De wereld is wakker aan’t worden en het is magical om te observeren

De wereld is wakker worden en het is Magic to Watch

Bron: Phillip J. Watt, Inzender ~ Waking Times

Screen Shot 2016/06/27 op 10.10.28 AM

Het is inspirerend om te getuigen veel mensen van de aarde, in het bijzonder in de Westerse wereld, zich bewust van de diepe corruptie in ons sociaal systeem, met name omdat de samenleving is het opbouwen van haar aangeboren vermogen om daadwerkelijk iets aan te doen.

Meer en meer mensen nu begrijpen dat we geregeerd worden door middel van een corporatocracy waar de geldhoeveelheid, het bankwezen, overheidsbeleid en andere vitale openbare infrastructuur is gekaapt door de oligarchen en de elite ondernemen. Bovendien, het publieke discours en de officiële verhalen worden gedicteerd door de corporate media die in handen zijn van dezelfde mensen die macro openbare orde via hun politieke marionetten, evenals de ongekende rijkdom die zij tot hun beschikking hebben te controleren.

Hun uiteindelijke agenda is natuurlijk de ultieme macht, die omhoog is gekleed in een mooie jurk van “laten we de planeet te redden! ‘. Natuurlijk is de achteruitgang van onze natuurlijke systemen heeft behoefte aan een frisse aanpak, maar hun geheime spel om een planetair controle-systeem te winnen is briljant blootgesteld voor de wereld te zien.

13522018 10206686094335607 8954288720298058789 n

In stride, zijn de mensen die vechten terug in zowel de expliciete en subtiele manieren. Enkele voorbeelden zijn:

Onafhankelijke media is geëxplodeerd, waar meer mensen nu hun nieuws te krijgen van het in vergelijking met de gepropageerd mainstream pers;
De informatie die de leugens van de ‘geprogrammeerde overtuigingen’ wordt steeds meer verspreid door een ontwaken bevolking blootstelt;
Globale en lokale actiegroepen vormen zich naar de sellout van ons systeem te keren;
grotere aantallen mensen groeien of inkopen biologische, chemische-vrij voedsel en worden persoonlijk te filteren alle verontreinigingen uit hun watervoorziening;
Ouders zijn thuisonderwijs hun kinderen in grotere aantallen, of op zijn minst ze meer holistische en gezonde informatie als hun core-opleiding te geven;
Gesprekken van de stof in toenemende mate optreedt bij cafés, supermarkten en communautaire gebeurtenissen, waardoor het moeilijker voor de slapende massa’s de ongemakkelijke waarheden over onze zieke systeem niet te worden geconfronteerd;
Individuen en gezinnen zijn de stekker uit het controle-grid het beste wat ze kunnen, maar ook toetsing en re-prioriteit wat echt belangrijk is in het leven.

Dat is een goede segue in de andere dimensie van het ontwaken proces. Een grote ontwaken plaatsvindt in termen van de diepere lagen van de werkelijkheid, met inbegrip van de manier waarop de wetenschappelijke filosofie over het leven werd bewust ontworpen om ons ontkracht en losgekoppeld met onze ware aard te houden.

Verlaat het wetenschappelijk materialisme. Deze theorie is al lang ontkracht de kwantum- en parapsychologische wetenschap omdat menselijke bewustzijn duidelijk blijkt een cocreatieve rol spelen bij de manifestatie van onze vervlochten.

Niet dat dit niet in een of andere manier bekend bij vrijwel iedere cultuur op aarde sinds het begin der tijden.

De waarheid-is-je-bent-meer-krachtige-dan-je-denkt

Maar toch, het materialisme is nog steeds de dominante filosofie van niet alleen de dogmatische discipline noemen we de reguliere wetenschap, maar ook van de vele geesten binnen de waarheid en vrijheid netwerk. Als het vrijwel algemeen bekend dat medische, energie en andere zakelijke-gerelateerde wetenschap is verdraaid en onderdrukt ten behoeve van de controle-systeem, waarom zou het dan anders zijn als het gaat om de filosofische implicaties van wetenschappelijk onderzoek en de bijbehorende bewijs ?

Immers, we weten dat de elite gebruik rituele en symbolische spreuken om hun doelen te bereiken, zo duidelijk dat ze zelf geloven buiten de adolescentie van een zaak op basis van de realiteit. En als we bedenken hoe succesvol ze zijn geweest, uiteraard hebben ze in de energieke dans tikte op een productieve manier, althans voor zichzelf.

