. De Wet van Oorzaak en Gevolg heerst immers over de grote toneelvoorstelling van de gehele Schepping en hij is werkzaam in ieder deeltje van het universum en in iedere ervaring in het leven. * Het acht slaan op deze wet is essentieel voor werkelijk geluk, en dat is wat Jezus demonstreerde toen hij antwoordde met “Het zij zo.” Zo worden wij allen uitgenodigd om hetzelfde te doen. Ontwaakte Dienaren zullen zich herinneren dat in feite het Grotere Zelf – de goddelijke Ziel – aan het roer staat, en niet de persoonlijkheid. Vanwege de oude identificatie met het imitatie-ego en zijn zelfgemaakte wereldse illusies hebben veel Dienaren zich onbewust afgekeerd van een ware vriend en gids: hun eigen groepsziel. Deze groepsziel is een goddelijke en zeer deskundige afgevaardigde van de Universele Geest en hij is van nature al gericht 192 op het dienen van de wereld via de persoonlijkheid. Hij heeft hun altijd al van alles zachtjes ingefluisterd, geduldig wachtend op respons. Deze alwetende, altijd liefhebbende Geest der Schepping zal altijd de geest en het hart van de mens verlichten als hij in overeenstemming met zijn wijze hulp handelt. Het volgen van die Geest, ongeacht waar het ons ook naartoe leidt, is het volgen van het Lichtend Pad. Ontwaakte Dienaren die opnieuw het Ware Pad naar de hemel ontdekt hebben, kunnen als een belangrijke katalysator dienen voor de spirituele vooruitgang van anderen, door hun de zegenrijke kans te bieden zich te verenigen in dienst van het Goddelijk Plan. Dit zal de vibratie van het bewustzijn verhogen van iedereen die dit uit vrije wil erkent en accepteert, en dat zal tot steeds verdere bevrijding van de pijn en het lijden van het lagere zelf leiden. * * * Als we de natuurlijke impulsen van ons diepste wezen volgen en zo iets van onszelf geven uit ware liefde en hulpvaardigheid, dan wordt het Licht van de goddelijke Geest in ons aangewakkerd en dan weten we dat we iets doen dat werkelijk juist en goed is. Bij werkelijke dienstbaarheid aan andere manifestaties van het Ene Leven zal goddelijke Liefde zich vanwege de kosmische wet wel moeten manifesteren. Via hulpvaardigheid en liefdadigheid zullen we aanspraak kunnen maken op onze rechtmatige spirituele erfenis, namelijk de realisatie en uitdrukking van onze eigen latente goddelijkheid. Als er ooit een goede oplossing is gevonden voor werkelijk ieder probleem uit de hele geschiedenis van de mens – sinds het grijze verleden tot op de dag van vandaag en tot in de Eeuwigheid – dan is het ongetwijfeld dit: “Wees dienstbaar, en blijf dienstbaar. Geef, en houd nooit meer op met geven.” Het is juist door te geven dat we ontvangen, en het is de belofte van de hoogste Wet van Evenwicht dat er naar iemand die vanuit een liefhebbend hart geeft, nog veel meer terugkeert. Het Ware Pad zal de toegewijde mens ongetwijfeld van de donkerste 193 gebieden van het leven naar een bestaan van hemelse luister leiden. Iemand die anderen onzelfzuchtig van dienst is, zal niet alleen het doel en de vervulling leren kennen van de weg die langs alle lichtende werelden van de goddelijke Geest omhoog leidt, maar hij zal ook bewustzijnsverruimende ervaringen meemaken, en een vreugde en een vrijheid die zich altijd blijven verdiepen. Zo’n volledige en onvoorwaardelijke toewijding en intelligente focus zijn de kenmerken van ontwaakte dienaren van de wereld, en daarmee scheppen zij een oase in een chaotische wereld. Zulke Dienaren zijn blij, want ze zijn door het goddelijke geïnspireerd om het gekozen pad tot het eind te blijven volgen, net zo lang tot ze de beloofde bevrijding ervaren, met de bijbehorende totale sereniteit, de volledig zuivere vrede en volmaakte heiligheid. Voor zulke spirituele overwinnaars is het de Waarheid die hun redder is geworden – de enige redder die er is. De Waarheid is hun poolster waarmee ze de terugweg naar huis kunnen vinden, en dienstbaarheid is hun onfeilbare methode om die weg te gaan. De Waarheid is hun paspoort waarmee ze het Beloofde Land in mogen, en het verzekert alle blije reizigers van hun uiteindelijke bevrijding van de slavernij van alle wereldse begoochelingen. De Waarheid kan alleen ervaren worden in dienstbaarheid aan anderen, en is voor iedere reiziger op de weg van het leven het enige dat de persoonlijke ziel kan voeden. Waarheid brengt Liefde in de dienstbare mens, en dat is verfrissend en vervullend voor de dorstende ziel en weldadig voor het verlangende hart. Waarheid vult de mens die leegte voelt. Waarheid stelt het goddelijke in het vooruitzicht, en daarmee herstelt het hoop en inspiratie bij ieder die in deze verwarrende wereld verdwaald is, en het bevrijdt hem van zijn gebondenheid aan het zelf. De Waarheid is het licht aan het einde van de donkere tunnel van alle illusies van het lagere zelf. Iedere vreugde komt voort uit de Ene Grote Vreugde van de Waarheid. Het zoeken en vinden van Waarheid is het enige doel van het leven. Het is de enige realiteit die, spiritueel gezien, de moeite waard is om voor te leven en te sterven. Als een eeuwige en onuitputtelijke bron stroomt Waarheid onverbiddelijk door de hele Schepping met slechts één intentie, namelijk zijn eigen hart – goddelijke Liefde – te openbaren, en de volmaakte manier om dat te 194 doen is via dienstbaarheid aan anderen. Als we onszelf onvoorwaardelijk in onzelfzuchtige dienstbaarheid aan de wereld opofferen en we als ootmoedige instrumenten van goddelijke Wil fungeren, dan zullen we tot ons genoegen merken dat het oneindig grote geschenk zich inderdaad in ons leven manifesteert – even duidelijk als de glimlach van de zon op een frisse nieuwe lenteochtend. Dit is het onvermijdelijke gevolg van onze geïnspireerde toewijding aan het hoogste goed van iedereen. Omdat we het ware begrip in ons leven hebben geïntegreerd, is het volgens de wet onvermijdelijk dat het goddelijke zich aan ons zal openbaren. Zo zullen we door onze juiste instelling de onuitsprekelijke vreugde van een verruimd bewustzijn en spirituele bevrijding bereiken, en de zich eeuwig ontvouwende schoonheid van de Hemel zal dan een onvergankelijke werkelijkheid voor ons worden die volledig past bij ons wijze besluit om alles evenzeer lief te hebben. “Wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn.” – Marcus 10:4. De roep tot dienstbaarheid 195 Het moment van het grote ontwaken is nu aangebroken. Jullie hebben ervoor gekozen om je ogen op te slaan, om weg te kijken van de duisternis en je blik op het licht te richten, en daarom zijn jullie gezegend met de aanblik van een nieuwe dageraad voor de Aarde. Omdat jullie harten verlangden naar vrede als er oorlog heerste, en naar het tonen van medeleven als wreedheid domineerde, en omdat jullie verlangden naar liefde als jullie harten van angst bevroren waren, daarom genieten jullie het voorrecht om werkelijke genezing bij de wereld binnen te mogen leiden. De Schepper koos jullie handen om uit te reiken naar de eenzamen, en Hij koos jullie ogen om de onschuld in de schuldigen te zien, en jullie lippen om de gewonden te troosten. Laat er geen pijn meer zijn! Jullie hebben al veel te lang in duistere dromen rondgedwaald. Nu moeten jullie in het licht stappen en staan voor alles waarvan jullie weten dat het waar is. Er moet nu eens en voor altijd een eind gemaakt worden aan angst, en het ligt in jullie vermogen om dat te doen. Alleen jij kunt jezelf vinden. Alle antwoorden zijn in jou. Je moet nu anderen leren wat jij geleerd hebt. Jouw begrip is je niet alleen voor jezelf gegeven, maar vooral ook om een gepijnigde en vermoeide wereld te begeleiden naar een stille plek in een nieuw bewustzijn. Ga heen en breng een boodschap van hoop. Wijs de weg naar genezing door