Zo droomt Jacob … de droom van z’n leven.

De droom van je leven! Liturgiesuggesties: Gezang 334: 1, 2 en 3 Psalm 139: 1 en 9 Dooplied: Verbonden met vader en moeder … Na doopbediening: Psalm 105: 5 OB Genesis 28: 10-22 Psalm 146: 3 Na verkondiging: Gezang 21: 3, 4 en 7 Opwekking 436 Gezang 463: 1 en 2
***
Beste mensen, doopouders, gemeente van onze Here Jezus Christus,
Waar droom je van? ‘Ik word later brandweerman.’ ‘En ik treinmachinist.’ ‘Ik word moeder.’ ‘En ik verpleegster.’ Vraag een kind welk beroep het gaat kiezen … de antwoorden zijn redelijk voorspelbaar. Kinderen kiezen beroepen waarbij ze zich iets bij kunnen voorstellen. Iets wat tot hun verbeelding spreekt. Gelukkig worden ze niet allemaal brandweerman, of treinmachinist, of verpleegkundige. Onze samenleving zou totaal ontwricht worden als al die vroege beroepskeuzes … werkelijkheid zouden worden. Er zijn meer beroepen nodig.
En niet alleen kinderen … ook volwassenen hebben zo hun dromen. Een knappe man, een mooie vrouw. Een interessante baan, graag een vrijstaand huis. Paar lieve kinderen en … genoeg geld om leuk te kunnen leven. Al snel kom je er achter dat dat niet vanzelf gaat. Voor een goede baan moet je eerst studeren. En later moet je er hard voor werken. En er zijn méér mensen die niet … dan die wél een vrijstaand huis kunnen kopen. Een knappe man en een mooie vrouw kunnen bij nadere kennismaking … lelijk tegenvallen. En kinderen zijn lang niet altijd even lief en aardig. Gaandeweg ontdek je dat je levensgeluk – of noem het: de zin van je leven – niet staat of valt met het uitkomen van al je wensen en je dromen. Gelukkig maar. Er is méér dan dromen en verlangens. Luister maar. Vandaag het levensverhaal van een mens die droomde. De droom van z’n leven!
Preek over Genesis 28 vers 10-22 pag. 1
*
Jacob, is zijn naam. Zoon van Isaäk. Op zijn beurt weer een zoon van Abraham. Jacob, droomt. Hij droomt dat de hemel voor hem opengaat. Hij ziet een ladder, die de aarde met de hemel verbindt. En op die Jacobs-ladder, waarvan de top tot aan de hemel reikt, ziet hij engelen. Ze klimmen van beneden naar boven – van de aarde naar de hemel. En helemaal bovenaan die ladder … staat niemand minder dan de HERE, de God van zijn voorouders, van Isaäk en Abraham. 11221375_640986339271167_9019023605661492936_oConsiderations..
U kent vast wel het levensverhaal van Jacob? Jacob, de sluwe, eigenzinnige en handige zoon van Isaäk. Broertje van Ezau, die hij op een handige manier bedriegt. Jacob, in de Bijbel is hij het voorbeeld van de doe-het-zelver, van een mens die denkt … geen hulp nodig te hebben. Jacob kan het zélf wel. En zo maakt hij – op een slinkse manier – zijn oudere broer Ezau het eerstgeboorterecht afhandig. In ruil voor een bord gekookte linzen verwerft Jacob zich het recht van de eerstgeboren zoon. Wat dat inhield? * Na de dood van hun vader Isaäk wordt Jacob het hoofd van de familie. * Bovendien krijgt hij een dubbel deel van de erfenis.
En of dat niet voldoende is: Met een bedrieglijke verkleedpartij – waarbij moeder Rebecca hem een handje helpt – sleept Jacob ook nog de zegen, die bij dat eerstgeboorte recht behoort, in de wacht. Jacob, de bedrieger! Hij vlucht weg. De grond is te heet geworden onder zijn voeten. Wegwezen! * Z’n oude, blinde vader laat hij als een gebroken man achter. * Z’n moeder moet de breuk in de familietent zien te helen. * Z’n broer Ezau zint op wraak: “Ik zal hem doden!” Dus … wegwezen! Het huis uit! Vluchten!
*
En daar gaat hij dan. De jongste zoon. De verloren zoon – denk je dan. Het huis uit. Waar het leven voor hem en voor anderen – door eigen schuld onleefbaar is geworden. Maar … hoe onbegrijpelijk misschien voor ons … Jacob gaat met de zegen van God. De HERE, de God van grootvader Abraham en van vader Isaäk, heeft een plan met Jacobs leven. Over goddelijke leiding gesproken. En dát – ondanks het feit dat Jacob, dubbel en dwars verdiend heeft, dat de HERE zijn handen van hem zou aftrekken. Zo gaat Jacob op weg. Op weg naar Haran.
Preek over Genesis 28 vers 10-22 pag. 2
Terug naar de plaats waar de HERE met zijn grootvader Abraham begonnen was. ‘t Is geen vakantiereis, nee bepaald niet. Zo’n 120 kilometer helemaal alleen op stap. Je moet maar durven in een land waar wilde dieren en rovers achter elke heuvel op je kunnen liggen wachten. “En hij – Jacob – bereikte een plaats, waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was.”
Een steen dient hem als kussen. Ik las ergens deze uitleg – ik had er nog niet eerder van gehoord: Langs de karavaanwegen van die tijd waren op verschillende plaatsen … altaren opgericht in de vorm van een cirkel stenen. Daarop offerde de reiziger zijn offertje voor een behouden thuiskomst. En men dacht: ‘Als je nou met je achterhoofd gaat slapen op één van die ‘heilige’ stenen, dan krijg je van de god van dat altaar een toekomstdroom.’ Of het waar is of niet … wie zal het zeggen. I n ieder geval … Jacob slaapt. En Jacob droomt. Jacob droomt de droom van z’n leven!
*