Het feit blijft echter dat er een enorm netwerk van mensen die worden steeds bewust van de aard van het bewustzijn zelf. Een term om dit te beschrijven is spiritualiteit, maar samengevat is het gewoon om het begrijpen van de verbinding die wij hebben met elkaar en werkelijkheid in het algemeen, en herontdekken de verschillende lagen waaruit de zelf.

Als u nog niet bekeken door deze lens in uw zoektocht naar duidelijkheid, je bent helaas ontbreekt een diepgaand stukje van de filosofische puzzel.

In ieder geval is het ontwaken gemeenschap doet een aantal fantastische werk, zelfs als het verdeeld tussen de door het systeem gericht en spirituele gerichte mentaliteit. Er zijn natuurlijk vele evenwicht gelijkgestemde individuen en groepen die beiden aan het doen zijn, maar voorlopig blijft dit de uitzondering, niet de norm.

Dat zal echter veranderen. De veteranen van de waarheid zoeken, evenals de onlangs gestart om de bewuste samenleving, energetisch voorbereid om een evenwicht te vinden tussen deze twee gebieden van exploratie te creëren. Immers, er is altijd een kans voor het medische om op sterkte met de waanzin, evenals de positieve lading is gelijk aan de negatieve tegenhanger, overeenkomstig natuurlijke principes.

Dat is dualiteit, in één handeling.

hqdefault

The World is Waking Up and it’s Magic to Watch

Source: Phillip J. Watt, Contributor ~ Waking Times

Screen Shot 2016-06-27 at 10.10.28 AM

It’s inspiring to witness many of the earth’s people, especially in the Western world, becoming aware of the deep corruption in our social system, particularly because society is building its innate capacity to actually do something about it.

More and more people now understand that we are ruled via a corporatocracy where the money supply, banking, governmental policy and other vital public infrastructure has been hijacked by the oligarchs and the corporate elite. In addition, public discourse and the official narratives are dictated by the corporate media who are owned by the same people who control macro public policy via their political puppets, as well as the unprecedented wealth they have at their disposal.

Their ultimate agenda is of course ultimate power, which is dressed up in a pretty dress of “let’s save the planet!”. Of course the degradation of our natural systems needs a fresh approach, yet their covert game to win a planetary control-system has been brilliantly exposed for the world to see.

13522018 10206686094335607 8954288720298058789 n

In stride, the people are fighting back in both explicit and subtle ways. Some examples include:

Independent media has exploded, where more people now get their news from it compared to the propagandized mainstream press;
The information which exposes the lies of the ‘programmed beliefs’ is increasingly circulated by an awakening populace;
Global and local action groups are forming to reverse the sellout of our system;
Greater numbers of people are growing or sourcing organic, chemical-free food and are personally filtering any contaminants out of their water supply;
Parents are home-schooling their children in greater numbers, or at least giving them more holistic and healthy information as their core education;
Conversations of substance are increasingly occurring at pubs, supermarkets and community events, making it harder for the sleeping masses not to face the uncomfortable truths about our sick system;
Individuals and families are unplugging from the control-grid the best they can, as well as reconsidering and re-prioritizing what’s truly important in life.

That’s a good segue into the other dimension of the waking up process. A great awakening is occurring in terms of the deeper layers of reality, including the way the scientific philosophy on life has been intentionally designed to keep us disempowered and disconnected with our true nature.

Exit scientific materialism. This theory has long been debunked by the quantum and parapsychological sciences because human consciousness has clearly been shown to play a co-creative role in the manifestation of our interconnected reality.

Not that this hasn’t been known in one way or another by basically every culture on earth since the beginning of time.

The-truth-is-you-are-more-powerful-than-you-think

Yet, materialism is still the dominant philosophy of not just the dogmatic discipline we call mainstream science, but also of many minds within the truth and freedom network. When it’s pretty much common knowledge that medical, energy and other corporate-related science has been distorted and suppressed for the benefit of the control-system, why would it be any different when it comes to the philosophical implications of scientific exploration and its associated evidence?

After all, we know that the elite use ritual and symbolic spells to achieve their goals, so clearly they themselves believe beyond the adolescence of a matter-based reality. And when we consider how successful they’ve been, obviously they’ve tapped into the energetic dance in a productive way, at least for themselves.