zelf met je totale wezen te leven. Jullie broeders en zusters zullen volgen, en als jullie door de poort van beperking gaan, zullen jullie verenigd worden, herenigd met al diegenen die verloren waren gewaand. Er bestaat geen verlies in de Schepper. Kies het pad van vergeving, en je zult tranen plengen van vreugde vanwege het goed dat je in eenieder ziet. Ga heen en leid het leven van de stralende ziel die je bent. Je bent belangrijk, je bent nodig, en je verdient alle achting. Laat nooit de duistere mantel der angst het licht van jouw inzicht bedekken. Je bent niet geboren om te falen, je bent bestemd om te slagen. De hoop van de wereld is in jouw borst geplant en succes is voor jou verzekerd, 196 want jij staat voor de De Ene die jou geschapen heeft. – “The Children of Light”, Alan Cohen. Het is waar dat Dienaren – Kinderen van het Licht – liefde en vriendelijkheid voor iedereen laten zien, maar we moeten niet vergeten dat ze ook een vernietiging komen brengen, want ze hebben de opdracht gekregen om het onkruid van onwetendheid uit de paden van de Aarde te wieden, zodat er nieuwe gewassen kunnen groeien en bloeien. De gezamenlijke kracht van hun ontzagwekkende en vurige weldaden zal de somberheid op Aarde vernietigen die nu als een doodskleed over de geest der mensheid hangt. Dienaren “komen niet om vrede te brengen, maar zij brengen het zwaard”, en de idealisten in de wereld die zich een beeld hebben gevormd van het heilige karakter van een ontwaakte Dienaar – misschien gebaseerd op de extatisch gelukzalige heiligen van vroeger – zullen allemaal worden teleurgesteld! Dienaren die in deze periode het front van de verandering vormen, moeten eerder strijdlustig zijn dan heilig in hun uiterlijk gedrag, want om hun doel te bereiken moeten zij zonder enige terughoudendheid aanvallen en zo de sluier van illusie aan stukken scheuren. Deze sluier is gemaakt en in stand gehouden door kwaadwillende wezens die de mensheid al heel lang met vibraties gevangen houden. Zo hebben zij haar belet enige werkelijke vrijheid, vrede of geluk te ervaren. We kunnen natuurlijk niet verwachten dat de krachten der duisternis, die al eeuwenlang op Aarde heersen, hun heerschappij zonder veel tegenstand zullen opgeven. Daarom zullen de komende jaren voor de niet-ingewijden een verschrikkelijke en verwoestende aanblik bieden, maar in de ogen van de ziel die werkelijk kan zien wat er gaande is, zal het er juist uitzien als zwanger van de kracht van gerechtigheid en rechtvaardigheid. De planeet is hard aan een grote schoonmaak toe, en die schoonmaak zal een stortvloed van goddelijk licht met zich meebrengen die onvoorbereide mensen zal verblinden en overspoelen. Dit licht zal echter de mensen die zich wel voorbereid hebben, op een ongekende manier verheffen, want zij zullen een grote spirituele transformatie meemaken als de Waarheid zich onthult. Zelfidentificatie is de grote vijand van de Waarheid. Daarom 197 ligt er alleen gevaar, spijt en angst in het verschiet voor mensen die het kwaad van zelfzucht in zich dragen, want er staan overal spiegels langs de weg. Iedere ziel is in talloze incarnaties herhaaldelijk en duidelijk gewaarschuwd: “Bereidt U voor! Bereidt U voor, want het Koninkrijk komt er aan!” Toch kiezen de mensen van vandaag juist liever pijn dan liefde als leraar. Waarschijnlijk zullen velen de waarheid over deze tijd niet geloven voordat hun bekende en vertrouwde werkelijkheid die nu afgedaan heeft, overal om hen heen in elkaar begint te storten. Het grootste deel van de mensheid zal in de komende omwenteling harde maar onvermijdelijke lessen moeten leren. De mensen echter, die wel kunnen zien en begrijpen wat er gaande is, weten dat de Oogsttijd gauw komen gaat, en daarom zullen zij hun tijd goed gebruiken door zich actief aan dienstbaarheid te wijden. Hun geduld en volharding zal er zeker aan bijdragen dat zij straks eindelijk de zachtzoete vrucht van de goddelijke Belofte kunnen plukken. Als Dienaren zorgen voor een reddingsboot van liefde en welwillendheid voor de mensheid, dan zullen ze tijdens de zondvloed van de planetaire schoonmaak blijven drijven. Dienaren kunnen zich verder troosten met het onweerlegbare feit dat de enorme collectieve intelligentie van hun groepsziel altijd over hen heeft gewaakt. Deze grote entiteiten begeleiden en beschermen hen, hoewel ze net buiten de gewone waarneming blijven. Als Dienaren diep in hun hart kijken, voorbij alle twijfels, en aandacht schenken aan hun diepste gevoelens en vertrouwen, dan zullen ze het bestaan en de nabijheid van hun spirituele familie als realiteit ervaren. Goddelijke respons op de behoefte aan begeleiding en bescherming in een moeilijke situatie is vaak onmiddellijk, als in een wonder. Er zijn steeds meer mensen die hierop durven te vertrouwen en ervan kunnen getuigen. Ondanks dat de ogen van Dienaren misschien nog deels versluierd, gestuurd en beschermd worden door verborgen, maar altijd aanwezige goddelijke Gidsen, zullen zij toch veilig naar de bergtop worden geleid – het uiteindelijke doel van hun lange pelgrimstocht. Op het afgesproken tijdstip zal alles perfect op zijn plaats vallen, en iedere ontwaakte 198 Dienaar zal dan weten wat hem te doen staat. Alle liefhebbende harten zullen veilig door de komende storm heen komen. Door het volgen van deze innerlijke poolster, die zelfs in de donkerste nacht helder schijnt, zal iedere Dienaar de weg naar huis vinden. Dit spirituele ‘thuis’ van het in ons wonende leven is echter niet een plaats, maar een staat van Genade, en die kan alleen verdiend worden door anderen lief te hebben. Als een Dienaar eenmaal is ontwaakt en zich heeft toegewijd aan dienstbaarheid aan zijn medemens die in een wereld van pijnlijke illusies verdwaald is, dan zal hij beseffen dat hij helemaal nergens heen hoeft te gaan en dat hij daadwerkelijk in staat is om de vibratie van zijn ‘thuis’ naar de Aarde te brengen en de genezende troost ervan met anderen te delen. Door zo hun unieke geschenken en talenten belangeloos aan de huidige goddelijke Zaak op Aarde te wijden, zullen Dienaren over de hele wereld een belangrijke infrastructuur vormen van opvoeders, kunstenaars, genezers, zieners, planetaire beheerders, nieuwe wetenschappers, en zo meer. Zij leren de mensen de Wet van Liefde, Harmonie en Gezondheid. Zij begrijpen en leven bij de Wet van Creativiteit – en dus ook de Wet van Evolutie. Zij helpen bij het verwijderen van alles dat een heldere waarneming van deze wetten in de weg staat en dat daarom het ervaren van de goddelijke Realiteit moeilijker maakt. Ontwaakte Dienaren begrijpen heel goed dat de huidige wereldcrisis niet vraagt om workshops, cursussen en lezingen, maar om actief deelnemen aan het scheppen van de Nieuwe Wereld. Veel van deze Dienaren werken nu nog in het verborgene – stil en occult – want ondanks het feit dat spirituele leraren al eeuwenlang ontzaglijk veel inspirerende woorden gesproken en geschreven hebben, vieren zelfzucht, ziekte en immoreel gedrag nog altijd hoogtij op Aarde. Desondanks beseffen ze ook de hoge nood van dit moment heel goed, en als groep beginnen zij nu hun lange en noodzakelijke periode van zwijgen te doorbreken met een Nieuw Lied. Dit Grote Lied van de Ziel is altijd weer nieuw, en het kon in het verleden gehoord worden als sommige bevoorrechte mensen het in 199 hun zeldzaam toegewijde harten lieten klinken, want die waren dan vervuld van de vreugde van heilige dienstbaarheid. Zulke bijzondere en meevoelende mensen hebben oprecht gepoogd om allerlei lasten van de mensheid op hun eigen schouders te nemen. Meestal werden ze door de meeste mensen gemeden en slecht begrepen, maar doordat zij een toegewijde