E-Mail ”New World Order” The Way, The Truth

In harmonie met de maan, De toepassing van de maankalender in het dagelijkse leven

(Verstuurd naar EU, Universiteiten, UNESCO, OXFAM, RVS, Kabinet, Minister van gezondheidszorg welzijn en milieu, Gemeentelijke Politie diensten, Vrienden, Overheid, Koningshuis Rijks voorlichting, Surinaamse Ambassades, MilieuOrganisaties, en nog veel meer……)

 

Geachte betrokkenen,

 

Zo binnenkort de Kerst zich aan dient, en het grootste merendeel van de wereldbevolking eer zal betuigen ter omwille van de diepere waarden, zo leek het mij een juist moment uw aandacht te richten op een aantal wederzijdse belangen.

 

Ik heb een boekje voor mij liggen welker inhoudt essentieel blijkt wanneer het gaat om gezondheid, natuur en milieu.

En internationaal leiderschap zal zich hierbij als aandachtspunt duidelijk niet ongemoeid laten.

 

In harmonie met de maan, De toepassing van de maankalender in het dagelijkse leven

 

Geschreven door:

Johanna Paungger & Thomas Poppe

 

Beschrijving:

”De stand van de maan is van invloed op het leven op aarde. Maar hoe gaat dat in zijn werk en hoe kunnen we deze natuurwet toepassen?

Johanna Paungger inventariseerde eeuwenoude, van generatie op generatie overgeleverde kennis over de effecten van de maand stand op het leven van alledag. In dit baanbrekende boek, dat zij samen met Thomas Poppe schreef, geeft zij adviezen en tips op alle belangrijke terreinen van het dagelijkse leven: van geneeskunde en gezondheid, via voeding en huishouding, tot tuin- en akkerbouw.

Een maankalender achter in het boek geeft in een oogopslag de schijngestalten van de maan en de maanstand in de dierenriem tot het jaar 2015”

 

Ik citeer:

”Het behoort tot de oer plichten van de mens om acht te slaan op zijn lichaam en zijn omgeving.

Onze beschaving verdooft ons gevoel voor deze plicht, mede omdat we op zoveel terreinen van het leven onze verantwoordelijkheid kunnen afgeven (‘Maakt niet uit, ik ben toch verzekerd…’)”

 

”Een van de belangrijkste regels is echter dat Chirurgische ingrepen zo mogelijk bij afnemende maan moeten worden uitgevoerd, ook al wordt deze kennis nog maar sporadisch toegepast en is onder artsen nog maar weinig bekend.

Zij kan gewoon nog niet probleemloos in een wetenschappelijk hokje worden ondergebracht. 

Maar ook de kennis dat men voor een operatie zijn handen zou moeten wassen, heeft er eeuwen over gedaan om als juist te worden geaccepteerd”

Samenvattend citaat:

”Het licht der natuur liegt nooit,

maar de geleerden hebben het tegen de natuur gekeerd.

Als de mens onrecht doet, doet hij ook onrecht aan het licht der natuur.

Zoekt daarom eerst het rijk van de waarheid,

dan zult u meer doen dan ooit op aarde is gedaan.

Twijfel nooit aan God, onze hoogste arts.

Zo wij hem en onze naaste liefhebben, zo zal hij ons alles geven wat wij nodig hebben.

Wanneer wij echter werkloos blijven en de liefde vergeten,

dan zal ons ook worden afgenomen wat wij meenden te bezitten. 

# Paracelsus

 

Artseneed van de KNMG en de VSNU (Vereniging van Universiteiten):
”Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.

Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patient voorop en eerbiedig zijn opvattingen.

Ik zal aan de patient geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten.

Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.

Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van Arts in ere houden”

 

EN ZO HET IS GESCHREVEN, ZO ZAL HET GESCHIEDEN!!

 

JESAJA 30: 21-26 ( GOD’S PROFETIE OVER OPSTANDIGEN )

”EN ALS U GOD’S PADEN VERLAAT EN AF-DWAALT, ZULT U EEN STEM ACHTER U HOREN ZEGGEN:

‘NEE, DIT IS DE WEG, HIER MOET U LOPEN.’