The fact remains however that there is a huge network of people who are becoming conscious of the nature of consciousness itself. A term to describe this is spirituality, but in summary it’s simply about understanding the connection we have with each other and reality at large, as well as rediscovering the various layers which make up the self.

If you haven’t viewed through this lens in your quest for clarity, you’re unfortunately missing a profound piece of the philosophical puzzle.

In any case, the awakening community is doing some amazing work, even if it’s split between the system-focused and spiritual-focused mindsets. There are of course many balance-minded individuals and groups who are doing both, but for the time being this remains the exception, not the norm.

That will change though. The veterans of truth-seeking, as well as the newly initiated to the conscious society, are energetically primed to create a balance between these two areas of exploration. After all, there is always an opportunity for the magic to be at strength with the madness, just like the positive charge is equal to its negative counterpart, in accordance with natural principles.

That’s duality, in one action.

hqdefault
Shabbat Shalom Jakob,
Welcome to Bereisheet (In the Beginning), this week’s Parasha (Torah Portion), which will be read in synagogues around the world during the Shabbat (Saturday) service.
Please read along with us.  We know you will be blessed as the Word of God gives you a fresh start!
BEREISHEET (In the Beginning)
Genesis 1:1–6:8; Isaiah 42:5–43:10; John 1:1–18
“In the beginning [Bereisheet] God [Elohim] created the heavens and the earth.”  (Genesis 1:1)
Isn’t it wonderful to have a fresh start?  To have an opportunity to begin again?
This is the precious gift we are given each year at the completion of the fall feasts withSimchat Torah (Rejoicing in the Torah), when we start our cycle of Parashiot (Torah study portions) all over again — from the beginning.
Weekly Torah portions adopt their names from the first unique Hebrew word that appears in the reading, instead of being given a name or title from a theme in the text.
Both this first Parasha in the yearly cycle of Torah readings and the first book of the Bible take their name from the first unique word in the text—Bereisheet, which means in the beginning.
In English, the book of Bereisheet is called Genesis.

Rolling the Torah scroll to the beginning.
A Good Creation
Parasha Bereisheet opens with a dramatic, awe-inspiring narrative of the creation of our world.
In as few as 31 verses and 469 words, Genesis describes how God takes confusion and emptiness (tohu v’vohu תֹהוּ וָבֹהוּ) and creates a perfect, delicate balance of order and beauty.
“The earth was unformed and void [tohu v’vohu], darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God hovered over the surface of the water.” (Genesis 1:2)
In this Parasha, the Ruach Elohim (רוּחַ אֱלֹהִים The Spirit of God) hovers over the waters (mayim) as God separates the light from the darkness and land from the water.  He creates vegetation and creatures — fish of the sea and birds of the air, as well as land animals.

Sunrise on Israel’s Hula Valley in Galilee (Photo:
Go Israel, Itamar Grinberg)
Adonai looks at everything He has made and declares it good; however, He is not quite finished.
On the sixth and final day of creation, God brings forth the first human — Adam (אָדָם) — out of the dust of the earth (adamah אדמה).
“Then the LORD God formed man [Adam] of the dust of the ground [adamah], and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.”  (Genesis 2:7)
Notice that it takes the breath of God to transform Adam into a “living soul” — a being of flesh and blood with personality, emotions, and desires.
Contained within the name of the first “man” on earth is the Hebrew root word dam (דָם blood).  This is not a coincidence, since God tells us often that life is in the blood (Genesis 9:4; Deuteronomy 12:23; Leviticus 17:11).
Notice as well that humankind — both male and female — are created in the very image and likeness of God.
Hebrew uses the word b’tzelmo (בְּצַלְמוֹ in His image).  The Hebrew root word tzelem (image) is used in modern Hebrew to mean taking a photograph or making a photocopy, and there is a very definite family resemblance between us and our Heavenly Abba (Dad).
“And God created man [Adam אָדָם] in His own image [b’tzelmo], in the image of God [b’tzelem Elohim] created He him; male [zachar] and female [nikeivah] He created them.” (Genesis 1:27)