houding bewaarden, hielp de goddelijke Geest hen met hun bovenmenselijke taak door hun pijn te verdrijven en hun weg te vergemakkelijken. Zo hebben zij gedurende lange eeuwen van bereidwillig gezwoeg en geworstel ijverig geprobeerd om de mensheid op Aarde een voorbeeld te geven, in de hoop dat er een paar zouden zijn die hen wilden volgen. Als eenzame reizigers – kleine lichtpuntjes in de duisternis – hebben zij een zware last van liefdevolle opoffering gedragen. Toch zal zo’n offer door alle succesvolle Dienaren terecht gezien worden als een grote eer, want ze zijn nu aangekomen bij de eindfase van hun gemeenschappelijke reis. De vruchten van hun werk zullen binnenkort voor iedereen duidelijk worden, als zij in ongekende aantallen opstaan om het succes te verzekeren van deze huidige en uiterst belangrijke fase van het Goddelijk Plan voor de Aarde. Alle ontwakende Dienaren beginnen nu te beseffen dat hun lange, moeizame en vaak pijnlijke liefdewerk voor deze wereld bijna klaar is, en dat het Aquariustijdperk niet een tijd zal zijn van lijden en offers, maar van vreugde. Zij zullen het kruis neerhalen dat het lijden van het Vissentijdperk kenmerkt, en zij zullen zich verheugen in een leven op Aarde vol spontane liefde en harmonieuze, doelbewuste samenwerking. Als dat langverwachte moment eindelijk aanbreekt zal iedere afgematte pelgrim een prachtige déjà vu-ervaring beleven. Dan zal al hun vermoeidheid verdwijnen, en dan zal het duidelijk worden wat er voor talloze mensenlevens in het verschiet ligt. Dat moment betekent het einde van een lange cyclus en het begin van een nieuw en stralend tijdperk voor de mensheid. Alle nog niet ontwaakte Dienaren worden nu opgeroepen zich hun ware aard en hun taak te herinneren, en om hun posities in te nemen en hun aangeboren vermogen om anderen te helpen te gebruiken. Zo kunnen ze vertegenwoordigers van de Nieuwe Geest worden, een actief element in het verruimende bewustzijn rond de wereld. Karma 200 wordt gegenereerd door wat er gedaan of juist nagelaten wordt, afhankelijk van wat iemand begrijpt. Daarom zijn Dienaren aan hun taak gebonden en verplicht te handelen volgens de hoogste waarheid die ze zich hebben herinnerd. Kennis betekent dus zowel een geschenk als een verantwoordelijkheid, en omdat Dienaren de sleutel bezitten van het Nieuwe Leven, worden ze door de Heren der Evolutie, die het Goddelijk Plan op Aarde overzien, aangemoedigd om zich wijselijk toe te leggen op dienstbaarheid aan de wereld. Zij worden nu aangespoord om de verborgen krachten die voor hen beschikbaar zijn te gebruiken, want zo kunnen ze positieve dingen laten gebeuren die het goed van iedereen dienen. Zo zullen ze een eind maken aan de illusie van afgescheidenheid en in plaats daarvan het Nieuwe Wereldbewustzijn manifesteren. Nu dragen alle ontwakende Dienaren de verantwoordelijkheid om initiatief te nemen en moeite te doen om anderen te bereiken met belangrijke en op dit moment relevante informatie. Daar komt nog bij dat de toegewijde hulp van de hele mensheid nodig is als we de komende natuurrampen een beetje willen temperen, en Dienaren moeten dus alles doen wat in hun vermogen ligt om de mensen daartoe te inspireren. Het is onze beschikbare tijd waar de grote spirituele Hiërarchieën ons vandaag om vragen, en het is onze praktische inzet en kundigheid die nodig zijn om de mensen te helpen die geholpen kunnen worden. Het is onze barmhartigheid en liefde die beide zo hard nodig zijn, want er is niet alleen grote behoefte aan balsem voor de wonden van de mensen, maar vooral ook aan goede begeleiding en juiste informatie over wat er nu, spiritueel gezien, gebeurt. Het is onze dienstbaarheid die verlangd wordt in de steeds intenser wordende situatie in de wereld, want daarmee kunnen we al die mensen bereiken die bij willen dragen aan wat moet en zal geschieden. Het is onze onzelfzuchtige meditatie, onze inspiratie, onze innerlijke en uiterlijke toewijding, en onze invocatie die het kanaal zullen vormen waardoor de Nieuwe Geest deze wereld kan binnenkomen. In de nabije toekomst zal er heel veel pijn en lijden kunnen worden voorkomen als we een juist inzicht hebben in de huidige omstandigheden en als we dat intelligent in het dagelijks leven toepassen. 201 Over het algemeen is het op Aarde zo dat we alleen door diep en veelvuldig lijden ontdekken dat er in deze wereld van verlangen en onvervuldheid geen geluk te vinden is. Pas dan keren we ons met heel ons hart naar de goddelijke Geest en roepen we oprecht om hulp. Als we de goddelijke Geest er van kunnen overtuigen dat we zo goed als we kunnen in overeenstemming met de bedoelingen van het Goddelijk Plan willen leven, dan zal er hulp uit de onzichtbare werelden komen. Oprechte en onzelfzuchtige invocatie zal zeker beantwoord worden met spirituele kracht. Dat zal blijken uit het feit dat we op de meest onverwachte momenten goddelijke steun op ons Pad zullen vinden. * * * Alle ontwaakte Dienaren zijn realisten. Zij hebben niet de donquichotterige en dromerige instelling die in de New-Agewereld tegenwoordig zoveel voorkomt, want deze houding is de voedingsbodem voor vrijwel alle vormen van imitatiespiritualiteit waarin allerlei grootse maar onjuiste dingen worden beloofd, zoals een paradijs waar iedereen zomaar binnen zal kunnen komen. Iemand heeft ooit eens gezegd dat er geen lift is naar succes, we zullen allemaal de trap moeten nemen. Geen enkele New-Age geneeswijze; geen enkele religieuze leerstelling, techniek voor zelfverbetering of verlichte goeroe; en geen enkele redding door buitenaardse wezens zal ooit iemand bevrijden of meer spiritueel maken. Mensen kunnen alleen oprijzen vanwaar ze nu zelf staan door hun eigen oude en huidige ervaringen als springplank te gebruiken naar een dieper begrip en groter besef, en verder door te geven van wat ze hebben, in dienstbaarheid aan de wereld, en door anderen lief te hebben. Niet meer en niet minder. Volgens de nieuwe wetten van het Aquariustijdperk moeten alle serieuze kandidaten voor de Oogst tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld vooral goed aandacht besteden aan de volgende feitelijkheden: Als iemand niet klaarstaat om blij en spontaan alles te geven wat hij kan om het hoogste goed van iedereen te dienen, of als 202 er enige angst of terughoudendheid in iemand aanwezig is, of als hij op een andere manier op zichzelf gericht is, dan sluit hij zich daarmee automatisch buiten de gelederen van ware dienaren van de wereld en dan kan hij dus geen deel uitmaken van het Ene Goddelijke Werk op Aarde. Ware spirituele dienstbaarheid sluit alle compromissen uit. Bovendien zal in de komende tijden blijken dat alles weggenomen zal worden dat voor zichzelf gehouden wordt, alles dat niet onzelfzuchtig in dienstbaarheid aan anderen aangeboden wordt als bijdrage aan de Ene Grote Zaak. Mensen die niet oprecht liefhebben en de mensheid proberen te helpen, kunnen niet tot de Nieuwe Wereld toegelaten worden. Mensen die alleen voor zichzelf leven, zullen de genade van het Aquariustijdperk niet kunnen ontvangen, maar mensen die vrijwillig hun leven wijden aan het helpen van anderen, zullen door de Nieuwe Geest spiritueel verheven worden. Mogen alle Dienaren daarom nooit vergeten dat er maar één weg bestaat, en als men die weg gevonden heeft en gezien heeft waar die heen leidt, dan kan niets hen nog hinderen, afleiden of verstoren om deze weg naar huis te volgen. Het volgen van deze Lichtende Weg zal eeuwigdurende beloningen brengen. Er is geen enkele reden tot twijfel – de grote vijand van vooruitgang. Als Dienaren ooit een hindernis op hun weg tegenkomen die te groot en te moeilijk lijkt, dan moeten zij niet twijfelen, want