U ZULT AL UW ZILVEREN EN GOUDEN AFGODSBEELDEN VERNIELEN, ZE WEGGOOIEN ALS VOORWERPEN DIE U NIET WILT AANRAKEN.’WEG ERMEE! ZULT U ZEGGEN.

DAN ZAL GOD U ZEGENEN MET REGEN IN DE ZAAITIJD, MET OVERVLOEDIGE OOGSTEN EN MALS GRASLAND VOOR UW VEE.

DE OSSEN EN JONGE EZELS WAARMEE U HET LAND BEWERKT, ZULLEN KOREN ETEN, WAARVAN HET KAF DOOR DE WIND IS WEGGEBLAZEN.

OP DIE DAG DAT GOD UW VIJANDEN VERNIETIGD, ZAL HIJ U WATERSTROMEN GEVEN DIE LANGS ELKE BERG EN ELKE HEUVEL NAAR BENEDEN KLATEREN.

 

DE MAAN ZAL NET ZO HELDER SCHIJNEN ALS DE ZON, EN HET LICHT VAN DE ZON ZAL ZO FEL ZIJN ALS HET LICHT VAN ZEVEN DAGEN BIJ ELKAAR!

ZO ZAL HET ZIJN ALS DE HERE ZIJN VOLK BEGINT TE GENEZEN EN DE WONDEN DIE HIJ HEEFT GESLAGEN GAAT VERZORGEN….”

 

JESAJA 32: 1-7 ( VREDE VOOR HET VOLK VAN GOD )

”KIJK DAAR KOMT EEN RECHTVAARDIGE KONING MET EERLIJKE LEIDERS IN ZIJN GEZELSCHAP!

HIJ ZAL ISRAEL BESCHERMEN TEGEN STORM EN WIND.

HIJ ZAL HAAR VERFRISSEN ALS EEN RIVIER IN DE WOESTIJN EN ALS EEN GROTE ROTS, DIE SCHADUW GEEFT IN EEN HEET EN ONVRUCHTBAAR LAND.

DAN ZULLEN DE OGEN VAN ISRAEL ZICH UITEINDELIJK WIJD OPENEN VOOR GOD: 

ZIJN VOLK ZAL NAAR ZIJN STEM LUISTEREN.

ZELFS DE HEETHOOFDEN ZULLEN VOL GEVOEL EN BEGRIP ZIJN, EN ZIJ DIE STOTTEREN VAN ONZEKERHEID ZULLEN ZICH DUIDELIJK UITSPREKEN”

OP DIE DAG ZULLEN DE ONGELOVIGEN, DE WEERSPANNIGEN NIET MEER ALS HELDEN WORDEN BESCHOUWD!

HUN DWAASHEID ZAL VOOR IEDEREEN DUIDELIJK WORDEN.

IEDEREEN ZAL EEN SLECHTE MAN HERKENNEN EN HUICHELAARS ZULLEN NIEMAND MEER OM DE TENT KUNNEN LEIDEN.

HUN LEUGENS OVER GOD EN HUN BEDROG TEGENOVER DE HONGERIGEN ZAL VOOR IEDEREEN DUIDELIJK ZICHTBAAR ZIJN.

OOK DAT ZIJ DE DORSTIGEN HET WATER ONTHOUDEN.

DE SLINKSE STREKEN VAN SLECHTE MANNEN ZULLEN WORDEN AANGETOOND, EVENALS DE LEUGENS DIE ZIJ GEBRUIKEN OM DE ARME IN RECHTSZAKEN TE BENADELEN ALS DEZE VOOR ZIJN RECHT OP-KOMT.

MAAR EDELE MENSEN ZULLEN EDELE DADEN WILLEN DOEN EN DAARIN VOLHARDEN”

 

JESAJA 32: 15-20 ( VREDE VOOR HET VOLK VAN GOD )

”TOTDAT TENSLOTTE DE GEEST VAN UIT DE HOGE OVER ONS WORDT UIT GEGOTEN .

DAN WORDT DE WOESTIJN TOT EEN LUSTHOF.

IN DE WOESTIJN ZAL HET RECHT WONEN, EN DAARDOOR ZAL ER VREDE ZIJN.

RUST EN VERTROUWEN ZULLEN DAN EEUWIG REGEREN.