Dromen zijn bedrog! Dat zeggen we vaak tegen elkaar. Maar dat is – denk ik – meer om onze verlegenheid met dromen wat te camoufleren. In de Bijbel zijn dromen beslist geen bedrog. Integendeel. In de Bijbel gebruikt God dromen om iets duidelijk te maken. Om iets te … openbaren! In de droom maakt God iets bekend van Zichzelf … en van de toekomst. Wat is de betekenis van de droom van Jacob?
Een paar dingen die mij opvielen en die ik graag zou willen doorgeven. 1. Allereerst laat Jacobs droom zien dat er contact mogelijk is tussen de hemel en de aarde. Jacob ziet engelen. Hemelboden. onderhouden het contact tussen de hemel en de aarde. Zij vertellen de hemel wat er op de aarde gebeurt. Omgekeerd kom je dat in de Bijbel ook tegen. Engelen, die als boodschappers van de hemel, de mensen op aarde een goddelijke bericht komen vertellen. Zo zijn er engelen die Abraham vertellen wat God van plan is te gaan doen met de steden Sodom en Gomorra. Zo kan Abraham het leven van zijn neef Lot en van Lots beide dochters redden. En in de kerstnacht zijn het engelen die aan de herder op het veld de blijde boodschap komen vertellen van de geboorte van een heel bijzonder kind. Gods eigen Zoon, liggend in een voerbak voor de dieren, in een stal – ergens achteraf in het dorpje Bethlehem. Engelen onderhouden het contact tussen de hemel en de aarde. Da’s het eerste dat ons opvalt.
*
Preek over Genesis 28 vers 10-22 pag. 3
2. Het tweede is: Jacob ziet bovenaan de Jacobsladder … de HERE. Wie dat is? Dat is de God van vader Abraham en de God van Isaäk. De God van Jacobs voorgeslacht. De God waar zijn ouders en grootouders in geloofden. Even een vraag die zomaar bij me opkomt: Zou Jacob zelf gelovig zijn geweest? Bijgelovig misschien. Maar straks maakt hij wel een deal met deze God, die Zich aan heeft bekendgemaakt. Lees maar in vers 20: “Als God met mij zal zijn … dan zal de HERE mij tot een God zijn.”
Er zijn vandaag de dag een heleboel mensen die niet meer in God geloven. Misschien dat hun ouders of hun grootouders dat nog wel deden … maar zij? Net als Jacob – denk ik dan. Van die doe-het-zelvers. God niet nodig. Je zou willen dat ook zij de droom van Jacobs leven mogen dromen.
God openbaart Zich aan Jacob. Zo noemen we dat. God maakt Zich aan Jacob bekend. In een droom weliswaar. Maar Jacobs droom is beslist geen bedrog. Hij beeldt het zich niet in. Hij ervaart, voelt Gods nabijheid.
HERE is zijn naam. Vier letters. In het Hebreeuws – de taal waarin de Bijbel voor een belangrijk deel geschreven werd – zijn dat vier medeklinkers: JHWH – Jahwe of Jehova. “Ik ben” … betekenen die letters. “Ik ben”, “Ik besta”. Zo maakt God Zich aan mensen bekend. Jacob ziet deze God bovenaan zijn droomladder staan. In al zijn hemelse glans en heerlijkheid. God doet voor Jacob de hemel open. Voor een mens die op de vlucht is. Op de vlucht voor z’n verleden. Op de vlucht voor zichzelf. Eenzaam en verlaten.
*
3. En dan het geweldige … Jacob zíet niet alleen in zijn droom … Hij hoort ook de stem van God: God spreekt tot Jacob. Best wel om bang van te worden. Want Jacob heeft heel wat op z’n kerfstok. Zal God hem veroordelen en oordelen om dat hij gedaan heeft? Zal er vuur uit de hemel bliksemen om hem van de aardbodem te verteren? Niets van dat alles. In plaats van een veroordeling om wat hij gedaan heeft … komt God met een belofte tot Jacob.
Preek over Genesis 28 vers 10-22 pag. 4
Vijf dingen belooft de HERE hem: 1. Dit land zal voor jou en voor je nageslacht zijn. 2. Jouw nageslacht zal zo groot worden als het stof van de aarde – niet te tellen dus. 3. In jouw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. 4. Ik zal je behoeden en Ik ben overal met je. 5. Ik zal je hier eens terugbrengen. Vijf beloften. Een handvol. Je kunt ze natellen op je vingers.