alle Hemelse Gidsen staan klaar om hem te helpen en te beschermen. Er is altijd een inherente goddelijke solidariteit tussen degenen die in harmonie met de welwillende Krachten van het Goede leven, en daarom is het vanzelfsprekend dat iemand die oprecht het Ware Pad wil volgen tijdens alle ups en downs van het leven geholpen en beschermd wordt door de onzichtbare, maar altijd beschikbare hulp van goddelijke Gidsen. Omgekeerd is het ook zo dat iemand die juist op zichzelf gericht is, veel eerder te maken krijgt met pech en tegenslagen. Zo iemand kan vaak geen veilige haven vinden ter beschutting van de schijnbaar wrede stormen en orkanen van het leven. Het licht van het Nieuwe Wereldbewustzijn zal voor iedereen net zoveel worden als de mate waarin zij van hun hart geven om anderen 203 te helpen. De waarheid over deze periode zal zich vanzelf van binnenuit aan hen openbaren: “Maakt U zich in deze uren geen zorgen over wat U zult zeggen. U zult niet hoeven nadenken over wat U moet zeggen, de Heilige Geest zal U overschaduwen en U de juiste woorden geven.” – Jezus. Het met iedereen delen van de waarheid van deze tijd is het begin van het volgen van het ware Pad, en iedere stap zal ons dichter bij de Poort van Bevrijding brengen. Diensten kunnen echter alleen verleend worden als er om gevraagd wordt. Als iemand nog ondergedompeld is in het oude beperkende wereldbewustzijn en de gedachtepatronen die daarbij horen, dan zal niemand hem kunnen bevrijden, ook niet door te proberen hem los te trekken met de kracht van gedachten of emotie. Een groot aantal zielen zal er – bewust of onbewust – voor kiezen om niet gebruik te maken van de ongekende gelegenheid die er nu met de komende Oogsttijd geboden wordt. Zulke zielen zijn herkenbaar aan hun vibratie, en hun vrije wil zal gerespecteerd moeten worden, hoe ongelukkig of pijnlijk hun keus ook lijkt. Zij zullen te zijner tijd – ooit in een andere wereld – een nieuwe kans krijgen. Dienaren moeten ze niet te lang blijven dralen als er niet naar hen geluisterd wordt, of als men hun boodschap niet wil ontvangen. Dan kunnen ze beter elders verder gaan met het royaal zaaien van de zaadjes van Waarheid, want er bestaan wel degelijk vruchtbare geesten in de wereld die wel blijmoedig naar het licht streven, het Goddelijk Plan willen dienen en de Nieuwe Geest willen ontvangen. Het is nu tijd dat alle Dienaren in de wereld vlug alle opdelingen, dualiteiten en afscheidende illusies opzij zetten. Nu moeten ze hun middelen bundelen en gebruik maken van deze grote gelegenheid om Moeder Aarde te helpen met haar hergeboorte. De planeet heeft grote behoefte aan verloskundigen, aan mensen die op dit bijzondere moment deze dienst kunnen verlenen. Het vereist mensen met een volkomen verenigd bewustzijn om dit te kunnen laten slagen, want geen enkele groep mensen kan als eenheid te werk gaan als zij elkaar niet werkelijk liefhebben en dienen. Goddelijke krachten kunnen niet door een groep stromen als er tussen de groepsleden disharmonie heerst. Alle Dienaren worden hierbij nu opgeroepen om bewust hun spirituele taak in de wereld op zich te nemen, om op te staan en in 204 deze tijd van beproevingen een voorbeeld te zijn voor anderen. Zij zullen helpen met het vervullen van de Bestemming der Tijden, want alleen samen als Een kunnen we de genade en glorie van de Nieuwe Wereld binnenbrengen. De Dienaren aan de onzichtbare kant van het leven hebben ons met hun oproep een gelegenheid geboden, en nu wachten zij op een actieve en positieve respons. Zij kijken vol liefde, geduld en enthousiasme toe, en ze blijven opletten en hulp bieden bij alle oprechte pogingen om het Goddelijk Plan verder te helpen, zoals het verankeren en verspreiden van de nieuwe Aquariusenergieën op Aarde en het voorbereiden van de komende geboorte van een Nieuwe Tijd. Deze Grote Zielen hebben zich nu als het ware boven de planeet begeven, en ze staan klaar om meer Liefde en genezende kracht naar binnen te laten stromen ten behoeve van de mensheid. Het vermogen om dit te ontvangen is direct afhankelijk van een juiste en onzelfzuchtige houding en van een vlot en altruïstisch handelen van de mensen die bewust zijn en ervoor klaar staan. De roep om redding van de wereld heeft al geklonken, en velen beantwoorden hem op allerlei manieren. Hun beweegredenen zijn vaak gemengd, en hun respons is nog wel eens geïnspireerd door een verlangen naar persoonlijke veiligheid, groei, erkenning, of een andere vorm van persoonlijk gewin. Dienaren moeten boven zulke zelfzucht uitstijgen, want dergelijke reacties kunnen juist in deze tijd de roep om dienstbaarheid ernstig bemoeilijken. Ook laat dit zien dat de bekende waarschuwing waar is: “Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.” De huidige roep tot dienstbaarheid probeert sterk tot juiste actie aan te sporen. De grote boodschap aan alle Dienaren in de wereld is deze: Zoek het goddelijke, zorg dat je begrijpt wat er gebeurt, herinner je je doel, kom bij elkaar, zuiver jezelf, bereid je samen voor en wees dienstbaar aan je medemens. Dienaren hebben op momenten van contact met het goddelijke kostbare glimpen opgevangen van de op handen zijnde glorie. Mogen zij deze niet vergeten tijdens deze laatste strijd voor het vestigen van gerechtigheid op Aarde, en mogen zij altijd anderen proberen te 205 inspireren, en hen herinneren aan het grote moment dat de deur naar de nieuwe Wereld open zal gaan. Dan zal ieder die er voor klaar is naar binnen kunnen gaan. Mogen Dienaren zich door geen enkel obstakel laten stoppen, maar mogen obstakels hen in plaats daarvan inspireren om juist extra vastberaden en met hernieuwde moed door te blijven zetten. Moge verleiding, angst en twijfel hen noch afschrikken noch afleiden van hun doel om de mensheid zich in het Nieuwe Licht te helpen verheffen, en mogen zij zo ook zichzelf verheffen. “Als wij ons halverwege door angst laten stoppen, dan zullen we alleen de stemmen van de nacht horen die ons uitlachen. Maar als we moedig volhouden en de bergtop bereiken, dan zullen we ons met gezang van triomf en vreugde bij de hemelse zielen voegen.” – Kahlil Gibran. De straffe wind van koppige onwetendheid die vandaag de dag de zee van bewustzijn op Aarde teistert, vereist stevige zeilen van de Dienaren, en een goede navigatie om hun vloot op koers te houden. Het succes van hun grote reis hangt af van de toewijding van de harten van alle bemanningsleden, van hun helderheid van intentie, en hun eenheid van geest. Ieder groepslid vormt een waardevol aandeel van het hele gezelschap. Met de ogen gericht op de opkomende Zon van de Nieuwe Dag, en met hun harten verenigd, zijn Dienaren verzekerd van hun overwinning en hun langverwachte Totale Bevrijding. Nawoord De Boeddha verbleef ooit in een woud in Kosambi, India. Daar nam hij een paar bladeren in zijn hand en vroeg aan zijn discipelen: “Wat 206 denken jullie, O bhikkus*? Wat is meer, deze paar bladeren in mijn hand, of de bladeren daar in het woud?” “Mijnheer, er zijn maar erg weinig bladeren in de hand van de Gezegende,” antwoordde er een, “en de bladeren daar in het woud zijn er veel meer.” De Boeddha vervolgde: “Evenzo heb ik jullie, bihkkus, maar heel weinig verteld van wat ik weet. Er is veel meer dat ik jullie niet heb verteld. En waarom heb ik jullie al deze dingen niet verteld? Omdat ze niet relevant zijn. Ze staan niet fundamenteel in verband met het heilige en spirituele leven, en ze zullen je niet naar het Nirwana leiden. Dat is de reden waarom ik jullie al deze dingen niet verteld heb.” * monniken De Boeddha was niet geïnteresseerd in overbodige discussies over metafysische kwesties die alleen maar aanleiding zouden geven