Voor literatuurlijst klik hier.

Het raadsel van
MELCHIZEDEK opgelost!

Wie was deze geheimzinnige figuur?

Was hij een laatst overgeblevene uitde

oorspronkelijke bevolking van Kanaän?

Was hij Henoch, Sem of een engel?

Deze publicatie onthult de ware

en verrassende – identiteit van

deze belangrijke persoon.

 

Weinig raadsels uit de Bijbel hebben zoveel belangstelling opgeroepen als de identiteit van Melchizedek. Wie is hij eigenlijk?

In Hebreeën kunt u lezen dat Jezus Christus sinds zijn wederopstanding Hogepriester is ”naar de ordening van Melchizedek”.

Hebreeën 6:19  Haar [de hoop] hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, 20 waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid.

 

 

Melchizedek was Gods priester

 

Eerst dienen we, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, acht te slaan op het feit dat de mysterieuze persoon Melchizedek een priester van de allerhoogste God was. Sla er daarom het verslag van Genesis 14 op na. In de oorlog tussen een aantal stadstaatjes in Palestina en Mesopotamië, werd Abrahams neef Lot gevangengenomen. Hijzelf en zijn gezin en bezittingen werden weggevoerd.

Eén van de gevangenen ontsnapte en vertelde wat er gebeurd was aan Abraham, die 318 van zijn eigen dienstknechten bewapende en de invallers tot voorbij Dan achtervolgde. Abraham bevrijdde Lot en zijn gezin en bracht hen veilig naar de Kanaänitische steden in Palestina terug. Bij Abrahams terugkeer verschijnt er plotseling een geheimzinnige figuur op het toneel. Abraham wordt door Melchizedek onthaald.

Hier volgt het verslag:

Genesis 14:18  En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. 19 En hij zegende hem en zeide: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, 20  en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden.

Let erop dat Melchizedek koning was van Salem. Dat is de stad Jeruzalem. ’Salem’ betekent ’vrede’. Dus was Melchizedek de ”koning des vredes” (Hebreeën 7:2).

Dezelfde persoon wordt ook in Psalm 110 genoemd. Profetisch over Christus sprekend, zei David:

Psalmen 110:4  De HERE heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek.

Dit vers wordt ook in Hebreeën 5:6, 10 aangehaald.

Vóórdat we voor de identificatie van Melchizedek Hebreeën opslaan, dienen we er wel bewust van te zijn dat deze mysterieuze figuur alleen voor ons een mysterie is. Abraham en de koning van het verdorven Sodom wisten precies wie hij was. Ze moeten hem al eerder hebben ontmoet. Hij kan geen Kanaäniet geweest zijn, want dat volk was geheel doortrokken van heidense gebruiken. En bovendien, Kanaän was een afstammeling van Cham, terwijl het de afstammelingen van Sem waren die God verkoos om zijn werk te volbrengen.

Wie is die mysterieuze man Melchizedek dan eigenlijk wel?

Nog één wenk echter, voordat we verder gaan. Palestina stond van oudsher, vóór de tijd van Mozes, onder de heidenvolken bekend als ”Het land van God” – ”hetheilige land” – ”het land der bedeplaats”! Waarom? Was er iemand in Palestina, diegoddelijk was, heilig en waardig om aanbeden te worden?

 

 

Het geheim wordt ontsluierd

 

Wanneer we Hebreeën 7 opslaan, zien we wie Melchizedek was:

Hebreeën 7:1  Want deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, 2  aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging van zijn naam: koning der gerechtigheid, vervolgens ook: koning van Salem, dat is: koning des vredes.

Daar God mensen een naam geeft, die uit doet komen wat ze zijn, is dit dus wat deze man is: ”KONING DER GERECHTIGHEID”.

Aan wie denken we dan? KONING der gerechtigheid.

Jezus zelf zei: ”Niemand is goed, dan God alleen” (Lukas 18:19). Menselijke eigengerechtigheid is voor God als een bezoedeld kleed. Niemand anders dan God zelf – of iemand, door Gods macht gerechtig gemaakt doordat Christus in die persoon leeft – kan gerechtig zijn! En zeer zeker kan niemand anders dan Een, die deel uitmaakt van de Godheid – het Koninkrijk Gods – koning der gerechtigheidzijn. Zo’n benaming zou godslasterlijk zijn, wanneer deze voor iemand anders dan God zelf gebruikt zou worden. Waarom?

Gerechtigheid is gehoorzaamheid aan Gods wet. God is Opperheerser, daar Hij het was, die alle wetten gemaakt heeft (Jakobus 4:12). Híj bepaalt wat gerechtigheid is. ”Al uw geboden zijngerechtigheid” (Psalm 119:172). Toen Jezus het over één van de punten van die wet had, plaatste Hij zichzelf erboven – Hij is Heer over de Sabbat (Markus 2:28). Geen enkel méns is Heer of Koning over Gods wet. Alleen God kan dat zijn! Allemensen hebben gezondigd en die wet van gerechtigheid gebroken.

We gaan nu verder in Hebreeën 7. Daar blijkt tevens uit dat deze persoon koning des vredes was. Salem – waar Jeru-zalemnaar genoemd werd – betekent ’vrede’. En vergeet niet dat Jezus Vredevorst wordt genoemd! Geen enkel mens zou koningdes vredes kunnen zijn. De mens kent de weg des vredes niet. Lees hiervoor Romeinen 3:10 en 17: ”Niemand is rechtvaardig, ook niet één . . . en de weg des vredes kennen zij niet”.