MIJN VOLK ZAL IN VEILIGHEID LEVEN, RUSTIG THUIS.

ONDANKS HET FEIT DAT HET HAGELT ALS HET BOS GEKAPT IS, EN UW STAD LAAGGELEGEN IS.

 

U BENT GELUKKIG EN RIJK GEZEGEND, ALS U ZAAIT OP DE OEVERS EN U UW VEE IN GROENE WEIDEN LAAT GRAZEN”

 

JESAJA 33: 15-16 ( DE HERE ALS RECHTER, WETGEVER EN KONING )

”IK ZAL U VERTELLEN WIE HIER KAN LEVEN:

ALLEN DIE EERLIJK EN RECHTVAARDIG ZIJN; DIE GEEN WINST WILLEN MAKEN DOOR BEDROG,

DIE ZICH NIET LATEN OMKOPEN, DIE WEIGEREN TE LUISTEREN NAAR HEN DIE MOORDEN BERAMEN, EN DIE DE OGEN SLUITEN VOOR AL HET SLECHTE. DERGELIJKE MENSEN ZULLEN WORDEN VERHOOGD.”

 

JESAJA 40: 27-31 ( DE HERE IS IN AANTOCHT )

”WAAROM ZEGT U DAN, JAKOB, EN OVERLEGT U, ISRAEL:

‘DE HERE LET NIET OP MIJ EN KOMT NIET OP VOOR MIJN RECHT”?

BEGRIJPT U HET DAN NOG NIET? WEET U NU NOG NIET DAT DE EEUWIGE GOD, DE SCHEPPER VAN DE VERSTE UITHOEKEN VAN DE AARDE, NOOIT MOE OF LUSTELOOS WORDT?

NIEMAND KAN DE DIEPTEN VAN ZIJN BEGRIP PEILEN.

MACHTELOZEN EN VERMOEIDEN MAAKT HIJ STERK, DE ZWAKKEN GEEFT HIJ KRACHT.

JEUGDIGEN ZULLEN UITGEPUT RAKEN EN DE JONGE MANNEN ZULLEN HET OPGEVEN.

MAAR ZIJ DIE HUN HOOP OP DE HERE HEBBEN GEVESTIGD, ZULLEN HUN KRACHTEN WEER TERUG KRIJGEN. 

ZIJ STEIGEN OP MET VLEUGELS ALS VAN ARENDEN; ZIJ ZULLEN VOORT SNELLEN, MAAR NIET MOE WORDEN; ZIJ ZULLEN WANDELEN ZONDER UITGEPUT TE RAKEN”

 

JESAJA 53: ( ALS EEN LAM NAAR DE SLACHTBANK GELEID )

”MAAR ACH, WAT ZIJN ER WEINIG DIE HET GELOVEN!

WIE ZAL LUISTEREN?

AAN WIE ZAL GOD ZIJN REDDENDE MACHT OPENBAREN?

IN GOD’S OGEN WAS HIJ EEN GROENE SCHEUT, DIE GROEIDE AAN EEN WORTEL 

IN DROGE EN ONVRUCHTBARE GROND.

MAAR IN ONZE OGEN HAD HIJ NIETS AANTREKKELIJKS , NIETS DAT MAAKTE DAT WIJ HEM GRAAG WILDEN AANVAARDEN.

WIJ VERAFSCHUWDEN EN VERACHTEN HEM, EEN MAN VAN ZORGEN, VERTROUWD MET HET BITTERSTE VERDRIET.

WIJ KEERDEN HEM DE RUG TOE, EN KEKEN DE ANDERE KANT OP ALS HIJ LANGS KWAM, HIJ WERD VERACHT EN HET DEED ONS NIETS. MAAR HET WAS ONS LEED DAT HIJ DROEG, ONS LIJDEN DRUKTE HEM NEER.

 

WIJ DACHTEN DAT ZIJN LIJDEN EEN STRAF VAN GOD WAS VOOR ZIJN EIGEN ZONDEN!

 

MAAR HIJ WERD DOORSTOKEN EN VERBRIJZELD TER WILLEN VAN ONZE ZONDEN.

HIJ WERD ZWAAR GESTRAFT ZODAT WIJ VREDE KONDEN HEBBEN; HIJ WERD GESLAGEN EN DAARDOOR WERDEN WIJ GENEZEN! WIJ ZIJN HET DIE ALS SCHAPEN AFDWAALDEN!

