Mattheüs

Mattheüs

  1. Of hebt gij niet gelezen in de wet, dat de priesters den sabbat ontheiligen in den tempel, op de sabbatdagen, en nochtans onschuldig zijn?

  2. En Ik zeg u, dat Een, meerder dan de tempel, hier is.

  3. Doch zo gij geweten hadt, wat het zij: Ik wil barmhartigheid en niet offerande, gij zoudt de onschuldigen niet veroordeeld hebben.

  4. Want de Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.

  1. Maar Jezus, dat wetende, vertrok van daar, en vele scharen volgden Hem, en Hij genas ze allen.

  2. En Hij gebood hun scherpelijk, dat zij Hem niet openbaar maken zouden;

  3. Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende:

  4. Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal het oordeel den heidenen verkondigen.

  5. Hij zal niet twisten, noch roepen, noch zal er iemand Zijn stem op de straten horen.

  6. Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en het rokende lemmet zal Hij niet uitblussen, totdat Hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning.

  7. En in Zijn Naam zullen de heidenen hopen.

  1. Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan.

  2. En indien de satan den satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan?

  3. En indien Ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn.

  4. Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.

  5. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.

  6. Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden.

  7. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

  1. Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap geven in den dag des oordeels.

  2. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden.

Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s