Ook dienen we acht te slaan op het feit dat Melchizedek ”zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister” was. Hij werd niet geboren zoals gewone mensen. Hij was zonder vader en moeder. Dit betekent niet dat het geboorteregister van Melchizedek zoek is geraakt. Zonder zulke antecedenten konden aardse priesters geen dienst verrichten.

Ezra 2:61  en van de priesterzonen: de zonen van Chobaja, de zonen van Hakkos, de zonen van Barzillai, die een van de dochters van de Gileadiet Barzillai tot vrouw genomen had en naar hun naam genoemd was. 62  Dezen zochten naar het schriftelijk bewijs, dat zij ingeschreven waren in het register, maar daar zij er niet in te vinden waren, werden zij van het priesterschap uitgesloten.

Maar Melchizedek had in het onderhavige geval geen genealogie – Hij moet dus geen gewone sterveling geweest zijn. Hij had geen stamboom of afkomst, doch bestond geheel op zichzelf – let maar op wat Paulus’ geïnspireerde uitleg hiervan is: ”Zonder begin van dagen of einde des levens” (Hebreeën 7:3). Dus heeft Hij altijd bestaan – in alle eeuwigheid! Hij was zelfs niet geschapen, zoals de engelen, maar bestaat nu voor eeuwig geheel op zichzelf. En dat kan alleen maar gezegd worden van God – van godheid – niet van de mensheid!

 

 

Noch de Vader noch de heilige geest

 

Toch kan Melchizedek niet God de Vader zijn. Hij was de ”priester van de allerhoogste God”. De Bijbel zegt dat geen mens ooit de Vader gezien heeft, maar Abraham zag Melchizedek. Hij kan dusniet God de Vader zijn, maar ”aan de Zoonvan God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos” (Hebreeën 7:3).

Daar staat het dus! In de dagen van Abraham was Hij niet de Zoon van God, want Hij was nog niet uit de maagd Mariageboren – maar Hij manifesteerde zich aan de aartsvaders als gelijk gesteld aan de Zoon van God.

Let wel: deze tekst laat zien dat Melchizedek in eeuwigheid een priester blijft. God de Vader is niet de priester van God, maar Christus de Zoon is dit wél! En toch, in de dagen dat de apostel Paulus leefde en schreef, kort nadat Jezus als Hogepriester naar de hemel was opgevaren, zegt de tekst dat toen, in dietijd zelfs, Melchizedek voor altijd priester ”blijft” – dat is tegenwoordige tijd – en dat betekent ook nú, zelfs terwijl Jezus Christus Hogepriester is!

En ziet u ook dat de ordening van Christus’ priesterschap is genoemd naar Melchizedek? Het is de naam van de Hogepriester, die aan een ordening wordt gegeven – precies zoals Aärons naam aan het Aäronitische priesterschap was verbonden. Melchizedek was dus toen, in Paulus’ tijd, Hogepriester en is het nu nog en zal het voor eeuwig blijven! Maar tegelijkertijd staat er ook dat Christus toen Hogepriester was, nu is, en voor eeuwig zal zijn!

Zijn er dan twee Hogepriesters? Nee!Onmogelijk! De conclusie ligt voor de hand. Alhoewel lijnrecht in tegenspraak met zoveel door mensen uitgedachte en aangehangen denkbeelden, zijn Melchizedek en Christus één en dezelfde Persoon!

Sommige mensen zijn over de verklaring gestruikeld dat Melchizedek geen ”einde des levens” heeft. Zij betogen dat aangezien Christus stierf, Hij wel een levenseinde had! Als dat waar zou zijn, is Christus nog steeds dood! Maar Christus is niet dood! Het was niet mogelijk dat Christus door de dood zou worden vastgehouden.

Handelingen 2:24  God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden.

Melchizedek zou nooit zijn ambt van Hogepriester hebben kunnen vervullen, wanneer Hij niet voor de zonden der mensen gestorven zou zijn en weer was opgestaan. De functie van de Hogepriester is vóór te gaan op de weg naar verlossing.

 

 

Melchizedek werd aanbeden

 

We vervolgen nu met vers 4 van Hebreeën 7: ”Merkt dan op, hoe groot deze is”.

Deze woorden behelzen aanbidding! Lees eens de definitie van aanbidding in Openbaring 13:4 – hoe mensen het ”beest” aanbidden – het Romeinse Rijk – door te zeggen: ”Wie is er aan het Romeinse Rijk gelijk? Wie kan er oorlog tegen voeren?” Zulke woorden drukken aanbidding uit – ”en zij aanbaden het beest”.

Maar in Hebreeën 7, dat door de heilige geest geïnspireerd is, zien we dat deze verheerlijking – deze aanbidding – Melchizedek ten deel valt! De Bijbel zou zoiets alleen dan zeggen, wanneer er sprake zou zijn van een Persoon van de Godheid. Christus is waardig om te worden aanbeden – zelfs de engelen aanbidden Hem! Maar engelen noch aartsengelen mogen aanbeden worden. Dus staat Melchizedek hoger dan een aartsengel – Hij is van dezelfde rang als Christus!

Ja, zo is het: Hij en Christus zijn Eén en dezelfde Persoon!

 

Terug naar de Home Page

 

Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s