*
Eén belofte die ik vanmiddag graag wil onderstrepen: “Ik zal je behoeden en Ik ben overal met je.” Wat had, beste mensen, Jacob deze belofte nodig! Jacob, de bedrieger. De uit-het-nest-geworpen jong. Het zwarte schaap van de familie. voor de wraak van z’n broer. Verlaten, op de vlucht, als een zwerver onder een blote sterrenhemel. En dan deze belofte van God: “Ik zal met je zijn, waar je ook naar toe gaat!”
Mag ik de lijn doortrekken naar de doop van vanmiddag. De doop, beste mensen, vertelt ons dat er een God is die belangstelling heeft voor ons leven. Voor dat van het kindje dat gedoopt wordt, voor dat van zijn ouders. God heeft ook belangstelling voor u en jou en mij. En om dat heel concreet, heel zichtbaar en tastbaar te maken worden zelfs de kleine kinderen al gedoopt. God verbindt Zich aan hun leven. “Ik wil jouw God zijn.” “Ik hoor bij jou en jij hoort bij Mij.” “Ik ga met je mee, op reis door het leven.” “Langs welke wegen je ook gaat … Ik ben met je.” “En zelfs al gaat het soms mis in je leven … kijk maar naar het levensverhaal van Jacob … Ik laat je niet vallen.” “Ik blijf je trouw … ondanks jouw ontrouw.” “Zelfs al durf je je ouders of je broeder of zuster niet meer onder ogen komen … Ik laat je niet in de steek.”
*
Wanneer Jacob uit zijn droom wakker wordt is hij als de dood. “Waarlijk, de HERE is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten.” “Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een beth-el, een huis van God, dit is de poort van de hemel.” Beste mensen, het huis waar u vandaag bent, dit kerkgebouw is ook zo’n plaats. Ontzagwekkend. Een huis Gods. Een poort van de hemel. Hier gaat de hemel voor je open. Hier spreekt nog steeds de HERE: de God van Abraham, van Isaäk en van Jacob. Tot u, tot jou en tot mij. En hij gebruikt mij daarvoor om zijn woorden aan u en jou door te geven. Woorden van nabijheid. Woorden ten leven.
Preek over Genesis 28 vers 10-22 pag. 5
Met een beetje verbeelding zie je achter mij een ladder die naar de hemel reikt. En als je je ogen dichtdoet en je hart voor Gods woorden openstelt … kun je hier de droom van je leven dromen! Een huis van God. Een poort naar de hemel.
*
Om deze plaats te markeren neemt Jacob de steen die hem als hoofdkussen heeft gediend … zet hem rechtop en zalft hem met olie. Deze steen zal een gedenksteen zijn. Een monument van genade. Een kei-hard bewijs van Jacobs dankbaarheid.
De droom van je leven! Het is goed, beste mensen, om van tijd tot tijd in je eigen leven eens achterom te zien. Misschien staan er ook in uw en jouw leven – net als in dat van mij – van die stenen, die je doen herinneren aan een ontmoeting met de levende God. De doop is zo’n gedenksteen. Je openbare geloofsbelijdenis. De bevestiging van je huwelijk. Van die – heel persoonlijke – ontmoetingen met de HERE. Weet u, weet jij wat is zo geweldig vind van deze God? Ondanks mijn schuld, ondanks mijn doe-het-zelven, ondanks mijn slinksheid, mijn ongeduld en ongeloof … doet God toch zijn hemel open. U, jij en ik … wij mogen verder gaan op onze reis door het leven. geweldig als je dat mag doen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De dichter van Psalm 146 zegt het zo: Heil wie Jacobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep. Want zijn heil zal niet voorbijgaan, God is trouw aan wat Hij schiep. Wat in hemel, zee of aard woont, is in zijn hand bewaard. Amen.
Ds. Jan K.C. Kronenberg, Haarlem 2 september 2001
! Graag een mailtje als deze preek in een gemeente wordt gelezen. !
Preek over Genesis 28 vers 10-22 pag. 6

 

 

——————————————->>>>>

Persoonlijke noot……

Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s