An artist at work in Jerusalem (Photo: Go Israel)
In the Image of God: Creativity
While we don’t necessarily resemble God in our temporary vessels made out of dust, we do resemble Him in our souls and spirit.
One of the ways we resemble God is our capacity for creativity.
Just as God delighted in the creative process of earth and life, so is there an innate quality within each human being to also be creative, which can express itself not only as art, writing, or music but also strategic thinking, engineering, programming, etc.
But how did God create the universe?  The Bible says He spoke it into existence using words.  For that reason, each act of creation begins with the phrase “And God said ….”
“And God said: ‘Let there be light.’  And there was light.”  (Genesis 1:3)
Although we are not gods, as some in the New Age movement claim, we have been given creative power in our words.  Even the power of life and death is in the tongue! (Proverbs 18:21)

Orthodox Jewish men have a discussion at the Western (Wailing) Wall.
We see this principle at work when God tells the Israelites that He would give them that which they had declared with their own words.  They fostered unbelief and disobedience and spoke death over themselves.  The result of their faithless words was that the entire generation perished in the wilderness.
“‘As I live,’ says the Lord, ‘just as you have spoken in My hearing, so I will surely do to you; your corpses will fall in this wilderness.’”  (Numbers 14:28–29)
Keeping this in mind, let us carefully guard our mouth and watch our words — for they have the power to create good things in our lives and the lives of others, or to cause destruction.  (Proverbs 15:4)
Moreover, the Word of God spoken in faith is powerful and effective to create light in the darkness and order out of confusion and emptiness.
In the beginning, everything in God’s creation worked perfectly and everything made perfect sense.  He had spoken all into existence in faith, hope, and love.

A young man at the Western (Wailing) Wall gets a little help carrying the
Torah scroll
.
Six Days of Labor, One Day of Rest
After six days of actively creating, God instituted the seventh day Sabbath, a time to cease from labor and simply rest and be refreshed.
“By the seventh day God completed His work which He had done, and He rested on the seventh day from all His work which He had done.  Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made.”  (Genesis 2:2–3)
This holy day of rest is so important that God included it in the Aseret HaDevarim (Ten Words or Commandments), chiseling these words onto the stone tablets:
“Remember the Sabbath day, to keep it holy.  Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath of the Lord your God; in it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male or your female servant or your cattle or your sojourner who stays with you.
“For in six days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested on the seventh day; therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy.”  (Exodus 20:8–11)

Lighting Shabbat (Sabbath) candles to usher in the
Sabbath on Friday evening is a rabbinically
mandated law.
The Problem of Loneliness
“And the LORD God said: ‘It is not good that the man should be alone; I will make him a help meet for him.’”  (Genesis 2:18)
When Adonai placed man in Gan Eden (the Garden of Eden), He declared that it is not good for a man to be alone.
He saw man’s need for a helper, counterpart, and companion; therefore, God put Adam into a deep sleep and took from him a rib to create a suitable partner for him.
“And the LORD God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept; and He took one of his ribs, and closed up the place with flesh instead thereof.  And the rib, which the LORD God had taken from the man, He made into a woman, and brought her unto the man.”  (Genesis 2:21–22)
A second century Jewish sage, Dosetai ben Yaanai, wrote that it is natural for a man to woo a woman.  Why?  Because he seeks for that which he has lost (his rib).

An Israeli husband and wife relax by the sea.
In Hebrew, a man is called ish and a woman, isha, the feminine form of ish.  God uses this term when He woos Israel and promises a time when Israel will regard Him with fond affection, rather than stand at arm’s length from Him, viewing Him as a stern authority figure.
“‘It will come about in that day,’ declares the LORD, ‘That you will call Me Ishi (my Man) and will no longer call Me Ba’ali (my Master).’”  (Hosea 2:16)
God wants Israel to serve Him out of love — love like that of a woman for her husband.  Likewise, His love for Israel is that of a devoted, tender husband.
Furthermore, God is utterly concerned with our intimate relationships — with Him and with one another.  He wants our relationships to be borne of love and devotion, not ruled through domination, control, manipulation, and coercion.
And because good relationships and preserving purity are so highly prized, Judaism has an effective method of finding mates for singles that is uncommon in the non-Jewish world.
The Jewish system of shidduchim (matchmaking) attempts to bring Jewish men and women together for the purpose of marriage.  Creating a successful shidduch (arranged match) is considered a great mitzvah (good deed) in Judaism.