tot allerlei ingebeelde problemen en eindeloze speculaties. Hij beschouwde zulke onderwerpen als “een oerwoud van meningen.” Ook dit boek laat veel achterwege van wat er tegenwoordig met het oog op de dageraad van het komende Aquariustijdperk met veel enthousiasme besproken, onderzocht, beschreven en verteld wordt, en wel om twee goede redenen: Ten eerste is er zoveel informatie die allemaal direct in verband staat met de Dienaren of met deze fase van het Goddelijk Plan voor de Aarde, dat zelfs nog geen duizend verhandelingen van encyclopedische afmetingen kunnen beschrijven wat er op dit moment in de wereld, in ons zonnestelsel en ons melkwegstelsel allemaal gebeurt. Dit betekent dat een schets over dit onderwerp – zoals dit boek – niet anders dan beknopt en dus onvolledig kan zijn. Ten tweede is het zo dat veel van het gedachtegoed dat binnen de erg ruime grenzen van New-Age valt weliswaar fascinerend is, en buitengewoon interessant, maar meestal toch overbodig, omdat het 207 niet voorziet in de onmiddellijke behoeften van de wereld op dit moment. In de overvloed aan nieuwe informatie die tegenwoordig beschikbaar is, zijn er talloze kleurrijke en verleidelijke dingen te vinden die makkelijk kunnen leiden tot aanstekelijke opgewondenheid en verwrongen waarneming. Daarom leiden ze slechts nodeloos af van de zaken die op dit moment wel essentieel en dringend zijn. De Waarheid is simpel. Dat is hij altijd al geweest, en dat zal hij ook altijd blijven. De essentie ervan kan samengevat worden in één fundamentele en diepzinnige uitspraak, namelijk dat Liefde het grootste hulpmiddel is tot genezing en spirituele vooruitgang. Bij het schrijven van dit ietwat technische boek hebben we ons dan ook af en toe afgevraagd of het publiekelijk bekend maken ervan misschien risico’s inhoudt voor mensen die makkelijk gehecht raken aan de ideeën en idealen die erin beschreven staan. We zijn een beetje bezorgd vanwege de mogelijkheid dat we misschien onbedoeld meewerken aan het scheppen van nieuwe conceptuele gevangenissen voor zoekers van de Waarheid. Met dit in gedachten citeren we hier een uitspraak uit de Tao Te Ching: “Alles wat met woorden gezegd kan worden is slechts een relatief begrip. Hoewel er veel namen en woorden aan de subtiele waarheid zijn gegeven, zal hij nooit beschreven kunnen worden.” Lao Tze. We zijn een beetje ongerust dat er mensen in de concepten en gedachten verstrikt raken, wat precies de manier is waarop hun juist een helder inzicht in de waarheid onthouden wordt. Daarom voelen we ons geneigd om te zeggen dat de lezer, zodra hij de feiten en uitgangspunten van dit boek heeft begrepen, er goed aan zou doen om alles weer te vergeten en simpelweg onvoorwaardelijke liefde voor zijn medemens in praktijk te brengen. De Boeddha zei immers al: “Alles is samsara (illusie).” Iemand die door de sluier heen heeft leren zien en verlicht is geworden door de simpele Waarheid, dus iemand die de dingen volkomen helder ziet zoals ze werkelijk zijn, hij ziet het leven der verschijnselen als niet meer dan een ingewikkeld netwerk van bewegende energiepatronen die opkomen en weer voorbijgaan. Niets in deze wereld is permanent, en dus is 208 hier niets Werkelijk. Het wordt wel vaker gezegd dat filosofen in verwarring sterven, afgesneden van de Waarheid door hun eigen hongerige intellect. Ingewikkelde filosofieën en ideeën versnipperen iemands energie en zijn aandacht voor het moment, en ze leiden dus alleen maar tot verwarring. Als we echter ophouden met het allemaal te willen begrijpen en oplossen, en als we in plaats daarvan zonder terughoudendheid vertrouwen op de processen van het leven en ons richten op onvoorwaardelijke acceptatie en liefde voor andere levensvormen, dan wordt op ieder moment vanzelf duidelijk wat er van belang is. Dan is er besef van volmaaktheid, en dan zien we de leegte van al onze mentale constructies, en van al onze subjectieve identificaties met stof, verschijnselen en allerlei conditionerende invloeden die daarmee in verband staan. We zien dan dat ze zonder enige werkelijke inhoud zijn, net als golfjes in het water of het maanlicht in de spiegel. Weksignalen, imitatie-ego’s, sluiers, poorten en programma’s zijn allemaal concepten, gereedschappen die we gebruiken om een idee te geven van bepaalde esoterische dynamieken die eigenlijk voorbij de wereld van het intellect liggen. Het zijn niet meer dan wegwijzers op het pad naar het Grotere Leven. We moeten hierbij altijd bedenken dat zulke zaken weliswaar relevant kunnen zijn op bepaalde niveaus van Samsara, maar dat ze ook erg vluchtig zijn. Dat betekent dat ze op andere niveaus ophouden te bestaan als realiteit, want het punt van bewustzijn – de ziel – ontwikkelt zich alsmaar verder en naar binnen, en daarom is hij op reis naar steeds diepere spirituele realisatie en bevrijding van alle conceptuele creaties en vergankelijke illusies die bij de lagere werelden horen. We bidden in ons hart dat de onthullingen in dit boek gezien worden voor wat ze zijn, en dat ze niet nog weer een ander substituut worden voor de Werkelijkheid die alleen ervaren kan worden, maar nooit begrepen. Wij zouden willen dat de uitgangspunten en ideeën die we beschreven hebben, niet als excuus gebruikt worden om het onmisbare, vreugdevolle en eeuwige proces van verder zoeken na te 209 laten, maar wij hopen juist dat onze visie eraan zal bijdragen dat Dienaren en de mensheid die uiterst heilige plaats van zuivere onvoorwaardelijke liefde kunnen bereiken – de plaats waar de tijd en de Eeuwigheid samenvallen en waar het individuele hart synchroon klopt met het Universele Hart, de plaats waar de eenvoudige en onveranderlijke Heilige Waarheid gekend wordt. Er is een internetforum waar de onderwerpen uit onze eerste twee boeken besproken worden. Andere werken, die dieper ingaan op wat in deze boeken beschreven staat en er een vervolg op vormen, zijn ook beschikbaar voor leden. Als je je wilt aanmelden voor het forum, stuur dan een verzoek naar: TF-Entree-subscribe@yahoogroups.com (Nederlandstalige forum), of naar: The-Gateway-subscribe@yahoogroups.com (Engelstalige forum) http://www.denieuweroep.nl info@denieuweroep.nl http://www.thenewcall.org thenewcall@thenewcall.org Literatuurlijst Om de oorzaken en gevolgen van de huidige transformatie van de Aarde goed te begrijpen, raden we serieuze studenten aan om ook De 210 Roep tot Ontwaken te lezen (ISBN 90-76648-07-7 Immanuel Publishing). Daarnaast zijn ook de volgende boeken, films en muziekstukken een aanvulling op Dienaren van het Goddelijk Plan. Zij helpen de lezer de inzichten uit dit boek te verdiepen, en ze zullen de serieuze zoeker helpen zijn kennis te vergroten en zijn bewustzijn te verruimen. De titels die direct verband houden met de stof uit dit boek zijn aangegeven met een asterisk (*). Een gedegen kennis van het occulte zal van onschatbare waarde zijn voor de aspirant die bewust de Nieuwe Wereld binnen wil gaan en die anderen wil helpen hetzelfde te doen. Daarom staan er ook titels zonder asterisk in de lijst. Deze boeken behandelen de verborgen kant van menselijke relaties en de bouw en werking de menselijke microkosmos (het geheel van de subtiele lichamen van de mens). Daarnaast bevatten deze werken uiterst relevante en bruikbare informatie over de onveranderlijke spirituele principes en natuurwetten die voor alle levenssferen in dit octaaf van het universum gelden. Boeken A Gift from Daniel – Karen Alexander Astral Body, The – A. E. Powell Bronnen van Licht – Barbara Ann Brennan Causal Body, The – A. E. Powell Celestijnse Belofte, De – James Redfield * ET 101 – Jho Zoev * Hidden Side of Things, The – C. W. Leadbeater Masters and