WIJ VERLIETEN GOD’S PADEN EN GINGEN ONZE EIGEN WEG.

DESONDANKS LEGDE GOD DE SCHULD  EN ZONDEN VAN ONS ALLEN OP HEM. 

HIJ WERD IN EEN HOEK GEDREVEN, EN MISHANDELD, MAAR ZEI GEEN WOORD.

 

JESAJA 55: 8-12 ( GEZEGEND IS HIJ DIE DE HERE ZOEKT )

”MIJN PLANNEN ZIJN NIET DEZELFDE ALS DIE VAN U, EN MIJN GEDACHTEN ZIJN NIET UW GEDACHTEN!

NET ZOALS DE HEMELEN HOGER ZIJN DAN DE AARDE, ZO ZIJN MIJN WEGEN HOGER DAN DIE VAN U.

EVENZO ZIJN MIJN GEDACHTEN HOGER DAN DE UWE.

ZOALS DE REGEN EN DE SNEEUW VANUIT DE HEMEL NAAR BENEDEN KOMEN EN OP DE GROND BLIJVEN LIGGEN OM DE AARDE WATER TE GEVEN, HET KOREN TE LATEN GROEIEN, ZAAD VOOR DE BOER EN ETEN VOOR DE HONGERIGEN TE PRODUCEREN, ZO IS MIJN WOORD OOK, IK STUUR HET UIT EN HET LEVERT ALTIJD VRUCHT OP.

HET DOET ALLES WAT IK WIL EN BEREIKT DATGENE, WAARVOOR IK HET WEGSTUUR.

 

U ZULT IN BLIJDSCHAP EN VREDE LEVEN, DE BERGEN EN HEUVELS, DE BOMEN OP HET LAND, DE HELE WERELD OM U HEEN, ZULLEN BLIJ ZIJN. WAAR EENS DORENS GROEIDEN, ZAL EEN CIPRES STAAN; IN PLAATS VAN DISTELS ZULLEN MIRTES UIT DE AARDE OPSCHIETEN. 

 

DIT WONDER ZAL DE NAAM VAN DE HERE BEROEMD MAKEN EN ZAL EEN EEUWIG TEKEN ZIJN VAN GOD’S MACHT EN LIEFDE, WAARAAN NOOIT MEER EEN EINDE KOMT.!!!!!”

 

 

”Plichtsbesef” ”Grondwet” ”Internationale verantwoordelijkheid” ”Klimaatbeheersing” ”NWO” ”Internationaal recht”

 

http://collectivelyconscious.net/articles/overpopulation-fact-or-myth/

http://www.collective-evolution.com/2015/10/17/perspective-is-the-only-thing-you-own/

http://www.collective-evolution.com/2015/09/18/as-above-so-below-what-can-other-or-higher-dimensions-really-mean/

 

http://www.volkskrant.nl/alle-nieuws-over-top-200-van-de-macht/

https://jakobinfo.wordpress.com/

En Uw Naaste Als Uzelf

”En uw naaste als uzelf”

Die opdracht is voor ons te zwaar gebleken,

aan deze eis konden wij niet voldoen.

Wij hebben ons vaak op onszelf verkeken,

wij dachten klaar te zijn met goed fatsoen.

Voor elk goed doel hebben wij geld gegeven,

de derde wereld altijd goed bedacht,

een eenzaam mens wel eens een brief geschreven,

een zieke wel eens een bezoek gebracht.

Maar was het wel de mens waaraan wij dachten,

is door ons wel in God’s naam leed verzacht?

Was ‘t liefde, of was het enkel plicht betrachten?

Had God misschien iets meer van ons verwacht?

Wij staan beschaamd Heer, voor uw heilige ogen,

want, als U onze daden samenvat,

blijkt, dat wij wel elkander lijden mogen,

maar slecht ons zelven hebben liefgehad.

Vergeef ons onze schuld, en al ons falen

waarvoor Uw zoon aan ‘t kruis zijn bloed vergoot,

om onze zonden stervend te betalen.

Hij heeft ons liefgehad tot in de dood.