An Israeli groom rejoices over his bride.  (Photo: Go Israel)
Although the verse describing Chavah (Eve) has often been translated as “helper” or “helpmate,” the word used for the role of a wife in Genesis 2:18 is ezer kenegdo, which literally means a helper against him.
The medieval Torah commentator Rashi comments on this text, saying: “If he [Adam] is worthy, [she will be] a help [ezer].  If he is not worthy [she will be] against him [kenegdo] for strife.”
The word ezer means a protector, a guard, an aid, and a help.  So we can understand from this text that helping a husband doesn’t means always agreeing.  A woman was not created to be a yes person.  There are times when she must stand in opposition to her husband if he is planning something that is ungodly or unwise.
We can look at the example of Haman’s wife in the book of Esther who tried to warn her husband that his attempts to destroy Mordechai would never succeed because he was of Jewish origin.
To his detriment, the anti-Semite Haman did not listen to his ezer kenegdo.
As well, being a wife does not mean that the woman is less important or inferior to her husband.  After all, the Ruach HaKodesh (Holy Spirit) is also called The Helper.  And while being the helper in Scripture connotes  superiority, the addition of “kenegdo” to the word “ezer” reveals that the position of wife is a position of equality.

A Jewish woman comes to the Western (Wailing) Wall to pray.
The Fall in the Garden
Sadly, due to a crafty serpent’s trickery, Eve sinned and Adam sinned soon after her; humankind went from grace to disgrace in a single day!
Adam blamed Eve, and Eve blamed the serpent, and men and women have been pointing the finger at one another ever since.
There, in the Garden, for the first time in human history, we see the emergence of shame.  With shame came forth a fear of God’s wrath.  In his utter humiliation, Adam hid among the trees, having become aware that he was naked.
From their utopian, sheltered, and innocent existence in the Garden of Eden, Adam and Eve were thrust into a cruel and unforgiving world of hardship and pain.
Being cast out of the Garden prevented them from eating from the Tree of Life in their fallen state.  Doing so would have turned their temporary fallen state into an eternal fallen state.
The barred door of the Garden actually opened the door for redemption in the fullness of time.

Torah and yad (Torah pointer)
How quickly the order and beauty of God’s creation deteriorated into moral degeneracy, even to the point of brother murdering brother (Cain and Abel).
With humankind spiritually separated from God and deciding for themselves what was good and what was evil, only six chapters into the book of Bereisheet, mankind descended to such depths of evil, depravity and violence that God’s heart breaks, and He regrets ever creating mankind.
The good news, however, is that none of this came as a surprise to God.  Even before the foundations of the earth were laid, God had a plan for redemption.  God sent His one and only Son, Yeshua (Jesus), to pay the penalty for all of our sins.
“All inhabitants of the earth will worship the beast — all whose names have not been written in the Lamb’s book of life, the Lamb who was slain from the creation of the world.”  (Revelation 13:8)
A New Beginning, A New Life
“By the word [davar] of the LORD the heavens were made, their starry host by the breath of His mouth.”  (Psalm 33:6)
The New Covenant book of Yochanan (John) echoes the Creation story.  The very first word of this book is the very same first word found in this Torah portion:  Bereisheet (In the Beginning):
“In the beginning [Bereisheet] was the Word (HaDavar), and the Word was with God, and the Word was God.  He was in the beginning with God.  All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made…  And the Word became flesh and dwelt among us.”  (John 1:1–3, 14)
Yeshua was there at the beginning, and Yochanan describes Him as the agent of creative power, the power that made everything through the spoken word (davar).
It is also through Yeshua, who is called HaDavar (the Word), that we enter into a relationship with God and our true conversation with Him begins.
When we accept Yeshua, HaDavar has a home in our hearts.  This means we are born again and given a new beginning as a child of the Heavenly Father, the God of the Universe.
In these troubled last days, you can help give every Jewish person a new beginning by supporting our efforts to bring the Good News of Yeshua to Israel and the nations.
“You will again have compassion on us; You will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of the sea.”  (Micah 7:19)
“Hear the word of the LORD, you nations; proclaim it in distant coastlands:  ‘He who scattered Israel will gather them and will watch over His flock like a shepherd.'”  (Jeremiah 31:10)
Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

One thought on “De wereld is wakker aan’t worden en het is magical om te observeren”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s