the Path, The – C. W. Leadbeater Mental Body, The – A. E. Powell Preparing for Contact – Lyssa Royal & Keith Priest * Prism of Lyra, The – Lyssa Royal & Keith Priest * Star Born, The – Brad Steiger * Starseed Transmissions, The – Ken Carey * Strangers Among Us – Ruth Montgomery * Tiende Inzicht, Het – James Redfield * 211 Third Millennium, The – Ken Carey * Uitverkoren Planeet, De (hoofdstukken 1,7 & 8) – Phyllis Schlemmer * Van Bethlehem tot Golgotha – Alice Bailey Films Phenomenon – met John Travolta * Powder – met Sean Patrick Flanery * The Matrix – met Keanu Reeves* K-Pax – met Kevin Spacey, Jeff Bridges* Muziek Novus Magnificat (Track 1) – Constance Demby * Van dezelfde schrijver: De Roep tot Ontwaken 212 Op dit moment is de mens getuige van het begin van een grote wereldovergang. Er staat een ongekende metamorfose aan te komen als voorbereiding op een enorme stap in bewustzijnsontwikkeling van de hele planeet. De Aarde gaat nu het Aquariustijdperk binnen en nieuwe energieën overspoelen de planeet, en daarom staat ieder mens nu voor een belangrijke keuze. Deze keuze zal verstrekkende gevolgen hebben voor zowel de loop van zijn huidige leven als voor zijn spirituele reis in talloze toekomstige incarnaties. NU IS HET TIJD OM ONS VOOR TE BEREIDEN De Roep tot Ontwaken… …biedt onmisbare sleutels tot ontwaken die de toegang van het oude naar het nieuwe tijdperk zullen openen. …maakt duidelijk hoe men goed van de komende gelegenheid voor de Oogst gebruik kan maken. …maakt onduidelijke zaken helder, en maakt een einde aan de nodeloos ingewikkelde zaken uit de New-Agewereld. …onthult zowel de duistere kant van de New-Agebeweging, als de goddelijke belofte ervan. …bevat alles dat men moet begrijpen om voorbereid te zijn op datgene waar we binnenkort allemaal mee te maken zullen krijgen. … kan als paperback besteld worden bij: http://www.bol.com of bij Immanuel Publishing, Kievitstraat 40 B-3910 Neerpelt België …is ook gratis te downloaden op http://www.denieuweroep.nl, of op: 213 http://www.thenewcall.org De Zuivere Gnosis (de Kennis van de Universele Leer) Waar we ook kijken in de moderne spirituele supermarkt, overal zien 214 we rusteloosheid, oppervlakkige uiterlijke schijn en sensatiezucht. We zien dat er hongerig aandacht wordt besteed aan dingen als zelfbevrijding, self-empowerment en ‘ascentie’ uit deze wereld. Ook zien we overal dat men lagere psychische vermogens zoals mediumschap ontwikkelt, en dat men angstig wegvlucht voor pijn en verantwoordelijkheid. Alles in naam van spiritualiteit. Aangezien het nieuwe licht onze wereld binnen blijft stromen, zoals ons al lang geleden voorspeld is, zal de duisternis zich wel steeds scherper moeten afsteken, en vandaag de dag werpt het licht van het ochtendgloren van het Aquariustijdperk inderdaad schaduwen naar alle kanten. En wat is het gevolg? Een overvloed aan overdrijving, misleidende informatie en imitatiespiritualiteit. Omdat psychische vermogens nu in de mens loskomen en op ongekende schaal beschikbaar zijn, spreiden nietsvermoedende, haastige en onverlichte mensen hun nieuwe vermogens gretig ten toon. Zij stappen prematuur in het voetlicht en kondigen zichzelf bij het grote publiek aan als spirituele leraren, genezers en meesters van wijsheid. Deze nieuwe leraren bieden vaak mooie maar valse spirituele juweeltjes die weliswaar in het begin nog flonkeren, maar al gauw hun glans verliezen en dof worden, net als de tijdelijke inspiratie die men misschien aanvankelijk via hen kon verkrijgen. Zij leiden de spirituele aspiranten dus alleen maar verder bij de simpele Waarheid vandaan. Deze Waarheid is echter altijd aanwezig en toegankelijk voor mensen die weten waar ze moeten kijken. Zij weten waar de Gouden Sleutel, die de deur naar het Nieuwe Leven ontsluit, te vinden is. Aan het einde van iedere wereldcyclus, als de Oogsttijd nadert, verschijnt er op Aarde een nieuwe en zuivere vorm van de Universele Leer – of Gnosis – om alle mensen die haar kunnen begrijpen en haar in hun leven toepassen uit de velden te roepen, want zij zullen aan de voorwaarden van deze cyclische gelegenheid voor spirituele 215 Bevrijding kunnen voldoen. In tijden van grote duisternis is er juist grote behoefte aan de Eeuwige Wijsheidsleer van de Avatars. Het vestigen van de aandacht op deze Leer is een doelbewuste poging om hem in de plaats te laten komen van de onvermijdelijke overvloed aan onjuiste interpretaties, verdraaiingen en vervalsingen die eeuwenlang door de wereldreligies en de spirituele tradities over de wereld zijn verspreid. Een belangrijk aspect van een werkelijk spiritueel streven is dan ook om de Waarheid zijn rechtmatige plaats in de wereld te laten innemen, want zo kan men bijdragen aan het laten klinken van het Laatste Signaal voor de mensheid aan het einde van een tijdperk, kort voordat de planeet gezuiverd wordt. Het woord Gnosis is afgeleid van het Grieks, en betekent Kennis van God, of Goddelijke Kennis. De Gnosis zelf is Levende Wijsheid die we niet met het intellect alleen kunnen verkrijgen. Maar als de oprechte zoeker naar Waarheid zijn mentale vermogens op de juiste manier gebruikt, en ook voor de juiste redenen en in combinatie met het hart, dan kan hij in contact komen met het levende Lichaam van de Gnosis door een geschreven versie van de Wet te lezen. Hoewel de Universele Kennis van de Gnosis de basis vormt van iedere religie, is deze kennis volledig geschrapt uit alle religieuze tradities die er nog bestaan, of op zijn minst is hij sterk verdraaid. Op dit moment zijn er maar heel weinig mensen op de wereld die de essentiële Sleutel van de Zuivere Gnosis bezitten, en dat is een van de redenen waarom er in deze hectische tijd op Aarde zoveel verwarring, afleiding, zinloos gepraat en schijnspiritualiteit is. Toch werd juist deze Sleutel ontdekt en gebruikt door iedere lichtende ziel aan de hemel van de Aardse geschiedenis. Al deze verlichte mensen vonden de Enige Ware Weg die direct naar de top van het Leven leidt, en door op dat Lichtende Pad te stappen, konden zij in deze wereld van illusies alle verleidingen weerstaan en alle valstrikken vermijden en veilig Thuis komen. Nu proberen wij kandidaten voor de Oogst te bevrijden van alle overbodige kabaal door hun de 216 esoterische feiten op een moderne manier te presenteren. Daarbij houden we rekening met de grote gelegenheid die op dit moment geboden wordt, en ook met de nieuwe en veranderde wetten van het Aquariustijdperk. Er staat in de Hatha Yoga Pradipika: “Het (yoga) brengt yogi’s bevrijding en dwazen gebondenheid.” Evenzo willen we van de Zuivere Gnosis zeggen dat het bevrijdend werken kan voor de oprechte en volwassen zoeker op het Pad, maar eerder belastend en misschien zelfs wel schadelijk voor minder toegewijde aspiranten die er niet echt klaar voor zijn. Vroeger werden de Hogere Graden van de Universele Leer alleen aan Ingewijden van echte Mysteriescholen gegeven. Dit waren dus mensen die eerst zware testen hadden doorstaan, voordat hun toegang tot de Goddelijke Mysteriën werd gegeven. Wij bieden deze informatie nu aan, omdat we aan het een einde van een tijdperk aangekomen zijn, maar alleen aan mensen die er klaar voor zijn. Omdat onze gevorderde geschriften veel esoterisch onthullende en confronterende informatie bevat, zijn deze alleen bestemd voor de serieuze en intelligente spirituele aspiranten die weten hoe ze op de juiste manier moeten aankloppen en dus in feite de sleutel die de deur opent, al in bezit hebben. “Laat de zoeker blijven zoeken totdat hij vindt. Als hij vindt, dan zal hij verontrust raken, en als hij verontrust is, zal hij verbijsterd staan…”– Jezus, Het Gnostische Evangelie van Thomas.