# Enny IJskes-Kooger/ In zijn Schaduw

UNESCO CALL  

(DE WEG, DE WAARHEID EN BEVESTIGD DOOR ONDERTEKENDE)

Citizens of the world have been in the lead to create a New Humanism for the twenty-first century in keeping with the UNESCO call for “the development of a universal global consciousness based on dialogue in a climate of trust and mutual understanding.” World Citizens welcome the UNESCO-led Decade for the Rapprochement of Cultures (2013-2022). Thus we will highlight the creative efforts of individuals who have built bridges of understanding over the divides of cultures, social classes and ethnicity to create a foundation for the New Humanism.

Abraham H. Maslow(1908-1970) A Cultural-Bridge-builder through Psychology

Abraham Maslow was a US professor of psychology, most of his career at Brandeis University in Massachusetts.(1) Maslow’s writings cover a wide range from an early interest in anthropology to his later applications of humanistic psychology to business and education. His mature views are presented in a posthumous work The Farther Reaches of Human Nature (2). However, it is his work on the hierarchy of inborn needs and the concept of self-actualization which are most directly related to the Basic Needs Approach to Development Planning.

Maslow constructed what he called a “Needs Hierarchy” which he believed was trans-cultural, appearing in all human beings, in all cultures. His model is a six-level model which depicts a human energy flowing upward with each need leading to the next level when fulfilled:

Physical Needs: food, water, clothing, shelter, hygiene, and health care.

Safety-Security Needs: the need for psychological and physical safety, freedom from fear.

Belonging Needs: the need for human relationship, affiliation to others, affection and psychological warmth.

Esteem Needs: the need for a positive image of self, a sense of inner dignity and value, respêct and recognition from others.

Self- Actualization Needs: the need to develop one’s potential, for creative expression, a sense of direction of one’s life.

Transcendent Needs: the need to commune with Nature, to become enlightened, to live in harmony with universal principles. The transcendent needs, what Maslow also calls the “value life” (spiritual, religious, philosophical) “is an aspect of human biology and is on the same continuum with the ‘lower’ animal life (tather than being in separated, dichotomized or mutually exclusive realms). It is probably therefore species-wide, supracultural even though it must be actualized by culture in order to exist.”

Maslow held that these needs are an unfolding, evolving process in all human beings everywhere. The ways in which needs are fulfilled are influenced by specific cultures, but the needs are universal, and society must be structured so that all these needs can be met. His emphasis is on the oneness of humanity.

If needs are not fulfilled, Maslow held, this will lead an individual or a larger group to “metapathologies” such as meaninglessness, despair, apathy, resignation and fatalism. Thus we need to design and implement new social and economic arrangements that more closely fit the needs of human nature.

The first three levels of needs − Physical Needs,; Safety-Security Needs, and Belonging Needs − can be met within the household-family. It is on these three levels of needs that the ILO Basic Needs Approach is focused. Esteem Needs and Self-Actualization Needs are linked to the wider society and require cooperation with and action in the wider society.

Transcendent Needs are fulfilled both individually − a confidence that we are basically one with the cosmos instead of strangers to it − and within society as a person needs access to philosophical currents of thought in order to express to others this confidence in harmony.

Abraham Maslow provides a useful framework for using the Basic Needs Approach to Development Planning as based on the deepest nature of the person. Each person is an active, self-governing mover, chooser and center of his own life.

Notes
For an overview of Maslow’s life and writings see Edward Hoffman (Ed.) The Right to be Human: A Bibliography of Abraham Maslow (Los Angeles, CA: Tarcher Publishers, 1988)
Abraham H. Maslow. The Father Reaches of Human Nature (New York: The Viking Press, 1971)

Rene Wadlow, President Benevolent Earth Federation, President, Association of World Citizens

Compiled With Warm Wishes Omni Love & Planetary Service
Dr Tony Sunil VERMA

 

20151022_125759 [168229]11218949_10207800097538342_8525319201177439190_n

 

HELE FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUW JAAR EN EEUWIGE VOORSPOED

MET VRIENDELIJKE GROETEN, WARM REGARDS,

 

JORN JAKOB ALBERT BOOR

 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (LEEUW VAN JUDA 😉

Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

One thought on “E-Mail ”New World Order” The Way, The Truth”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s