True God Wisdom by Ahijah Ami

Ahijah Ami

5 hrs ·

The House of Jacob shall take them captive, whose captives they were.

The treatment of slaves in the United States varied widely depending on conditions, times and places. Treatment was generally characterized by brutality, degradation, and inhumanity. Whippings, executions, and rapes were commonplace. Exceptions, however, did exist to virtually every generalization, for instance, there were slaves who employed white workers, slave doctors who treated upper-class white patients, and slaves who rented-out their labor. These are not, however, the common rule.

Slaves were generally denied the opportunity to learn to read or write, in order to ensure that they did not form aspirations that could lead to escape or rebellion. Medical care to slaves was generally provided by other slaves or by slaveholders’ family members. Many slaves possessed medical skills needed to tend to each other, and used many folk remedies brought from Africa. After such well-known rebellions as that by Nat Turner, in 1831, some states prohibited slaves from holding religious gatherings, as slaveholders feared such meetings would facilitate communication and might lead to rebellion.

Sexual Abuses

Slavery in the United States included frequent rape and sexual abuse of slave women. Many slaves fought back against sexual attacks, and many died resisting. Others carried psychological and physical scars from the attacks. Sexual abuse of slaves was partially rooted in a patriarchal Southern culture which treated all women, black and white, as property or chattel. From 1662 and the adoption of partus sequitur ventrem into law in Virginia, white society protected sexual relations between white men and black women by classifying children of slave mothers as slaves, regardless of the father’s race or status. After generations, there were numerous mixed-race (mulatto) offspring, many held in slavery. At the same time, southern societies strongly prohibited sexual relations between white women and black men in the name of racial purity.

Maintaining White Dominance

In 1850, a publication provided guidance to slave owners on how to produce the “ideal slave”:

Maintain strict discipline and ‘unconditional submission’;
Create a sense of personal inferiority, so slaves ‘know their place’;
Instill fear in the minds of slaves;
Teach the servants to take interest in the master’s enterprise; and

Ensure that the slave was uneducated, helpless, and dependent, by depriving them of access to education and recreation.

In the time to come the roles shall be reverse, the stranger shall join himself to us and the slave master shall cleave to the House of Jacob, and the peoples shall take them, and bring them to their place; and the house of Israel shall possess them in the land of the LORD for servants and for handmaids. they shall take them captive, whose captives they were;

JPS Isaiah 14:1 For the LORD will have compassion on Jacob, and will yet choose Israel, and set them in their own land; and the stranger shall join himself with them, and they shall cleave to the house of Jacob. 2 And the peoples shall take them, and bring them to their place; and the house of Israel shall possess them in the land of the LORD for servants and for handmaids; and they shall take them captive, whose captives they were; and they shall rule over their oppressors. 3 And it shall come to pass in the day that the LORD shall give thee rest from thy travail, and from thy trouble, and from the hard service wherein thou wast made to serve,

Praise the Creator the God of Abraham, the God of the Israelites.

The Creator the God of Abraham is the deity responsible for the creation of the world (cosmos or universe).

Jeannette Narvaez

Źz
Like · Reply · More · 2 hours ago
Write a comment…
Post

True God Wisdom by Shad Ezeh

Shad Ezeh   Revelation

Understanding The AntiChrist…

“Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God; because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God: Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God, and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now already in the world.”
(I John 4:1-3 NKJV)

Friends, if you have been saved and filled with the Holy Spirit, you will know the operations of the antiChrist easily. John said, “..Every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist…”
And Jesus said, “Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravenous wolves…Therefore by their fruits you will know them.” Matthew 7:15, 20 NKJV

• Every false prophet and false teaching is antiChrist even when they sound and meant well; Jesus said, you shall know them by their fruit, and their fruit is mostly spiritual or inwardly. A natural eyes cannot know the fruit of false prophets because they can only be spiritually discerned. The natural eyes cannot even know the outward fruit of false teaching because their conscience is dead. Their spiritual eyes is blind to know both the inward and outward fruit of the false prophets, which made them blind followers – Matt 15:12-14.

• No false prophet will come out in the public and declare to be antiChrist but their teachings betrays them when judged in the light of the present truth.
> False prophets uses the name of Jesus, which makes it difficult for those who say they believe in Jesus to know them as antiChrist. So long the false prophet is mentioning Jesus in his messages and commandments, the blind followed honors him as a man of God. They will attack by all means anyone exposing the errors of their false prophet and label you judgmental and envious.

• “Every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist…”
> If you observe the law of Moses or any part of it today, you are operating according to the “…every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh..,And this is the spirit of the Antichrist…”
> Observing the law of Moses after Jesus came in the flesh and fulfilled the law on the cross is not of God and it is of the antiChrist. You are denying Him as being our everything to God. Jesus Christ is our tithes and offerings to God.

• Satan has been antiGod from the beginning in the garden and he is the antiChrist that is to come physically into the world but is now already in the world operating through false christs and false prophets; Jesus said, “Then if anyone says to you, ‘Look, here is the Christ!’ or ‘There!’ do not believe it. For false christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. See, I have told you beforehand.” Matthew 24:23-25 NKJV
> Any elect that allows false christs and false prophets to deceive him or her today is ignorant of what Jesus has said and done for us; “Therefore my people have gone into captivity, Because they have no knowledge; Their honorable men are famished, And their multitude dried up with thirst…My people are destroyed for lack of knowledge…” Isa 5:13. Hos 4:6 NKJV

• “Every spirit”, regardless through whom they speak, “that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh and paid it all for us on the cross is not of God And this is the spirit of the Antichrist.”
> Their rank, tithe and name doesn’t matter, so long their are preaching the law for people observe as to please/obey God, that is not of God and it is the spirit of antichrist; Because God has commanded us to listen to His Son alone, not to Moses representing the law nor to Elijah representing the prophets – Matt 17:5. Our righteousness exceeds the righteousness of those under the law – Matt 5:17-20, because “now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the Law and the Prophets, even the righteousness of God, through faith in Jesus Christ, to all and on all who believe. For there is no difference;” Romans 3:21-22 NKJV

• If what you are preaching and practicing today in the name of Jesus is not according to all things Jesus Himself commanded us His church, you are operating in the spirit of AntiChrist. You can quote all the scriptures to support them but the question is this: “has Christ died on the cross when people observed those commandments in the bible?”
> The law was in effect until Jesus fulfilled them for us on the cross with the sacrifice of His life, and after He fulfilled them He cried, IT IS FINISHED/ABOLISHED! Jn 19:30. Eph 2:14-15. Col 2:14-19.

• What Jesus said and taught to the Jews scribes and Pharisees is different from what He commanded His church. What Jesus taught the people from the law is for those under the law until He fulfill them on the cross; “Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth [that accuse you of not observing the law] may be stopped, and all the world [who observe the works of the law] may become guilty before God. Therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in His sight, for by the law is the knowledge of sin.” Romans 3:19-20 NKJV

• You cannot be right with God by observing the law, like paying tithes and sabbath. As Paul put it, Jesus “having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. And He has taken it out of the way, having nailed it[the whole law] to the cross…So let no one judge you in food or in drink, or regarding a festival or a new moon or sabbaths [as the Jews judged Jesus and His disciples in Matt 12:1-8. Jn 5:18], which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ.” Colossians 2:14, 16-17 NKJV
> For those who still argue that Jesus did not fulfill all the law, let me remind you that the law was a unit that if you fail in one you fail all – Jas 2:10, so if Jesus fulfilled some of the law, as your wrongly asserts, then He fulfilled all of it – Rom 10:4.

• The Jews scribes and Pharisees were antiChrist both in words and in deed; “For this reason the Jews persecuted Jesus, and sought to kill Him, because He had done these things on the Sabbath…Therefore the Jews sought all the more to kill Him, because He not only broke the Sabbath, but also said that God was His Father, making Himself equal with God.” John 5:16, 18 NKJV
“His parents said these things because they feared the Jews, for the Jews had agreed already that if anyone confessed that He was Christ, he would be put out of the synagogue.” John 9:22 NKJV
> Even today many are indirectly antichrist in their words and deed because of fear of the wrath of their religious leaders who taught them to reject the truth that is contrary to their belief and doctrines of men.

• The following are some common fruit of antichrist that is rampant today;
+ Building a temple or place of worship.
+ Monetary tithes and offerings.
+ Preaching the gospel of love without the truth.
+ Hierarchy and denominations.
+ Public prayers and dangerous prayers.
+ Selling books/messages/songs for money and preaching with a charge.
+ Family deliverance, temple priesthood and sisterhood.
+ Having and bowing to images of Jesus or Mary.
+ Mandatory attendance and worship of angels.
> And you can add to the list.

Observing the law and following the principles of men after Jesus came and paid it all for us to follow and obey only Him is antiChrist and put you among the thieves and robbers – Jn 10:8-10.

• Anything that’s not according to what Jesus commanded us His church is not of God, even when you get it from the scriptures. Jesus said to the Jews, “You search the Scriptures, for in them you think you have eternal life; and these are they which testify of Me. But you are not willing to come to Me that you may have life.” John 5:39-40 NKJV
> Scriptures were not given by the inspiration of God to give anyone life but to point us to the life Giver; “What purpose then does the law serve? It was added because of transgressions, till the Seed should come to whom the promise was made; and it was appointed through angels by the hand of a mediator. Now a mediator does not mediate for one only, but God is one. Is the law then against the promises of God? Certainly not! For if there had been a law given which could have given life, truly righteousness would have been by the law. But the Scripture has confined all under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. But before faith came, we were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. Therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. But after faith has come, we are no longer under a tutor.” Galatians 3:19-25 NKJV

• God will not judge anyone according to the law of Moses but through His Son; “For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son,” John 5:22 NKJV
“Truly, these times of ignorance God overlooked, but now commands all men [including the law keepers] everywhere to repent, because He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness by [Jesus Christ] the Man whom He has ordained. He has given assurance of this to all by raising Him from the dead.” Acts 17:30-31 NKJV

• God has commanded us in these last days to listen to His Son if we want to please Him as our Father – Matt 17:5, So observing all things Jesus commanded us His church is keeping the commandments of God. No one can keep the whole over 600 laws of God under the law, even when they are narrowed to two – Mk 12:29-31, But God through His Son made all His commandments one and said; “A new commandment I give to you, that you love one another; as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are My disciples, if you have love for one another.” John 13:34-35 NKJV
> We are not like those under the law – 2Cor 5:17. His law is not grievous like the law of Moses. The only “must” in His law of to be born again and walk as He walked – Jn 3:3-8. 1Jn 2:6.

• Finally, we can see that antichrist is not just those who publicly speak ill of Christ, but also those who uses His name to observe whatever He did not command His church. The many Jesus said were practicing iniquity in Matt 7:21-23, were not sinners and formication but holy and religious people. The five foolish virgins in Matt 25:1-13, were not the five prostitutes, they were virgins but lacked the oil of grace and truth that saves – Jn 1:17.

+ The truth of the scriptures will not save a soul but the truth of the gospel of Christ; “Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” John 14:6 NKJV
“let it be known to you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by Him this man stands here before you whole…Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:10, 12 NKJV
“For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes…For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith; as it is written, “The just shall live by faith.” Romans 1:16-17 NKJV
> Living from faith to the law is antiChrist, for His grace is sufficient – 2Cor 12:9. Eph 2:8-9.
Observing the law or any part of it is antiChrist – Gal 5:1,4-6.

+ We are saved, called, chosen, anointed, appointed and sent to be Christlike:
“For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith; that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height— to know the love of Christ which passes knowledge; that you may be filled with all the fullness of God.

Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen.”
Ephesians 3:14-21 NKJV

Post

No preaching. ..Teaching! ;)

Fractal Enlightenment | Three Ways to be an Effective Teacher Without Preaching MENU Three Ways to be an Effective Teacher Without Preaching Lauren Life 0 Some ❤ please 🙂 1064 0 32 37 “The best teachers are those who show you where to look, but don’t tell you what to see.” ~ Alexandra K.Trenfor There comes a time when we reach a level of awareness – about our selves and others – when we are able to function with love and security, slowly working on ourselves as we move towards the light. There may still be bad days, but all in all we will have dealt with the stealthiest parts of our shadows and are simply working towards being a ray of light for others; an example to follow. With this comes great responsibility – perhaps the reason why many are avoiding it! – but this is where our true selves shine out. We become a teacher. Not a preacher. The ego preaches. The ego wants to tell everyone else that they are right and you are wrong. A teacher doesn’t need to do this. They have solved the problem of themselves and are simply existing, enjoying the experience of being alive. If you are already moving into that space, here are three ways you can increase your light and help those around you without preaching. Give someone the benefit of the doubt In social interaction, those who are fragile and who have not experienced a wealth of experience will often be confident, but also judgmental. The preacher wants to show everyone – look! This person doesn’t have what I have. This person has got it all wrong. They hide a fragile ego who was taught that there is right and wrong rather than degrees of experience. Since many people were taught this, many people suffer from this judgmental way of interacting and it can be difficult not to get sucked into it yourself, if only to save yourself from being the target. This is clearly how bullying and pack mentality operates. Being in your light self and having woken up to the realities of life (which is probably what drew you to read this in the first place) means that you understand that, just because someone is quiet, confused, jittery or any other number of things that means they don’t get it quite right, doesn’t mean they are weak. Far from it, it means that they have had experiences that were challenging and have not quite yet healed from those. So, instead of joining in the cruel sideways glances disguised as moral superiority, you break the mold and include them, taking the time to talk and not interpreting their rudeness or discomfort as a snub. Without judgment yourself of course, or without the intention to shine, you show them kindness with an open heart. This, apart from possibly changing the object of your compassion’s life, you are also showing, not reminding others that this is the humane and kind way to treat someone who is making mistakes. Don’t automatically match someone else’s energy By resisting this, especially with those who feed off being able to influence other’s energy as the mask of status and dominance, your example will work wonders with everyone you come into contact with. Usually the dominant party either sets the energy bar or uses their high energy to sound out everyone else without lifting the energy of the group. A true teacher stands outside that energy soup – not looking down their nose at it, but having the ability and loving detachment to not get involved. Rejecting a high energy but insecure person who uses their energy to dominate will help reflect back to them what they are doing and, even though they thought they were doing the right things, that there are others options. This also helps those stuck in patterns of low energy and victim states. Often these people are despised because they do, in their stubborn forcefulness, have the ability to pull down the energy of a group, but it is a desperate if not immature cry for help that no-one answers. Ignoring them will not help them, but could put them on a downward spiral. Instead, reject to match their energy, or negative words about their situation and selves and redirect them to more neutral but uplifting topics. The only way to completely step out of this battle for status that celebrates low vibrational human patterns, is to reject to take part and follow your own rules. People will see this and it will niggle them… in a positive outcome kind of way. Keep your integrity Keep your integrity doesn’t mean be solemn all the time and force yourself to go on a raw food diet so that you can claim superiority to everyone else all the time. It means love yourself enough to develop healthy and self loving habits that involve getting enough rest, eating a diet that makes you shine, and doing what you love. It really is that simple. Of course everyone’s opinions differ. Some might see having integrity as working and doing more than your fair share in a group setting. While this may also be yours, if it’s not and mucking in just isn’t for you who’d rather daydream or make people laugh once you’ve done your share, then don’t apologize for this. Showing others that you don’t need to pretend to be someone you’re not or go against your own truth to please them will earn their respect and probably inspire them to do the same. Everyone has their own merits and if someone is punishing us for not being the same as theirs then it’s probably because they’re insecure or resenting their part in the whole, in which case it’s their and not your responsibility to change that. So keep your integrity and say what you want, and never do what you don’t want to do… apart from when others truly need your help. Being a teacher and not a preacher is testing, but is the next step up in our spiritual practice. It will be ongoing, but the more we practice these three steps, the more we will manifest masterful interactions and pave the way for others. Image Source: Light Teacher Quote If you like what we do you can support us by sharing, thank you! ❤ 🙂 1.1k3250 Energy, Love, Self-worth, Vibration By Lauren Lauren Simpson-Green is an emerging screenwriter, novelist and full time mother who is interested in the art of play and imagination; using story alongside being Present in order to to deepen our experience on earth and reach our full potentials. She also writes a regular blog about spirituality, parenting and travel, as well as her experiences of being in a mixed marriage and living in Turkey. Comments Popular Posts Today Understanding the Different Archangels & their Healing Powers The Healing Properties of Water Stored in Copper Mudras: The Healing Power in your Hands Meditation can Change your Brain Structure Lifting the Burden: Releasing Ourselves from the Responsibility of Others The Vibratory Power of Sacred Words Has Spirituality Become Part of Your Ego? Translation English 863k Fans 3,351 Followers 3,136 Followers 2,192 Followers 976 Posts 1,495 Followers Popular Posts This Month The Effects of Negative Emotions on Our Health The Healing Properties of Water Stored in Copper Healing the Seven Chakras with Herbs Mudras: The Healing Power in your Hands 10 Existential Movies You Must Watch About Us Fractal Enlightenment | Bhavika | Clyde Contact Us 3 + 1 = Our Team Gary Z McGee (208) Nikki Sapp (78) Sonali Bansal (54) Ester Eckhaus (14) Raghav Bubna (7) Subscribe to Our Newsletter Email * First Name * Tags Alternative Medicine Awakening Awareness Beliefs Buddhism Chakras Change Children Consciousness Courage Ego Emotions Energy Existence Fear Freedom Global Warming Happiness Healing Health Humour India Inspirational Love Meditation Mind Mindfulness Nature Philosophy Revolution Creation Self-Actualization Self-development Self-worth Self Realization Shamanism Soul Spirit Thoughts Transformation Truth Universe Vibration War Wisdom Yoga Copyright © 2015 FractalEnlightenment.com | Terms of Use

Read more at: http://fractalenlightenment.com/35190/life/three-ways-to-be-an-effective-teacher-without-preaching | FractalEnlightenment.com

300 Mind Expanding Documentaries

Source: www.diygenius.com | Original Post Date: January 12, 2014 – I watch a lot of documentaries. I think they are incredible tools for learning and increasing our awareness of important issues. The power of an interesting documentary is that it can open our minds to new possibilities and de

Source: 300 Mind Expanding Documentaries